Sopronvármegye, 1927. december (30. évfolyam, 269-294. szám)

1927-12-01 / 269. szám

1927 december 1. SOPRONVÁRMEGYE Tanuljon meg járni a soproni­­ közönség! A­, autó és motorkerékpár forgalom fellendülése következtében ma már a csen­des vidéki város utcáin is egyre gyakrab­ban fordulnak elő elgázolások és ebből eredő szerencsétlenségek. A vidéki város­ban az álmodó Szinbádokat, akik révedez­ve jártak azelőtt az uccákon, ma autótül­­kölési motorberregés riasztja fel álmodo­zásukból, az ucca itt is felveszi a nagyvá­rosok zűrzavaros, de modern életét, tech­nikai kultúrát jelentő kakofóniáját. Az utóbbi időben egyre gyakrabban előfor­duló uccai balesetek most már komolyan kötelességévé teszik a soproni közönség­nek is, hogy tanuljon meg járni az uccá­kon is. Az első pillanatra szinte nevetsé­gesnek tűnik fel ez a felszólítás, de ha megfigyeljük az ucca keresztezéseknél és egyéb forgalmas helyen azt a gyakori fe­jetlenséget, kapkodást, nem egyszer sikol­tást hall, mely a járni nem tudó gyalogos ijedtségéből következik be akkor, mikor egyszerre két-három oldalról autók közé kerül és nem tudja merre mentse meg épen a bőrét, akkor elismerjük, hogy csakugyan jó lenne, ha mindannyian meg­tanulnánk járni. Ezért figyelmébe ajánljuk a közönségnek azt a felhívást, melyet ép­pen ez ügyben adott ki Zakariás rendőr­tanácsos, a soproni kapitányság vezetője- A felhívás így hangzik : A nagyobb városokban nagyszámban előforduló közlekedési baleseteknek az is egyik oka, hogy a gyalogos közönség az e tekintetben már kiadott figyelmeztetések ellenére minden rendszer és előrelátás nélkül jár az utcákon, főleg pedig az út­testeken. Ennek következménye az, hogy az így bekövetkezhető baleseteket sokszor még az óvatosabb gépjárművezetők is alig tudják elkerülni.­­A­ közlekedési balesetek meggátolta­­tása céljából a gyalogjáró közönséget újó­lag figyelmeztetem arra, hogy az alábbi rendszabályokat elsősorban saját érdeké­ben tartsa mindig be és pedig : 1. Gyalogosok az úttesten lehetőleg ne járjanak, ha pedig bármi okból ott kell menniük, a menetiránynak megfelelő­en mindig a baloldalon haladjanak. 2- Az úttest egyik oldaláról a másik oldalra való átkeléskor mindig az úttestre merőleges legrövidebb irányban, útke­reszteződéseken való áthaladás esetén pe­dig szintén merőleges irányban kell át­menni, illetve akkor, ha az átkelés irány­változással is kapcsolatos, az irányváltoz­tatás is az elhagyott iránnyal mindig de­rékszögben ejtendő meg. 3. Az úttesten vagy az úttesten átve­zető gyalogjárdákon beszélgetni vagy egyéb célból­­álldogálni és az úttesten való átkelés alkalmával olvasni vagy olyasva­lamivel foglalkozni, ami a figyelmet a járművekről elvonná, nem szabad. Sopron, 1927 november 28. Zakariás, ttanácsos, a kapitányság vezetője. Órákat ARANY- és EZÜST ékszereket részletfizetésre jobban és olcsóbban vásárolhat, mint bárhol a a Schaffer József órák és ékszerkeresk­et Sop-­t- SW. Az apa és anya harca a gyer­mekért a bíróság előtt. Ál­mos családi viszály szomorú epi­zódja került tárgyalás alá tegnap a sopro­ni büntető törvényszék felebbviteli taná­csa előtt. Ez az epizód a különváltan élő apa és anya harca a 2 éves gyermekért, aki még mit sem tud a szülőt egymást­­tépő ellenségeskedéséről. Perbe vonszolta egymást a férj és feleség, itt is mint ellen­ségek álltak egymással szemben, a gyer­mekhez azonban mindkettő tartja a jussát Csepregen történt egy népünnepély alkalmából. Major István csepregi gabona­kereskedő több hónap óta elváltan él fe­leségétől, aki két éves fiacskájával Sajtos­­kálon tartózkodik Pócza Antal nevű mé­száros testvérénél. A népünnepélyre Csep­­regbe rándult Pócza Antal, a felesége, Major Istvánné a gyerekkel és Illés Jó­zsef sajtoskáli kovácsmester. Az asszo­nyok künn jártak a sátrak között, a fér­fiak a Sala-kocsmában ittak. Ekkor tör­tént, hogy Májor István meglátta kis fiát és el akarta vinni egy sátorhoz, hogy cuk­rot vegyen neki. Az anyja azonban nem akarta a kis­fiút az apához engedni. Pócza Antalné pedig azzal támadt Majorra: „Semmi közöd a gyermekhez!“ Major erre meglökte Póczánét és illetlen szavak­kal illette. Póczáné erre beszaladt a kocs­mába és kihívta a férfiakat. Pócza Antal megütötte sógorát, aki visszaütötte. For­mális verekedés támadt a sógorok között, melynek a körülállók közbelépése vetett véget. Major István másnap megjelent a csepregi járásbíróságon és becsületsértés címén feljelentést tett Pócza Antal, Pócza Antalné, a felesége és Ilés József ellen. Illés ellen azért, mert az állítólag lefogta addig, míg Pócza ütötte. A járásbírósági tárgyaláson Pócza és Póczáné viszonvádat emeltek Major ellen. A járásbíróság Illést és Majomét felmentette, Póczát, Póczánét és Majomét bűnösöknek mondta ki- Pócát 20 pengőre ítélte, de a büntetést felfüg­gesztette. Póczánét és Majomét a bűnös­ség megállapítása mellett a büntetés ki­szabása alól felmentette. Felebbezés folytán az ügy most a sop­roni törvényszékhez ker­ül. A törvényszék Póczánét is egészen felmentette. Majort azonban 20 pengő pezbüntetésre ítélte. Színhibás gyapjúmellények 5 P Filipp Oszkár kötöttárugyárában Szombathely. st á$gát KpLthre.ine.r~ féle. K ßzipp matátakáuét fia elst igazán finoman akarod, elkészíteni, alkalmazkodj az eredet­­ti csom­ag* hátlapján fevő főzési utasításhoz és tartsd ezt be pontosan. Gyáni Géza emlékének áldoz ma a soproni irodalmi kör­ . A Frankenburg Irodalmi Kör ma este 8 órakor kivételesen magas szín­vonalú irodalmi műsor és hangverseny keretében gyújt új mécsest a költő árva és messzi sírján a kegyeletnek. Nyolc szám­ból áll hatalmas programra egy kiváló magyar költő, Szathmáry István, az egyik legjelesebb magyar zongorista, Hegyi Emá­nuel, kitűnő hegedűművészünk Horváth József, a Nemzeti Színház talentumos ifjú művésznője Sim­onffy Margót szólaltatják meg Gyóni Géza halhatatlan zsenijét, melynek nemzti és irodalmi jelentőségét Mészáros Sándor, az Irodalmi Kör al­elnöke, méltatja bevezető előadásában. Ennek a műsornak nem kell reklám és talán nem szükséges a soproni közönség egy tagját sem figyelmeztetni, hogy a köl­tői géniusz fáklyája, mely a lövészárok sötét borzalmai közül ostromolta meg tiszta lánggal a magyar eget, itt kapott először szikrát a végek magyar városában. Az emléktáblával jelzett soproni ház volt egyik első stációja a dicsőséges, de tövises kálváriának, melyen Gyóni Géza elindult a halhatatlanságba. A Frankenburg Kör pódiumán szólt először szélesebb közönség rétegekhez az a költői lant, melynek cso­­dálója lett pár évvel utóbb az egész ország. Az irodalmi kör minden tagjának ott kell lennie tehát ma este a Kaszinóban és akinek magyar szív dobog a keblében, senki sem sajnálhatja a pénzt a ma esti belépő díjra, melynek minden fölös fil­lérje szent célt szolgál. Hogy Gyóni Géza legalább haló poraiban visszatérhessen pihenni a hazai földbe, melyet oly rajong­va szeretett, melyért életét áldozta s mely­nek halhatatlan verssorokkal fizette vissza a kegyet, hogy teste rövid pályafutásra belőle vétetett. Molytól megtámadt ágytollat kitisztit özv. Fássa Félixné ágytollisztitó Sopron, Balfi­ utca 13 szám- Naponkint frissen csapolt PORTER és vi­lágos SÖR ! Jó soproni és vidéki BOROK. Kitűnő konyha. Olcsó árak! Minden szom­baton este disznótoros vacsora. KELLNER I­ST­VÁN vendéglős. sett® Mikulásra és karácsonyra Breuer Moses cégnél Várkerület e-lodern szükségletei Nagy választék cukorka, csokoládé, likőr és kekszekben, olcsó árak mellett. Naponta friss less van!

Next