Sporthirlap, 1913. január-június (4. évfolyam, 1-26. szám)

1913-01-06 / 1. szám

i szám. Budapest, 1913. januuár 6, IV. évfolyam. 1 1 ^ tc^tedzés njioden ágával és a lósporttal I * " foglalkozó újság. 1j Szerkesztőség: Budapest, IV., Sarkantyus­ u 3. Telefon 75­25 Kiadóhivatal • Budapest, IV., Sarkantyus u. 3 Telefon: 908. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre.............................................. e bor. Kél évre .............................................. 3 . MEGJEL­ENIK MINDEN HÉTFŐN KORÁN REGGEL. ÓRA 10 FILLÉR, VIDÉKEN 12 FILLÉR. Kapható minden dohánytőzsdében. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban, IV. Sar­kantyus­ u. 8., valamint a hirdetőirodákban, Ausztria részére Mosse Rudolfnál, Wien, L. Seilerstfitte 8. Németország részére August Scherm­et, Berlin, Zimmerstrasse 87—i. Új korszak a főiskolai sportban. Szenvedelmes viták központja újabban a kissé mostoha sorsra jutott főiskolai sport Az hozta forrongásba a kedélye­ket, hogy a MAFC — a szállongó hírek szerint — tűzzel-vassal verbuválja azo­kat a műegyetemi hallgatókat, a­kik eddig a társadalmi sportegyesületek színeiben versenyeztek. Az érdekeikben megsértett sportegyesületek persze nem nézik jó szemmel a dolgot s e miatt kemény szavak hangzottak el pro- és kontra, a nélkül, hogy a dolog tisztá­zódott volna. Sokszor emlegetett s e miatt már az unalomig ismert dolog, hogy az egye­temi sport nem az, a­minek lenni kel­lene. A magyar sportélet kialakulásában keresendő ennek az oka. Abban a sokszor késhegyre menő konkurenciában, a­melyben a társadalmi sportegyesületek egymással szemben állanak s a­melyek­től az egyetemek sportegyesületeit az Isten óvja. A középiskolai sport rende­zetlensége is hozzájárult ahhoz, hogy az egyetemek éppen a legtalentumosabb sportifjakat veszítsék el A társadalmi sportegyesületek ugyanis ifjúsági tagjaik­ból nevelik föl versenyzőgárdájukat s csak természetes, hogy az ifjúsági tagok megmaradnak anyaegyesületükben még akkor is, ha tanulmányaik az egyetem falai közé hívják őket. Azaz, hogy a dolog nem is olyan ter­mészetes. Legalább az egyetemek sport­egyesületei, a MAFC és a BEAC az el­lenkezőjét vitatják meggyőző erővel. És zűkszavuknak van is alapja. Vitat­­hatlan igazság, hogy nemzeti érdek a főiskolai sport virágzása, mindenkinek össze kellene tehát fogni érte és minden más érdeknek el kellene hallgatni előtte. S mert az ideál az, hogy minden egye­temi hallgató főiskolájának sportegyesü­letében sportoljon s annak színeiben versenyezzen, jogosan vindikálja magá­nak a MAFC és a BEAC azokat az egyetemi ifjakat, a­kik most az egyetem falain kívül álló sportegyesü­letek színeit hordják. Lehetséges, sőt több mint bizonyos, hogy a társadalmi sportegyesületek ér­zékenyen megsínylenek egyetemi hall­gató tagjaik elvesztését. Minden radikális kúra fájdalmas, ke­serves keresztül esni rajta, de ha vége van, hamar behegednek a sebek és új, egészséges utakat tör magának a vér­keringés. Sokkal többet nyerne vele a főiskolai sport, mint a­mennyit veszíte­nek a társadalmi sportegyesületek s ez már hatalmas érv a mellett, hogy meg kell csinálni a dolgot, erőhöz kell jut­tatni a főiskolai sportot. Van azonban egy morális feltétele a nagy átalakulásnak. Az egyetemi sport­kluboknak­­ főiskolai sportot kell csinálniuk. Azért alakultak, azért támo­gatják őket, azért övezi őket a műveit társadalom féltő szeretete, hogy egy­részt az egyetemnek szerezzenek díszt, másrészt pedig az egyetemek egész fiatalságát körükbe vonják. Merőben el­hibázott dolog tehát a versengés a tár­sadalmi sportegyesületekkel, tökéletesen hamis utakon halad az a törekvés, a­mely a társadalmi sportklubok romjain akarja nagygyá tenni az egyetemi klubokat. A­míg tehát ebben az irány­ban mozognak az egyetemi klubok, addig meg kell velük tagadni minden közös­séget. Már­pedig éppen ebben a tekin­tetben vétett nagyot a MAFC. Csakhogy mennél hatalmasabb legyen az úszó­­sportban, sorra szedte el a társadalmi klubok legjobb versenyzőit, mérhetetlen ellenérzést váltva ki politikájával. De még ennél is nagyobb baj volt az, hogy valósággal letörte vele a virágzó úszó­­sportot. Dominált az úszósportban, de értéke nem volt az erejének, mert végül ellenfét nélkül maradt. Lehetetlenné kell tenni tehát, hogy az egyetemi sport­klubok a társadalmiaknak árthassanak. A­midőn tehát megállapítjuk a fő­iskolai klubok jogát a főiskolák hallga­tóihoz, éppen úgy nonsensnek ítéljük azt, hogy a főiskolai klubok tagjai mások is lehessenek, mint főiskolai hall­gatók. A nem egyetemi hallgatókat tehát vissza kell adni a társadalmi egyesüle­teknek. Másként képtelenség megoldani a kérdést, úgy látjuk, hogy a főiskolai sport rendezése elől semmiképpen sem lehet már kitérni. Gyökeres reformnak van tehát csak helye. Adják meg tehát a fő­iskolai sportnak a­mi az övé: az egye­temek ifjúságát, de vegyék el tőle azt, a­mihez jogosulatlanul jutott: h­a nem egyetemi hallgató versenyzőket A sz­övetség rendkívüli közgyűlése január 25-én este nyolc órakor lesz. A tárgysorozatnak két pontja lesz és pedig a felebbezés, a­melyet a tanács által november 11-én a Magyar Kupa ügyében hozott határozata ellen nyújtottak be és több alapszabálymódosítás. A közgyűlés kapcsán a szövet­ég elnöksége lapunk attán is felhívja az összes fővárosi és vidéki egyesületeket, hogy a közgyűlésen a határozatképesség biztosítása érde­kében okvetetlenül képviseltessék magukat Nincs pénz segélyre. Ezt a lakonikus választ kapja a Kolozsvári Torna Club arra a szövetség­hez intézett kérvényére, a melyben pályaépítés cél­jaira segélyt kér. A vidéki segély­kassza teljesen kimerült s igy a KTC-nak meg kell várni a leg­közelebbi közgyűlést, a melyen ujabb összeget fognak előirányozni a vidéki egyesületek segélye­zésére. Payer Imre bevonult. Szerdán kapta kézhez a behívót Payer Imre, a kiváló back­s pénteken már magára öltötte a 6-dik gyalogezred őrmesteri uniformisát Az 1909-1910. évi II. osztályú szövet­ségi táj eredményét a szövetségben csak most állították össze. Győz és a MAFC IL csapata lett 27 ponttal, a második helyet az URAK II. csapata foglalta el 26 ponttal­ Az Oso Magyar Ált. Biztosító Társaság­ Sport Egyesülete február 15 én nagyszabású kabaréval és bűvészmutatványokkal egybekötött táncestélyt rendez a Lipótvárosi Kaszinóban. Érdekes ki­pöttség tisztéig az újév napján Suránszky Kálmánnál a FSC elnökénél Azok a tagok vol­ak a küldöttségben, a­kik jelenleg mint katonák szolgálják a hazat — összesen tizenhatan voltak­ labdát a katonáknak. Ezúttal Wiener Neu­­stadtból jött a levél Dezsőffy István és társaitól akik arra kérik a szövetséget, hogy egy football labdával ajándékozza meg őket A labda tem­é­­zsetesen már útban van Bécsújhely felé. • cz aj crarra om a 0 Football. g­o rz­i a a chemeai

Next