Sporthirlap, 1914. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1914-07-06 / 27. szám

3 oldal. elintézési joga teljes mértékben valamely autonóm szerv birtokában van. Nem végleges megoldást, hanem csak egy fejlő­dési fokot jelent tehát az életbeléptetett reform, de remélhetőleg olyat, a­mely a vidéki sportot hama­rosan olyan erő­gyarapodáshoz juttatja, a­melynek segítségével ki tudja magának vívni az igazi füg­getlenséget. (Mit jelent a bizalmatlanság.) Az MLSz működésének irányításáért most folyó harcban az igazságpártnak fő fegyvere az a bizal­matlansági indítvány, a­melyet a rendkívüli köz­gyűlésen akar megszavaztatni. Bizonyos, hogy ez a fegyver az első pillanatban oly élesnek és kímé­letlennek látszik, hogy sokakat visszatart az ak­cióhoz való csatlakozástól, a­kik egyébként éppen­séggel nincsenek az MLSz-ben most uralkodó béke­párt működésétől elragadtatva. Alaposan ki is használják ezt a körülményt a békepárt körében. Azzal az érveléssel igyekeznek hangulatot kelteni a mozgalom ellen, hogy erkölcsi szempontból nem helyeselhető az olyan akció, a­melynek célja, hogy ennyire súlyosan diszkreditáló határozat hozassák olyan egyének ellen, a­kiknek nagy többsége az MLSz-nek csaknem megalapítása óta tevékeny és sok érdemet szerzett munkásai és a­kik egyénileg véve méltán állanak hozzáértő, korrekt sportembe­rek hírében. Híven eddig elfoglalt álláspontunkhoz, nem aka­runk a bizalmatlansági indítvány érdemében véle­ményt mondani, de tekintettel arra, hogy ezentúl valószínűleg gyakrabban lesz szerencsénk ehhez a harci fegyverhez, szükségesnek tartjuk, hogy an­nak jogi és erkölcsi természetét kissé megvilá­gítsuk. És a megvilágítás kétségtelenné teszi, hogy a szóban forgó bizalmatlanság éppenséggel nem olyan természetű, hogy miatta sportéletünk erkölcseinek eldurvulásáról kellene panaszkodni. A bizalmatlanság teljes mértékben elfogadott és otthonossá vált fogalom mindenütt, a­hol pár­tok állanak szemben egymással, küzdve az ura­­lomrajutásért, a­nélkül, hogy személyes injuriát jelentő mellékelteimet fűznének hozzá. Köztudo­mású dolog, hogy a politikában — és végre is ez a legközelebbi és a leginkább meggyőző példa — az ellenzéki pártok minden kínálkozó alkalommal kifejezésre juttatják bizalmatlanságukat, meg a tel­jes politikai szélcsend idején is, az uralmon lévő párttal szemben a­nélkül, hogy ezzel szükségkép­pen a pártban lévők egyéni integritását, vagy akár politikai jóhiszeműségüket kétségbe akarnák vonni. Teljesen így kell felfogni az MLSz-ben most ké­szülő bizalmatlansági indítvány természetét is. Itt is csak azt akarja az akció bebizonyítani, hogy azzal a sportpolitikával, a működésnek azzal a módjával, a­melyet az MLSz-ben a békepárt most folytat, a többség elégedetlen és megváltoztatását, illetve a másik párt politikájának érvényre jutását óhajtja. Minden pártnak természetszerű jogos tö­rekvése, hogy uralomra akar jutni elveinek érvé­­nyesíthetése céljából, ezt pedig csak a másiknak bukása árán érheti el, a­minek nincs más módja, minthogy a többség bizalmatlansági votumát pro­vokálja. Az igazságpárt bizalmatlansági indítványában is tehát csak ezeket az intenciókat tételezzük fel és szeretnők, ha jogosan lehetnénk azzal a jó véle­ménnyel a sportpolitika irányítói iránt, bármelyik pártban foglaljanak is helyet, hogy nem akarják a harcot az elvek mezejéről a személyes torzsal­kodás és gyanúsítás lejtőjére vinni. HOLOCHER ZSIGMOND - „SAVOY-Ezálló“ éttermei,­­VIIX., Jóssef-scorut 16. Telefon 30-63. Elsőrangú olc­ó konyha, — fel­öbb-neg­yobb ssepftrék sportférfiaknak és sportegyleteknek. — Ebéd — ötfogásos teríték — 2 korona, 80 ebédbérlet 40 korona. Footfall-inSaik­, cipók, stb. nagybani árakon kizárólag Weissberger Jesse sportfszlaléscen Budapest, IV.,­­*magyar«utca 1. sz. (Xosauth L»jo»-oto» sarok) TELEFON 33—31. árjegyzék Ingyen ét bérmentve. SPORT HÍRLAP 27. szám. Versenynaptár. ATLÉTIKA. Julius 11. MTK ország­os versenye. (N­vmg,Vina-sport­­terep d. u. 4.) „ 12. Magyar osztrák viadal. „ „ Spár­ta, ifjúsági versenye. * „ Érsekújvári SS „ „ „ Aradi TE . ÚSZÁS. Július 12. MUSz tvropog­anda versenye Győrött (?) „ „ Úszás Bécsen keresztül. KERÉKPÁR Julius 12. Horgony KK versenye. (Millenáris d.u. 3.) FOOTBALL Julius 12. vasárnap. Újpesti válogatott—„Corinth­ián* (Népsziget.) Nagvárad válogatott—„Corinthián* (Nagyvárad). Kerületi döntők: SzAK—­Kinizsi (Budapesten)­­ Diósgyőri VTK—Losonci AC (Diósgyőr) Tatabánya—­Pozsonyi TE (Tatabánya) Vidéki mérkőzések: Július 12. XSC—Balassagyarmati SE (Propaganda­­mérkő­zés) Statisztika a nemzetközi mérkőzésekről. A Krisztiániában lezajlott nemzetközi footballkongresz­­szuson az 1913—1914-ben lejátszott 36 nemzetközi mérkőzés hivatalos listáját a következőkép állítot­tak­: AGQ7.0 ' » Munkában az MLSZ. Csütörtökön mozgalmas napja volt a szövetségnek. Egyszerre ülésezett a bíró-, fegyelmi-, intéző- és vidéki bizottság. Minden bizottsághoz sokan voltak beidézve kihallgatásra, de különösen népes volt a fegyelmi bizottság, a­mely előtt a vesztegetési ügy feküdt. A kerületi bajnokok. Már július első felében vagyunk s mindössze csak két kerületben tisztá­zódott a bajnokság sorsa. Az erdélyi kerület baj­noka a Kolozsvári Athletikai Club, a pestvidéki kerület bajnoka a Rákoscsabai AC lett. A többi kerületben még az alosztályok mérkőznek egy­mással, így északon Losonc—Diósgyőr, délen SZAK—Kinizsi, a Dunántúl Tatabánya—Pozsony­­ben. A keleti kerületben még a megsemmisített NAC—DKASE mérkőzés tegnapi győztese kerül össze az ungvári alosztály győztesével Új döntvény. A bírák bizottsága a következő döntvényt hozta. A bíráskodási joguktól felfüggesz­tett játékbírák a szövetségi játékbirák által a veze­tett mérkőzéseken határbiróként sem szerepel-S ek­­sos­onai Vitéz Mihály az MLSZ előtt. Kerk­en lepődtünk meg, a­mikor Csokonai Vitéz Mihály híres neves költőnk nevét a száraz akták még szárazabb sorai között megpillantottuk. Már azt hittük, hogy a „múzsa" a labdarúgás berkeibe is bevonult és az MLSZ ezekben a válságos idők­ben a költészettel is foglalkozik. Megtudandó hogyan került a híres név az MLSZ elé. kérdést intéztünk „Pickfordhoz", a­ki a következő felvilá­gosítással szolgált: Csokonai Vitéz Mihály a DTE játékosa, a­ki az 1914 június 7-én megtartott DTE—DKASE bajnoki mérkőzésen igazolatlanul szerepelt. Ezért a vidéki bizottság a majch megsemmisítését és a DTE évi pontjainak összeredményéből két pont levonását rendeli el. Az osztrák bajnokság bonyodalma. A mint múlt heti számunkban közöltük az osztrák baj­nokság sorsa csak az utolsó pillanatban dőlt el. A Rapid váratlan veresége óriási kavarodást okozott. Tudvalevőleg a Vienna nem tanúsított túlságosan nagy ellenállást a WAF mérkőzésen és így kézen­fekvő dolognak látszott, hogy a bajnokságot a WAF-nak szánta. A sors iróniája! A Vienna menthetetlenül kiesett az I. osztályból és ime egyedül tőle függött, hogy ki nyerje a bajnok­ságot. A Rapid nem hagyta annyiban a dolgot s két óvást adott be. Egyet a Rapid—Simmering mérkő­zést vezető biró — Komár — ellen, a másikat a WAF—Vienna mérkőzés megsemmisítése tárgyá­ban, mert szerinte az eredményben előre megálla­podtak. A bíró ellen tett óvást elvetette az osztrák szö­vetség, a WAF—Vienna mérkőzés felülvizsgálására pedig bizottságot küldött ki. A WAF és a Vienna külön-külön nyilatkozatot adtak ki, a­melyben til­takoztak a vád ellen. Feldmann Gyula az NSCben marad. Az intéző bizottság júlnius 23-án tartott ülésén úgy határo­zott hogy Feldmann igazolását az NSC részére tartja fenn. Feldmann Gyulát ugyanis kihallgatta a bizottság, de a visszavonó levél beadása körül elkövetett szabálytalanságra vonatkozó állítását nem tudta kellőleg igazolni. Angol hírek. A déli liga közgyűlésén felvették a Italybridge Celtic és Fobbs Vaie nevű egyesüle­teket, a­melyeknek csapatai a déli liga II. osztá­lyában fognak játszani. Az újrafelvételét kérte a Leyton klub is, de ezt az egyesületet a l­iga még nem sorozhatta be tagjai k­özé, mert előbb egy bizott­ság fogja felülbírálni a részvénytársaság könyveit. A Stalybridge Celtic felvétele különben nagy kom­plikációkat okozott. Ez az egyesület ugyanis előbb a központi ligához és a Lancashire kombináció­hoz tartozott, de az ottani csapatok játéka nem elégítette ki Stalybridge ambícióját. Stalybridge tehát jelentkezett a déli ligánál, a­mely természe­tesen tagjai közé iktatta, de viszont­ nem jelen­tette be kilépését a régi szövetségnek. A központi liga nem fogadta el az utólagosan történt kilépési bejelentést és követeli most, hogy Stalybridge az ő ligájában játssza le a mérkőzéseket. Egyelőre tehát Stalybridge két szék között a földön ü­l. A villamos csapat. Ilyen is van már. Nagy­várad város villamos művének alkalmazottai ugyanis sportcsoportot alakítottak és természetesen elsősorban a labdarúgásnak hódolnak. A csapat trénere és kapitánya Csabán János, az ismert ki­tűnő vidéki játékos, a­ki jelenleg a nagyváradi villamos mű­ alkalmazottja. A csapat már be is mutatkozott Péter-Pál napján, a­mikor a Nagy­váradi SC teljes első csapatával mérkőzött a nagy­váradi pályán. A mérkőzést különösen a Csobán János önfeláldozó játéka mellett csak 2 : 0 arány­ban tudta a Nagyváradi SC megnyerni. A debreczeni harc. Meglepő véget ért a két rivális debreczeni egyesületnek a DTE-nek és a DKASE-nak bajnoki küzdelme. A két csapat ta­vaszi bajnoki mérkőzése eldöntetlen volt, de meg­semmisítették, mert a DTE csapatában Csokonai­ogosulatlanul szerepelt. Az újonnan kitűzött mér­kőzésen, a­mely a legutóbbi vasárnap folyt le, a DTE 2 :1 arányban győzött, azonban a bajnoki jelleget lemondta s igy a két pontot a DKASE- nek ajándékozta, hogy igy régi riválisának, a NAC-nak, ne erősítse a bajnokságban elért pozí­cióját. A DTE beállította csapatába Horváth La­jost, a MAFC centerhallját, a ki jelenleg otthon vakációzik. A DTE-nek ez eljárásához sok szó fér s nem lehetellen, hogy az MLSz is foglalkozni fog vele, mert többen készülnek feljelentéssel élni a DTE szabálytalansága miatt, a­mitől ennek az egyesületnek annál is inkább tartózkodnia kell, mert hiszen a football intézője a kerületi előadó, kinek a szabályokra s a sportszerűségre ügyelni hivatalos tiszte. Sas Kálmán az MTK-nak sok éven át volt titkára és az MLSz tanácsában képviselője, hol­nap Nyitrán oltárhoz vezeti Zobel Ilonka kis­asszonyt. Bosszú vagy vis major ? A két főiskolai egye­sület, a MAFC és a BEAC kutya macska barát­ságban élnek s a labdarúgásban­ nagy az anim­o­­zitás közöttük. Több ízben kifejezésre jutott ez már a nyílt színen is, de az MLSz-ben dúló háborúság vert csak igazán éket közéjük. A MAFC az igazságpárt oldalán küzd, mi sem ter­mészetesebb tehát, hogy a BEAC a békepárt táborába tartozik s most legújabban mint párt­tagok kerültek össze, helyesebben ellenségeske­désbe. A BEAC tudvalévően azzal, hogy a JAC ellen második csapatát állította ki, kiesésre szorí­totta az igazságpártba tartozó FIÁK-ot A MAFC- nak, mint hit igazságpártinak most módjában volt a BEAC eljárását megbosszulni, még­pedig azzal, hogy elütötte a BEAC-ot a II. osztályú szövetségi díjtól. A díjban ugyanis a BEAC vezet egy pont­tal a KAOE előtt, a­melynek azonban még hátra van a MAFC-mérkőzés. A MAFC azonban nem játsza le a matchet s a KAOE az így szerzett két ponttal megelőzi a BEAC-ot s megnyeri a szövet­ségi díjat, a­melyet ez már végérvényesen a ma­gáénak tekintett A MAFC eljárását azzal indo­kolja, hogy második csapatának nyolc tagja a vidéken tartózkodik. Ezt az érvet, de csakis ezt, el lehet és el kell fogadni, mert azt valóban nem lehet megkövetelni tőle, hogy szünidőt élvező játékosait a fővárosba rendelje egy másodosztályú szövetségi díj kedvéért. A BEAC-ot tehát nem a bosszú, hanem vis maior ütötte el a kézben hitt díjtól. Az UTE, Lárma és reklám nélkül, szinte észre­vétlenül ker­ült fel az Óbudai Torna Egyesület a második osztályba, miután vasárnap az osztályozó mérkőzésben 3:1 arányban legyőzte az ESC-et. Kevesen tudják, hogy az UTE egyike a legrégibb labdarúgó egyesületeinknek, a­mely élénk sze­repet vitt, hogy azután később néhány évre visszavonuljon a footballsporttól.­­De a vér nem válik vizzé és csakhamar újra csapatot szer­vezett az ÚTE s a siker első feltételének eleget téve, pályát épített a Vörösvári-úton, a­mely egyike a legszebb fekvésű pályáknak. A harmadik osztályban a MÁV gépgyár mögött a második helyen végzett a törekvő óbudai csapat s így szer­zett jogot az osztályozásra, a­melyben­­kivívott győzelme alapján az 1914—15. évi másodosztályú bajnokság a) osztályában fog szerepelni. Burnsley trénere, George Rowlands, a Ply­­mouth rugby- bajnokcsapatának eddigi trénere lett 81 reflektáns pályázott erre az állásra. Anglia nyert 7 vesztet­t­ eldönten Ausztria9 1 1 Belgium2 4 Dánia4 — Francziaország1 1 Hollandia2 2 1 Írország2 1 1 Luxemburg1 •— Magyarország1 1 Németország— 2 1 Norvégia—■2 — Olaszország2 2 2 Oroszország— 2 1— Skócia1 — 2 Svédország— 4 2 Svájc— 2­­2 Wales— 3 1

Next