Sporthirlap, 1923. január-június (14. évfolyam, 1-53. szám)

1923-04-02 / 28. szám

Mai számunk 10 oldal. —.... .............-■■UN 28. ssam. Keddi kiadás.­­ Budapest, 1923 április 3 Ára 48 korona. XIV. évfolyam. Y~­ 1 & tejtedjc5 n^ocseg ágával .jéHjz * foglalóié újság. -«- ■':: -In tssi r­ r j­tUM.iJ.irzzi^xss. rzrrvvrtJ®' MeszJelesü­ls minden hétfőn és csütörtökön réssel ELŐFIZETÉS: Magyarországon 1/, évre 1900 korona, * 1­­* évre 000 korona, Au­sztriában 1fi évre 45.000 osztrák korona, Csehszlovákiában V* évre 60 cseh korona, Romániában 3/4 évre 350, lej,. Németországban 1ht évrs 10.000 márka, Amerikában V* évre 11# dollár­ EGYES SZÁM­ÁRA: Ausztriában 1800 osztrák korona, Csehszlovákiában 201 cseh­ korona, Romániában 6 lej, Néme­tor­szágon, 400 márka, Amerikában 7 cent. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Dalmady Győző­­utca 3. sz. — Telefon 9—08. Hirdetések felvételnek a kiadó, hivatalban IV., Dalmady Győző­­utca 3. száza, valamint az összes bel- és külföldi hirdető­irodákban Futballsportunk sovány húsvétja. — Kát gy­trelmes első osztályú mérkőzés. — Az FTC nem tudta legyőzni a Vasasok tartalékos csapa­­tát.­­ Az MTK egy „potyai” góllel verte a KAC-ot. — A Makoah 2:0 arányban legyőzte az FTC-ét. — A vidék és a Külföld szenzációi: A Szegedi AH és a Szombathelyi AK veresége. — Az Amateure kikapott a Hakoahtól és egy cseh csapattól. — A prágai Sparta 5:0-ra legyőzte a Beld Klubként. FTC—Vas és Fémmunkások SC 1:1 (1:1). Vllci-úti pálya.­­• 9000 néző. — Bíró: Kiss Tivadar. A legbolondosabb áprilisi tréfát az­­ április elejére esett húsvét vasárnap­­­ian kétségkívül az időjárás követte el. Délelőtt még melegen tűzött a nap, délfelé langyos eső kezdett szemetelni és délután, mire közel tízezer főnyi közönség gyűlt össze az egyetlen hús­­vétkor el nem árvult pályára, olyan­­ jéghideg szélvihar kezdte meg bolon­­­dos táncát, hogy ugyancsak rosszul­­ érezhette magáb­a könnyű tavaszi ru-­ bakba okozott futballrajongó. A má­sodik félidőben seregestül el is távo­zott a publikum, a íréhez azonban nem kis mértékben az is hozzájárult, hogy mind a két csapat játéka vajmi kevés élvezeteset nyújtott. Közben­­közben még jéggé fagyott hópihók is röpdöstek a levegőben, szóval valósá­gos grönlandi hangulat uralkodott a pályán és nem adódott egyik csapat részéről egyetlen tüzesebb akció sem, a­mely legalább percekre fölmelegített volna. Az érdeklődés elsősorban a spanyol turása után először starthoz állt FTC iránt nyilvánult, a­mely azonban, őszintén megvallva, nagy csalódást­­ keltett, mert a zöld-fehérek csak any­­j­­yiban szolgáltattak igazságot a turá­­j­­ukról hazaérkezett tudósításoknak,­­ hogy csatársoruk a mezőnyben akció-­­ képes volt az ellenfél kapuja előtt , azonban siralmasan gólképtelen. Így a második félidőben majdnem mindvégig frontban volt az FTC csa­társora, Király, Tomecskó, meg Kelheim azonban a kapuvéd segítsége nélkül is sikerrel verte vissza a zöld-fehérek legtöbbször erőtlen rohamait. Blumtól­­ eltekintve, a­ki a kimagasló klasszis­­ volt a mezőnyben, a hall sortól is töb­­­bet vártunk volna, míg az eléggé labda-­ biztos hátvédeknek igen nagy hibájuk,­ hogy sokat kockáztatnak ,és jó tech­nikájú csatárokkal szemben könnyen pórul járhatnak. Igaz, hogy a hevesen tomboló szélben az összjáték egyik részén gem fejlődhetett ki, de míg a Vasasok rendszertelen támadásai sü­­tt­­ek, Szentm­iklóssy és Himtller távol­­létére vezethetők vissza, az­ FTC csa­társorának stílustalan munkájára nem találunk mentséget, hacsak ezt nem, hogy gyors jobbszélsőjét, nélkülözni volt kénytelen. Az FTC csapatának legjobb része a közvetlen védelem volt, elsősorban a kissé sokat elkalandozó Hungier­s. Amset látszólag már ismét fitt és stí­lusa is már tetszetősebb. Szabó első­sorban lankadatlan szorgalmáért érde­mel dicséretet, ezúttal azonban feltű­nően sok helyezkedési hibát csinált és legtöbbször a technikai tudást igénylő közelküzdelmekben is alul maradt. A habtok közül Wihelmn­ek volt a legkönnyebb dolga, a­ki azon­ban Katzert néhányszor alaposan el­engedte. Pataki a mezőnyben még mindig intelligens taktikával irányítja a támadásokat, az akciók folytatásá­ról azonban rendszerint lekésik és a góllövéseket is már másokra szereti bízni. Tóth az első félidőben feltűnően agilis volt, a gólra irányított labdái azonban alaposan célt tévesztettek. Halászban van lendület, labdatechni­kája azonban egyelőre minimális, írzig a két szélső csatár kevés vizet zavart. A Vasasok három legjobb csatáruk hiányában, már eleve elvesztették győ­zelmi esélyeiket és ezért az eldöntet­len eredmény inkább az ő kvalitásaik javára szól. A csatársor az első fél­időben a legprimitívebb futballt ját­szotta. A Takács és a Katzer részéről megindított támadásokat Kompis és Minyó rendre elhibázta, alaposan meg­könnyítve az FTC közvetlen védel­mének a munkáját. A csatárok közül határozottan Takács magaslott ki. Mi­lyen kár, hogy ez a tehetséges játékos a bal lábához érő labdákkal nem tud már küzdeni. Katzer a régi, pompá­san indítja meg az akciókat, de h­asz­­navehetetlenül folytatja. Koffler telje­sen formán kívü­l van. A fedezetsor különösen a második félidőben vég­zett szép munkát, a­mikor Tomecskó Gottliebbal helyet cserélt. Tomecskó, de különösen a starttól kezdve kifo­­gástalan Kelhem bravúrosan védekez­tek és kitűnő társuk volt a szemláto­mást fejlődő Király. Kitűnő naja volt Nyergesnek, a­ki különösen egy tizen­egyest parírozott elszánt ügyességgel." Zalykó a több heti pihenő után lát­szólag nehezen jön formába. A két csapat gólképességére külön­ben eléggé jellemző, hogy még tizen­egyesét sem tudta egyik sem góllá értékesíteni. A Vasasok kezdenek a széllel ked­vező oldalon, majd azonnal az FTC kerül frontba és már a második perc­ben kornerrel veszélyeztet. A sarok­rúgást követő küzdelem közben Zalykó kézzel üli le a több oldalról centerezett labdát. Hangtér­ü1 vállalkozik a meg­­szelt tizenegyes értékesítésére, óriási erővel rúgott félmagas labdája azon­ban Nyerges zsákmánya. A Vasasok rendszertelen támadásait könnyűszer­rel verik vissza a zöld-fehérek, míg Zalykó hibájából Schreiber ügyes centerét Pataki továbbítja, Nyerges azonban biztosan fogja, de ismét Patakié a labda, aki most már lapo­san, menthetetlenül a bal sarokba plasszírozza (16 perc). Utána Schreiber a félvonalon vészig remek egyéni támadást vezet, akcióját azonban hibásan fejezi be. A 28-ik percben a Vasasok is offenzívába kerülnek, kornerük azonban ered­­ményidén (28. perc), majd Takács (FTC) olyan infairal akasztja meg a Vasasok balösszekötőjének akcióját, hogy a biró tizenegyessel kénytelen a boxolással tarkított sza­bálytalanságot megtorolni. Takács lövi a tizenegyest olyan erőtlenül, hogy Amseinek éppen csak, hogy kényel­mesen utána kell nyúlnia. A kiegyen­lítés elmaradt lehetősége nem lo­hasztja le a Vasasok kedvét, sőt az FTC sarokrúgását (34. perc) követi ellentámadásból Takács nehéz helyzet­ben remek gólt lő (6: 1). Az utolsó tíz perc, a Vasasoké, két kritikus helyzet is adódik a zöld-fehérek kapuja előtt, ám a Vasasok belső csatárai a döntő pillanatban határo­zatlanok.­­ A második félidőben a Vasasok néhány lerohanásától eltekintve, az FTC dominálja a mezőnyt. Szabó szépen irányított labdáját Nyerges menti (3­0.), utána két komért burít el a Vasasok védelme, amely a zöld­lé­bereknek fokozottabb iramban foly­tatott támadásait is sikerrel veri vissza, míg Tóth lövései sorra tett téveszté­snek. Az utolsó negyed órában már alaposan alábbhagy a tempó, miután a nem csökkenő szélviharban túskorán készült el a két csapat az erejével, a­­ Vasasok azonban látszólag­­ jobban bírják. Schreiber centere Nyergest fog­lalkoztatja, majd Amsei Takács és Minyó két lövését védi. Két perccel a befejezés előtt az FTC-ét, szabad­­­­rúgás kecsegteti sikerrel, de Király I fejedelmi biztonsággal ment. FTC Amset—Takács, Hungler II.— Wilhelm, Szabó, Blum—Isépy, Tóth, Pataki, Halász, Schreiber. Vas és Fémmunkások SC Nyerges— Zalykó, Király—Kelhein, Gottlied, Tomecskó—Kosfler, Takács, Kompis,­­ Minyo, Katzer.­ i . MTK-KAC 1:0 (1:0). Hungária-táti pálya. — 7000 néző. — Bíró: Bíró Sándor.­ ­ A rendkívül sivár húsvéti program­­j­hoz méltó gyenge sportot nyújtott a­­ két csapat mai küzdelme, a­mely egy hét­­t tel a válogatott mérkőzés előtt nem a­­ legrózsásabb reményekkel töltheti el a magyar színek sikeréért aggódók ez­reit. Győzött az MTK,­ e győzelmét azonban inkább szerencséjének, mint tudásának köszönheti, mert a maihoz hasonlóan gyengén igen régen játszott s a félidő 90 perce alatt talán egyet­len olyan akciót sem láttunk tőle, amely az igazi MTK-ra emlékeztetett volna. Mentségére szolgálhat, hogy hiányzott csapatából a beteg Orth, a támadások lelke és irányítója, ak­i nél­kül ma az MTK ugyanaz a szürke együttes, mint a többi csapataink." A csapat legfőbb bája, hogy játékosainak nagy része nem fitt, s e játékosoknak mnt­ttségük ellenére is játszaniuk kell, mert nem állnak megfelelő tartalékok rendelkezésre. Ezúttal csupán két játékosról emlé­kezhetünk feltétlen dicsérettel és pedig­­ Plattkóról és Kertész II -ről. Plattkó­­nak a kapuban nem voltak nehéz labdái, de minden mozdulatával az igazi klaszist árult el. Kertész 11. fá- I­radhatatlan agilitással és lelkesedéssel látta el feladatát, követendő példaké­pen állítván a blaziltant játszó fiatalok elé, hogyan kell küzdeni. A tanai beteg lábbal játszva, feltűnően bizonytalan volt a játék elején, később azonban is belejött. Az hiúsági Kocsis, aki Ko­­­­­vács helyén játszott, nem vált be, a különben tehetséges játékosnak nehéz IKERTÉSZ TUDOR EjJjE LJJWM TENNIS

Next