Sporthirlap, 1913. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1913-07-07 / 27. szám

27. szám. Ateista: No az árgyélusát annak az MLSz-nek, most már igazán nem mondhatja, hogy nem tartozunk Budapesthez. Az osztrák bajnokság a múlt vasárnap letolt­­ mérkőzésekkel véget ért. A végeredmény ez: A jogosulatlanul szerepelt játékos miatt levont hét pont a Herthát az utolsó helyre szorította és így osztályozó mérkőzést kell játszania a II. oszt. első helyezettjével, a Wackerrel. A Hertha győ­zelme nem kétséges és így az őszi szezonban új­ból az első osztályú egyesületek közt fog szere­pelni. Mulatság. A Fischer Simon és Társai cég sze­mélyzetének sportcsoportja július 20-án a „Buda­­gyöngye“ összes helyiségeiben nagy táncmulatsá­got rendez. — Jegyek és meghívók a rendezőbi­zottságnál (V., Bécsi­ utca 10. sz.) kaphatók. Nincs rend az MLSz-ben. Ezt a vádat hangoz­tatta Vörös Kálmán ellenőr, a választások előtt. Akkoriban elsimult ez a dolog, Vörös Kálmán bűnbánóan megkövette az MLSz-t é­s most ki­pattant, hogy csakugyan nincsen rend az MLSz­­ben. Csodálatosan, ennek az afférnak is a nagy pu­­rifikátor a hőse. Kisült róla, hogy ezerszáz koro­nával, mely összeget az MLSz százalékrészesedése fejében az egyesületektől felvett, nem számolt el, dacára annak, hogy többször szólították fel fize­tésre, sőt figyelmen kívül hagyta az ügyész ebbeli felszólítását is. Az MLSz végre megunta a huza­vonát és bűnvádi feljelentést tett Vörös Kálmán ellen. Ezt határozta el péntek este a tanácsülés. Csúnya botrányt rendezett Sarkadi az EMTK egy játékosa múlt vasárnapon egy MLSz bajnoki mérkőzésen. Előbb határbiró volt, de éretlen visel­kedése miatt a biró elvette tőle a zászlót. Ekkor a tribünre ment, a­hol oly botrányt rendezett, hogy a biró kénytelen volt a mérkőzést félbeszakítani. Az ILSz ez ügyben átírt az MLSz fegyelmi bizottsá­gához, a­mely most tárgyalni­­fogja Sarkadi ügyét A londoni ligáért a jövőben két elsőosztályú csapat fog küzdeni. Egy professzionista és egy amatőr csapat. Benevezett az ötödosztályú bajnokságra az eddig az ILSz-ben szerepelt, Hellas Atlétikai Klub és a Fővárosi TE. Az ILSZ-től kapott ajánlólevél alapján az MLSz el fog tekinteni a kötelező három bemutató mérkőzéstől. Mulatság. A Pestújhelyi SE ny­ári mulatságot rendez augusztus 2-án a pestújhelyi Széchenyi színházban. A KASE Debreczenben múlt vasárnap nem győzte le a 3:0 1 arányban a Debreczeni KASE-t, ha­nem a mérkőzés 0:0 arányban eldöntetlenül vég­ződött. Football a vidéken. Bácsalmáson vasárnap a Bácsalmási SC 3: 1 arányban legyőzte a Szabadkai KATO-t. Diósgyőrött a Diósgyőri Vasgyári Torna Klub múlt vasárnap 4:1-re legyőzte a Diósgyőri AC-t. Az utóbbi csapatában Ginzery Dénes a BTC ki­tűnő kapusa védett. A rendkívül durva, verekedés­sel tarkított mérkőzést Erdélyi Árpád (Miskolczi AK) vezette. A Kolozsvári Kereskedelmi Akadémiai Sport­kör az ősszel újra a működés terére készül lenni. Tárgyalások folynak Konstantinápolyival a ma­gyar"török mérkőzés megismétlése "érdekében. Most a kolozsváriak mennének le Konstantiná­­polyba, a tavasszal azután a török válogatott csa­pat Kolozsvárt adna revansot. Terveznek a török mérkőzésen kívül még bukaresti és odesszai túrát is. Mindezekből az tűnik ki, hogy a Kolozsvári Akadémia egy évi stagnálás után ismét el fogja foglalni a múltban betöltött pozícióját. A footballbirók barátja. Ezzel a jelzővel ked­veskednek az angol sportsajtó orgánumok C. E. Sutcliffe-nek, az angol birók szövetsége elnökének. A nagy népszerűségnek örvendő Sutcliffe öt évi elnökösködés után most visszavonul, miután az új alapszabályok értelmében az elnöki széket csak egy évig töltheti be egy személy­. Visszavonulása alkalmából nagy ovációkban részesítik a volt elnö­köt, a­kit az angol liga vezetősége igen értékes aranyórával lep meg. Az összes footballbírók egy­­egy "shillinggel járultak hozzá a bírák ajándéká­hoz. Az új elnök A. H. Calton, az Athletic News kiadója két remekművű ezüstvázát vett neves elődjének. Sutcliffe a maga idejében igen keresett bíró volt. Egy igen érdekes epizódot elevenítenek most fel ünnepeltetése alkalmából. Egy ízben Sunderland­ban bíráskodott, a mikor a fanatizált tömeg a ha­zai csapat veresék­e feletti elkeseredésében meg akarta lincselni a bírót. Sutcliffe csak úgy mene­külhetett ép bőrrel­ a veszedelem elől, hogy egy rendőr ruháját öltötte magára s abban hagy­ta el a pályát. © -iá© "d í1| m Cti© 3 a1 'r. a ® goaiok c. 1. .Rapid______ 15— 3 58 17 36 2. WAF_______ 124 2 38 21 23 3. WSC_______ 107 1 45 24 21 4. WAC_______S 7 3 41 27 19 5. Amateurc-------9 8 1 40 31 19 6. Simmering___..7 101 29 33 15 7. Rudolfshügel_C 9 3 19 44 15 8. Vienna_____5 103 19 36 13 9. Floridsdorf _5 103 25 49 13 10. Hertha — —_3 15— 31 426 süöBThTrTAP v IFJÚSÁGI LABDARÚGÁS. A válogatottak mérkőzéséről. Múlt vasárnap megtörtént tehát a várva-várt összecsapás s a nyil­vános egyesületek válogatottjai kerültek ki győz­tesen. A mérkőzés az első félidőben 30, a máso­dikban csak 20 percig tartott s a győzelem a job­bik csapatnak jutott. A serleglegénység határozot­tan fölötte állott a ILSz válogatottaknak. Többet támadott s lefutásai rendszerint szép határozott lövésekkel végződtek. Meglátszott rajtuk, hogy a nagyok között nevelkednek. Az ILSz csapatában a halfsor és a védelem produkált elsőrangú játékot. A fedezetsor, a­mely különben a bajnokjelölt BFC teljes halfsora volt, derekas munkájával nagy­ban hozzájárult ahhoz, hogy a győzelem aránya csak a legminimálisabb volt. A match egyetlen goalját Gilly az MTK apró termetű centercsatára lőtte az első félidő végén. A csatársorok között lévő különbség a kapusnak elfoglaltságában jutott kifejezésre. A­míg ugyanis az ILSz kapusba szebb­­nél-szebb védéseket produkálta, addig Tóth a ser­legcsapat kapusa csak egyetlen-egy komoly lövést kapott. A­ B csapatok között igen nagy volt az erőkülönbség s a 3:1 eredmény nem is hű ki­fejezője a játékdifferenciának. Végezetül meg kell állapítanunk, hogy súlyos hibát követett el az ILSz a csapatok késői össze­állításával s ha nem hagyja a dolgot az utolsó pillanatra, egy kis körültekintéssel lényegesen erő­sebb csapatokat tudott volna kiállítani s nem tör­ténhetett volna meg, hogy egy olyan játékos ke­rült az első csapatba, a­kit egyesülete még máso­dik csapatában sem szerepeltet állandóan. Az Erzsébetvárosi AC múlt hó 26-án tartott közgyűlésén a következő tisztikart választotta meg: Elnök Fekete Armand, alelnök Dukai Ignác, foot­­ballintéző Pálmai Ferenc (Szegfű­ u. 6. földsz. 3.), titkár Fodor Aladár, ellenőrök Fischer Oszkár és Sprém István, pénztárosok Perlusz Sándor és Egri Zoltán. Félbeszakadt barátságos mérkőzés. A Pest­újhelyi SC és a Rákospalotai AC Rákospalotán le­folyt mérkőzésén a pestújhelyi csapat levonult a pályáról. Mikor Rákospalota vesztét érezte, durván kezdett játszani, a­mit azonban a bíró erélyesen megtorolt. Mindjobban kiélesedett a helyzet, a han­gulat izzó volt olyannyira, hogy a rákospalotai nézőközönség nem elégedett már meg a játékosok biztatásával, hanem bevonult a pályára, ily kö­rülmények közt a bíró nem látott más megoldást, mint a mérkőzés lefúvása. Lágymányosi Footballclub néven új egyesület alakult, a­melynek tisztikara a következő: Elnök: Leh­otka István, alelnök: Filipján István és Gerénei József, titkár: Kern Andor, pénztáros: Fodor János, kapitány: Fodor János. Klubhelyi­ség: I., Dombovári-út 1., Ekkert-féle vendéglő (kü­lön helyiség). Football-intéző: Fodor János­, a­kihez egyúttal a levelezések is küldendők (I., Fehér­­vári-út 5., II. 25.). A Belvárosi Labdarugók Köre július 13-án va­sárnap d. u. a Tündérkert (Pestszentlőrincz) ösz­­szes helyiségében nagy nyári mulatságot rendez. A Terézvárosi Labdarugók Köre július 1-én tartott rendes közgyűlése a következő tisztikart vá­lasztotta : Elnök: Korányi Dezső, titkár: Gábor Andor, pénztáros: Korányi Dezső, szertárosok: Sommer Árpád és Antony Ferenc, ellenőrök: Wenzl József és Stift Rezső, football-intéző: Ko­rányi Dezső, (VI., Kerekes­ u. 25.). Budai Football Club néven új ifjúsági egyesü­let alakult, a­mely az ősszel az MLSz tagjai so­rába lép. Az egyesület máris szép eredményt ért el, a­mennyiben múlt vasárnap a most megalakult III. ker. Munkásképző Testedzők Egyesületét 5: 1-re verte. Az első csapatnak az összeállítása ez: Nagy—Szokolay, Szabó—Láng, Bucsek, Beck— Arnheiter, Unden, Kertész, Kollár, Baán. Istenhegyi Sport Club néven, nagyobbrészt nyaraló diákokból álló sportegyesület alakult Tisztikara a következő : Elnök: Betöltetlen, ifj. el­nök : Berkovits Pál, pénztáros:: Czéh József, foot­­ball-intéző: V­anaus József. Érdeklődők leveleiket Berkovits Pál címére, I. ker., Béla király­ ut 9. sz. küldjék. Tisztviselőválasztások. Az ILSz tanácsa Schisz­­ler Józsefet, az eddigi jegyzőt, a főjegyzőt, Brack Miklóst pedig az ideiglenes jegyzői teendők elvég­zésével bízta meg. Méltó egyénp ér a kitüntetés, mert oly lelkes­­odaadással és fáradtságot nem is­merő munkával még kevesen dolgoztak az ILSz­­ben, mint Schiszler. Az Ékszerészek SC által kiírt ifjúsági ser­legre július 15-én van a nevezési zárlat. Csak a 111. és IV. osztályú egyesületek ifjúsági csapatai nevezhetnek a díjra. Lipovetz Géza az FTC közkedvelt ifjúsági in­tézője súlyos beteg. A tüdeje van megtámadva. Segélykérés. Anyagi támogatást k­ért az ILSz­­től a Fővárosi TE pályaépítési célra. A tanács, arra való tekintettel, hogy ezen egyesület jövőre az MLSz-ben játszik, a segélyt nem szavazta meg, de pártolólag terjeszti az MLSz elé. A felebbezések rekordját az ILSz-hez jelenleg a Főv. TE tartja. A legutóbbi tanácsülésen is két felebbezését tárgyalta a tanács. Az egyik szerint a Nemz. TC elleni mérkőzésen Dritz játékos — állí­tólag — jogosulatlanul szerepelt. Az intéző az óvást elvetette, mit a Főv­­TE megfelebbezett a tanácshoz, mely az ügyet visszaadta az intézőnek. A másik felebbezésében az intézőbizottság által örökre kitiltott játékosok büntetését felebbezték meg, mely felebbezésüket azonban a tanács eluta­sította. 3. oldal.

Next