Sporthirlap, 1920. július-december (11. évfolyam, 53-104. szám)

1920-10-04 / 80. szám

­ « -Csonka Magyarország - nem ország, Egész Magyarország - mennyország!» "futball A magyar igazolási rendszer sikere. A bécsi­­konferencián­, miként megírtuk, a magyar delegátusoknak a profikérdésben elfoglalt nyílt és őszinte álláspontja a legna­gyobb mértékben meglepte, lehet mondani, konszernálta az álszenteskedő németeket és osztrákokat, akik siettek, rányomni a ma­gyar szövetségre a­­profi, bélyeget. Mikor azután sor került arra, hogy minden szövet­ség a maga igazolási­ renndszerét ismertesse, álmélkodva hallották Michel és Hans, hogy milyen szigorú szabályok állják­ útját ná­lunk a játékosvándorlásnak. Míg Német­országban és Ausztriában úgy adják-veszik a játékosportékát az egyesületek, ahogy nekik jól esik s néha egészen csinos csere­üzleteket kötnek a játékosok bőrére, s ma itt, holnap ott játszanak a játékosaik , adidig nálunk szigorú egy évi pihenés kell az egyik klubból a másikba­ való átmeneteihez. Szégyenkezve állapították meg ilyen­formán a derék német és osztrák delegátu­sok, hogy mégsem a magyar szövetség a legnagyobb profi közöttük. El is határoz­ták nyomban, hogy lekopirozzák a magyar mintát, ahhoz azonban nem volt szívük, hogy egy éves gátat állítsanak a vándorló játékosok elé s megelégedtek a felével is. A jövőben tehát az osztrák és német játékosok sem mehetnek azonnal át egy másik egyesü­letbe, mint eddig, hanem csak fél évi pihenő után. Igaz, hogy ebből a határozatból nincsen a magyar sportnak közvetlen haszna, a né­metek és osztrákok elhatározását azonban mégis a magyar józanság és előrelátás elis­merésének, szóval magyar sikernek tekint­­hetjük. Csi­lyi József dr. gyásza Az MLSz társ­elnökét az elmúlt héten súlyos csapás érte. Édesanyja váratlanul elhunyt. Az MLSz tanácsa pénteki ülésén a szövetség mély részvétét kérte tolmácsolni társelnökének. Mérkőzés három félidővel. Fölösleges a nagytekintetű FIFA-nak, vagy a még tekintélyesebb és rejtelmesebb Boardnak fölhorkanni a legújabb szabályreform miatt. Nem fenyegeti veszedelem szabályalkotó­jogukat, mert a színészek és bankfiuk, akik a háromfélidős meccset kitalálták, nem indítanak irtó háborút a futballszabályok ellen — még ha hadilábon állnak is velük. A szülészek és a bankfiuk kü­lön-külön sem fölforgató szelleműek s különösen nem azok akkor, ha véletlenül — s talán nem is olyan véletlenül és nem is olyan ritkán — együtt csinálnak valamit. A mostani karöltött­ vállalkozásuk is olyan, hogy tisztelet a FIFA-nak, magunk sem csinálnék másként, ha a helyükben volnánk. Fájdalom, nekünk nincs ilyen szerencsénk s bizony csak ez az oka annak, hogy nem kapunk hajba a FIFA-val. Jótékonycélú futballmérkőzést rendez­nek okt. 5-én a nyugdíjas színészek javára a színészek a Kereskedelmi Bankkal az üllői­ úti pályán s a kick-offot Lábass Juci, Péchy Erzsi és­ Somogyi Nusi rúgják. Három tündéri lábacskára jut tehát komoly, le nem tagadható érintkezésbe az ördöngős bőrlabdával ezen a­ meccsen, megoldhatat­lan rejtélynek hagyva a kérdést, hogyan kick-offoln­ak hárman két­ félidőben. A meccsen remélhetően megtalálják a nyitját a leleményes színészek s igy elmarad a, fenyegető szabályrevizió, amelyet való­színűen nem üdvözölnének kitörő lelkese­déssel a magyar csapatok, amelyeknek gyakran a két félidő is sok. Kertész I. az MTK volt reprezentatív centere, a francia Metzben tréneri állást vállalt s ezért a napokban odaköltözik. Az NSC, amelynek Kertész Gyula egy éven át amatőrtrénere volt, meleghangulatú klub­vacsorán búcsúztatta el érdemes tagját. A kereskedelmi miniszter elutasította a vasúti tarifamérséklést. Tibor Lajosnak, a vidéki bizottság elnökének egy interpellá­cióra adott válaszából tudtuk meg azt a mélyen lesújtó hírt, hogy a kereskedelmi miniszter elutasította az MLSz-nek az OTT útján hozzájuttatott azon kérvényét, hogy az utazó futballcsapatok részére félárú ked­vezményt engedélyezzen.­­ A szomorú jelentéshez, melyet eddig önmagában nem tartott elég jelentősnek bejelenteni az MLSz, csak azt tehetjük hozzá, hogy a balsiker­ben igen nagy része van az MLSz utóbbi idő­­ben teljesen elhanyagolt adminisztrációjá­nak. Ilyen nagy és a vidéki sportra súlyos ezreket jelentő kérelmeket már mégsem lehet egy kerülő után beadott levéllel­­elin­­tézni.. Igazán különös, hogy ami egy másik szövetségnek sikerült, ne sikerüljön egy olyan nagy szövetségnek, mint az MLSz. Bankválogatott kontra főiskolai váloga­tott. Érdekes és maradandó gondolatot ve­tett fel Kismartony János dr., a Bankszö­vetség elnöke. A főiskolai sport egyik vezető­emberével való beszélgetésben szóba hozta, hogy hajlandók volnának-e a főiskolai csa­patok egy válogatott csapatot kiállítani a bankcsapatok válogatottjai ellen. Kismar­tony gondolatát főiskolai körökben bizo­nyára kedvezően fogják fogadni, s így való­színűleg még az ősszel gazdagabb lesz a magyar sport egy érdekes válogatott mér­kőzéssel. A főiskolai csapatok kitűnő játék­ereje már ismeretes, de nem kis játékerőt fog a bankok válogatott csapata sem képvi­selni, miután olyan kiváló játékosok felett rendelkezik, mint Orth (MTK), Erbstein, Donáth, Okos (BAK), Takács (BSE), Opata (MTK), Telkes (MAC), Kertész (FTC), Mánás (MTK), László (33), Reiner (Vasas), Elbogen (KAOE) stb. A válogatott mérkőzést októ­ber végére tervezik. A Szolnoki Máv és a Keleti kerület. A Szolnoki­ Máv csapatát, amely 10,­éven keresztül a pestidéki kerületbe volt be­osztva s ott bajnokcsapat is lett, az idén a Keleti kerületbe osztotta be a vidéki bizott­ság. A bizottságot célszerűségi szempontok vezették ennél az elhatározásnál, mert a Szolnokhoz legközelebb fekvő egyletek már a Keleti kerület határán fekszenek. Szolnok képviselője nehezen ment bele az uj haj­lékba s kifogást emelt az ellen, hogy csupa gyenge ellenfele lesz új alosztályában (Tö­­rökszentmiklós, Kisújszállás, Karcag). Ezen úgy próbált segíteni a Keleti kerület, hogy nem alosztályokba, hanem erőviszony sze­rinti osztályokba (I., II. osztály) osztotta be az egyesületeket. Szolnoknak azonban most már ez a megoldás sem tetszett és kérte vissza az alosztályi beosztást, hivat­kozva arra, hogy most meg Kisvárdára 214 km.-t kell utaznia. A vidéki bizottság azon­ban Szolnok első álláspontja alapján eluta­sította Szolnok fellebbezését. Szolnok erre azzal felelt hogy hivatkozva a horribilis költségekig nem játszotta le kisorsolt baj­noki mérkőzéseit. Kétségtelen, hogy Szol­nok képviseelője maga hibás a dologban, s nem lenne az utólagos reklamálás elfogad­ható, az MLSz tanácsa azonban ennek elle­nére is méltányolta a vidéki csapat súlyos helyzetét s visszaadta az ügyet revizió vé­gett a vidéki bizottságnak, mely talán a Keleti kerülettel egyetértésben talál gyó­gyító­­tt Szolnok fájó sebére, Saarbrücken. A Németországban szét­szórt magyar futballista gyarmatok közé t­artozik a franciáktól megszállott Saar­brücken is, ahol eddig Nagy Ferenc, Kertész III és Lottka találtak barátságos hajlékra. A saarbrückeni magyar kolónia most új taggal gyarapodik, mert Hesser Tibor, az M­NSC jobboldali hátvédője is oda utazik. Riasztó módon ropognak a futball­­szövetség keretei. A bizottságok,, a tiszt-’­viselők, az elnökség alig győzik a­ felül­re tornyosodó munkát. Minden nap új kér­déseket, megoldást sürgető új problémákat vet föl, a futballélet duzzadó árja ezernyi uj ügyet sodor szőnyegre s a megszokott napi munka is, mind szövevényesebb, foly­ton szétágazóbb lesz. S ilyen óriásra dagadt üzem mellett havonként csak egyszer volna köteles összeülni a labdarúgás parlamentje, az MLSz igazgatótanácsa. Régi, elavult szabálya ez a futball­­szövetségnek, amit alaposan megcsúfol a vaskövetkezetességgel dolgozó idő. Szep­tember hónapban három tanácsülés is kevés volt a fájdalmasan aktuálissá vált profi­kérdés megvitatására s most pénteken már harmadszor kellett levenni az ülés napi­rendjéről a jövő évi bajnoki rendszer sza­­bályozását, mert tárgyalására már nem futotta az időből. Úgy látszik, maholnap már folytatólagosan kell, üléseznie a labda­rúgás, parlamentjének, ha lelkiismeretes ko­­komolysággal, messze látó szemmel s nem reszkető, biztos kézzel akarja kormányozni azt a karcsú, könnyű gályát, amely ma profiszelektől űzve, tétován kalandoz a futballvizeken. A gondokkal, bajokkal teljes­ időket jellemzi, hogy a pénteki tanácsülés nem jutott túl az elnöki bejelentéseken és napi­rend előtti felszólamlásokon, noha fél héttől este tízig tartott az ülés. De annyi nagyfon­­tosságú, elvi jelentőségű kérdés került vá­ratlanul a szőnyegre, hogy nem is történhe­tett másként. Az MLSz elnöksége — igaz, hogy idegőrlő munka volt megtörni az el­­lentállását — szakított végre az eddigi rend­szerrel, a­mely mindig önkényesen, befeje­­zett határozatok és intézkedések elé állí­totta az azokért egyedül felelős tanácsot és előzetes bejelentések alakjában direktívá­kat, fölhatalmazást kért. Az új korszak első megnyilvánulásának, az alkotmányos érzék reneszánszának tekintjük ezt. Igaz, hogy nagy munkát ró a tanácsra az elnök­ségtől bitorolt hatalom átvétele, a­mit nem lehet havonként egyszer összeülve elvégezni, de megéri a fáradtságot. A Sporthírlap, a­mely az első csatasorban küzdött az elnöki hatalom túltengése ellen, mindenesetre jól eső elégtétellel jegyzi sikerei közé a folyto­nos hallgatásra, idegölő tétlenségre ítélt labdarúgó parlament jogkörének és hatal­mának feléledését.­­ A pénteki tanácsülést a profikérdés változatai, a játékosvándorlás megakadá­lyozásának módjai és a Berlinben lejátszandó magyar—német válogatott mérkőzés körül­ményei töltötték ki. Malaky Mihály nagy koncepciójú, a profi probléma minden rész­letét felölelő beszédben számolt be a bécsi futballkonferenciáról, a­mely nem oldotta meg, mert a dolog természeténél fogva nem is oldhatta meg, az európai kontinens mellét gonosz lidé­rcként gyötrő profiproblémát, de legalább elért annyit, hogy védgátat emelt a külföldre gravitáló játékosvándorlás elé. A tanács tagjai feszült figyelemmel hallgatták az érdekes, kristályosan egysé­ges előadást s azzal hálálták meg, hogy — mintha inspirálta volna őket Malaky nemes vonalú beszéde — ritkán hallott magas szín­vonalú vitát rögtönöztek. A vita annyi új eszmét, olyan sokféle, alapos meggondolást igénylő tervet (Gyárfás Viktor felszólalása : A megszállott vidékekre irányuló játékosván­dorlás a magyar irredenta céljait szolgálja) vetett felszínre, hogy a tanács dr. Fodor Henrik indítványára elhatározta, hogy a legközelebbi pénteken külön tanácsülésen foglalkozik velük. Izgalmas hangulatot teremtett az okt. 24-re kitűzött berlini meccs bejelentése is. A szóvirágokat nem túlságosan respektáló, gyakorlatiasan gondolkozó dr. Fodor Henrik aggodalmának adott kifejezést s Malaky Mihály megnyugtató szavai után (Malaky replikája nem sikerült, mert hosszan beszélt a német Bund fogadkozásáról, de nem a meggyőződés hangján) is kérte, hogy a ma­gyar—német mérkőzés ügyét tűzzék a pénteki ülés napirendjére, így is történt. Volt még egy nevezetes momentuma a tanácsülésnek : Tibor Lajos alelnök beje­lentette, hogy ideiglenesen az MLSz egyik alelnö­­ét kérik föl az amatőr főtitkár teen­dőinek elvégzésére. Háromnegyed évig sem élt tehát az ádáz makacssággal kiharcolt, fizetéses főtitkári intézmény, annyi bajnak és izgalomnak dúsan omló forrása. A Sport­hírlap akkor, egy taktikai hiba miatt elvesz­tette a csatát, az MLSz mindenható elnök­ségének makacs óhajára eltörölte alkotmá­nyos életének őrét, legékesebb sportpolitikai tisztségét, az amatőr főtitkárságot. S most, drága tapasztalatok árán, bűnbánóan tér vissza hozzá, igazságot szolgáltatva a Sport­hírlap elvi küzdelmének. Elárulhatjuk, hogy az amatőr főtitkár ügykörének ellátására Malaky Mihályt, a magyar futball kipróbált bajnokát szemelték ki. A tanácsülésről az alábbi részletes tu­dósítást adjuk: A tanácsülésen Tibor Lajos alelnök elnökölt, a főtitkári bejelentéseket pedig Blazsek Albert titkár terjesztette elő. (Tagtörlés és tagfelvétel.) A bejelentések első két pontja két kis egyesület szomorú sorsát tárgyalta, akiket elővett a futball-tuberkulózis, a pénz és felszerelés hiány. Ezek közül a Bérmunkások Futball­­klubja ki sem állott a mérkőzésre, intézője meg sem jelent a szövetség hívására, ennél-­ fogva törölték a szövetség egyesületei so­rából.A Siketnéma Sportklub nem áll ilyen rosszul, csak egyelőre szüntette be műkö­dését, amíg pénzt és ezen felszerelést tud szerezni. Két egyletet vesztett tehát a sport, de nincs ok kétségbeesésre, hármat viszont­ életbe hívtak : az Óbudai TK.-t felvették a rendes tagnak, a Kispesti Nemzeti AFC-ot védelembe vették, a K­FC-nek pedig 3 be­mutatóra adtak engedélyt. (Személyi változások.) Ezután Neuwelt főtitkár lemondását jelentették be, aki helyett Blazsek Albertet bízták meg a főtitkári teendőkkel; Vértes Imre pedig a fegyelmi bizottság nevében jelentette be Hegedűs Géza felfüggesztését az ismert MLK ügyből kifolyólag tanács­tagságától és intéző bizottsági tagságától. (A trénerek ügye.) Tudomásul vette ezután a tanács három egyesületnek azt a bejelentését, hogy pro­fesszionalista trénereket alkalmaztak, Csü­dör Ferenc (volt MTK) a Testvériség, Frantz Antal­ (Törekvés) a VII. ker., Haber Antal (BTC) pedig a BEAC fizetéses trénere lett. Elrendelte egyben a tanács, hogy a jö­vőben külön nyilvántartást vezessen az intéző bizottság ,a professzionalistákról. Elhatározta még a szövetség, hogy nemcsak a belföldi, hanem a jelenleg külföl­­dön működő magyar trénereket is ellenőrizni fogja és szükség esetén professzionalistáknak fogja őket nyilvánítani. (Átigazolások a védelembe vett egyesületekhez.) A tanács elhatározta az elmúlt héten, hogy a védelembe vett egyesületekhez múlt év december 15-én kért átigazolásokat érvé­nyesíti . A játékosokat átigazolja hozzájuk. Az intéző bizottság most módosítással állott elő, miszerint csak akkor igazolják át az­­ilyen játékost, ha ezt a játékos m­ost is kéri. Napirend előtt. (Tanácsülés az MLSz-ben. — A játékosvándorlás a legégetőbb probléma. — Eszmék, tervek, új Irányok. — A berlini meccs. — Amatőr főtitkárt az MLSz-be.) 11 80. szám Szerkesztőség: Budapest, IV., Sarkantyus-u. 3. Telefon: 8­97. Kiadóhivatal: Budapest, IV., Sarkantyus-u. 3. Telefon: 908. ELŐFIZETÉSI ÁR.­Egész évre . ........................................ Fél évre .............................. Negyedévre ............................................. 300 kor. 150 . 75 . MEGJELENIK HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN REGGEL. Egyes szám­ára Wienben 4 . Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban, IV., Sar­kantyus­ u. 3., valamint a hirdetőirodákban, Ausztria részére Mosse Rudolfnál, Wien, I., Seilerstätte 2. Németország részére August Scherlnél, Berlin, Zimmerstrasse 37—41. •1 fl *piodeg agával foglalósd újság* Ára 3 korona, XI. évfolyam.

Next