Sporthirlap, 1918. január-június (9. évfolyam, 1-25. szám)

1918-01-07 / 1. szám

FOOTBALL Jegyzetek a hétről. / Az MLSz tanácsig A­ fb-1 ,*,7 eK-vb t-éte­l letárgyalt és most már csak a közgyűlési szankciót váró alapszabálymódosítás, amely egyúttal azok széleskörű kibővítését és a szövetség működési módjának sok tekin­tetben új elvek szerint való meghatáro­zását­ is jelenti, a fegyelmi ügyekben kö­vetendő eljárás mikéntjét is számos pont­, bar lényegesen érinti. Köztudomású dolog, hogy ez az eljárás, az MLSz büntető per­­rendtartása meglehetősen elhanyagolt te­rülete volt eddig a szövetségi adminisztrá­ciónak. A szabályok csak néhány nagy vonásokban odavetett intézkedést tar­talmaztak, de ezek is oly pontatlanok és hézagosak voltak, hogy biztos támpontot a szem előtt tartandó elvek tekintetében alig nyújtottak. Az egész eljárás inkább a szövetségi gyakorlatban kialakult jog­szokásra támaszkodott, csakhogy ez még nem volt egyöntetű és időnkint, az egymást követő bizottságok .k i fásához alkalmaz­kodva, különböző*' “P.vakban fejlődött úgy, hogy az érdés,* Vekben állandóan ébren tartotta az agg­odaimat, hogy f­öny­­nyen érheti őket valami sérelem. A revízió során most­ ezek a bajok is orvoslásra ta­láltak és sajnos intézkedés történt, hogy e téren is a szilárd jogbiztonság váltsa fel az ingadozó önkény­szerűség állapotát. Mindenekelőtt tisztázást nyert az a kö­rülmény, h hogy tulajdonképpen mily ese­tekben van joga a szövetségnek fegyelmi ügyekben be­­­járni. Ez az eljárás az új sza­bályok értelmében­­csak magánvád vagy hivatalból emelt vád­­­alapján indítható. A sértett, aki érdekeinek védelmét keresi, vagy az, aki konkrét vádakkal, vállalva érte a felelősséget, előáll, feljelentéssel él­het a szövetséghez, amely ily esetekben az ügyet eljárás alá fogja vonni. Fenmarad, úgy mint eddig is volt, a hivatalos eljárás közben, tudomásra jut­­ott esetekben való eljárás lehetősége is, amikor a főtitkár, vagy a titkár, esetleg fontosabb ügyekben az elnökség, vagy a tanács megbízásából az ügyész képviseli a vádat. Ha tehát — mint például a Sohlossz­­-ügyben történt — senki kontárét feljelent­őt nem tesz, hanem csak gyanúra okot szolgáltató adatokat közöl és a szövetség említett szervei a vád­ képviseletét elvállalni nem hajlandók, akkor az ügyet nem lehet tárgyalás alá venni. Nyilvánvaló célja ennek az intézkedésnek az, hogy minden vádnak legyen gazdája, és hogy mindenki, aki ellen panaszt emel­nek, tudja, kivel áll szemben, és mi ellen kell védekeznie. Lényeges, és az eddig érvényben volt fegyelmi rendszerben egészen ismeretlen nyítás, hogy a fegyelmi bizottság ítéletei ellen nemcsak az érdekelt felek, hanem a szövetségi ügyi­k is eshet felebbezésse. Ha tehát előfordulna, hogy a bizottság valami nyilvánvaló és a vádlott előnyéül szolgált tévedésnek esett áldozatul, vagy bármi oknál fogva az egyenlő megtorlás elvét sértő módon kedvezett a szabály­sértést­­elkövetőnek, meg van annak a le­hetősége, hogy a jogrenden esett sérelmet­­jóvátegyék és a vétkes fél a megérdemelt büntetésben részesüljön. A felebbezési tanács új intézménye is gyökeres változást idéz elő a fegyelmi Bessúiö nép mesés tiszta I nnnsrn, erős szerke­­tű K L80 T SílOHi SÖD 160 —. „Etetőn-* aa ai *3 tartomá nya.leg­tü­kéletesabb -7 n E”í -Ti A s- r* b* tölcsér nélküli be-zélő Rép K -té U Sillfts utx 300-Dupla lemezek da- , , rabja K 8.—. Fe­delésné! OTía Si VálaSZtókba is a pénz előre küldendő. STERNBERG cs. és kir. udvari szállító Budapest, VI ., Rákóczi út 60. Ara 20 fillér. t.idn. Budapest, 1919 Január 7. IX. évfolyam. | ^ tettedze5 túlodzt) ágával áj 8 fájporttal " foglalkozó újság. Szerkesztőség: Budapest, IV., Sarkantyus-u.3. Telefon: 75­25. Kiadóhivatal: Budapest, IV., Sarkantyus-u. 3. Telefon: 908, ♦ ' | ELŐFIZETÉSI ÁR: &S2A 29 PILLÉR.­­ Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban, IV., Sar-Egész évre ............ 28 kor. VIDÉKEM E’B­lén kantyus-u 8., valamint a hirdetőirodákMÁ, Ausztria Fél évre .............................................14 „ _ rubMGK. részére Mossa Rudolfnál, Wien, I., Leherstalte 2. MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN KORÁN reggel. Kapható minden d­ohánytőzsdében. Németország Serstaufe a7-41.helynél, Berlin’ TÉLI SPORT Kertész r~ TÉLI SPORT Rédii sw TuííS!* Korcsolyáit JofihOCkey IV­, Kristóf.tér. italy választékban A BUDAPEST sj4!lQ 44val

Next