Sporthirlap, 1913. január-június (4. évfolyam, 1-26. szám)

1913-01-06 / 1. szám

2. oldal. A jövő év eseményei: Januártól—májusig. Alábbiakban adjuk a tavaszi szezonnak a bécsi magyar—osztrák mérkőzés napjáig terjedő előze­tes programmját. A szezon nagy eseményeinek a listáján nemcsak a hazai, hanem a külföldi mér­kőzések is szerepelnek. Január 5. (szombat): Az English Cup első fordulója. Január 12. (vasárnap): Francia —olasz válogatott (Paris). Február 1 (szombat): Az English Cup második fordulója. Február 16. (vasárnap): Francia—belga válogatott (­Brüsszel). FTC—Törekvés, (Üllői-út). BTC-MTK Február 22. (szombat): Az English Cup harmadik fordulója. F­ebruár 23. (vasárnap): MTK—WAC (d­ungana-ut, FTC-NSC, ,Ütöi-ut). TTC-MAC Február 27. (csütörtök): Francia—angol válogatott ( Paris). Március 2. (vasárnap): FTC—Rapid, ,Urdi-ut). Törekvés—Béts.­­ MTK MAC, (Hungária-ut). TTC-33 FC UTE—NSC (Népsziget). Március 8. (szombat): Az English Cup minősítője. JBáro­ma B. (Vasárnap): MAC—Vienna, (Üllöi-ut). FTC—BAK. NAC—MTK. (Hungária-ut). 33 FC-Töreksés . BTC—UTE (Millennaris). Március 13. (vasárnap): FTC—MTtK (Üllöi-ut). Március 23. (húsvétvasárnap): Német—angol válogatott (Berlin). BTC—Rapid (Bécs), FTC—English Wanderers, (Üllői-út): BAK-33 FC MTK—angol csapat, (Hungária-ut): NSC—TTC Március 24. (húsvéthétfő): FTC—English Wanderers, (Üllői-ut). MAC—UTE MTK—angol csapat (Hungária-ut). Marcius 23. kedd): Holland—angol válogatott (Amsterdam). FTC—English Wanderers (Ulői-ut). MTK—angol csapat (Hungaria-ut). Március 29. szombat): Az English Cup elődöntője. Március 30. (vasárnap): BTC—MAC, (Ül­ci-ut) . 33 F­C—F­T­C ) Törekvés —MTK (Hungária-ut). BAK—UTE (?/ Április 6. (vasárnap): MTK-DFC (Prágai. 33 FC—Rapid (Bécs). FTC-WSC, Üllői-út). BTC—Törekvés — UTE—TfC (Népsziget). Április 13. (vasárnap): A német footballbajnokság elődöntői. BTC—FTC, (Üllői-ut). MaC-NSC ( MTK—BAK (Hungária-ut). Törekvés—UTE Halom-u.). Április 18. (szombat): Az English Cup döntője (London). Április 20. (vasárnap): FTC-WAF (Bécs). 33 FC—MAC, (Üllői-ut). BAK-BTC Törekvés—TTC (Harom-u.). Április 27. (vasárnap): A német bajnokság középdöntője. Magyar—osztrák (Bécs). FTC L­b­ - Amateur, (Üllői-út). MAC—WAC MTK—Rapid (Hungária-ut). SPORTHÍRLAP Bolla öoase meghalt Öngyilkos lett Trieszt­ben egy kis katona, a­ki csak az elmúlt napokban öltötte magára a football-dressz helyett a császár kabátját Nem tudta megszokni a szolgálatot s ez adta kezébe a balá­lkozó fegyvert. Bolla hosszú ideig védte a TTK­ kapuját, de játszott a Pestújhelyi Sport Clubban is. Mind a két egyesületben sokan forrják megsiratni a csöndes természetű, komoly fiút. Tatén csodája volt eddig is, hogy a nálunk is jól ismert neves angol centerhalfot, Wedlockot já­ték közben semmiféle baleset nem érte. Karácsony első nap­ján, a Fulham elleni mérkőzésen azonban „megtört a jégi* és a Bristol City népszerű kapitá­nyát is hordágyon kellett a pályáról elvinni. A bo­­kája sérült meg igen erősen. A JULSa új tagjai. Újabban a Sátoraljaúj­helyi Egyetértés SC és a Budapesti bádogos-szere­lők TK jelentkezett felvételre a szövetségnél. A Szombathely! Sport Eg­yesü­let állam­­isogé­r?ért folyamodott a kultuszminiszterhez. Az államsegélyt azzal az indokkal kéri a Sz. S­z., horry óriási költséggel léterített és nagv áldozatok árán fentartott sporttelepét a szombathelyi közép­iskolák tanulói is használják. I. T. Howcroft, a novemberi magyar—osztrák mérkőzés bírója ma a legkeresettebb angol referen. Nagy népszerűségre pártatlansága révén tett szert. Az utolsó két hétben majdnem minden második napon vezetett mérkőzést. A fulham­i pályán ka­rácsony másodnapján kellett volna ligamérkőzést tartani, azonban Howcroft nem találta alkalmas­nak a pályát, a mé­közés lebonyolítását nem en­gedte meg és így Fulham pályája szép jövedelem­től esett el Howcroft különben még egyszer hal­latott magáról a múlt héten. Az anfeldi pályán re­kordlátogatottság volt és bár lett volna még hely a közönség elhelyezésére, Howcro­t — igaz, hogy rendőri asszisztencia mellett — megengedte a kö­zönség egy részének, hogy a korlát előtt evés­, touchvonalig nyomulhasson előre. A közön­y azzal hálálta meg a bíró elő­ékenységét, hogy a majch lefolyása alatt példásan viselkedett, a­mit az angol sajtó nem mulasztott el aláhúzva hangsú­lyozni. A Tatabánya,­ Sport Club­ként a legjobb vidéki csapat, az elmúlt esztendőben valóban nagyszerű működést fejtett ki. Összesen harminc­négy mérkőzésen vett részt, a­melyek közül har­mincat megnyert, hármat elveszített (Győri Egyet­értés 0: 1, FTC 3 : 4, MAC 0:2) és egyben el­döntetlenül végzett (III. ker. TVE 1 : 1). Adott 160, kapott 36 goalt. A Ta­tbányai SC idei sze­zonja még változatosabb és ha­­lmasabb lesz az előző évinél. Pünkösd vasárnapján Bécsben ját­szik a Simmeringer S. C.-vel. A tavasz fo­támnán Kupa-mérkőzésen összekerül a­ BTC-33 FC győz­tesével, a Corinthian-mérkőzések során pedig a BTC-vel Barátságos mérkőzése lesz a Szeged­ AC-vel, a Bácskai SzAC­al, a Kolozsvári Kereske­delmi Akadémiai SpK-al és a Nagyváradi AC-al. A tatabányaiak kiváló szereplésében és hatalmas programmjának összeállításában nagy része van Sár Izidornak, a TSC fővárosi football intéző­jének. Rekordbevételt értek a múlt héten Írország­ban. A Belfast Celtic és a Glen­oran közt lefolyt klubközi mérkőzés jövedelme 674 fontot , 13.776 koronát tett ki, a­mely összeg különben megha­ladja az ír kupaserleg döntő mérkőzésén befolyt jövedelmet is. Ebből a rekordból megállapíthatjuk, hogy Magyarország football iránti érdeklődés te­­kintetében jóval fölötte áll Írországnak. A szövetség jövő héti munkarendje. Ked­den a fegyelmi és intéző bizottság, szerdán a vi­déki bizottság és pénteken az igazgató­tanács tart ülést Az angol ligamérkőzések múlt heti ered­­ményei a nézőközönség számának feltünteté­sével : Manchester United—Manchester City 2:0 40.000 néző. West Bromwich Albion—Notts­ County 2:0. 20.000 néző. Derby County—Blackburn Rovers 1:0. 16.OCO néző. Bradford City—Aston Villa 1:1. 25.000 néző. Everton—Middlesbrough 1:0. 14.000 néző. Sunderland—Newcastle United 2:0. 30.000 néző. Bolton Wanderers Chelsea 3 : 2. 30 000 néző. Sheffield Wednesday—Tottenham Hotspur 1:1. 20­0­0 néző. Woolwich Arsenal — Liverpool 1:1 14.000 néző. Az angol amatőr serleg első fordulóját tegnapelőtt bonyolították le. A serlegmérkőzések­ben rész vesz tizenegy katonai csapat is. Az FTC ünnepi vacsorája, a­melyet a já­tékosok és egyúttal az atléták és úszók tisztele­tére adnak, január 14-én vagy 16 án lesz. Ezen a lakomán fogják megünnepelni az 1911 1912. évi bajnokságot és az egyéves évfordulóját a múlt esztendei, sikerekben gazdag túrának. Katonai football-csapat S­eteden. A Fe­rencvárosi SC tagjai az Osznovits testvérek kez­deményezésére Szegeden a 46-ik gyalogezred ke­belében football-csapat alakult. A­­g­y az öröm a Főv. T. Körben, öt játékos bevonulása miatt az őszi szezonban meggyengült csapat a tavasszal újra erős lesz, a­mennyiben három katonáját a fővárosba helyezték át, egyet pedig végérvényesen kiszüneráltak. Újra szerződést kötött a TTC és a BTC az amerikai­ úti pályára vonatkozólag. A M­AC téli tréningjeit az idén is a Nemzeti Lovardában tartja. A foeneral Sport Club január 19-én tartja első évi rendes közgyűlését. Felhívás a pályázól f­onosokhoz. A Szö­vetség intéző-bizottsága felszólítja az összes pálya­­tulajdonosokat, hogy pályáikat január közepén hozzák használatképes állapotba, mert a Szövet­ség azokat február első felében felülvizsgáltatja. A ETO—UTE ügy. Az intéző-bizottság nem tud határozni a tanács által visszaadott BTC — UTE ügyben, mert az egyik legfontosabb tanú, Endrényi, többszöri idézés ellenére sem jelent meg. A BTC—UTE bajnoki mérkőzésen történt, hogy a BTC vezetője Endrényit ajánlotta az egyik határozónak, a­kit az UTE állítólag nem fogadott el azért, mert Endrényi bátyja a BTC tagja. Így mint határbírók Hende Kornél és Reipricht Lajos szerepeltek, a­kikről a BTC csak az 1:0 arány­ban elveszített mérkőzés után tudta meg, hogy tagjai az UTE-nek. Ebből keletkezett a harc, a­mely még mindig foglalkoztatja a szövetséget. Érdekes, hogy Endrényiről is van egy határbirói működésre vona­kozó fel­jegyzés. A BTC—33 FC bajnoki mérkőzésen szintén jelen volt Endrényi és ajánlkozott határbírónak. A félidőben a 33-asok óvást emeltek a mérkőzést vezető Friedmann bí­rónál Endrényi szereplése ellen és azzal az indo­kolással, hogy Endrényi bátyja a BTC tagja, más határbírót kértek. Friedmann elfogadta a 33-asok kifogását és a második félidőben új határbírót ál­lított Schár Izidor személyében. Az intéző­bizott­ság a legnagyobb va­ószínűség szerint a bírói jelentés alapján 1:0 arányban az UTE javára fogja a mérkőzést igazolni. A Coriotbián-­erleg mvgpayerése alkal­mából a BTC bankét keretében fogja ünnepelni a csapat játékosait. A vacsorán fogják kiosztani a Corinthián-plaketteket is. Ctuphelyiség viltorás. A Compaktor Sport Club helyiségét a Wesselényi­ utca 22. szám alatt levő kávéházba tette át. Új­vidéki football-fátése. A Debreczeni Torna Egyesület footballügyeit ezentúl Blattay Béla in­tézi, a­kihez mindennemű levelezés intézendő. Cirae: Debreczen, Arany János­ utca 39. Felhívás az díszes footballbirákhoz. Kiss Menyhért, a „Footballkönyv" szerkesztője, felkéri az összes fővárosi és vidéki játékbirákat, hogy pontos elmüket vele sürgősen közöljék. Címe: Budapest, VI., Eötvös­ utca 33. IL 15. 1. s sora. §?|| W­eszkfszök %. tj || j§i| | -ruházat pl | 11 il | w | vSi | -cipők stb. le&rofeb kte?st©íto®n Weszely Istvánnál, Budapest, IV., Váczi­ utca 9. S­Zuraknak 50 fillér US­­lUSUJUsUicA vámiileték beküldése (bélyegben is) mellett ötféle, egy koronáért or­iél­e szenzációs partnzermintát küld díjtalanul­­,Le Parfumaur*1 BUDAPIST, VISL, SZIGETVÁRI­ UTCA n,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék