Sporthirlap, 1918. január-június (9. évfolyam, 1-25. szám)

1918-01-07 / 1. szám

♦ ' f FOOTBALL Jegyzetek a hétről. / A* MLSz tanácsig A}f<-1 ,*,7 eK-vb í-éte­f letárgyalt és mo^t már csat a közgyűlési szankciót váró alapszabálymódositás, amely egyúttal azok széleskörű kibővítését és a szövetség működési módjának sok tekin­tetben uj elvek szerint való meghatáro­zását-is jelenti, a fegyelmi ügyekben kö­vetendő eljárás mikéntjét is számos pont-, bán lényegesen érinti. Köztudomású dolog, hogy ez az eljárás, az MLSz büntető per­­rendtartása meglehetősen elhanyagolt te­rülete volt eddig a szövetségi adminisztrá­ciónak. A szabályok csak néhány nagy vonásokban odavetett intézkedést tar­talmaztak, de ezek is oly pontatlanok és hézagosak voltak, hogy biztos támpontot a szem előtt tartandó elvek tekintetében alig nyújtottak. Az egész eljárás inkább a szövetségi gyakorlatban kialakult jog­szokásra támaszkodott, csakhogy ez meg nem volt egyöntetű és időnkint, az egymást követő bizottságok .k i fásához alkalmaz­kodva, különböző*' “P.vakban fejlődött úgy, hogy az érdé’,* Vekben állandóan ébren tartotta az agg Idáimat, hogy fcöny­­nyen érheti őket valami sérelem. A revízió során most|ezek a bajok is orvoslásra ta­láltak és s^mos intézkedés történt, hogy e téren is §>zilárd jogbiztonság váltsa fel az ingadozó önkény szerűség állapotát. Mindenekelőtt tisztázást nyert az a kö­rülményi Jiogy tulajdonképpen mily ese­tekben vau joga a szövetségnek fegyelmi ügyekbeníe 1 jami. Ez az eljárás az uj sza­bályok értelmében -csak magánvád vagy hivatalbál emelt váci .alapján indítható. A sértett, aki érdekeinek védelmét keresi, vagy az. aki konkrét vádakkal, vállalva érte a felelősséget, előáll, feljelentéssel él­het a szövetséghez, amely ily esetekben az ügyet eljárás alá fogja vonni. Feamarad, úgy mint eddig is volt, a hivatalos eljárás közben. tudomásra jv.i ott esetekben való eljárás lehetősége is, amikor a főtitkár, vagy a titkár, esetleg fontosabb ügyekben az elnökség, vagy a tanács megbízásából az ügyész képviseli a vádat. Ha tehát — mint például a Sohlossz r-ügyben történt — senki kontárét feljelent st nem tesz, hanem csak gyanúra okot szolgáltató adatokat közöl és a szövetség említett szervei a váci képviseletét elvállalni nem hajlandók, akkar az ügyet nem lehet tárgyalás alá venni. Nyilvánvaló célja ennek az intézkedésnek az, hogy minden vádnak legyen gazdája, és hogy mindenki, aki ellen panaszt emel­nek, tudja, kivel áll szemben, és mi ellen kell védekeznie. Lényeges, és az eddig érvényben volt fegyelmi rendszerben egészen ismeretlen ujitás, hogy a fegyelmi bizottság ítéletei ellen nemcsak az érdekelt felek, hanem a szövetségi ugyi-A is eihet felebbczésseL Ha tehát előfordulna, hogy a bizottság valami nyilvánvaló és a vádlott előnyéül szolgált tévedésnek esett áldozatul, vagy bármi oknál fogva az egyenlő megtorlás elvét sértő módon kedvezett a szabály­sértést .elkövetőnek, meg van annak a le­hetősége, hogy a jogrenden esett sérelmet­­jóvátegyék é3 a vétkes fél a megérdemelt büntetésben részesüljön. A felebbezési tanács uj intézménye is gyökeres változást idéz elő a fegyelmi TÉL8 SPORT Kertész r~ TÉLI SPORT Rédii sw TuííS!* Korcsolyáit JÖfihOCkey IV„, Kristóf.tér. ita§y választékban A BUDAPEST sj4!l«44val Ara 20 fillér. t.idn. Budapest, 1919 Január 7. IX. évtoiyam, | ^ te^tedze5 tylodzt) ágával áj 8 fájporltal " foglalkozó újság. Szerkesztőség: Budapest, IV., Sarkantyus-u.3, Telefon: 75 25. Kiadóhivatal: Budapest, IV., Sarkantyus-u. 3. Telefon: 908, ELŐFIZETÉSI ÁR: &S2A 29 P.LLÉR. | Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban, IV,, Sar-Egész évre ............ 28 kor. VIDÉKEM E’B lén kantyus-u 8., valamint a hirdetőirodákMÁ, Ausztria Fél évre .............................................14 „ _ rubMGK. részére Mossa Rudolfnál, Wien, I., SeUérstálte 2. MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN KORÁN reggel. Kapható minden tíohánytözsdében. Németorszás Serst4“fe a7-4Í.herlné1, Bcriin’ Bessúiöcép mesés tiszta I nnnsrn, erős szerkó- tü K L8Ö T SílOHl SÖD 160 —. „Etetőn-* aa ai *3 talíüm&nya.leg-ttikéleiesabb -7 n E”í -Ti A s- r* b* töl«8érnélküitbe-zélőRépK -téUSillfJs utx 300-Dupla lemezek da- , , rabja K 8;—. Fe delésné! OTíaSi VálaSZtÓkbail a pénz előre küldendő. STERNBERG cs. és klr. udvari szállító Budapest, VI ., Rákóczi ul 60.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék