Sopronvármegye, 1927. december (30. évfolyam, 269-294. szám)

1927-12-01 / 269. szám

Új kedvre derül Sopron ... Mikulás, karácsony­, Szilveszter és far­sangi kilátások. Cseppet sem idő előtti ez a kis be­harangozó, mert Sopronban idén már de­­cem­ber 3-án kezdődik a farsang. Vala­mire való fiatalember napok óta nem tud kimenni az utcára, hogy úton-útfélen rá ne csicseregjen valamelyik bakfishh, vagy rá ne fuvolázza egy-egy bűbájos lányos mama a parancsoló módban feltett kér­dést : — Remélem, ott lesz a Borbála-bálon? — Megkapta már a meghívót a Leányklub Mikulás-délutánjára? Mert ha nem, én még gondoskodhatok róla. . . Nem a fiatalemberek szaladgálnak a meghívók után, hanem a lányok és a ma­mák törik a fejüket álmatlan éjszakákon, hogy véletlenül ki ne maradjon valaki a listából. . . Azért nem bízzuk ám el ma­g­unkat, nem a kapósságunkra teszünk üszke és hiú következtetéseket, hanem arra, hogy az idei szezonban lesz egy pár igazán hangulatos, kedélyes és mozgal­mas muriban részünk. Ez pedig egyforma szívbéli óhaja mindnyájunknak, akik ma fiatalok vagyunk s akiknek oly kevés jut ki az élet örömeiből. A két szombati mu­latság egész biztosan jól fog sikerülni. A Leányklubnak szimpatikus és agilis új elnöksége van, a Borbála-bálnak pedig szép tradíciója: mindenkor a legelitebb soproni bálok közé rangsorolódott. Az idei rendezőség, élén Ternegg alezredessel a szokottnál is több ambíciót fordít arra, hogy vendégeit a legdekoratívebb keret­ben fogadja és messzi jövőbe bevilágítón és melegítőn emlékezetessé tegye számukra a szombat esti mulatságot. Az adventben, szem előtt tartva az egyház parancsát, idén sem fognak a til­tott napokon zajos menyeszéket tartani, de a Mikulás, a Jézuska és Szilveszter apó gondoskodnak róla, hogy gyorsan repül­jön az idő január 4-ig, amikor táncos ked­­vünkr­ől ismét levehetjük a böjti szordinót. A női divatszalonok és készruha üz­letek ostroma már megkezdődött a legdi­vatosabb báli ruhák irányában és a férfi szabók is tekintélyes statisztikát tudnának kimutatni a javításba, átalakításba adott frakkokról, szmokingokról és fekete vagy sötétkék zakkókról. Sok kis­lány lemond idén a meglepe­tés izgalmas izéről és előre megírja a Jé­­zuskának: — Nagyon szerény leszek az idén, csak egy báli ruhát, meg egy pár brokát cipőt. . . a selyem harisnya jó lesz a ta­valyi, ha kimosom „Lux“-ban, olyan mint az uj. . . (A lányos apák megnyugtatására kö­zöljük, hogy az ötletes amerikaiak kitalál­ták már a báli cipőt is, mely bőrből van ugyan, de megtévesztésig hasonlít a se­­lyemhez s az ügyetlen táncos­ gavallérok cipője nyomát ép úgy eltünteti róla a „Lux“, mint a selyemharisnyáról a pezsgő vagy Kugler-foltot.) Persze az államtól is nagyban függ az idén, hogy derűsebb legyen a kará­csony és ingabb legyen a farsang. Fizesse ki idejében a tisztviselő papáknak és ma­máknak a november elseje óta esedékes fizetésemelési különbözeteket, amikkel ál­talános csalódásra még ma is adós ma­radt a pénzes levélhordó. Mert, hogy komolyra fordítsuk a szót: nem fényűzés, hanem komoly társa­dalmi érdek a dús karácsonyfa s egy-két felejthetelen emlékű farsangi mulatság. Hiába ugyanis a felvilágosodás és az eman­cipáció­ terjedése, az érintkezési form­ák leegyszerűsödése, a mai gazdasági viszo­nyok között nehezebb mint valaha a két nembeli fiatalság egymásra találása. Szín­házban, hangversenyteremben nem igen lehet ismerkedni, az utcai akkor sem stí­lusos, ha nem ütközik mindjárt erkölcs­­rendészeti paragrafuskba. Az uszodai is­meretségek elmúlnak az első lehulló fa­levéllel, a lányok és mamák ritkán hívják meg a strandon szerzett gavallérokat, mert ma az egyszerű vacsora, vagy öt órai tea is sok pénzbe kerül, hát még a házibál! Marad a bál, a táncmulatság egyetlen lehetségéül az ismerkedésnek, a fesztelen szórakozásnak, összemelegedésnek. Itt bonthatja ki nőisége színes, játékos szár­nyát a házilány, az irodistalány a takarí­tási és főzési robot és a tintásujjú rubrika- és irógépüzem érdektelen, szürke bábjá­ból. Itt mutatkozik meg, hogy a fiatalem­ber gerince a jól szabott fekete gálában nem is olyan görbe, mint a­milyennek a munkaasztal és a toll fölé görnyedtében látszik. Ne tessék félreérteni, nem a Karnevál herceg színes álarcú kegyes csalásainak csinálunk mi itt propagandát, hanem az esték ritka és elcsöndesedett, megkopott fényességeinek. Hogy bevilágítson a szívek sok gonddal, bánattal, fülledt szegénység­gel elgyömöszölt rétegébe, ahol régi jóked­véből, kedélyéből és derűsebb, szebb, jobb életbe vetett hitétől a legkeserűbb ember is rejteget egy csepp édességet- Tárja és szellőztesse ki az idei farsang szívünk e titkos rétegét, áradjon belőle egy kis szín, melegség, hangulat egyhangú szürke hét­köznapjaink dérverte tarlójára. Nagyon, de nagyon ránk fér... __ SOPRONVARMEG­Y«­­ 1927 december 1. Angol atélő női harisnya 0.94 fillér Filipp Oszkár Szombathely. N­ ALAPITTATOTT 1852 IŐWY BÚTORÁRUHÁZ GYŐR, BAROSS -UT 22. tfODfi RN'STI L;BUTOROk, KÁRPITOS VAS,RÉZ*és EC/SZEREJ POLGA­RI BÚTOROK. TE­L­E­FON :437. már hétfőn kora reg­gel megtudhatja mi történt vasárnap az egész világban. Olvassa a Felsődunán­­túli Hétfői Újságot! Kérjen kiadóhivatalunktól mutatványszámot! ! ! Feltűnően gazdag és szines idén a Mikulás-vásár. Régen nem volt olyan szines, gazdag a Mikulás-vásár Sopronban, mint az idén. A csemege- és cukorkakereskedők kiraka­tát valósággal a mesebeli Eldorádónak egy egy szögletévé varázsolta a Mikulás, d­e nemcsak a csemegekereskedések kirakatá­ból piroslik felénk a Mikulásra való figyel­meztetés, hanem egy egész sereg más üz­letből is: papír-, könyv-, cipő-, illatszer, dohány stb. üzletek kirakata is mikulási külsőt nyert. A kereskedők remélik, hogy az idei Mikulás jobban fog sikerülni az eddigieknél már azért is, mivel végre jog­erősen beköszöntött a tél és a téli szezon­cikkek vására végre megkezdődik. A Mi­kulás jó alkalom is a vásárlásra, mert azt a téli szükségleti cikket, melyet már októ­ber, novemberben meg kellett volna venni zordabb idő esetén, most Mikulás-ajándék­nak vehetik meg az emberek , a külön ajándék tehát nem kerül gondba és főleg a pénzbe. A jó remények ellenére is azonban a Mikulás-vásár mindezideig tartózkodó volt amit azonban a hónap végi pénztelenség­nek tulajdonítanak. Egyelőre inkább csak kívülről van bá­­mulója a kirakatban elhelyezett holmik­nak. Itt azután egész gárda van belőlük. Soha annyi sápadt, rosszul öltözött prole­tár gyermeket nem lehetett látni a Vár­kerületen mint most. A kirakatok piros reflexe tüzet gyújt szegénykék szemében. Csodára tágult tekintetükbe alig fér bele ennyi mesés valóság. Az egyik várkerületi cukrászda előtt meghatódva nézem nap­nap után a 10—15, néha 20-ra is felszapo­rodott szürke kis gyermekcsapatot. A hi­degen keresztül is megérzi az ember fé­nyes, meleg boldogságukat. A kirakatban a vasorrú bába meséje támadt fel cukros, marcipános valóságba. Hogyne értené meg az ember ezeknek a krumplivirág­­színű apróságoknak reszkető, szivet-sze­met elbontó csodálkozását, mikor maguk előtt látják azt a házikót, melynek falai csokoládéból, teteje mézeskalácsból, aj­taja, ablaka marcipánból, cukorból van, amelyről különösen egy karácsonyelőtti meseváró időkben annyi rózsaszínű gye­rekálom nyílik gyerekszivek kelyhéből. El­nézegetik a mesekirakatot és nem fáznak és nem éhesek. Oh a mese köny­­nyet rejt, éhséget, nélkülözést felejtet, mert az ember szive gazdag rossz vággyal, reménységgel, káprázatokkal, így bámulunk mi is felnőttek mindig Meseország partja felé, kinyújtjuk szívün­ket, kezünket valami után, ami soha nem lesz a mienk ebben az életben. De mikor olyan jó az álmok kék világába révedezni. A gyerekek mulatsága nem tart soká. Amint már vagy 15 összegyűlt, megjelenik a nagycsizmájú, nagy bajszú rendőr. Szét­kergeti Meseország partjáról a gyerekeket. Visszakergeti őket a ködbe, az éhségbe, rongyosságba, nyirkos, Hitetlen szobák rossz szaga hidegébe. A gyerekek, akik az imént még tündérfiak, tündérlányok vol­tak, ismét szürke, kopott verébfiak lesz­nek. Holnap talán már eljön értük a szív­telen Élet, befogja őket a robotba és soha, soha nem látják meg többé a tündért. Ha már mindenki tudja» a« bőrkereskedők és cipőfelsőrészkészitő üzemében hogy cipőfelsőrészeket a legjobb és a leg Hiro és Here70« Szombathely» Király­ utca 4. ízlésesebb kivi­telben csakis “1 szám alatt szerezhetik be. Ugyanott toldok, ványolt csizmák, fekete és sínes bőr különlegességek és mindennemű cipészkellékek a legolcsóbban kaphatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék