Sporthirlap, 1919. január-június (10. évfolyam, 1-26. szám)

1919-01-06 / 1. szám

A tizedik év. • Tizedik esztendeje már annak, hogy egy , új árnyalattal vált színesebbé a budapesti utca képe. Egy halványkék szinti újság tar­totta csöndes, reklámdobolással nem kísért s mégis diadalmas bevonulását az akkor még mérsékelt számú sportközönség körébe. Ak­kor erjedt, forrt, kezdett gőzerővel dolgozni, ébredt végül öntudatra a sport Magyaror­­­­szágon. Az 1908. évi londoni olimpiász gyújtotta lángra a lelkeket és sütötte be örök időkre a kazánt, amely a sportot hajtja s annak még ma is a mozgató erőt adja. Mialatt a magyar sport világa a londoni stadionban verekedett, idehaza, mint napos helyen a hőmérő higanya, úgy szaladt, kúszott föl a magasba és vált szinte lázassá az érdek­lődés- Nem volt ekkor már külön sportközön­ség, a londoni események­­lerombolták a vá­laszfalakat s egy táborba sodorták a magyar olimpikonokért lelkesedő Magyarországot. Akár új időszámítást kezdhetünk a sportban , a londoni olimpiászszal, olyan átalakító hatás­sal volt a sportra, a közönségre és a lapokra egyaránt. Ilyen forrongó, nagystílű élettől teljes volt az idő, mikor a Sporthírlap a maga diszkrét halványkék köntösében (azóta a háborús nyo­morúságtól elfehéredett a mi kék színünk is)­­ megindult s szócsöve, messzehangzó hangja­­ lett korának. A világ mesterét, az an­­­­gol sportot vallotta ideáljának s annak a bűvkörébe vonta lassan az egész sport­társadalmat. Ez volt tulajdonképpen a Sporthírlap páratlan kezdősikerének és szinte varázslatos vonzóerejének a titka. Olyan szépség, erő­ és nemesség, olyan sok vonzó tulajdonság van az angol sportban, a footballban épp úgy, mint az evezésben és az atlétikában, hogy mint a tüzes óbor édes mámorba ringatja az élvezőjét. Mindenki, aki olvasónk lett s ezzel felesküdött a Sport­hirlap köztársaságába, részese lett ennek a termékeny hatású mámornak, ami kristály­­tista prizmánkon keresztül nézte a sport­­­­életet,velünk együtt kerülte ki egyes piszkos hullámait, a mi oldalunkon küzdött hasznos és igaz, fémpróbás célokért, hogy végül győz­tesen (mindig győztesen és erre büszkék va­gyunk) megpihenve, újra az angol sportban megfürödve keressen és találjon vigasztalást és szórakozást. Most már elmondhatjuk, céltudatos munkát végeztünk akkor, mikor az angol footballt és annak minden vonatkozását átültettük a magyar földbe. Hasábokat szenteltünk az angol ligabajnokságnak, az English Gupnak s elértük, hogy még az öklömnyi futballgyerek is mint egy félistenre nézett Woodwardra, az angol amatőr szellem megtestesítőjére. És ez jó volt, okos volt, mert* szükség volt sportideákra s mert az évszázados angol sport, a maga sajátos bájával érdemes volt a köve-- j tésre.­­ Ebbe a gyönyörű munkába gázolt bele szö­ges csizmájával a háború. Meg kellett tagad­nunk ideálunkat, az angol sportot és gúzsba kötött kézzé­, gyötrődve kellett néznünk, mint vergődik és satnyul el a keresztre fe­szített magyar sport. Hol állna ma a magyar sport, ha a fejlődés folyamatát meg nem sza­kítja a háború ? Milyen magasságban szár­nyalna? Melyik helyet foglalná el a nemzetek versenyében ? : * v #■ Fájó kérdések ezek, mert a jelen mindeűl csak nem vigasztaló. ''Son A­ háború szerencsétlen vége nemcsak a közéletben tette teljessé az anarkiát, hanem a sportban is. Itol van a londoni és stockholmi olimpiászon győztes vívógárda, hol vannak diadalmas úszóink, világhíres evezőink, hol birkózóink. Hová tűnt a tíz év előtt duzzadó sportélet, merre szállt a gőze, hová csapolták le erejét, tehetségének dús bőségét. Mintha letarolt mező fölött szállnánk, olyan kopár a magyar sport televény földje. Szomorú emlé­kezés ez a tíz év előtti vérbőségre, del szo­morú évforduló. Vagy vigasztalás az, hogy a Sporthírlap­ ­ KERTÉSZ TÓDOR áruk nagy áruháza Budapest, IV., Kristóf-tér. fl­a 60 fit 1, száma ____________ Budapest, 1919 január 6. X. égfolya­m A iptycTe?­ágával­­5­8 sporttal * foglakozó újság.­­ Szerkesztőség: Budapest, IV., Sarkantyus-u. 3. Telefon: 75—25. Kiadóhivatal: Budapest, IV., Sarkantyus-u. 3. Telefon: 90 ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre 38 kor. Fél évre . . . . .............................14. MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN KORÁN REGGEL. ÁRA 60 FILLÉR. Kapható minden dohánytőzsdében. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban, IV., Sár­kan­­yus­ u 8., valamint a hírdetőirodákban, Ausztria részére Mosse Rudolfnál, Wien, L. Seilerstuitte 2. Németország részére August Scherlnél, Berül, 21immerstras­se 37—41.

Next