Sporthirlap, 1913. január-június (4. évfolyam, 1-26. szám)

1913-01-06 / 1. szám

Szerkesztőség: Budapest, IV., Sarkantyus-u 3. Telefon 75 25 Kiadóhivatal • Budapest, IV., Sarkantyus u. 3 Telefon: 908. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre.............................................. e bor. Eél évre .............................................. 3 . MEGIE1.ENIK MINDEN HÉTFŐN KORÁN REGOEL. áRA 10 FILLÉR, VIDÉKEN J2 FILLÉR. Kapható minden dohánytőzsdében. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban, IV, Sar­kantyus-u. 8., valamint • hirdeláirodákban, Ausztria részére Mosse Rudolfnál, Wien, L, Seilerstfitte 8. Németország részére August Scherlnét, Berlin, Zimmerstrasse 87—iL Uj korszak a főiskolai sportban. Szenvedelmes viták központja njabban a kissé mostoha sorsra jutott főiskolai sport Az hozta forrongásba a kedélye­ket, hogy a MAFC — a szállongó hírek szerint — tüzzel-vaasal verbuválja azo­kat a műegyetemi hallgatókat, a kik eddig a társadalmi sportegyesületek színeiben versenyeztek. Az érdekeikben megsértett sportegyesületek persze nem nézik jó szemmel a dolgot s e miatt kemény szavak hangzottak el pro- és kontra, a nélkül, hogy a dolog tisztá­zódott volna. Sokszor emlegetett s e miatt már az unalomig ismert dolog, hogy az egye­temi sport nem az, a minek lenni kel­lene. A magyar sportélet kialakulásában keresendő ennek az oka. Abban a sokszor késhegyre menő konkurenciában, a melyben a társadalmi sportegyesületek egymással szemben állanak s a melyek tői az egyetemek sportegyesületeit az Isten óvja. A középiskolai sport rende­zetlensége is hozzájárult ahhoz, hogy az egyetemek éppen a legtalentumosabb sportifjakat veszítsék el A társadalmi sportegyesületek ugyanis ifjúsági tagjaik­ból nevelik föl versenyzőgárdájukat s csak természetes, hogy az ifjúsági tagok megmaradnak anyaegyesületükben még akkor is, ha tanulmányaik az egyetem falai közé hívják őket. Azaz, hogy a dolog nem is olyan ter­mészetes. Legalább az egyetemek sport­egyesületei, a MAFC és a BEAC az el­lenkezőjét vitatják meggyőző erővel. És zokszavuknak van is alapja. Yitat­­hatlan igazság, hogy nemzeti érdek a főiskolai sport virágzása, mindenkinek össze kellene tehát fogni érte és minden más érdeknek el kellene hallgatni előtte. S mert az ideál az, hogy minden egye­temi hallgató főiskolájának sportegyesü­letében sportoljon s annak színeiben versenyezzen, jogosan vindikálja magá­nak a MAFC és a BEAC azokat az egyetemi ifjakat, a kik most az egyetem falain kivüi álló sportegyestileíek színeit hordják. Lehetséges, sőt több mint bizonyos, hogy a társadalmi sportegyesületek ér­zékenyen megsinylenék egyetemi hall­gató tagjaik elvesztését. Minden radikáiis kúra fájdalmas, ke­serves keresztül esni rajta, de ha vége van, hamar behegednek a sebek és uj, egészséges utakat tör magának a vér­keringés. Sokkal többet nyerne vele a főiskolai sport, mint a mennyit veszíte­nek a társadalmi sportegyesületek s ez már hatalmas érv a mellett, hogy meg kell csinálni a dolgot, erőhöz kell jut­tatni a íőisko'ai sportot. Van azonban egy morális feltétele a nagy átalakulásnak. Az egyetemi sport­kluboknak — főiskolai sportot kell csinálmok. Azért alakultak, azért támo­gatják őket, azért övezi őket a müveit társadalom féltő szeretető, hogy egy­részt az egyetemnek szerezzenek diszt, másrészt pedig az egyetemek egész fiatalságát körükbe vonják. Merőben el­hibázott dolog tehát a versengés a tár­sadalmi sportegyesületekkel, tökéletesen hamis utakon halad az a törekvés, a mely a társadalmi sportklubok romjain akarja nagygyá tenni az egyetemi klubokat. A mig tehát ebben az irány­ban mozognak az egyetemi klubok, addig meg kell velük tagadni minden közös­séget. Már pedig éppen ebben a tekin­tetben vétett nagyot a MAFC. Csakhogy mennél hatalmasabb legyen az uszó­­sportban, sorra szedte el a társadalmi klubok legjobb versenyzőit, mérhetetlen ellenérzést váltva ki politikájával. De még ennél is nagyobb baj volt az, hogy valósággal letörte vele a virágzó úszó­­sportot. Dominált az uszósportban, de értéke nem volt az erejének, mert végül elleniéi nélkül maradt. Lehetetlenné kell tenni tehát, hogy az egyetemi sport­klubok a társadalmiaknak árthassanak. A midőn tehát megállapítjuk a fő­iskolai klubok jogát a főiskolák hallga­tóihoz, éppen úgy nonsensnek Ítéljük azt, hogy a főiskolai klubok tagjai mások is lehessenek, mini főiskolai hall gatök. A nem egyetemi hallgatókat tehát vissza kell adni a társadalmi egyesüle­teknek. Másként képtelenség megoldani a kérdést. ügy látiuk, hogy a főiskolai sport rendezése elől semmiképpen sem lehet már kitérni. Gyökeres reformnak van tehát csak helye. Adják meg tehát a fő­iskolai sportnak a mi az övé: az egye­temek ifjúságát, de vegyék el tőle azt, a mihez jogosulatlanul jutott: — a nem egyetemi hallgató versenyzőket • cz=j cr—rra om a 0 Football. q m rz-i a a chcmeai A az övetnég rendkívüli közgyűlése január 25-én este nyolc órakor lesz. A tárgysorozatnak két pontja lesz és pedig a íelebbezés, a melyet a tanács által november 11-én a Magyar Kupa ügyében hozott határozata ellen nvuitottak be és több alapszabálvmodositás. A közgyűlés kapcsán a szövet ég elnöksége lapunk uttán is felhívja az összes fovátosi és vidéki egyesületeket, hogy a közgyűlésen a határozatképesség biztosítása érde­kében okvetetlenül képviseltessék magukat Nincs pénz segélyre. Ezt a lakomkus választ kapja a Kolozsvári Toma Club arra a szövetség­hez intézett kérvényére, a melyben pályaépítés cél­jaira segélyt kér. A vidéki segély-kassza teljesen kimerült s igy a KTC-nak meg kell várni a leg­közelebbi közgyűlést, a melyen utabb összeget fognak előirányozni a vidéki egyesületek segélye­zésére. Payer Imre bevonult. Szerdán kapta kézhez a behívót Payer Imre, a kiváló back s pénteken már magára öltötte a 6-dik gyalogezred őrmesteri uniformisát Az 1909-1010. évi II. osztályú szövet­ségi tüj eredményét a szövetségben csak most állították össze. Győz es a MAFC IL csapata lett 27 ponttal, a második helyet az URAK II. csapata foglalta el 26 ponttal-Az Osö Magyar Ált. Biztosító Társaság. Sport Egyesülete február 15 én nagy-zabasu kabaréval és bűvészmutatványokkal egybekötött táncestélyt rendez a Lipótvárosi Kaszinóban. Érdekes kü dóttsóg tisztéig út újév napján Suránszky Kálmánnál a FSC elnökénéL Azok a tagok vol ak a küldöttségben, a kik jelenleg mint katonák szolgálják a hazat — összesen tizenhatan voltak. labdát a katonáknak. Ezúttal Wiener Neu­­stadtboí jött a levél Dezsőffy István és társaitól akik arra kérik a szövetséget, hogy egy football iabdaval ajándékozza meg őket A labda tenné* zsetesen már útban van Bécsújhely felé. 1 1 ^ tc^tedzéj njiodeQ ágával éj a lójporttai I * " foglalkozó újság. Jj i szám. Budapest, 1913, famiár 6, IV. évfolyam.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék