Sporthirlap, 1920. július-december (11. évfolyam, 53-104. szám)

1920-10-04 / 80. szám

i 1 fl *piodeg agával foglalóid újság* 80, szám Ára 3 korona. XI. évfolyam. Szerkesztőség: Budapest, IV., Sarkantyus-u. 3. Telefon: 8-97. Kiadóhivatal: Budapest, IV., Sarkantyus-u. 3. Telefon: 908. ELŐFIZETÉSI ÁR.­Egész évre . ........................................ Fél évre .............................. Negyedévre ............................................. 300 kor. 150 . 75 . MEGJELENIK HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN REGGEL. Egyes szám ára Wienben 4 K Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban, IV., Sar­kantyus-u. 3., valamint a hirdetőirodákban, Ausztria részére Mosse Rudolfnál, Wien, I., Seilerstátte 2. Németország részére August Scherlnél, Berlin, Zimmerstrasse 37—41. •I-Csonka Magyarország - nem ország, Ebész Magyarország - mennyország!» "futball A magyar igazolási rendszer sikere. A bécsi .konferencián., miként megírtuk, a magvar delegátusoknak a profikérdésben elfoglalt nyilt és őszinte álláspontja a legna­gyobb mértékben meglepte, (ehet mondani, kónstemálta az álszenteskedő németeket és osztrákokat, akik siettek, rányomni a ma­gyar szövetségre a .profi, bélyeget. Mikor azután sor került arra, hogy minden szövet­ség a maga igazolási' retfdszerét ismertesse, álmélkodva hallották Michel és Hans, hogy milyen szigorú szabályok állják. útját ná­lunk a játékosvándorlásnak. Míg Német­országban és Ausztriában úgy adják-veszik a játekosportékát az egyesületek, ahogy nekik jól esik s néha egészen csinos csere­üzleteket kötnek a játékosok bőrére, s ma itt, holnap ott játszanak a játékosaik — akidig nálunk szigorú egy évi pihenés kell az egyik klubbél a másikba' való átmeneteihez. Szégyenkezve állapították meg ilyen­formán a derék német és osztrák delegátu­sok, hogy mégsem a magyar szövetség a legnagyobb profi közöttük. El is határoz­ták nyomban, hogy lekopirozzák a magyar mintát; ahhoz azonban nem volt szivük, hogv egy éves gátat állítsanak a vándorló játékosok elé s megelégedtek a felével is. A jövőben tehát az osztrák és német játékosok sem mehetnek azonnal át egy másik egyesü­letbe, mint eddig, hanem csak fél évi pihenő után. Igaz, hogy ebből a határozatból nincsen a magyar sportnak közvetlen haszna; a né­metek és osztrákok elhatározását azonban mégis a magyar józanság és előrelátás elis­merésének, szóval magyar sikernek tekint­­hetjükA Cslllyi József dr. gyásza Az MLSz társ­elnökét az elmúlt héten súlyos csapás érte. Édesanyja váratlanul elhunyt. Az MLSz tanácsa pénteki ülésén a szövetség mély részvétét kérte tolmácsolni társelnökének. Mérkőzés három félidővel. Fölösleges a nagytekintetü FIFA-nak, vagy a még tekintélyesebb és rejtelmesebb Boardnak fölhorkánni a legújabb szabályreform miatt. Nem fenvegeti veszedelem szabályalkotó­jogukat, mert a színészek és bankfiuk, akik a háromfélidős meccset kitalálták, nem indítanak irtó háhorut a futballszabáiyok ellen — még ha hadilábán állnak is velük. A szülészek és a bankfiuk kiilön-külön sem fölforgató szelleműek s különösen nem azok akkor, ha véletlenül — s talán nem is olyan véletlenül és nem is olyan ritkán — együtt csinálnak valamit. A mostani karoltött' vállalkozásuk is olyan, hogy tisztelet a FIFA-nak, magunk sem csinálnék másként, ha a helyükben volnánk. Fájdalom, nekünk nincs ilyen szerencsénk s bizony csak ez az oka annak, hogy nem kapunk hajba a FIFA-val. Jótékonycélu futballmérkőzést rendez­nek okt. 5-én a nyugdíjas színészek javára a színészek a Kereskedelmi Bankkal az üllői-úti pályán s a kick-offot Lábass Juci, Péchy Erzsi és’ Somogyi Nusi rúgják. Három tündéri lábacskára jut tehát komoly, le nem tagadható érintkezésbe az ördöngős bőrlabdával ezen a. meccsen, megoldhatat­lan reitélvnek hagvva a kérdést, hogyan kick-offoln'ak hárman két> félidőben. A meccsen remélhetően megtalálják a nyitját a leleményes színészek s igy elmarad a, fenyegető szabályrevizió, amelyet való­színűen nem üdvözölnének kitörő lelkese­déssel a magyar csapatok, amelyeknek gyakran a két félidő is sok. Kertész I, az MTK volt reprezentatív centere, a francia Metzben tréneri állást vállalt s ezért a napokban odaköltözik. Az NSC, amelynek Kertész Gyula egy éven át amatőrtrénerc volt, meleghangulátu klub­vacsorán búcsúztatta el érdemes tagját. A kereskedelmi miniszter elutasította a vasúti tarifamérséklést. Tibor Lajosnak, a vidéki bizottság elnökének egy interpellá­cióra adott válaszából tudtuk meg azt a mélyen lesújtó hirt, hogy a kereskedelmi miniszter elutasította az MLSz-nek az OTT utján hozzájuttatott azon kérvényét, hogy az utazó futballcsapatok részére féláru ked­vezményt engedélyezzen. — A szomorú jelentéshez, melyet eddig önmagában nem tartott elég jelentősnek bejelenteni az MLSz, csak azt tehetjük hozzá, hegy a balsiker­ben igen nagy része van az MLSz utóbbi idő. ben teljesen elhanyagolt adminisztrációjá­nak. Ilyen nagy és a vidéki sportra súlyos ezreket jelentő kérelmeket már mégsem lehet egy kerülő utón beadott levéllel »elin­­tézni.. Igazán különös, hogy ami egy másik szövetségnek sikerült, ne sikerüljön egy olyan nagy szövetségnek, mint az MLSz. Bankválogatott kontra főiskolai váloga­tott. Érdekes és maradandó gondolatot ve­tett fel Kismartony János dr., a Bankszö­vetség elnöke. A főiskolai sport egyik vezető­emberével való beszélgetésben szóba hozta, hogv hajlandók volnának-e a főiskolai csa­patok egy válogatott csapatot kiállítani a bankcsapátok válogatottjai ellen. Kismar­tony gondolatát főiskolai körökben bizo­nyára kedvezően fogják fogadni, s igy való­színűleg még az ősszel gazdagabb lesz a magyar sport egy érdekes válogatott mér­kőzéssel. A főiskolai csapatok kitűnő játék­ereje már ismeretes, de nem kis játékerőt fog a bankok válogatott csapata sem képvi­selni, miután olyan kiváló játékosok felett rendelkezik, mint Orth (MTK), Erbstein, Donáth, Okos (BAK), Takács (BSE), Opata (MTK), Telkes (MAC). Kertész (FTC), Mánál (MTK), László (33), Reiner (Vasas), Elbogen (KAOE) stb. A válogatott mérkőzést októ­ber végére tervezik. A Szolnoki Máv és a Keleti kerület. A Szolnoki»Máv csapatát, amely 10,.éven keresztül a pestidéki kerületbe volt be­osztva s ott bajnokcsapat is lett, az idén a Keleti kerületbe osztotta be a vidéki bizott­ság. A bizottságot célszerűségi szempontok vezették ennél az elhatározásnál, mert a Szolnokhoz legközelebb fekvő egyletek máp a Keleti kerület határán fekszenek. Szolnok képviselője nehezen ment bele az uj haj­lékba s kifogást emelt az ellen, hogy csupa gyenge ellenfele lesz uj alosztályában (Tö­­rokszentmiklós, Kisújszállás, Karcag). Ezen úgy próbált segiteni a Keleti kerület, hogy nem alosztályokba, hanem erőviszony sze­rinti osztályokba (1., II. osztály) osztotta be az egyesületeket. Szolnoknak azonban most már ez a megoldás sem tetszett és kérte vissza az alosztályi beosztást, hivat­kozva arra. hogy most meg Kisvárdára 214 km.-t kell utaznia. A vidéki bizottság azon­ban Szolnok első álláspontja alapján eluta­sította Szolnok fellebbezését. Szolnok erre azzal felelt hogy hivatkozva a horribilis kökségekiA nem játszotta le kisorsolt baj­noki mérHP7cseit. Kétségtelen, hogy Szol­nok képvfflllője maga hibás a dologban, s nem lenne az utólagos reklamálás elfogad­ható, az MLSz tanácsa azonban ennek elle­nére is méltányolta a vidéki csapat súlyos helyzetét s visszaadta az ügyet revizio vé­gett a vidéki bizottságnak, mely talán a Keleti kerülettel egyetértésben talál gyó­gyító irt Szolnok fájó sebére. Saarbrücken. A Németországban szét­szórt magyar futballista gyarmatok közé t artozik a franciáktól megszállott Saar­brücken is, ahol eddig Nagy Ferenc, Kertész III és Lottka találtak barátságos hajlékra. A saarbrückeni magyar kolónia most uj taggal gyarapodik, mert Hesser Tibor, az , NSC jobboldali hátvédője is oda utazik. Napirend előtt. (Tanácsülés az MLSz-ben. — A játékosvándorlás a legégetőbb probléma. — Eszmék, tervek, uj Irányok, — A berlini meccs. — Amatőr főtitkárt az MLSz-be.) Riasztó módon ropognak a futball­­szövetség keretei. A bizottságok,, a tiszt-’ viselők, az elnökség alig győzik a*fejül<re tornyosodé munkát. Minden nap uj kér­déseket, megoldást sürgető uj problémákat vet föl, a futballélet duzzadó árja ezernyi uj ügyet sodor szőnyegre s a megszokott napi munka is. mind szövevényesebb, foly­ton szétágazóbb lesz. S ilyen óriásra dagadt üzem mellett havonként csak egyszer volna köteles összeülni a labdarúgás parlamentje, az MLSz igazgatótanácsa. Régi, elavult szabálya ez a futball­­szövetségnek, amit alaposan megcsufol a vaskövetkezetességgel dolgozó idő. Szep­tember hónapban három tanácsülés is kevés volt a fájdalmasan aktuálissá vált profi­kérdés megvitatására s most pénteken már harmadszor kellett levenni az ülés napi­rendjéről a jövő évi bajnoki rendszer sza­­bálvozását, mert tárgyalására már nem futotta az időből. Úgy látszik, maholnap már folytatólagosan kell, üléseznie a labda­rúgás, parlamentjének, ha lelkiismeretes ko­­komolysággal, messze látó szemmel s nem reszkető, biztos kézzel akarja kormányozni azt a karcsú, könnyű gályát, amely ma profiszelektől űzve, tétován kalandoz a futballvizeken. A gondokkal, bajokkal teljes' időket jellemzi, hogy a pénteki tanácsülés nem jutott túl az elnöki bejelentéseken és napi­rend előtti felszólamlásokon, noha fél héttől este tizig tartott az ülés. De annyi nagyfon­­tosságu, elvi jelentőségű kérdés került vá­ratlanul a szőnyegre, hogy nem is történhe­tett másként. Az MLSz elnöksége — igaz, hogy idegőrlő munka volt megtörni az el­­lentállását — szakított végre az eddigi rend­szerrel, a mely mindig önkényesen, befeje­­zett határozatok és intézkedések elé állí­totta az azokért egyedül felelős tanácsot és előzetes bejelentések alakjában direktívá­kat, fölhatalmazást kért. Az uj korszak első megnyilvánulásának, az alkotmányos érzik reneszánszának tekintjük ezt. Igazi hogy nagy munkát ró a tanácsra az elnök­ségtől bitorolt hatalom átvétele, a mit nem lehet havonként egyszer összeülve elvégezni. de megéri a fáradtságot. A Sporthirlap, a mely az első csatasorban küzdött az elnöki hatalom tultengése ellen, mindenesetre jól eső elégtétellel jegyzi sikerei közé a folyto­nos hallgatásra, idegölő tétlenségre Ítélt labdarugó parlament jogkörének és hatal­mának feléledését. < A pénteki tanácsülést a profikérdés változatai, a játékosvándorlás megakadá­lyozásának módjai és a Berlinben lejátszandó magyar—német válogatott mérkőzés körül­ményei töltötték ki. Malaky Mihály nagy koncepciójú, a profi probléma mindén rész­letét felölelő beszédben számolt be a bécsi futballkonferenciáról, a mely nem oldotta meg, mert a dolog természeténél fogva nem is oldhatta meg, az európai kontinens mellét gonosz lidé'rckent gyötrő profiproblémát, de legalább elért annyit, hogy védgátat emelt a külföldre gravitáló játékosvándorlás elé. A tanács tagjai feszült figyelemmel hallgatták az érdekes, kristályosán egysé­ges előadást s azzal hálálták meg, hogy — mintha inspirálta volna őket Malaky nemes vonalú beszéde — ritkán hallott magas szín­vonalú vitát rögtönöztek. A vita annyi uj eszmét, olyan sokféle, alapos meggondolást igénylő tervet (Gyárfás Viktor felszólalása : A megszállott vidékekre irányuló játékosván­dorlás a magyar irredenta céljait szolgálja) vetett fölszinre, hogy a tanács dr- Fodor Henrik indítványára elhatározta, hogy a legközelebbi pénteken külön tanácsülésen foglalkozik velük. Izgalmas hangulatot teremtett az okt. 24-re kitűzött berlini meccs bejelentése is. A szóvirágokat nem túlságosan respektáló, gyakorlatiasan gondolkozó dr. Fodor Henrik aggodalmának adott kifejezést s Malaky Mihály megnyugtató szavai után (Malaky replikája nem sikerült, mert hosszan beszélt a német Bund fogadkozásáról, de nem a meggyőződés hangján) is kérte, hogy a ma­gyar—német mérkőzés ügyét tűzzék a pénteki ülés napirendjére. így is történt. Volt még egy nevezetes momentuma a tanácsülésnek : Tibor Lajos alelnök beje­lentette, hogy ideiglenesen az MLSz egyik alelnölsét kérik föl az amatőr főtitkár teen­dőinek elvégzésére. Háromnegyed évig sem élt tehát az ádáz makacssággal kiharcolt1 fizetéses főtitkári intézmény, annyi bajnak és izgalomnak dúsan omló forrása. A Sport­hirlap akkor, egy taktikai hiba miatt elvesz­tette a csatát, az MLSz mindenható elnök­ségének makacs óhajára eltörölte alkotmá­nyos életének őrét, legékesebb sportpolitikai tisztségét, az amatőr főtitkárságot. S most, drága tapasztalatok árán, bűnbánóan tér vissza hozzá, igazságot szolgáltatva a Sport­hirlap elvi küzdelmének. Elárulhatjuk, hogy az amatőr főtitkár ügykörének ellátására Malaky Mihályt, a magyar futball kipróbált bajnokát szemelték ki. A tanácsülésről az ajábbi részletes tu­dósítást adjuk: A tanácsülésen Tibor Lajos alelnök elnökölt, a főtitkári bejelentéseket pedig Blazsck Albert titkár terjesztette elő. (Tagtörlés és tagfelvétel.) A bejelentések első két pontja két kis egyesület szomorú sorsát tárgyalta, akiket elővett a futball-tuberkulózis: a pénz és felszerelés hiány. Ezek közül a Bőrmunkások Futball­­klubja ki sem állott a mérkőzésre, intézője meg sem jelent a szövetség hívására, ennél-' fogva törölték a szövetség egyesületei so­rából. A Siketnéma Sportklub nem áll ilyen rosszul; csak egyelőre szüntette be műkö­dését, amíg pénzt és ezen felszerelést tud szerezni. Két egyletet vesztett tehát a sport, de nincs ok kétségbeesésre; hármat viszonti életbe hívtak : az Óbudai TK.-t felvették’ rendes tagnak; a Kispesti Nemzeti AFC-ot védelembe vették, a K FC-nek pedig 3 be­mutatóra adtak engedélyt. (Személyi változások.) Ezután Neuwelt főtitkár lemondását jelentették be, aki helyett Blazsek Albertét bízták meg a főtitkári teendőkkel; Vértes Imre pedig a fegyelmi bizottság nevében jelentette be Hegedűs Géza felfüggesztését az ismert MLK ügvből kifolyólag tanács­tagságától és intéző bizottsági tagságától. (A trénerek ügye.) Tudomásul vette ezután a tanács három egyesületnek azt a bejelentését, hogy pro­fesszionalista trénereket alkalmaztak, Csiidör Ferenc (volt MTK) a Testvériség, Frontz Antal. (Törekvés) a VII. kér., Haber Antal (BTC) pedig a BEAC fizetéses trénere lett. Elrendelte egyben a tanács, hogy a jö­vőben külön nyilvántartást vezessen az intéző bizottság ‘a professzionalistákról. Elhatározta még a szövetség, hogy nemcsak a belföldi, hanem a jelenleg külföí; dön működő magyar trénereket is ellenőrizni fogja és szükség esetén professzionalistáknak fogja őket nyilvánítani. (Átigazolások a védelembe vett egyesületekhez.) A tanács elhatározta az elmúlt héten) hogy a védelembe vett egyesületekhez múlt év december 15-én kért átigazolásokat érvé­nyesíti s A játékosokat átigazolja hozzájuk. Az intéző bizottság most módosítással állott elő, miszerint csak akkor igazolják át a* 'ilyen játékost, ha ezt a játékos tnost is kérj^ < \

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék