Sporthirlap, 1914. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1914-07-06 / 27. szám

27. szám. Budapest, 1914 julius 6. V. évfolyam, 1 (\te^t&dzej rprode? ágával c$ 8 fősporttal * foglalódó újság* i' .......... wmummaamma ammmaam ■«• ' Szerkesztőség: Budapest, IV., Sarkantyus-u. 3. Telefon: 75—25. Kiadóhivatal: Budapest, IV., Sarkantyus-u. 3. Telefon: 908. ELŐFIZETÉSI ÁR: ÁRA 10 FILLÉR.­­ Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban, IV., Bar­che,­á.n ................................................ t­r­illnévEM­a­t. Kálién kantyus-u. 3., valamint a hirdetőirodákban, Ausztria fél évre . . . . . . . . . .­­ . 3 . VIDÉKEN 12 FILLÉR. részére: Messe Rudolfnál, Wien, I., Leibstatte 2. MEGJELENIK minden hétfőn korán reggel. Kapható minden dohánytőzsdében. Németország r7jmmerst4sfr^-4Lerbne 1’ Berl“* I .................................... i a :...........rr-'.'T—1 "i1....■■■■■■■1 gaRBSgaágBBSSBasa................ sam... Bég 1 ss....ess.........i ca ...a .....éssBaasm Glosszák. A magyar—svéd mérkőzés nagyszerű erő­próbája volt a magyar atlétikának. A svédek olympiai szereplésükkel a legelsők közé küz­­dötték fel magukat az atlétikában, méltóbb, keményebb ellenfelet alig találhattunk volna tehát a kontinensen. Nos, az első összecsa­pásban majdnem egyenlő erőseknek bizonyul­tunk, sőt határozottan állíthatjuk, hogy csak egy kis balszerencsével veszítettük el a mér­kőzést ugróink fatális indiszpozíciója miatt. Ha meggondoljuk, hogy a svédek már bámu­latot keltettek az olympiászon, mikor mi még a Hamupipőke szerepét játszottuk, nemcsak odakint, hanem félig-meddig idehaza is — ez a siker tökéletesen kielégíthet bennünket, büszke öntudatot adhat nekünk és hatalmas lendületet — a további küzdelemre. Mert a magyar—svéd mérkőzés 7:6 aránya jóval több egy nemzetközi meetingen elért ered­ménynél. Ugyanazok a svédek, a­kik tavaly fényesen szerepeltek az angol bajnokságok­ban, egy hajszál hijján majdnem vereséget szenvedtek nálunk, bizonyítja a magyar atlé­tika egészséges fejlődését s különösen nagy­­jelentőségű a budapesti olympiádért megindí­tott mozgalmunk szempontjából. Ez a derék küzdelem egy csapásra jogo­sulttá tette minden aspirációnkat. A nemzet­közi sportfórumok nem zárkózhatnak el a győzelmek bizonysága elől s ha okosan hasz­náljuk fel, ez a siker a legértékesebb fegy­verünk egyike lehet. Mert hiába produkáltunk eddig is kiválót a footballban, úszásban, más sportágakban, az olympiász gerince az atlé­tika, ennek a szempontjából ítélik meg egy­­egy nemzet sportjának fejlettségét, nívóját s ez a klasszikus mérték helyes is. Az olym­­piász, mint a hellén sportideálok, a nemzeti hősökként ünnepelt olympikon­ok viadalának felújítása, nem idomulhat teljesen a modern sportokhoz. Amíg az olympiai játékokat a régi görögök ragyogó sportünnepének szelle­mében rendezik, az első hely mindig az atlé­tikáé marad. Az atlétikai számokban elért győzelmeket értékelik a legtöbbre s nincs az a náció, a­mely az úszás vagy az evezés világbajnokságát odaadná a marathoni futás vagy akár a százméteres világbajnokságért. Ha az atlétikában erősen állunk, hatható­san és nyomatékosan követelhetjük a buda­pesti olympiászt, jogos a kívánságunk és — legalább egyelőre­­ alapos lehet a remény­ségünk is, hogy egyszer magyar földön küz­denek meg a nemzetek kiküldöttei. Mivel pedig most ez a vágy uralja egész sportéle­tünket, mindent ebből a szempontból tekin­tünk, mindent ezért teszünk, kétszeres öröm­mel kell fogadnunk a magyar atlétagárda derekas munkáját. A­mit a nemzetközi kon­gresszusokon a zöld asztal mellett elértek ki­küldötteink szónoki készségükkel, szaktudá­sukkal és egyéniségükkel, azt most megdönt­hetetlen érvekkel siettek elvitázhatatlanná tenni atlétáink a porondon. Ezek az ered­mények többet érnek az osztrákok minden diplomáciai sakkhúzásánál, az új rekordok egy-egy lépéssel közelebb hozzák Budapest­hez a világ atlétáinak seregét s rövidesen megérhetjük a magyar sport legszebb diada­lát, a budapesti olympiászt — ha meg nem állunk a megkezdett után. Minden feltétel megvan hozzá: az amerikai tréner pompás emberanyagot kap, lehet is kedve munkához. A fiatalság sok új erőt igér, egyre jobb formát mutatnak az atlétika star­­jai is és a­mi eddig csak ábránd volt: anyagi eszközökben sincsen hiány. Ilyen kedvező körülmények,m­ennyi biztató előjel között még sohasem küzdöttünk. Csak ezt az energiát kell megtartanunk, ennyi lelkesedéssel foly­tatnunk a munkát, akkor keresztülvágjuk magunkat minden akadályon. Hanem a derék Robertsonra igen nagy szükség van. Nemcsak azért, hogy fejlessze, gondozza a magyar izmokat, hanem vigyázzon arra is, hogy maradjon egy kis tűz a magyar szalma­lángból is. .. FOOTBALL Kommentár. (A vidék autonómiája.) A szédületesen gyors tempó, a­mellyel mostaná­ban az MLSz szervei munkájukat végzik, hogy a bizalmatlanság kimondására irányuló akcióval szemben védekezésül a produkált eredményekre hivatkozhassanak, első­sorban az új­vidéki auto­nómia-javaslat sorsát vitte dűlőre. A vidéki sport részére tehát a lázas harci készülődés közepette született meg az az alap, a­melyen további békés és nyugodt fejlődése biztosítva van. Az új autonómia-javaslat elfogadásával a vidék­nek egy régi és az utóbbi időben egyre türelmet­lenebbül sürgetett óhajtása ment teljesedésbe. Az eddigi névleges önállósággal szemben az új javas­­lat tényleg fontos lépést jelent az igazi önkor­mányzat irányában. Három fontos ügykör az, a­melyben a vidék ezentúl lényeges jogok birtokába jut. Az első a mérkőzések igazolása és ezzel kap­csolatosan az óvások felett való döntés, a máso­dik a mérkőzésekből eredő anyagi természetű pe­res ügyeknek elintézése, a harmadik pedig a fe­gyelmi jogszolgáltatásban való lényeges közre­működése. Az örvendetes haladás mellett azonban konstatál­nunk kell azt is, hogy a reform néhány olyan szép­séghibában szenved, a­mely miatt az aligha fog tartós megelégedést szülni. A legfontosabb ezek között az, a­melyik egyúttal a javaslatnak nagy elvi hiányossága is, hogy a vidéki szerveknek csak az elsőfokú határozathozatal joga adatott meg, a felebbezések elintézése azonban kivétel nélkül a központban fog történni. A vidéknek önkormány­zata tehát inkább csak kísérlet az ügyek önálló el­intézése tekintetében, mert bármelyik fél a köz­pontot hívhatja segítségül, a­mikor lényegében a mai állapot,körülményei újulnak fel. Márpedig az igazi autonómia ott kezdődik, a­hol bizonyos ügyek «SZ.I. «.l. footballjáték összes kellékei Atlétikai Cikkek kertész diadal football . . . kitűnő Jó minőségű, évek óta legjobban Diszkosz, gerely, kalapács, vasgolyó, box- bevált (ne­m téves­tandő össze més utánzó­ke­tyű, futó- és ugró­sport összes kellékei, tokkal), erős marhabörböl, príma vörös gummibetéttel, cipók és dresszek nagy választékban. —Feö— KERTÉSZ TOPOR BUDAPEST, KRISTÓF-TÉR

Next