Sporthirlap, 1918. július-december (9. évfolyam, 26-52. szám)

1918-07-01 / 26. szám

-------------------------------------------- ........................................................................................ - — - ................................................ - - — Szerkesztőség: Budapest, IV., Sarkantyus­ u.3. Telefon: 75-25. Kiadóhivatal: Budapest, IV., Sarkantyus­ u. 3. Telefon: 908. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre.................................................28 kor. Fél évre . .............................................14­­ Ara 40 FILLÉR. VIDÉKEN 46 FILLÉR MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN KORÁN REGGEL.Kapható minden dohánytőzsdében. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban, TV., Sar­kantyus­ u. 3., valamint a hirdetőirodákban, Ausztria részére Messe Rudolfnál, Wien, I., Seilerstatte 2. Németország részére August Soherlnél, Berlin, Zimmerstrasse 37—41. FOOTBALL Jegyzetek a hétről. (Egy különös Indítvány.) Nem árul el valami egészséges közszellemet !Az indítvány, amely a közelmúltban az osztrák labdarúgó, Szövetségben tárgyalásra került s a­­várakozás, hogy sikerülni fog ahhoz a többsé­get megszerezni és úgy látszik, valóban nincs okunk irigykedni, hogy odaát talán a közérdek az egyetlen szempont, amely a sportéletben szereplőket irányítja. Ellenkezőleg ez a tanul­ságos eset élénken bizonyítja, hogy ott még le­hetségesnek tartják egyesek a semmi másra nem tekintő kirívó magánérdek keresztülerő­­szakolását úgy, hogy örvendetes megnyugvá­sunkra szolgálhat, ha a nálunk uralkodó álla­potokat helyezzük ezzel szemben az összeha­sonlítás mérlegére. Azt a mai rendszerrel szem­ben merész újítást jelentő ötletet vetette fel az egyik bécsi elsőosztályú egyesület a szövetségben,­ emeljék fel az elsőosztályú egyesületek számát tizennégyre, viszont azonban osszák be a részt­vevőket két hetes csoportba, a­mely külön-kü­­­lön bonyolítja le a maga bajnoki mérkőzéseit. A terv indokolásában minden kertelés nélkül, bátor őszinteséggel mondja el a vezető pozí­ciónak örvendő, kiterjedt külföldi nexusokkal rendelkező egyesület, hogy ez a rendszer sokkal inkább megfelel az ő és vele hasonló helyzetben levők érdekeinek. Az egyesületek több mozgási szabadságra tesznek szert általa, több szabad terminussal rendelkeznek nemzetközi és érdekes egyéb díj és barátságos mérkőzések lejátszására. Sietve jegyezzük meg,­, hogy az­­önző klub­politikát tipikusan képviselő terv­ az osztrák szövetségben is megbukott, de nagyon jellemző­nek tartjuk, hogy egyáltalán arr­a került a sor, hogy azt komoly formában felvetették. Nem igen festi hízelgő képét az osztrák szövetségi viszonyoknak, hogy számítottak a sikert biz­tosító mindenre kész többségre, amely a nagy egyesület­ek akaratának engedelmes eszköze lesz, hogy nem féltek attól, hogy a közérdek sza­vára hallgatók tömör táborát találják magukkal szemben, amely csúfos kudarccal űzi majd vissza őket. Meg vagyunk róla győződve, hogy nálunk ez idő szerint legalább, aligha ismétlődhetnék meg ez az eset. Ha akadna is egyesület, amely ma­gán érdekét ily mértékben szeretné érvényesí­teni mások rovására, nem tudjuk elképzelni, hogy kísérletet is tenne szándéka végrehajtására. Annyira hiábavalónak ítélné fáradozását, oly elkerülhetetlennek látná a bukást és előre is már oly megszégyenítőnek érezné a recenzust, amelyet mohó étvágyú terve szülne, hogy ezek a körül­mények valószínűleg már csírájában elfojtaná­­ szándékát. Önkénytelenül is azok az idők jut­nak eszünkbe a bécsi eset kapcsán, amikor egy-két egyesület akarata volt szövetségünkben az úr és amikor történt is kísérlet hasonló terv keresztülvitelére. Amióta azonban a demokra­tikus közszellem ott erős szálakkal gyökeret vert, van oly szilárd a közérdek uralma, hogy efajta álmok megvalósítása az utópik biro­dalmába tartozzék. rf . A fellebbezési tanács ülése. Az MLSz felebbe­­zési tanács pénteken este ülést tartott, amelyen több fellebbezés fölött hoztak végérvényes ha­tározatot. A fellebbezési tanács elutasította a Postás—TSC ügyben a Postások részéről, a BSE—FIÁK ügyben a BSE részéről, az NTE — MFC ügyben az NTC részéről az intézőbizott­ság határozata ellen beadott fellebbezéseket. Hasonló sorsra jutott a III. ker. TVE-nek az OTE—III. ker. TVE ifjúsági mérkőzés ügyében hozott ifjúsági bizottsági határozat ellen be­adott fellebbezése, amelyet a fellebbezési tanács azzal adott vissza az ifjúsági bizottságnak,­ hogy az újlaki egy­esület fellebbezését formai okokból is utasítsa el. ) Óvás alatt a TTC UTSE selejtező mérkőzése. A m­últ vasárnap lezajlott II. osztályú selejtező mérkőzés úgy látszik, nem döntötte el véglege­se azt a kérdést, hogy melyik másodosztályú egyes illet­ő­kar ülj­ön fel az első osztályba. A vesz­tes UTSE ugyanis megóvta a mérkőzést azon a címen, hogy a TTC csapatában Bornstein nevű játékos szabály­ellener­e­­, illetőleg jogosu­latlanul igazolták le a TTC-hez, mert előbbi egyesületében, az MTK-ban a TTC-ben való átigazolását megelőző egy éven belül díjmérkő­­zést is játszott. A kérdés lény­ege az, hogy tudott-e a TTC Bornsteinnak az MTK-ban való szerepléséről vagy sem. WBXnBWMWM átcélküztég !­­­I KERTÉSZ TOPOV sportcikkek és játékt­áruk nagy áruházaBudapest, IV., Kristóf-tér. A BUDAPEST szállodával szemtan Ffildessy János dr., a BEAC agilis football­­igazgatója elkerült a fővárosból. Mint rokkan­tat a munkácsi hadigondozóba küldöttek, ahol remélhetően rövidesen visszanyeri egészségét. A BEAC footballügyeit távollétében Mereng Edvin vezeti. — Itt említjük meg, hogy a BEAC csa­pata tegnap Szabadkán vendégszerepelt. • Ara 40 fillér, 26. szám. ________Budapest, 1918 Julius 1.__________________________IX. évfolyam. 1 d­­esUrfing grorsas­ágával Ij^a Importtal fémÉn TM foglakozó újság, Sport*'’ BemsA'éjzép tiszt* hanga, erős sze*'ke:cetü. K 3.60*—. „Etofon* ess nj tstt álmán­ya l­egtökéletesebb tölc*ern.élkfi.lt beszélőgép K­ 300*—. Dupla lemezek da­rabja X 8*—. Rendelésnél a pexus előre küldendő. Legfinomabb zongorák óriási választékban STERNBERG c. és kir. udvari szállító Budapest, VII., Rákóczi­ ut 60.

Next