Sporthirlap, 1914. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1914-01-05 / 1. szám

1- tiáíit. Bildljien­f ISI4. Január 5* V. évfátyzán. 1 te^tedzés ^iodcQ ágával sporttal­­ ^gSf * foglalkozó újság* Szerkesztőség: Budapest, IV. Sarkaratyus u. 3. Telefon: 75—25. Kiadóhvatal: Budapest, IV., Sarkantyus­ u. 3. Telefon: «*«8. ELŐFIZETÉSI ÁR: 1 évre »••••••••••» 6 kor. 1^1 évre • • • • • • • •, • • • • 3 , vífVI PLEXIK MINDEN HÉTFŐN KORÁN REGGEL. Ara rá fillér. VIDÉKEN 12 FILLÉR. Német mesterkedés. Három hónapig fog tartani a berlini olympiász. A­mióta fölépült a grunewaldi Stadion és az 1916. évi olympiász kiépítésén éppen olyan­ vasakarattal és tudatossággal dolgoz­nak Németországban, mint akár a flottaszapo­­rításon vagy a lengyelek germanizációján, a mióta tehát a sportban nagyném­et eszmét kergetnek a Rajna ment­én —­ a torna ja her­inges apostolai csak úgy mint a császár — sem­mi­ sem közömbös már, a­­mi Berlinben történik. Bebizonyosodott, hogy minden terv­szerű, a­mit a németek tesznek, a tegjesen­­'t'NLn­?aebb dolgoknak is van mélyreható oka, egy tollvonást nem ejtenek cél nélkül. Világ­háborúkat csinálnak olyan alapos fölkészült­­­séggel, hatalmas apparátussal és óriási ve­zérkarral, mint a­milyennel a német olyra piusz rendelkezik És ezt olyan természetes­­nek­ találják a pedantéria országában, hogy mindenki alárendeli magát a nagy célnak. A hadsereg épp úgy, mint a kormány, vagy akár a császár. _ • Németország nem csinál titkot belőle, hogy az első akar lenni a nemzetek olympiai küz­delmében a maga földjén. A német önérzetnek elviselhetetlen a gon­dolat, hogy legyőzhetik a csapatát, minden eszközt megragad tehát, a­mely a végcélhoz, a győzelemhez közelebb viheti. -Ez­­az oka annak, hogy a többi nemzet ket­tőt ött figyelemmel, féltékeny szemmel vigyáz­­hűtlenre, a­mi Berlinben történik- Ellenőr­iz:­ csapott föl az egész világ. Ha tehát vala­­p­iroznak Berlinben az 1916. évi olym­u­ unatkozóan, mintha földrengés tör-e , rögtön jelzi mindenütt a sport c­álja. S azonnal, mérlegelik, vegy­ü­­l filtrálják, leszűrik, részekre bont­b x­zsdát vág intézkedést, nincs-e ti . a­mi a többi i­­mzet ér-T­­ 50 . , és 1.: föld' ij működik érz kényén és haj -K* jggíni. Alig röppen föl a k. ni ra­■két in-r 'ejárja a világsajtót Amerika hifi. Kői ávirata, vagy Anglia óvása. Nem Kgujtha ’ om Németország még a sport­»ba? ? -yhatalmakat megillető figyelem ' és - :s övezi. E tps műk, hogy a gyanú nem alapta­­:h Írországnak is sok komoly oka van figyelemmel kísérni a német eseménye­ket, ha a szeizmográfia nem is lendül ki a tengelyéből. Magyarországot semmiféle ra­vaszkodás, tervszerű manőver nem ütheti el az olympiai győzelemtől,mert amúgy sincsen reménysége a győzelemre. Más nézőpontok vezérlik tehát, mint Angliát és Amerikát, ezek azonban elég nyomósak ahhoz, hogy­ ne vi­selkedjék tétlenül, ha olyasmi történik Né­metországban, a­mi­ az érdekeit sérti. Magyar­­országnak is részt kell tehát venni abban a nemzetközi koncertben, a­mely most a né­metéit ölteli follöt, a berlin olym­piász pro­­grammja miatt. Olyan célzatosan állapította meg a német olympiai bizottság az olympiai játékok idő- és sorrendjét hogy föltétlenül tiltakozni kell el­lene, különben a magyar sport anyagi erejét meghaladó áldozatot követelne. A múlt héten közhírré tett programra a következő. Játékhét: Május 21-től június 4 ig: Nép-, és ifjúsági játékok, tornajátékok, hockey foot­­ball, vívás. Stadionhét: Július 1 l-től július 10-ig: Úszás, atlétika, torna, kerékpár, modern pen­­tation, lavin-tennisz. Záróhét: Augusztus 12-től augusztus 21-ig: Evezés, yacht, motorcson­kverseny, automo­bilverseny, repülőgépverseny. Kitűnik a programmból, hogy a németek három szakaszban akarják­ megrendezni az olimpiászt, a­melye szerint május 28-tól au­gusztus 21-ig, tehát majdnem három hónapig tartana. .­­. . ■ Idegenforgalom és jövedelmezőség néző­pontjából igazuk van a németeknek és na­gyon okosan cselekednek, ha a többi olimpiai harcos engedi­. Mit törődik Németország azzal, ha elvesz az olympiász legfőbb varázsa: egy tömegben lát,a 11 világ legjobb, atlétáit, a­mint rövid ideig tartó nagyszerű színjátékban küzdenek a­ fai babérért. Nem azért a rideg jó- % , a­­ statisztika ■ igájába kényszerűtést pl.­­ Németország,hogy az ilyen, ki­ét-'' poélikus, sőt ideális dolgon túl ne tegye magát. Fog - Németország még mást is ! - n Már szakadozik a fátyol, a mely ed­­'nig ö. .. te. már mutogatja körmeit. Könnyen megtörténhetik, hogy olyan iskolát vonn­ a­ német olympiai rendezés, a­mibe még a hir­­hedt svéd zsűri is tanulni járhat. Nem csoda, hogy még Amerika, a dollárok­ földje is ijedten jajdult föl a rettenetes költ­ség miatt, a­mit a három hónapos berlini­­mulatozást okozna, mit mondjon akkor Ma­gyarország, a nincstelenség klasszikus földje. Vissza kell tehát utasítani ezt a programmot, még­pedig kereken, határozottan, tekintet nél­kül azokra a mondvacsinált, sportszerűségbe burkolt okokra, a­melyekkel a németek tá­mogatják. Három hónapos olympiászra nem telik a magyar sportnak, mert végre is nem egy nap a világ és a sport nagy ünnepét a hétköznapok hosszú sora követi, a­mikor ke­serves koplatással vezekelne a végnélküli berlini lakomáért. A MOB-ra hárul a­ köteles­ség interveniál­ni ebben az ügyben, nem hisz­­szük, hogy akadjon nemzet, a­mely kivonná magát a közös akcióból. Az is a MOB ügyes­ségén múlik, hogy ne ő legyen a nemzetközi koncert karmestere — a németek szimpátiá­jára nagy szükség van — engedje át a vezér­­szerepet, Amerikának, vagy Angliának, de mint statisztának, neki is föl kell emelni sza­vát a német túlkapás ellen. Javaslatot kell tenni a nemzetközi olympiai bizottságnak az olympiászoknak egyhuzamban való rendezésére. S tegye meg ezt olyan nemzet, a­melyiknek nincsen sem félni, sem félteni valója. Hirdetések, felvételnek a kiadóhivatalban, IV., Sár­­b­ntyus­ u. 3., valamint a hirdetőirodák­­an. Ausztria részére Mosso Rudolfnál, Wien, I., Seilerstatte 12. •Németország részére Au­gust Seherinél, Berlin** ZimmeretrastO 37 -41. FOOTBALL Sorsolás. Holnap, kedden este sorsolja­­ ki az NJLS, a másod- és harmadosztály tavaszi bajnoki ■mérkőzéseit. • ............. . Serlegmérkőzések Skóciában. A skót labda­rúgók szövetsége minap tartotta meg a skót serleg­­mérkőzések sorsolását. Mindjárt­ az első napon január 24-én kerül,össze a tavalyi serleggyosites Falkirk a skót ligabajnokságban is résztvevő ki­váló amatőrcsapattal, a Qu­eens Park Rangers-szel. Az angol lapok szimpátiáját az amatőrök bírják. A Magyar Kupa. Végre talán a megvalósulás felé jut a Magyar Kupa ügye. Az iparművészeti múzeum kérésére az MLSz 300 és 200 koronára emelte fel a tervpályázat díjait, így van remény, hogy elsőrangú művészek is pályáznak reá. A zsűri hét tagból fog állani. Hármat az iparművé­szeti múzeum, hármat az MLSz jelöl ki; elnöknek dr. Bárcay István polgármestert kérik fel.

Next