Sporthirlap, 1921. július-december (12. évfolyam, 53-104. szám)

1921-12-12 / 99. szám

hallja pedig annyira ragadtatta el magát, hogy egyenesen nekirontott a bírónak és tettleg bántalmazta. Az MTK játékosai közül Kertész II és Kropacsek szaladtak elsőnek a bíró védelmére. Talán ennyiben maradt volna a dolog, ha nem futnak a pá­lyára egyes nézők, akiknek közben­­lépése olybá tűnt fel, mintha ők is a bíró bántalmazására készülnének. Erre már általánosabbá vált a vere­kedés, miközben a bírót több oldalról megtámadták. Egy boxütés oly erősen érte a derekán, hogy az öltözőbe érve elvesztette az eszméletét. A rendőrség emberei kivont karddal igyekeztek a rendet helyreállítani, a tettesek közül azonban senkit sem sikerült előállítani. Megkérdeztük a bírót a mérkőzés után és Schissler Stallmachot nevezte meg a verekedés kezdeményezőjének, mert ő volt az, a­ki őt elsőnek bán­talmazta. Eisenhofferról azt mondta Schiessler, hogy a pályáról kimenet baloldalon kisérte, de viszont folyton rugdalta a lábával is. Emiatt rá is szólt. Érdekesnek tartjuk annak a fel­­említését, hogy Boldog, a KAC játé­kosa, aki a második félidőben végig­nézte a játékot, a mérkőzés után be­ment az öltözőbe a bíróhoz és kijelen­tette előtte, hogy a legkorrektebbül vezette a mékőzést és hogy a meg­adott 11 es teljesen jogos volt. Jeny és a szövetségi tréning. Jeny meghívására vonatkozóan kérdést intéztünk a szövetségi kapitányhoz, aki ezt mondta: Tudom, hogy Jeny játékjoga fel van függesztve, azt is tudom miért. A válogatott mérkőzésig azonban tör­ténhetik valami, a­mi Jenyt vissza­juttatja játékjogához. Tudomásom szerint Jeny egyesületének a jogait nem függesztették fel, holott Jeny vallomása szerint éppen úgy megsér­tette az amatörizmus szabályait, mint Jeny. A­míg tehát így áll a dolog, megtörténhetik, hogy a KAC-al együtt Jeny is feloldódik a profi vád­dal s ebben az esetben nekem Jeny form­á-,­ját éppen úgy ismernem kell, mint a többi játékosét. — Magánvéleményem csupán, hogy­­ nagy botránya volna az egész fut-­ ball-sportnak, ha a profi­ pörben fényt dobnak áldozatnak. Ő az egyetlen, aki habozás nélkül, férfiasan beval­lotta, hogy nyomorúságos anyag­helyzetében kért és kapott egyesüle­­tétől pénzt. A pörnek többi szerep­lője nem tesz egyebet, mint védeke­zik s eközben sokszor összeütközésbe kerül a tisztán látható igazsággal. Pedig kérni sem szégyen — ha van, ebben a mostani rettenetesen nehéz időkben. Ha nem merünk a gyöke­réhez nyúlni a kényes kérdésnek, Jeny ügyét is humanisztikusan kell elbírálni. Ezt a fölfogást óhajtottam dokumentálni a szövetségi tréningre történt meghívásával is. Amennyiben a játékjogát vissza nem nyeri, termé­szetesen a válogatott csapatba nem állíthatom be, mert kötnek a szö­vetség paragrafusai. Nem engedélyezte az olasz szö­vetség a VAC túráját. Az Olaszor­szágból érkező békehírek és az ezeket követő táviratok nyomán már nagyban készülődtek a VÁC-ban az olasz­országi kirándulásra. A lázas készü­lődést most hirtelen félbeszakította egy vasárnap este érkezett távirat, amelyet Deutsch Árpád, a BAK-nak Olaszországban trénereskedő volt játé­kosa küldött Ceró Ferencnek, a VÁC intézőjének. A sürgöny a következőket tudatja:­­ a szövetség nem engedélyezi Pisa, Livornó, Genova mérkőzéseket, ezek az egyesületek a disszidens táborba tar­toznak — Szerk.­ tehát egyelőre nem jöhettek*. A békét ezek szerint még nem irta alá a két szövetség s igy a túrákat is mindkét részen el kell halasztani jobb időkre. A lengyel válogatott csapat A lengyel szövetség a szövetséghez ér­kezett levél híradása szerint a követ­kezőképpen állította össze a lengyel válogatott csapatot: Löth II. (Poló­nia, Varsó) — Gyntel (Crakowia), Marczewski (Polónia) — Styczen, Czy­­zewsky, Synowiecz (Crakowia) — W­elech (Crakowia), Kuchar (Pogon). Kaleza (Crakowia), Einbacher (Warta, Posen), Spering (Crakowia). Tarta-­l­­ékok: Loth I. (Polónia), Bocs (Pol­­­gon). A csapat a balbekk és balössz-­­szekötő kivételével, ugyanaz, mint a­­ melyet a Sporthirlap már régebben­­ jelzett A szövetségi tréning-mérkőzés (Szerdán délután fél 2 órakor a Hungária-úti pályán.) Nemcsak a távoli külföldön, első­sorban Angliában, de a közeli Német­országban is, december hónapjában még virágzó a futball élet s nem is gondolnak pihenőre. Angliában kará­csony után fordul át a ligabajnokság második szakaszába, Németországban pedig még újév táján is vígan folynak a bajnoki mérkőzések. Nálunk ellen­ben már november második felében ellanyhul a játékosoknak a kedve, a közönség érdeklődése is erősen meg­csappan s decemberben már­­ jóformán teher mindenki részére a futball. A helyzet ugyan újabban javul, amennyi­ben a december közepéig elnyúló őszi forduló úgy, a­hogy ébren tartja az érdeklődést,­ pezsgő életről azonban távolról sem lehet még szó. Ilyen módon nem is lehet zokon venni, hogy akadtak ellenzői a decemberi válogatott mérkőzésnek s hogy ilyen értelemben a fórumon is hangzott el megjegyzés. Az aggodalmaskodók a magyar fut­ball­sportot nyilván nem az anyagi, de az erkölcsi kudarctól féltik, s vall­juk meg, némi alapja van is az aggo­dalomnak, mert a játékosok ambíció­­ját nem tudja kellő mértékben átfűteni­­ a késői válogatott mérkőzés, kü­önö­­sen nem egy magyar-lengyel mérkő­zés. De hát remélhetően játékosaink minden erejükből rajta lesznek, hogy a sikerekben gazdag esztendőt sikeres szerepléssel zárják le december 18-án s ezzel elkerülhetővé tegyék a kritikát, amely visszhangként zutna az MLSz fülébe, ha a meccs történetesen er­kölcsi nézőpontból csak lén­y, vagy pedig rosszul sikerülne. Játékosaink sportszerű felfogásának mérőfoka lesz, hogy milyen mértékben tesznek eleget a szövetségi kapitány szerdai tréningre vo­natkozó meghívásának. Az eddig le­folyt válogatott mérkőzések során a játékosok kifogástalan magatartást tanúsítottak a szövetségi kapitány tö­rekvései iránt, a tréningeken köteles­­ségtudóan megjelentek s ezáltal nagy mértékben előkészítették a válogatott mérkőzéseknek a sikerét is. Nincsen kétségünk benne, hogy ez­úttal is így lesz s a szerdai tréning is be tudja tölteni rendeltetését és a szövetségi kapitánynak módjában lesz összeállítani azt a legjobb csapatot, a­mely az első magyar—lengyel mérkő­zésben győzelemre fogja vinni a ma­gyar színeket A tréningre a következő játékosok nyertek meghívást: Amsei (Csabai Előre), Zsák („33“ FC), Neuhau­s (III. ker.), Fog­ II. (ÚTE), Hungler I. (FTC), Mandl (MTK), S­­alka ( MAC), Weisz I. (VÁC), Zatyko (Vasas), Kertész II. (MTK), Weszler (VB. ker. SC), Obitz (FTC), A Weisz II. (VÁC), Kléber (IH. ker.) Blum(FTC), Vágó (MTK), Pluhár (REAC), Hajdú (BTC), Molnár (MTK), Orth (MTK), Pataki (FTC), Priboj (UTE), Schlossner (MTK), Szabó J. (II. ker.), Jenny (KAC), Wiener n. (FTC), Breuer N­. (VAC), Eisenhoffer (KAC). A magyar—olasz mérkőzés ter­minusa. — Az olasz szövetség ta­nácsának határozata. Legutóbbi szá­munkban olasz fordítás nyomán meg­emlékeztünk arról a futballsportunkat érintő nagyfontosságú eseményről, hogy az olasz futballszövetség elfo­gadta a magyar—olasz mérkőzései­ felújításának a tervét és már ki is tűzte a mérkőzés terminusát május 22-ére. Most részletes tudósítást kaptunk az olasz szövetség tanácsüléséről, amely a válogatott mérkőzések terminusaival foglalkozott. Ebből a tudósításból ki­tűnik, hogy a magyar-olasz mérkőzés határnapját még nem állapította meg véglegesen az olasz szövetségi "tanács hanem csak utasítást adott a nemzetközi bizottságnak, hogy a tárgyalá­sokat a Magyar Labdarúgók Szövetségével tovább folytassa és taléljen terminusta mérkőzés lebonyolításáta január 22-ike és­­ május 21-ike iső lött. Az MLSz-nél tehát módjában lesz az olasz mérkőzést olyképpen beil­leszteni, amint az a legkevésbbé terhes az egyesületekre nézve. 1 98. szám. SPORTHIRLAP 5. oldal. ­ Csütörtöki ünnepnapi eredmények. A csütörtöki ünnepnapot egyesüle­teink az elmaradt bajnoki és díjmér­­kőzések lejátszására használták fe. I­. osztály. Kelenföd-Acél 1:0 (0 : 0). Bíró Jatt István. Testvériség—Postások 2:1 (1:1) Bíró Puskás Isván. Il­ a. osztály. Pestújhely—Kéve 7:1 (4: 0). OTK— TLK 2 : 0 (1 : 0). TSC— Cukrászok 2:1 t­ : 0). III b. osztály. Ferencvárosi Vasuta­sok—Drognisták 4­: 1 (4: 0). Lapter­jesztők—PM1K 3 2 (3 : 1). N­L Kér. MSE- KNATC 5 :2 (2 : 2). KAFC—Jutasvár 2: 1 (4:0). BAFC­­Siketnémák 8:0 (2:0). OSC—NFC 2: 1 (0:1). SAC-L Kér. SC 1:0 (0:0). I Ligamérkőzések: Főv. TE-Zug­­lói TSE 2 : 1 (1:0). FTK-Vegyipar 28 : 0 (9:0). (Országos gólrekord). Szövetségi díj: VAC-TTC 5:0 (2:0). Ifjúsági díj- A osztály: VÁC— Vasas 1 0 (0:0). II. osztály: URAK—KAOE 3:1(1:0). Ladányi dí­jmérkőzés: MTK— URAK 5:2(3:0). Hungária-ut. Biró: Koch Lajos. * Barátságos mérkőzések. FTC— BSE 7:0 (3:0). Üllői­ út. Biró: Schiss­ler József. III. ker. TVE-BAK 4:0 (2:0.) ÚTE-VI. ker. SC 8 :0 (2:0.) FTC ifi-BSE ifj. 1:0 (1:0. UTE ifj.-VI. ker. II. 3:3 (1:1.) Nyilatkozat. A Sportlap december 7-iki számában aláírásommal megjelent nyilatkozatra a következőket kell megjegyeznem. Magyar Károly úrral, az Újságíró Egylet Háztartási Szövetkezetének titkárával két és fél évvel azelőtt hír­lapi polémiában állottam és ennek során kölcsönösen sajtópöröket in­dítottunk egymás ellen. Amíg azon­ban Magyar Károly úr sajtópöre ren­des után a bíróság elé került, addig az én ügyemben saját ügyvédem ütött el attól a jogtól, hogy ellensajtópö­­römet a törvényszék elé tárjam. Később több oldalról arra hívtak fel, hogy intézzem el békés után az ügyet, cikkeimben foglalt, más forrá­sokból származó állításokért adjak elégtételt Magyar Károlynak, amellyel szemben viszont Magyar Károly is elismeri, hogy vádjával alaptalanul illetett. Ez hajlandó voltam a békés meg­egyezésbe és Magyar­ Károlynak annál könnyebben adhattam elégtét­elt, mert a tárgyalás előtt, koncilliáns magatar­tásom után tényleg kijelentette, hogy állításait nem tartja fenn. A tárgyalás megkezdése előtt Ma­gyar Károly úr az általa megfogal­mazott nyilatkozat aláírását kérte és én ekkor az idő rövidsége okozta erős elnézés következtében olyan ki­tételeket is aláírtam, amelyek valódi­ságuk esetén közszánalomnak tenné­nek ki. " Annak hangsúlyozásával, hogy a való adatok megtudása aián férfias kötelességemnek tartottam, hogy Ma­gyar Károly úrnak elégtételt adtak, ki kell jelentenem, hogy az említett nyilat­kozatnak azt a részét, hogy tudatosan állítottam­ valótlant és hogy cikkei­met abban a biztos tudatban írtam, hogy azok amúgy sem felelnek meg a valóságnak, nem vallhatom a ma­gaménak és így azzal, aláírásom ellenére, nem azonosíthatom magamat. Kijelentem egyúttal azt is, hogy ügyvédem ellen, aki annak a klub­nak az alelnöke, amelynek évek során át mindig önzetlenül szolgáltam az ügyét és így legalább azt elvárhattam volna, hogy védelmemet és az ellen­­sajtópörömet az alelnök úr tiszteséggel ellássa, az ügyvédi kamaránál hanyag­ság okozta erkölcsi , károsodás miatt feljelentést teszek. Rajner Béla. egyesületi hírek. A kőbányai AFC december 19-én este 7 órakor a kőbányai kaszinó kül­­öntermében rendkívüli közgyűlést tart Az új közgyűlés az e hó 10-én összehívott közgyűlés határozatképte­lensége miatt — az alapszabályok ér­telmében — és megjelenő tagok szá­­­mára való tekintet nélkül határosai­kéi**. Átadták a Magyar-Olasz banknak a Bankszövetség serlegét. A Bank­szövetség serleget ez évben — mint ismeretes — a Magyar-Olasz bank kiváló erőkből álló csapatának sike­rült­­ megnyernie. A Bankszövetség ebből az alkalomból külön ünnepséget rendezett, amely szombaton délelőtt folyt le nagy érdeklődés mellett a Magyar-Olasz beink pénztárhelyisé­ben. A győztes csapathoz Kismartoni Henrik igazgató, a Bankszövetség el­nöke intézett üdvözlő beszédet, amely­nek végeztével átnyújtotta a Bank­kupát. Osztrákok a délnémetek ellen. Az osztrák válogatott csapat kéthetes túrája alkalmával a délnémeteknek Fürthben tudvalévően 3 :2 arányban sikerült revánsot venniök az osztrákok fölött a súlyos bécsi vereségért. A két szövetség most abban állapodott meg, hogy az 1922. évi első meccset feb­ruár 26-án rendezik meg Bécsb­en. Az osztrák szövetség eredetileg március 12-én kívánta lejátszani a meccset, de később mégis a már régebben javasolt februári határnap mellett döntött. ATLÉTIKA Lovass Antal Amerikában. A MAC szimpatikus távfutójának régi vágya végre valóra vált és útra kelhet Ame­­rikába, ahol ismét évekig akar tartóz­kodni. Szándékában van a springs­­fieldi tréningiskolát elvégezni, hogy azután mint kitanult tréner jöjjön visz­­sza néhány év múlva Magyarországra. Keserű humor. Az MTK atlétikai osztályának Mikulás, napján váratlan­ ajándékot hozott a posta. Kíváncsian bontották ki a dobozt, hátha egypár futócipővel, vagy hasonló hasznos hol­mival örvendezteti meg egy ismeretlen jóakarója az MTK-t. E­bben azonban másvalami volt. Egy vörös dobozon ördög trónolt, belül pedig tizennégy szipka feküdt szép sorjában; minden szipkán egy-egy atléta neve, aki most ősszel kérte az átigazolását az MTK-ba. A sikerült tréfa elkövetőjének a beava­tottak Steiner Pált, az MTK-hez hű atléták vezérét tartják. Ne fizessen dupla árakat semmi­féle hangszerért, vagy beszélőgépért, mert hiszen sokszor a felét sem éri a rossz portéka az érte fizetett pénznek Vásároljon tehát csakis a legelső for­rásnál : STERNBERG királyi udvari hangszergyár, Zenepalotájában (Rá­­kóczi­ út 00.) ahol a jótállásban töké­letes megnyugvást talál. Fegyelmi tárgyalások a MASz-ban. A Székely—Dayka—KAOE ügyben pénteken és szombaton a megvádolt atlétákat Székely, Lászlót és Dayks Lászlót hallgatta ki a MASz fegyelmi bizottsága. Remélhetően az ügy rövi­desen megérik az ítélethozatalra. Atlétikai élet a szegedi Zrínyi SE-ben. Az MTK-nak egyik fiatal, lelkes atlétá­ja, Szegő István, mint orvostanhallgató Szegedre került. Ott belépett a Zrínyi SE-be és maga köré gyűjtve az ifjúsá­got, rövid idő alatt élénk atlétikai éle­tet teremtett az egyesületben. Kezdet­ben az atlétikai szempontból elhanya­golt SzAK pályán dolgozott az ifjak­kal, a tél beálltával pedig minden va­sárnapon a mezőre viszi mezei tréningre az ifjakat. A mezei tréningen kívül he­tenként három vívó és egy úszó trénin­get tartanak. Szegő egyelőre mintegy 30 atletizáló ifjút toborzott össze. Élénk a tréningélet. Minden vasár­napon és ünnepnapon 20—25 mezei futó dolgozik az MTK-ban. A mezei futás mellett a tornaórák is látogatot­tak. A legszorgalmasabb mezei futók: Csu­bay, Koszta, Fonyó, Eh­renfeld, Stei­­ner A., Steiner B. Hirschl, Leichtag, László, Guttenberg, míg Grosz, Váradi, Bese, Garai és Loki eddig elfoglaltságuk miatt nem járhattak ki állandóan. Érzékeny veszteségei ellenére is igen látogatottak az MTK mezei trénningjei is. Egyik-másik tréningen, ha minőség­ben nem is, de számban megközelítik az MTK társaságot. Steiner Pál és Gr­rai Ferenc vezetik a minkre fotókat. . .‘Jf.

Next