Sporthirlap, 1919. július-december (10. évfolyam, 27-68. szám)

1919-10-20 / 48. szám

4. oida!!, SPOBTKÜSLAP 48. szám Az MLSz válogatott csa­pata Szombathelyen. — A Dunántúl legsportszeretőbb városa két­ségtelenül Szombathely. Egy nagyobb fővá­rosi, vagy külföldi csapat vendégszereplésén megjelenik a város lakosságánák hatod-, nyol­­cadrésze. Egy baja van csak Szombathelynek s ez az, hogy nagyon a határon fekszik, s ta­lán ez volt az oka, hogy eddig nem látogatta meg az MLSz csapata. Többször szóba került ugyan a szombathelyi látogatás gondolata az MLSz-ben, de a nehéz közlekedési viszonyok miatt mindig csak terv maradt a kirándulás eszméje. Most végre komoly stádiumba lépett az MLSz válogatott csapatának szombathelyi vendégszereplése, amennyiben az MLSz vi­déki bizottsága a szombathelyi egyesületek felkérésére azzal a javaslattal járul a tanács elé, hogy november 9-ikén, az osztrák-magyar match napján, küldjön le az MLSz egy válo­gatottat szombathelyre is. Nem kételkedünk benne, hogy az MLSz tanácsa magáévá teszi a javaslatot, s igy beteljesedik végre a szom­bathelyiek szive-vágya: a legjobb budapesti tizenegyet fogadhatják vendégszerető ottho­nukban. A terv szerint a szombathelyiekre bízza az MLSz, hogy az MLSz csapata ellen egy szom­bathelyi, vagy egy kerületi válogatottat állí­tanak-e ki. Úgy értesülünk azonban, hogy ép­pen a közlekedési nehézségek miatt, s azért is, mert a kerület tisztikarának nagy része megszállott területen tartózkodik, nem is gon­dolnak szombathelyen kerületi válogatott csa­pat kiállítására. Szombathely különben jelenleg három igen erős csapat felett rendelkezik s a SzAK, SzSE és a Máv. Haladásból kitűnő játékerőt képviselő válogatottat tud kiállítani. A mérkőzést a vidéki bizottság javaslatára — a jól bevált szegedi mérkőzés mintájára — az összes szombathelyi egyesületek közö­sen rendezik s egyenlően oszlik meg közöttük a mérkőzés tiszta jövedelme. ¥égre megtanulhatja a játékszabályokat, mert MEGJELENT Footbállbiró 3 melléBYZsebbeR a címe Benedek Hadár kézikönyvének, amely tartalmazza a játékszabályokat, a legújabb magyarázatokat, továbbá 400 kérdés é3 feleletben feldolgozva a játékbirói tudnivalókat. Ara 6 korosáé Kapható: a Sporthirlap kiadóhivatalában, IV., Sarkantyus-u. 3. és minden elárusítónál Nyomdász az Ékszerészekbe! GOS.DS4ANN HENRIK az É. S. C. válogatott játékosa nyomdát nyitott az Erzsébet-körut 41. szám alatt. Támogassuk e derék kezdő sporiM! PALUGYAY borok és pisili vezérképviselete és lerakata Eöftvös-utea 30. ffsi. 1. Vezérkéoviselök: BOC5C és LUDVSG A kUItelki pályák talaja ellen sok a panasz. Most ismét as erzsébeífalvai ETC pályáról Írják nekünk, hogy borzasztóan elhanyagolt állapotban van. Talaja puha, gödrös és lejtős. Egyik oldala magasabb, mint a másik. A pályát hetcakint több, mint ezer főnyi közönség látogatja, amely igazán megérdemelné, hogy reális játékot lásson cs ne folytonosan bukdácsoló játékosokat. Mérkőzések a JLődy-serlegért. Az erzscbetfalvai bajnokságért csütörtökön kezdődtek meg a mér­kőzések. Először a Hasiparosok mérkőztek az MTK-val. Az eredmény 2:2 volt (félidő 2:1a Husiparosok javára), de csak, azért, mert a Hus­­iparbsok néhány kivétellel a második csapatukat állították ki. Az ETC—Erzsébeífalvai Törekvés mérkőzés nagy meglepetésre szintén eldöntetlen maradt, 1:1 arányban. Az első mérkőzést Békés Mór, a másodikat Bíró Sándor vezette. A TTC és a Liszt Ferenc-kávéliáz. A pesti klubok össze vannak nőve a törzskávéházaikkal. A legtöbbjüket már nemcsak a délutáni kávé vagy az esti pikkolo fűzi a kávéházához, hanem az egész klubéletük ott bonyolódik le. Olt beszélődnek meg a vasárnapi események, onnan startolnak ki a meccsre a játékosok, ott isszák meg a magnum áldomást, ha győznek, s ott öntik ki bánatukat, ha vesztenek. Nagy okának kell tehát lenni, ha egy klub arra határozza el magát, hogy otthagyja a törzskávéházát. Nem tudjuk, hogy ilyen nagy oka volt-e a kávéházcsere a TTC-nek is, keserű volt-e a kávé, vagy mérges a kávés, tény azonban az, hogy mar teljesen készen állott a társaság arra, hogy másutt üssön fel magának uj tanyát. Már mindenki belenyugodott, ha nem is szívesen, a levegőváltozásba, csak a klub egy lelkes s való­színűleg tehetős _ tagja, Fleischmann Gyula, nem aki radikálisan intézte el a nehéz kérdést azzal, hogy megvette a kávéházat, s ezzel megoldotta a gordiusi csomót. A TTC megmaradt a Liszt Ferenc-kávéházban, mely a klubnak most már tényleg otthona lett. Négy tizenegyes egy mérkőzésen. A Tottenham Hottspur londoni csapat, amely eddig a másod­osztályú ligában veretlen, a London Challenge Cup mérkőzések folyamán a Crystal Palace elleti szenvedte első vereségét 3:2 arányban. A vezető gólt a Crvstsl Palace érte el szép kombináció után, a többi négy gól azonban tizenegyesből esett. Atjasztriür— Délnémetország válogatott csapatai­nak legközelebbi találkozása 1920. január 11-en Münchenben lesz. „Footbállbiró a mellényzsebbeiT. Hézagot pótló és egészen újszerű sportkönyv jelent meg e héten a könyvpiacon hirlapiró társunknak Benedek Aladár­nak a tollából. Ez a könyv egy pillanatra sem akar szórakoztatni, hanem első sorától az utolsóig tanít és magyaráz. írója, aki nemcsak a szövetségi te­remben és az íróasztalnál otthonos, hanem a pá­lyán is, nyilván tudja, hogy a közönségnek, de a bíráknak és a játékosoknak is igen nagy szüksé­gük van magyarázatokra. A közönségnek túlnyomó részé ugyanis nem ismeri a szabályokat s ha nagyjából megérti s igv élvezni is tudja a játékot, a részletek, az apró finomságok mégis elvesznek a részére. Ezen segit Benedek Aladár könyve, a mely tanító volta ellenére sem unalmas, mert élénk formában, kérdések és feleletek alakjában tárgyalja a football egész komplexumát. Különösen sokat foglalkozik az off-sidé-al, amelyet sok rajzzal magyaráz. A könyv ára 6 korona és kiadóhiva­talunkban is kapható. .'íegsemmisitett mérkőzés. Áz intéző bizottság megsemmisítette az NFC—Kéve harmadosztályú baj­noki mérkőzést, miután az NFC csapatában Úri igazolatlanul szerepelt. A mérkőzést amelyet í: 0 arányban az NFC nvert meg, újrajátszik, az NFC- től pedig két bünfető pontot le fognak vonni. As ETC Esztergomban. Az - ETC kombinált csapata múlt vasárnap Esztergomban szerepelt s az ottani csapattal 1: 1 arányban eldöntetlenül mérkőzött. A II. és III. osztályú egyesületek hetes bizottsága hétfőn1, október 20-án, délután fél (> órakor az MLSz helyiségében a rendkívüli közgyűlés elő­készítése tárgyában ülést tart. Terminusegyeztetés az MLSz-ben. Nemzetközi mérkőzéseknek a programmba való utólagos be­iktatása újabb terminusegyeztetést tett szüksé­gessé, amelyet az első osztályú egyesületek október 13-án hétfőn tartottak meg. Ezúttal azon­ban csupán két hétre állapították meg a pro­­grammot véglegesen, míg a további terminusokat csak a nemzetközi mérkőzések végleges fixirozása után fogják meghatározni, A terminusegyeztetés alapján október 215-án a következő mérkőzések kerülnek döntésre: MTK—KAC, BTC—Vasas (Hungária-uf), &33«— MAFC, TTC—Törekvés (Üllői-ut), UTE-MAC (Népsziget), IIT.ker.TVE -FTC (Határ-utca), "BAK-SLTöE (?). - No­vember 1-én és 2-án az eredetileg 9-ére kisorsolt meccseket játszák le és pedig a MAC—III. kér. TVE, Törekvés—UTE, TTC—BAK, Vasas ­­MAFC, KAC—FTC, BTC-UTSE és MTK — *33» FC között. A két napon Budapesten szerepe! a Eloridsdorf és' a Yienna, a Florid-dorf az MTK-val, a Vienna pedig az FTC-vei fog mér­­mérközni/ de hogy ki lesz a bécsiek másnapi ellenfele, az ma még bizonytalan. A KAC nem mint eredetileg terveitek november 1-én és 2-án. liánéin uoveöibcr ;,,;én megy Becsbe, ahol az Amatcurökkel fog ihérközui. Ugyanakkor Bics­kái szerepe! a BTC'is a Küdojíshiigel ellen, a l Angol tréner rólunk. (James Hogan, az MTK volt trénerének cikke az íAtliIetic News,-ben.) Hogannak, a jeles professzionista trénernek,, rendkívül sokat köszön az MTK csapata. Tőle tanulta el azt a megkapóan szép és hatásos stílust, ainellyel a legtöbb győzelmét aratta s amely olyan feltűnést keltett az MTK legutóbbi délnémet túráján. Hogant tudvalévőén el­vesztette az MTK. ^Hazautazott Angliába, de nem mondott örökre búcsút az MTK-nak s igy remélhető volt, hogy dolgainak az elvégzése után, visszakapja az MTK s közvetve a magyar, footballsport. Sajnos, azóta úgy alakult a helyzet, hogy le kell mondanunk Hoganról, aki egy londoni dohánygyárban kapott jól íize-, tett állást, amely lehetővé teszi Hogannak azt,, hogy hazájában éljen. Szivében azonban hü maradt Hogan a ma­gyar fooíballsporíhoz s ennek szép jelét adta egy, az Athletic News-ben megjelent nyilatko­zatában, amelyet jóleső elégtétellel ismerte­tünk a közönséggel. Megemlítjük még, hogy James Hogan tizen­három éven át játszott a Bolton Wanderers, a Burnley, majd a I'ulliam csapatában és 1910, évben Hollandiában, 1912-ben pedig az osztrák szövetségnél vállalt tréneri állást. Hogan nyilatkozata igy hangzik: s»A háború kitörése után csak rövid ideig dolgozhattam Bácsben. Az osztrákok börtönbe vetettek, ahol tolvajok és gyilkosok társaságába kerültem. Családom ez alatt éhezett, mert az osztrák szövetség jogtalanul fölbontótta a szer­ződésemet. Már közel voltam a meghűléshez, amikor rám mosolygott a szerencse. Családo­mat hazaküldhettem, magam pedig 1000 font váltságdíj ellenében —, amit két nagylelkű honfitársam tett le helyettem, — kiszabadultam a börtönből. így kerültem sok lelki tusa és nyomorúság után Budapestre, ahol tárt karókkal fogadtak. Trénere lettem az MTK-nak és köz­vetve a Magyar Labdarugók Szövetségének- Sohasem fogom elfelejteni a magyarok jóságál, lovagiasságát és — el nem titkolt ellenszenvü­ket az osztrákok és németek iránt«. Kiváncsiak vagyunk, milyen hangulatban olvasta el Mr. Wall, a FA titkára Hogaq nyilatkozatát az Athletic News-ben. Vájjon milyen képet vágott hozzá ? S milyen meg­győződéssel fogja hirdetni ez után is a mellünk­­nek szegezett bojkottot. Zongorái, pianinót, j§£ MÉnt €p||f Reményi Mihály a Maci, fiaaucD Zensakadémia ff szállítójánál vágyán Ijf pj W f, Budapest, Király-utsa 58. í FOGAK fogsorok, szájpadlás nélkül, fogtömések, fogkoronák és arany* hidak, tartós poroellán- és aranytömések. — Sfoghnz&s. S. ortfárfiak ós családtagjaik 2(}% engedményben részesülnek. FENYVESI MENYHÉRT fővárosi fogorvosi rendelője IX., Ráday utca 5. (Caluin-tór melleit.) Telefon: József 11—143 HATSCHEK ÉS FARKAS optikai és fényképészeti szaküzlcie Qi,e|nmnnS Főüzlet: IV. Iier., Károly kirá^y-ut 88. DUuQfjbóil Fiók: VI. kér., András3y ut 31. szám. Fényképezőgépek, friss lemezek, papirok és anyagok. Dr. KAJDACSY orvosi rendelőben, Eadapcsf, lézsef-k&rot 2. iéiaa’i ás aflít teten^aei HtttemSac évágyitíainak Rendelés: d. e. 10—4-ig, este 7—S-ig-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék