Sporthirlap, 1914. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1914-01-05 / 1. szám

2. © Hal. SPORTHÍRLAP 1. ®sátár A spanyol footballról. Az FTC spanyolországi túrája aktuálissá teszi, hogy a footballsport ter­jeszkedéséről Spanyolországban néhány érdekesebb adatot közöljünk. .Tesszük ezt­ annál is inkább, mert a spanyol vezető k­ubolji már elhatározták, hogy a tavasz folyamán Párisban, Brüsszelben és Londonban is szerepeltetni­ fogják színeiket és ezzel polgárjogot szereznek­ a spanyol footballsport­­rak nemzetközi­ viszonylatban. Az angol amatőr­­csapatok közül eddig a­ Corinth­ianok, New Crusa­­ders, Civil Service, Le­don Nomads, Bromley, Plumstend, New Brompton és Hampstead csapatai játszottak a különböző spanyol városokban, azon­­ kit­ől kirándulást­ tettek a Spanyol városokba a Racing Club de Bruxeles, a prágai Sp­arta és J­egnány délfrancia csapat. A csapatok kerületekbe vannak beosztva, a­melyeknek központi igazgatá­sát Madridban végzik. Az egyes kerületek győz­tesei elődöntő- és döntőmérkőzéseket játszanak. A Bilbao Athletic Clubnak van a l­eszebb pályája 1,2 északi­ egyesületek közt, az építkezés-­ költségek 80.000 pezetát tettek ki. A San Sebastiani pálya 20.CXX­ pesetába került. A Bilbaói Klub különben egyike a leggazdagabb spanyol egyesületeknek, a­melynek Madridban is van fiókja. Vagy 30 klubja vann az északi kerületnek, a­melyek közül emlí­tésre méltó még a fentieken kívül a Racing Club Trunben, a Trun Sporting Club, az Arenas FC és­­a Deportivo, mindkettő Bilbaoban. A legjobban fej­lett azonban a footballsport talán Catalóniában, Barcelonában és környékén. Felemlítünk még né­hány klubot, a­melyeknek neveivel a közel­jövőben talán találkozunk. Barcelona FC, Espana FC, Depor­tivo Espanol University, Madrid FC, Athletic Club Madrid, Sociedar Gimnastico, Vigo FC, Fortuna de Vigo, Real Club de Corunna. Annak idején a híres kakasviadalok iránti érdeklődést Sheffieldben háttérbe szorította a footballsport. Úgy látszik, hogy ugyanez a varázsere­p mutatkozik a footballnak a spanyol bikaviadalokkal szemben is, mert a­míg azelőtt például San Sebastianban kizárólag a bes­tiális bikaviadalok iránt nyilvánult meg a tüzes­ vérű spanyolok érdeklődése, addig ma már ezer­számra akad látogatója a football-sm­érkőzéseknek is, sőt éppen­­ San Sebastianban a footballsport szemmel láthatólag kiszorítja a bikaviadalokat, Bilbaoban ezelőtt kivétel nélkül minden vasárnap rendeztek bikaviadalt. Ma már csak a­­nyári hó­napokban és elvétve télen rendeznek ilyen barbár mutatványokat. Szóval háttérbe szorul a bootball­­térhódításával a bikaviadal és a spanisrold­al nem­zeti labdajátéka — a pelota. Footballbabona. A Kotts County játékosait egy ottani fogtechnikus egy-egy ébenfából készített gyűrűvel ajándékozta meg, a­melynek külső bur­kolatát elefántcsont-fogakkal ellátott miniatűr száj díszíti. Állítólag ez a talizmán fogja a Nette Countyt az English Cup-mérkőzések folyamén a vereségtől megóvni. Vederemről Segély az ETC-nek és a Hungáriának. Az Erzsébet­falvai Torna Clubnak 250, a bécsi Hun­gária Sport Clubnak 300 korona segélyt szavazort meg a tanács. Az azelőtt jómódú IJTC-t a Pest­­környékbe való beosztása viselte rt meg annyira, hogy segélyre szorult. A bécsi Hungária magyar egyesület. Az MLSz az osztrák szövetségnél tuda­kozódott előbb felőle, a­honnan kedvező válasz jött Jövőre a Hungária segélyét 500 koronára emelik. A gyári paragrafus és a Tatabányai SC. A KAOE megfelebbezte az intéző­ bizottságnak azt a döntését, hogy a Tatabányai Sport Clubra nem alkalmazta a gyári paragrafust. Az intéző­ bizottság elismerte ugyan, hogy a t­ata­bányai Sport Club tényleg olyan csapat, a­melyik az úgynevezett gyári paragrafus körébe tartozik, azonban elévülés címén már nem akarta alkalmazni rája. A tanács a KAOE felebbezésére újból vissza­adta az ügyet intéző­ bizottságnak tanulmányozás végett Nem lehetetlen tehát, hogy a Tatabányai Sport Clubra ráhúzzák a gyári paragrafust,­a­melynek értelmé­ben csak az a játékos igazolható a részére, a­ki már előzőleg legalább egy éve van Tatabányán alkalmazásban. Büntetés a levonulásért. Megdorgálta az MLSz tanácsa a BTK, a Rákonc­ahai SC, a VI. ker. FC és a Nagyszebeni SC-et, mert a pályáról levonul­tak. Heves vita fejlődött a BTK második csapatá­nak levonulása miatt Ez ugyanis a BTK intéző­jének határozott utasítására történt. A tanács tag­jainak egy része azt kívánta, hogy a BTK utasít­­tassék más intéző bejelentésére. Csányi dr. főtit­kár kérésére azután a tanács elállott ettől a radi­kális lépéstől. Nem mindig előnyös az áremelés. Az Aston Villa—Derby County-mérkőzésen az igazgatók ka­­rácsonyi­­rekordbevételt­ reméltek és 1 shillingre emelték fel a legolcsóbb helyárát. Ez azonban megbosszulta magát és összesen csak 12.000 né­zője akadt a mérkőzésnek. A bevétel ennek meg-­­­felelően csak 14.000 koronát tett ki. Néptelen tanácsülés. Ugyancsak meglátszott a legutóbbi tanácsülésen, hogy­­ holtszezonban va­­gyunk. Az érdektelen tárgysorozat miatt éppen csak hogy határozatképes volt az ülés. A durva hang. Megfelebbezte — mint megírtuk — az Erzsébetvárosi Sport Club az intéző­bizott­ságnak a Szeiffert-ügyben­ hozott ítéletét. A feleb­­bezésében azonban olyan hangot használt, hogy a tanács nem csak hogy elutasította a felebbezést, hanem egyúttal meg is dorgálta érte az ESC-ét Ne sértegesd a bírót. A Szolnoki MÁV és a Kecskeméti Munkások bajnoki mérkőzésén a szol­noki játékosok közül három játékos Gerő Miksa bírót megsértette. Gerő az MLSz fegyelmi bizott­ságán kívül még külön beperelte a járásbíróságnál becsületsértés miatt Pető, Ferenc és Finaly Miksa játékosokat. Előbbit száz korona, utóbbit ötven korona pénzbírságban marasztalták el A fegyelmi bizottság Petőt és Finalyt június 1-ig, a harmadik játékost, Berchnitz Miklóst pedig ápr­lis elsejéig tiltotta el a játéktól. Szolnok megfelebbezte az ke­retet, a tanács azonban nem volt kegyelmes han­gulatban és a felebbezést elutasította. Balesetek a karácsonyi angol ligamérkőzé­­seken. Az angol ligáért küzdő csapatok a kará­csonyi ünnepekre is ki vannak sorsolva és künnyen megeshetik, hogy egyném­elyik csapatnak karácsony nagyhetében három mérkőzést is kell egymást követő három napon lejátszania. Az ily megeről­tető mérkőzéseken természetesen könnyebben­ tör­ténnek kisebb-nagyobb sérülések, így értesülésünk szerint Johnstorr az Everton balösszekötője a lábát­­törte és ugyanígy járt M’Fayden, a Preston North End kitűnő hátvédje­in. Everton Manchester United éljén játszott, Preston North End Blackburn ellen. Blackburn­ Rovers pozíciója a ligabajnokság­ban a karácsonyi ünnepekben szerzett öt pontjá­val nagyon megerősödött és most 21 mérkőzés után 29 ponttal vezet Sunderland 26 pontja előtt- A legeredményesebben Shea szerepelt a csatárok közül, a­ki a karácsonyi mérkőzések folyamán hét goalt lőtt és az idei goallövők között 20 goallal a rekordot tartja. Egy elmarad­t bajnoki mérkőzés. Az Erzsébet­városi TC-Hellas AC IV. osztályú bajnoki mér­kőzést az őszi szezonban nem bonyolították le,­­m­ert a kisorsolt napon a mérkőzésre kijelölt pálya hasznavehetetlen volt és más terminusra pedig a Hellas AC nem akarta kiállítani csapatát. Az­­in­tézőbizottság valószínűleg az ETC javára írja a mérkőzés 2 pontját. Óvás — rossz bíró miatt. A Droguisták SpE elvesztette december 7-én a BKVT ellen lejátszott bajnoki mérkőzését. A vereségben azonban rem tud megnyugodni, és a mérkőzés ellen óvást je­lentett azon a címen, hogy Koch Lajos, a mér­kő­zés bírája­­rosszul látta el tisztét Az óvást a bíró­­bizottság minden valószínűség szerint elutasítja, mint a­hogy az elmúlt héten elutasította a FIÁK óvását is, a­melyet a FREAC ellen elvesztett mér­kőzés után nyújtott be azon a címer­, hogy Gorszky Tivadar rosszul bíráskodott. Az MLSz évi rendes közgyűlését február egyik szombatján tartja meg. A tanácstagságra vonat­kozó ajánlóleveleket az egyesületek január 29 ig tartoznak beküldeni. '■/ A* ETC Szombathelyen. Az Erzsébetfalvai Torna Club a tavaszi szezonban első vidéki mér­kőzését Szombathelyen a Szombathelyi Spor­t Egy­lettel tartja.­­ Grunwald Miksa visszavonul. A BAK intézője hír szerint a közel­jövőben teljesen visszavonul a BAK footballügyeinek, a vezetésétől. Utódja ,Pus­kás István, a jelenlegi helyettes intéző lesz.­­ Feljeentés Taffel Miksa ellen. A I.ker.TVE feljelentette az MLSz-nél Taffel Miksa szövetségi bírót, az FTC tag­át, játékoscsábításért. A III. ker. Taffelt okolja, a miért egyik legjobb játékosa az FTC részére írt alá nyilatkozatok V­­T Új intéző. Spitzer Andor lett a Hirsch és Frank cégcsapat új footballintézője a lemondott Machó Alajos helyett. Címe: VI., Aréna­ út 128 (Hirsch és Frank-gyár.) Visszavont átigazolási kérelem. Friedmann Sándor a TTC fedezete az FTC részére kért átiga­zolási kérelmét visszavonta. A TTC-nek egyelőre nem lesz sok haszna, mert a katonáskodó Fried­­mannt időközben Komáromból visszahelyezték Dél-Tirolba. Egy megkésett levél. Hónapokkal ezelőtt az MLSz kérdést intézett a német szövetséghez, hogy lehetséges volna-e a ko­sonyi ünnepek alatt Né­metországban magyar— német reprezentatív mérkő­­zést tartani. Egyúttal reváns mérkőzést is felaján­lott a tavaszi ünnepek egyikére. Már mindenki el­, feledkezett a dologról, a­mikor december 23-én megérkezett a németek válasza, a­melyben értesí­­tették a szövetséget, hogy a karácsonyi ünne­pit alatt lehetetlen válogatott mérkőzést rendezni, mert a német csapatok el vannak foglalva. Új­vidéki egyesület az MLSz-ben. A Pozsonyi Atletikai Club felvételre jelentkezett a szövetségnél, Strasser Emil a Nagyváradi AC jóképességű játékosa bejelentette a szövetségnél, hogy az MTK részére beadott átigazolási kérvény nem tőle ered A szövetség ennek alapján az átigazolási kérelmet megsemmisítette. A Törekvés téli tréningje. A Törekvés csa­pata nem tölti tétlenül a téli pihenőt sem. A játé­kosok Löwenrosen Károly vezetésével vasárnapon­ kint turista kirándulást rendeznek a környékbeli hegyekben, a­mi nagyszerű tüdőtréning a játéko­soknak. Az elmúlt vasárnap Dömsödön voltak­, Szeitler Károly Temesvárt, Szeitler Károl­yt, az FTC játékosát, mialatt az FTC túráján részt vett, hivatalából áthelyezték Temesvárra. Szeder­nek, ha megjön a túráról azonnal Temesvárra kell utaznia.­­ A figyelmes FTC. Az FTC külföldi túrája al­­kalmával több helyről képes lapon üdvöztipp­: MTK elnökét, Brüll Alfrédot Érdekes, hogy Ern több képeslapot kapott az FTC-től, mint a sajt csapatától. A Törekvés Lembergben. A húsvéti kettős ün­nepekre a Törekvés meghívást kapott Lembergből A Törekvés a meghívást elfogadta. Hogy kik lesz­nek az ellenfelei, azt később állapítják meg.­­ Az Ékszerészek öröme Nagy az öröm az Ék­szerészek Sport Clubjában. Legjobb játékosát, Weisz Aladárt katonáéktól kiszuperálták azon a címen, hogy „gyöngék a lábai”. az AMERIKAI BUFFET KIRÁLYÍJ 67 Minden utánzás dacára mégis csak a legol­csóbb buffetja Budapestnek, mert hideg és me­leg, francia és magyar konyhájából a legizletesebb és legolcsóbb ételeket tálalják fel éjjel-nappal Sporttársaságok találkozóhelyei IFJÚSÁGI LABDARÚGÁS. Fegyelmi bizottság az ILSz-ben. Az ILSz fe­gyelmi bizottságot alakít, a­mely működését iv ja­nuárban tartandó rendkívüli közgyűlés után fogja megkezdeni Eddig az intéző bizottság ítélkezett az ILSz kötelékébe tartozó egyesületek és játékosok fegyelmi ügyében, de az utóbbi időben a játékoson és az egyesületek számának növekedése foly­án annyira megszaporodott a munka, hogy em­el­­ése intézése csak az intéző bizottsági, üléseknek évé, éjjeli órákig való meghosszabításával vált lehetsém. Ez kényszerítette az ILSz-et arra, hogy fegyarcú bizottságot alakítson, a mely a játékosok' fegyvor*­­ügyeivel foglalkozván, csökkenti az intéző birtob­ságnak munkáját, a miáltal módot ad a fontos* ügyeknek részletesebb és pontosabb kezelésért !á­ Az ILSz márciusig nem ad ki játékost. F j az­tikosok kiadatásának megnehezítésével többért foglalkozott már az ILSz. Ennek r ';t ti£*' ’ látta szükségét, mert az ifjúsági egyesületek­ *s®L ről folytonosan panaszkodtak, hogy jobb játékosai­­kat az MLSz egyesületek oly nagy tömegben vonj­­ák magukhoz, hogy játékos­anyag hiányában egye­sülejüknek fennmaradása lehetetlenné válik.­­ A második fő ok pedig az volt, hogy a nagyi egyesületek intézői leigazolják az ifjúség* játékoso* kat az MLSz-nél anélkül, hogy a megállapított ki*’ adatási díjat az ILSz-nek lefizették volna. Ezeket körülmények indították az ILSz tanácsát arra a­z elhatározásra, hogy kötelékéből tájékoz­, az MI részére 1914. március 1-ig nem ad fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék