Sporthirlap, 1921. július-december (12. évfolyam, 53-104. szám)

1921-12-15 / 100. szám

100. szám *» SPORTHÍRLAP 3. oldal Az MLSz egyesületek koalíciójá­­ nak megalakulása. Múlt számunkba­­ megemlékeztünk már arról a mozii­­lomról, amelyet Malaky Mihály kez­deményezett az MLSz kebelében* s amelynek fő célja az MLSz nagy .*:• déseinek megoldása volna. A roozia­­lom kezdeményezői hétfőn este fok órakor tartották meg alakuló ülésüket az MLSz tanácstermében, amikor kö­rülbelül 20—30 m megjelent sportember előtt fejtette ki ismét az alakulás­ programját Malaky. Az értekezleten megjelent Oprce Rezső az MLSz ügyvezető elnöke is, aki fel is szólalt s beszédében öröm­mel üdvözölte az alakulást és kívána­tosnak mondotta azt, hogy a maga elé tűzött szép és tartalmas programot az MLSz utján minél előbb megvalósítsa Nem tartaná azonban helyesnek, hogy az új alakulás altom lenne az brállam­­ban é­s a maga akaratát akarná ke­resztülvinni a szövetségben. Ezért még az sem lenne helyes, ha a koalíció állam lenne az állam „mellett". Olyan szerv legyen ez a koalíció, amely szorgalmasan dolgozik s­zőként arra törekszik, hogy az egyesületek közötti ellentéteket már a szövetségen kívül kiegyenlíti, szóval egyengeti a sima szövetségi elintézés útját. Az értekezleten értékes gondolatok­kal járult hozzá a szövetségi eszme és a labdarúgó sport fejlesztéséhez Szieberth Imre, aki minden egyes nagy kérdésre egy állandó előadónak kijelö­lését ajánlotta és Sulczer Vilmos, aki­nek javaslatára a sportirodalom fejlesz­tését is felvették a munkaprogramba. Az FTC újévi túrája. A Ferencváro­siak csapata a karácsony és újév kö­zötti időt Délen készült tölteni. Evé­gett m­ég idejében megindultak a tár­gyalások Svájccal és Olaszországgal, s főleg az olasz egyesületekkel folyta­­tatott levelezés alapján már-már per­­fektnek látszott a túra ügye, mikor az utolsó pillanatban váratlan nehézsé­gek merültek fel. Az olasz futball-békét minden várakozás ellenére még nem kötötték meg, s mivel az FTC egészen természetesen nem mérkőzhetik csak a régi szövetséghez hű egyesületekkel, az olasz út — egyelőre legalább — ha­lasztást szenved. Az FTC berkeiben azonban erősen reménykednek, hogy­­ a békét karácsonyig mégis csak még-­ kötik, s akkor a csapat Szilveszter nap-­,­ján mérkőznek először Olaszország-­­ban. A túra állomásai még nem vég­legesek, de előreláthatólag mindössze négy-öt etappból fog állani. Az FTC részéről az olasz túra ügyével kapcso­latban annak rektifikálására kértek fel, hogy nem felel meg a tényeknek egyes lapok állítása, mintha az FTC előbb német egyletekkel tárgya­l volna, s csak mikor mód és alkalom kínálkozott jobb valutájú túrára, „ra­­gadták magukkal lírai hangulatok]. Ezzel szemben tény, hogy bár kapott az FTC igen szívélyes hangú meghívá­sokat Németországból, német egyle­tekkel egyáltalán nem tárgyalt. A december 18 10i bajnoki mérkőzé­sek ügye. Az MLSZ tanárának ha­tározata értel­mben az intéző bi­zottság hétfői ülésén foglalkozott a december 18-án kisorsolt bajnoki mérkőzések ügyével. A szezon ele­jén a sorsolások alkalmával még szó sem volt a lengyel mérkőzés­ről , s így az intéző bizottság erre a napra sorsolta ki az utolsó őszi for­dulót Közben lekötötték a lengyel mérkőzést, de az erre a napra kisorsolt meccsekről elfelejtettek gondoskodni. A tizenkettedik órában merült csak fel a kérdés, hogy mi is történjék a va­sárnapi meccsekkel. Szerencsére az idő­járás ősszel elég jól ki az­­­t, s az első osztályú bajnokságot az eredeti terveknek megfelelően m­últ vasárnap már be is fejezték, úgy hogy valameny­­nyi pálya rendelkezésre állva, nem fog fennakadást szenvedni az utolsó forduló lebonyolítása. Az intéző bizott­ság kü­önben kimondotta, hogy a va­sárnapra kisorsolt bajnoki mérkőzéseket az egyesületek 10 órai kezdéssel kötele­sek lejátszani, de azok közös megegye­zés esetén szombaton is lejátszhatók. A pestkörnyéki, tehát a tíz közigazga­­tási kerületen kívül fekvő pályákon át e­ryecfl'r'tök délután­­ játszhatnak FTI­ ÜLLŐI-ÚTI SPORT TELEP Vasárnap délelőtt 10 órakor KME-tiszráal IT. s­­imitAion bajnoki mérkőzés Elutasították az MTK mérkőzései ellen beadott óvásokat. Az intéző felzettségt illése. — Nejljkdjmák bebizonyítani az MTK rosszhiszeműségét.­­ Megsemmisi­ Kovács Lajos igazolását. — Igazolták az MTK IL-ZTE 11. és az MTK—VII. ker.­mérkőzéseket.— Kedden este foglalkozott újólag az intéző bizottság Kovács Lajos igazo­lási ügyével s a VII. kerület és UTE óvásaival. A tárgyalás legfontosabb esemé­nyének Grünwald Gyulának, a KÉVE volt intézőjének kihallgatása ígér­kezett, akit az UTE és" a VII. ke­rület annak bizonyítására kért kihall­gatni, hogy az MTK rosszhiszeműen járt el Kovács szerepeltetése körül Grünwald vallomása azonban általános meglepetésre nem hozta meg a várt eredményt, mert semmi perdöntőt, lényegeset nem tartalmazott. Grünwald ugyanis elmondotta hogy csak egy ízben tett a Kristály-kávéházban Weisz Ágostonnak ilyen formán említést a Kovács-ügyről „A rossz Csibinek, amióta oly sokszor volt válogatott, nagy a kofferja, pedig ha én kinyitom a kofferemet, az két pontjába kerül az MTK-nak. Az MTK játékosok szerencse — 'Kovácsa.'­ Az utóbbi mondattöre­déket csupán szellemességének kipró­bálására tette. Ez eseten kívül soha semmilyen formában nem beszélt a Kovács ügy­ről, s ez alkalommal sem oly formá­ban, mintha az határozott figyelmez­tetést tartalmazott volna. Székely Győző és Márkus Jenő tanúvallomásukban azt bizonyították, hogy Grünwald a tejcsarnokban a lenti beszélgetés szín­helyét az MTK 11.—FTC II. mérkőzés félidejére tette, s nem mint utólag em­líti a Kristály-kávéházban. Miután a kihallgatott tanuk vallomása újabb lényeges momentumokat nem tudott felmutatni a vád- és védbeszédekre került a sor. Az UTE és a VI­­. kerület képvi­selője Grünwald vallomásával az M­TK rosszhiszeműségét bebizon­yítottnak látta, ezzel szemben dr. Fodor az MTK képviselőm azt bizonyította, hogy az MTK az igazolás körül feltétlenül jó­hiszeműen járt el, ezt az UTE és a VII. kerület­ sem tudta kétségbe vonni. Vita tárgya ezek után csupán az le­hetne, hogy az MTK Kovács későbbi szerepeltetése körül járt­ el gondatla­nul, az óvó egyesületek azonban e té­ren sem­­tudtak kézzelfogható bizonyí­tékokat szolgáltatni. Grünwald vallo­mása pedig egyenesen az­­MTK vé­delmére szolgál. Az intéző bizottság a felek meghall­gatása után rövid tanácskozás ered­­ményeképen egyhangúlag a következő határozatot hozta: Az óvásokat elutasítja, s a megóvett mérkőzéseket igazolja. Kovács Lajos az igazoltatása körül tanús tott rossz­­h szemű eljárásáért négy hónapra, Wd­. már 20-ig t­átja el a játéktól, s az MTK részére történt igazolását meg­semmisíti. Petrov­cs Józsefet, a BFVV volt intézőjét a­z adatás körüli gon­datlanságáért megdorgálja. Az óvás­­díjakat, miután az óvások lóluszemű­­­sége kétségtelen, visszautal­ja. A határozat indokolása szerint az MTK részhiszeműsége sem az iga­zolás, sem a szerepeltetés körül nem nyert bebizonyítást, tehát Kovács mint az MTK igazolt játékosa vett részt a megóvott mérkőzéseken, s az intéző bizottság az évtizedes gyakor­lat értelmében járt el, mikor a mér­kőzéseket igazol­t, s Kovács igazolá­sát megsemmisítette. íz anso­­fcajssksis gML Miként nálun­k. Ugyanúgy Angliáb­a­n számon tagíták, hogy a bajnoki mér­kőzések­­során melyik játékos lövi a h'-fttóöt gólt. A szerencse eddig Bu­­channak, a Sunderland válogatott csa­­p­atána­k k­övez 15 góllal. Buchant Anderson (Burnsey) követi 13 góllal. A lista különben a követ­­k­ező: C. N. Buckan (Sunderland) 15 (15) J..Andersen (Burnley)­ 13 (16) H B­rris(M nch­ester City) 12 (15) W. T. Blerts (Preston) 12 (16) W. H. W­ak­r (Aston Villa) 11 (13) A. Wilson (Middlesbrough) 10 (12) J. Sp .n.c­ (M nch­ster Unit.) 10 (15) J. Cili (C­rdiff City) 9 (12) R. Crosz (Burnil­y) 9 (14) T. M’ D­inald (N­wcastle) 9 (14) J. W. Daksun (Aston Villa) 8 (12) D. J­ck (E­lton) 8 (1­5) R. Buti­a (Oldham) 8 (16) R. K­ey (Burnl­y) 8 (16) R. Woodhrais­ (Preston) 8 (16) H. J­ohnson (Sh­ffield U­nted) 7 (11) T. B' w 11 (M­id­Later City) 7 (14) W. GUI pb (Sh­ffield United) 7 (15) S. Farackarl­y (Everton) 7 (15) A zárójelbe tett számok azt jelzik, hogy a játékosok hány mérkőz'5- i­ ér­­ék el az eredményt. A tabell. k.s ez't mai mindenesetre azt m­u -;.ak hogy Angliában sem könnyű ra. rs még a gól jövé:. Buchannak "5 meccsre volt m­ük­én" , hogy tize­nö gólt lőjjön. A k. tehát egy­re rög minden meccsen, ■i.A z angol védő játékosok kiváló­­:!* őt dicséri. Újabb részletek a vasárnapi MTK— KAC mérkőzés botrányáról. Schissler bíró inzultálásával kapcsolatosan a sportsajtóban olyan közlemények je­lentek meg, amelyek helyesbítésre szo­rulnak, így a verekedést nem Stall­­mach kezdte s Schissler biró maga nem is látta, csak másoktól tudta meg, hogy Stalmach is megütötte őt. Előbb a tribün felől rontottak a pályára a garázda elemek s csak azután az álló­hely felől. Eisendexter tényleg állan­dóan rugdalta Schissler lábát annak ellenére, hogy ez elparancsolta magától őt. A mérkőzés után nem a játék köz­ben megsérült Boldog Ádám, hanem testvérbátyja, Boldog Nándor, az in­téző m­ent be Schissler öltözőjébe­n fe­jezte ki sajnálkozását a történtek miatt. A MAC gólaránya az őszi forduló meglepetése. Kilenc gólt adott a MAC csapata és csak hatot kapott. Egyik első osztályú csapatunk sem dicseked­hetik ilyen kevés kapott góllal. A si­ker mindenesetre a MAC kitűnő vé­delmi triójának, Fehérnek Szaffkának k és Jancsárnak az érdeme. Döntetlenül játszottak a Drogulsták a RACal. Hétfői számunkban azt ír­tuk, hogy a RAC—Droguisták mérkő­zéséből a RAC került ki győztesen 1 : 0 arányban. Mint most értesülünk, a he­lyes eredmény 2:2. Elutasított óvások. A harmadik osz­tályban gomba nódra fellépő óvások özönében a SAC-nak az OSC s a Vas­klubnak a Wekerletelep ellen beadott óvása tarthatott nagyobb érdeklődésre igényt, mert ha sikerre vezettek volna, döntő módon befolyásolták volna a bajnokság sorsát. Mindkét óvás szerint a Wekerletelep, illetve az OSC álnév alatt jogosulatlan, illetve igazolatlan játékosokat szerepeltetett. A vizsgálat mindkét egyesület korrektségét tisz­tázta s az intézőbizottság az óvásokat elutasította. • egyesületi hírek. A Főv.­TE klubhelyiségét az Opera kávéházból a M­ramare kávéházba tette át. MTK Huspária-ufi Firelep Vasárnapi délutási 2 órakor Magyarország­—Lengyelország válogatott mérkőzés Vándordíj a déli kerület bajno­kának. A bajnoki mérkőzésekből győztesen kikerült egyesületet eddig úgy a fővárosban, mint a vidéken csak a puszta bajnoki cím jutalmazta. (Bizony, sokáig a játékosokat is.) Most egy lelkes szegedi sportember, Bárdos Ignác, a bajnokság jelentő­ségét még azzal is emelni akarja, hogy­ egy szép vándordíjat ajánlott fel a bajnokságra, amelynek a védel­mét a bajnokság­ mindenkori győztese szerzi meg. A vándordíj háromszor egymásutáni vagy ötször sorrend nél­küli győzelem után jut véglegesen valamely klub birtokába. A vándor­­díjfeltételeket legközelebbi ülésén fogja­ tárgyalni az MLSz vidéki bi­zottsága. Bárdosnak van egy különös kikötése, amely szokatlan a vándor­díjak feltételeiben, as t. i., hogy a már lefolyt 1920—21. év bajnokság is szám­ítassák a vándord­jért folyó küz­delmekhez, úgy hogy a Szegedi Ame­ri­kai klub, mint a déli bajnokság ta­valyi győztese tekintessék a Bárdos­ván­dordij első védőjének. ­ Csak jövő év őszén megy a nyugati válogatott Közép­­németországba. Juttiom már azoknak a tárgyalások­nak a sikeréről, amelyeket Fischer Mór, a nemzetközi bizottság előadója indított meg a német ószövetségekben , amelyeknek a célja az, hogy meg­indítsa a mérkőzéseket a magyar ke­rület­ válogatott csapatok és a német alszövetségek válogatott csapatai kö­zött. Középnémetország és Délnémetor­szág kedvező válaszai után már úgy alakult a dolog, hogy a nyugat válo­gatott már ez év őszén, illetve most karácsonykor ment volna ki először Németországba, ahol három mérkőzést játszott volna a középnémetországi válogatott csapatokkal. Ennek a túrának előfeltétele azon­ban az lett volna, hogy az MLSz-nek kellett volna most előlegezni a nyugati csapat túrájának a költségeit, amelyek a középnémet csa­pat tavaszi látogatá­sakor térültek volna meg. Az MLSz nemzetközi bizottsága legutóbbi ülésén foglalkozott a terv­vel s úgy határozott, hogy a mérkőzéseknek most decem­berben való megkezdését kor­­­rainak tartja, s ezért nem előlegezi most a nyugati csapat túrájának a költségeit sem. A magyar kerületek és német alszövetségek közötti mérkő­zések tehát tavasszal fognak megindulni a középnémetország látogatásával, amikor is három mérkőzést fog Nyu­gaton játszani a középnémet csapat: Szombathelyen, Győrött és Nagykani­zsán. Ebből a három mérkőzésből kell azután megtakarítania a nyugati kerületnek az 1922. évi téli túra költ­ségeit. Az MLSz számításai szerint megfelelő propaganda mellett biztosí­tani lehet az állandó magyar kerületi— német alszövetségi mérkőzések anyagi bázisát. A KAC csapata Németországban. Egy a szövetséghez intézett beadvány­ból tudjuk meg, hogy a KAC karácsony és újév között öt mérkőzést szándéko­zik német földön játszani. Bár a túrá­zás az egyesületek legsajátosabb, szuve­rén joga, ezúttal határozottan hely­telenítjük a kispestiek vállalkozását. Akkor, amikor a profiper tárgyalásai még­ folynak s annak kimenetele tel­jesen bizonytalan, nem tartjuk ildo­mosnak, hogy a magyar amatőrfutball alaposan megtépázott hírnevét épen a KAC igyekezzék rehabilitálni. A KAC beadványában Németországban élő Kónya és Tury nevű játékosainak szere­peltetésére is kér engedélyt, melynek megadása az intézőbizottságra tartozik. Mindenesetre módjában lesz az intéző­­bizottságnak a túra engedélyezésével is foglalkozni s mi a magunk részéről meggondolandónak vél­tük az egész túra erredé?­y?zés ét. OTk. Vörös­vári-táti sporttelep Vasárnap­ délelőtt fél 11 órak­or: OTK - MAFC II. a» osztálya Daiooki dérkőlés TMMtetOTK — Hakdás fi­­ os­tilva bijttok! métW'K­M'

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék