Sporthirlap, 1913. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1913-07-07 / 27. szám

27. szám. Budapest, 1913. julius 7. IV. évfolyam. rrprodek ágával, c. a 165 porttal . Szerkesztőség: Budapest, IV., Sarkantyus-u 3. Telefon: 75—25. Kiadóhivatal: Budapest, IV., Sarkantyus-u. 3. Telefon: 908. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre................................... , e kor. Fél évre ............. 3 . MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN KORÁN REGGEL. Ára 10 FILLÉR, VIDÉKEN 12 FILLÉR. Kapható minden dohánytőzsdében. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban, IV, Sar­­kantyus­ u. 8., valamint a hirdetőirodákban, Ausztria részére Mossa Rudolfnál, Wien, L. Seilerstätte 2. Németország részére: August Scherm­ar, Berlin, Zimmerstrasse 87—JL Fegyverkezzünk az olympiászra Magyar stadion. — Olympiai standardprogram. Egy szerény hír húzódott meg a múlt héten a napilapok hasábjain: Andrássy Géza gróf és Múzsa Gyula, a MOB el­nökei, audiencián voltak őfelségénél, a királynál, a magyar stadion ügyében. Semmi kommentárja nem volt ennek a híradásnak s mégis messze elhangzott, sok hamvadó reménységet lobbantott föl egyetlen puszta szava: a magyar stadion. Ma már mindenütt ismerik és értékelik a sportot. De, hogy ez a vál­tozás megtörténhetett, hogy még a felső, sőt legfelsőbb körök is számolnak vele és építenek rá, azt mégis a lefolyt olym­­piászoknak köszöni a sport. A­mikor tehát a magyar stadionról beszélnek, mintegy varázsütésre elénk rajzolódik egy színes ragyogó kép, a magyar sport leghőbb vágya s egyúttal jogos aspirá­ciója, a magyar olympiász. Ezért emelkedik ki a személyi hírek tömegéből az a királyi kihallgatás, a­mely a magyar stadion jegyében szüle­tett meg. Jól esik egyrészt annak a konstatálása, hogy ime van két em­bere a magyar sportnak, a­ki — szeren­csére a sportélet forgatagán kívül állva — magasabb rendű célokért küzd. Más­részt komoly figyelmeztetés ez az apró és mégis beszédes hír arra is, hogy a magyar olympiásznak legfőbb előfelté­tele­­ egy készen álló stadion. Csak akkor remélhetjük azt, hogy 1920-ban Budapestet bízzák meg az olympiász rendezésével, ha egy már készen álló, vagy legalább épülő sta­dionra hivatkozhat a szinte késhegyre menő vetélkedésben a magyar sport. De még a készen álló magyar stadion sem elég szószóló, ha ellenünk dolgo­zik — Ausztria. Mert ne feledjük el, hogy mint annyi sok ebben az ország­ban, a magyar olympiász sorsa is a Ballplatzon, a közös külügyminisztérium­ban dől el. Ne feledjük el, hogy a Ball­platzon sohasem látták szívesen Magyar­­ország előtérbe nyomulását. Már­pedig az olympiász révén rövid időre Buda­pestre helyeződik át a monarchia súly­pontja. Budapesten találkoznak nemcsak a nemzetek kiküldöttjei, hanem a kép­viselői is és egy darabig Budapestre figyel az egész világ. A magyar sport minden becsületes törekvését lerombol­hatja az osztrák diplomácia egyetlen sakkhúzása, ha nincsen kedvére a dolog. S már meg sem félünk tőle. A király kihallgatáson fogadta a MOB elnöksé­gét. A magyar stadionról, a magyar olympiászról tettek ő Felségének je­lentést. A korona is közösséget vállalt tehát a magyar sport nagy érdekével, amit még a Ballplatz diplomatáinak is tudo­másul kell venni.* Jó úton halad a magyar stadion ügye már azért is, mert a testnevelési alap megadja hozzá az anyagi eszközöket. A Testnevelési Tanács azzal kezdhetné meg legméltóbban a működését, ha a magyar stadion fölépítésének a javasla­tát terjesztené be első ügyiratnak a minisztérium elé. A magyar stadion ügye mellett eltör­pül ugyan, de azért rendkívül fontos az olympiai standardprogram rendezése. Az angol és a svéd olympiász vég­legesen igazolta a standardprogram szükségességét. Az angolok is lövészettel és horgászattal harácsoltak össze egy csomó pontot, míg a svédek miniatűr fegyverekkel való versennyel, iram­szarvas lövészettel és modern pentat­­lonokkal lepték meg a hüledező világot. Természetesen úgy Anglia, mint Svéd­ország győzött a maga portáján, de a többi nemzetnek elég volt már a komé­diából s igy lassan győzött az a föl­fogás, hogy meg kell szüntetni a szemér­metlen hazadolgozást. A jövő évi párisi kongresszus fogja megállapítani az eljövendő olympiászok standardprogramját. Különösen három sportágban van erősen érdekelve a magyar sport, az atlétikában, az úszás­ban és a vívásban. Hozzá szólhat majd a kongresszuson, szava van, sőt szava­zata is, noha az már kevés. Mert nem a sportban, hanem a világhatalomban elfoglalt pozíciójához mérten adtak az egyes országoknak több vagy kevesebb szavazati jogot, így például Amerika és Anglia mellett Oroszország is tíz taggal képviseltetheti magát a kongresszuson. Magyarország egy sorba került többek között Svédországgal és — Spanyol­­országgal, hat szavazattal. Kanadát egy sorba helyezték Dániával, Ausztráliával és — Peruval meg Mexikóval (5 szava­zat). A sportban hatalmas Finnország­nak pláne csak két szavazatot engedé­lyeztek, annyit, mint — Monaconak. Nyilvánvaló ebből, hogy szavazással fogják eldönteni a standardprogram vitás kérdéseit. S mert a magyar sportra nem közömbös ennek a programnak a kialakulása, helyesen teszi, ha készül rá és jóelőre szervezkedik a párisi kongresszusra. A MOB-ra vár a feladat, tömör falanxba egyesíteni a vele azonos elveket valló országokat. Egy év múlva lesz a kongresszus, van tehát ideje bő­ven, ha nem is túlságosan sok, mert mindegyik állammal érintkezésbe kell lépnie, Angliával csakúgy, mit Chilével. És nyíltan k­orteskedhetik a MOB, mert az a standardprogram, a­melyet a zászló­jára ír, biztosan becsületes és minden nemzetnek egyformán megfelelő lesz. FOOTBALL Kommentár. (A Testnevelési Tanács és a footballsport.) A Testnevelési Tanács tagjainak­ egyoldali­ összeválogatása nyomán keletkezett elkeseredés egészen elvonta a közfigyelmet attól az ugyan­csak fontos kérdéstől, hogy milyen lesz a Tanács hatásköre és működése, valamint az egyes sport­­szövetségek és az általuk képviselt sportágak közötti viszony miként fog előreláthatólag ala­kulni , milyen irányú támogatást várhatnak tőle az egyes sportágak és milyen faunában fog ügyük­nek ez az előmozdítása megtörténni. Maga a szer­vezeti szabályzat olyan általános keretek között

Next