Sporthirlap, 1924. február (15. évfolyam, 14-26. szám)

1924-02-14 / 19. szám

19. szám SPORTHÍRLAP 5. oldal Előkészületek az angol kupa döntő­jére. Az angol labdarúgószövetség köte­les óvatossággal már most teszi meg intézkedéseit, hogy az English Cup április huszonhatodiki döntőjét semmi­féle incidens meg ne zavarja. Az angol kupa tavalyi döntője alkalmával ugyanis a Wembley Parkban újonnan épített pálya kapuit a belépőjegyhez nem jutott tömeg benyomta és jegy nélkül árasztotta el a nézőtereket. Ez az incidens természetesen nem múlt el balesetek nélkül, miért is a Wembley Stadiont most kettős kerítéssel látták el, hogy a pályaközönség netáni újabb rohamának elejét vegyék. A jegyigény­lők rohamát megakadályozandó, mint egyetlen megoldási módot azt hatá­rozták, hogy az április 26-án tartandó döntőre csak elővételben adnak el je­gyeket. A jegyeket az egész ország futballegyesületei között fogják szét­osztani. A Wembley-i stadionban­­csak­ 127.000 néző fér el, s így nem történhetik meg az, mint a múlt év­ben, hogy 200 ezer néző akar bejutni a pályára. A franciák tavaszi futballprogramja­ Február 1­6-án az angol hadsereg vá­logatottjai mérkőznek Parisban a fran­ciák ellen. Március 4-én Brüsszelben játszik a francia és a belga katonai válogatott csapat. Március 23-án lesz Franciaország—Svájc válogatott mér­kőzése Gentben. Április 13-án dől el a francia kupa a Pershing Stadionban, 27-én olimpiai próbamérkőzés ugyan­ott, míg május 17-én Franciaország és Anglia­ válogatottjai mérkőznek Párisban. Olimpiai kupa ifjúsági csapatok ré­szére. Az ifjúsági bizottság kedden le­folyt ülésén Weisz Ágoston, az MTK ifjúsági intézője, azt az indítványt ter­jesztette elő, hogy az olimpiai kupa mintájára, az ifjúsági csapatok ré­szére is írjanak ki vándordíjat az olim­­piász tartamára.. Az indítvány szerint a vándordíjmérkőzés kiesési rendszeren alapulna és küzdelmeiben résztvenné­­nek az I. és II. osztály ifjúsági csapa­tai, továbbá a vidéki kerületek és a budapesti III. osztályú egyesületek vezető ifjúsági csapatai. Az indítványt az ifjúsági bizottság pártolóan terjesz­tette az országos tanács elé. Hirok a Zuglóból. Hajdú Andor, Pálffy János és Rínál Jenő,a Zugló VII. ker.AC játékosai felépültek betegségük­ből s igy klubjuk tavaszi mérkőzésein ismét elfoglalják régi helyeivel. — Pálffyt a halfsorból Zvolenszki helyére, a hátvéd posztjára vonják vissza. —­­ A csapatot továbbra is Schlosszer Imre­­ trenírozza. — A Zugló VII. ker. AC ■­­ csapatának, mint ismeretes, a BEVV i­s felmondta a pályabérletet. A klubnak­­ most sikerült megegyezésre jutnia a­­ BTC-ve­l és a­­gSE-vel, s így a csa­­­­pat tagjai csütörtökön a Millenárison­­ treníroznak.­ — Kovács László, az ■ Efalvai Törekvés volt kitűnő bal-­­ összekötője, a tavasszal már a Zugló­­ színeiben játszik és alighanem az első csapat standard balszélsője lesz. —­­ Kovács Mátyás megcáfolja azt a sport­körökben elterjedt hírt, mintha a­­ Zugló intézői tisztségéről leköszönt­­ volna, mert Schwarckopf Jánossal karöltve ezentúl is ő intézi a Zugló futballszakosztályának ügyeit. Influenzás játékosok. A járvány­­szerűen fellépett enyhe influenza fut­­balljátékosainkat sem kíméli meg, akik, most, közvetlenül a start előtt, a sza­badtéri tréning helyett az ágyban fekvő aszpirinekkel kénytelenek táplál­kozni. Súlyosan meghalt Pócz Árpád, a BTC válogatott játékosa, aki, mint a csapat intézője, már hetek óta nem járt fenn a szövetségben. A III. kerü­leti TVE játékosai közül Horváth és Kléber betegedtek meg influenzában,­­ míg Skwareket régi lábbaja tartja távol a tréningtől. Február huszonnegyedi­kére azonban remélhetően az egész futballgárda rendbe jön és egyetlenegy sem fog hiányozni a megszokott poszt­járól. Veszélyben a Határ­ utcai pálya. A hirtelenül­ beállott olvadás ismét a Duna hatalmas áradásával fenyeget, úgy hogy már teljes erővel dolgoznak a védőgátak felállításán. A Határ­­­ utcai pálya tehát, mint minden ilyen­­ alkalommal,­ most is annak a veszély­nek van kitéve, hogy teljesen víz alá­­ kerül. Ezért jól tennék azok a csu­dátok, amelyek első mérkőzéseik szín­helyéül a Határ­ utcai pályát kötöt­­­­ték le, ha idejében más pályákról­­ gondoskodnak. Sporttelep építését tervezi a Bankszövetség. — A Pénzintézeti Sportegyesületek Szövetségének közgyűlése. — Hétfőn délután tartott tizenegyedik­­ évi rendes közgyűlése nevezetes for-­­­dulópontot jelent a Pénzintézeti Sport­egyesületek Szövetsége történetében.­­ A­­szövetség élére ugyanis a bankvezérek elitjét sikerült megnyerni, akiknek neve garancia arra, hogy a Pénzintézeti Sportszövetség az új érában a hivatá­sát megillető pozíciót fogja a magyar sportéletben elfoglalni. Másrészt annak­­ elhatározásával, hogy a téke támo­­­gatásával a banksportok kultusza ér­ ,­dekében nagyszabású sporttelep építé-­­­sére sürgős akciót indít, újabb lökést­­ adott annak a nemes eszmének a meg-­­ valósítására, hogy a hivatalában a­­ késő délutáni órákig görnyedő bank-­­ tisztviselőnek szabad óráiban mód adassék a szabadtéri sportolásra. En­nek a lehetőségnek a megfosztása ugyanis egyet jelentene a pénzintézeti­­ tisztviselők minél hamarabbi teljes , fizikai letörésével. A közgyűlésen Kismartony János Henrik dr., a Bankszövetség közbecsü­­­­lésben álló elnöke elnökölt. Az évi­­ beszámolót, Baráth Zoltán ügyvezető­­ alelnök terjesztette elő, aki ’ körül­­­­tekintő gondossággal számolt be a Pénzintézeti Sportszövetség 1923. évi működéséről, amely eseményekben jó­val gazdagabb leheetett volna, ha az új munkaidőbeosztás a tisztviselők sport­­működését meg nem bénítja. A Szövet­ség új programjául új sporttelep építését tűzi ki, amelyen a bankok tisztviselői akadálytalanul sportolhatnának. Halász Jenő (Angol-Magyar Bank) indítványára Baráth Zoltánnak az egész év folyamán kifejtett lelkes, b­uzgó és odaadó munkásságáért jegyző­könyv­ köszönetét szavai a közgyűlés, úgyszintén Kismartony elnök indít­ványára Bodor Bélának, a vivószak- i osztály jeles előadójának, továbbá [ Hegedűs Pál dr.-nak, a tennisz-szak- ] osztály kitűnő előadójának, 1 - 1 Krassohn Tivadar pénztári jelentése szerint a Bankszövetségnek 356.199 korona több kiadása volt, ezzel szem­ben tartozása nincsen, sőt érmekben és tiszteletdíjakban tekintélyes vagyon­nal rendelkezik.­­ Kismartony János Henrik dr.-nak a költségelőirányzat során előterjesztett javaslatát, hogy az 1923. évvel szem­ben, amikor az egyesületek tagsági díjat nem fizettek, 1924-re az eddigi tagdíj tízszeresét fizessék a klubok,­­ egyhangúlag magáévá tette a közgyű­lés. A tagdí­j maximuma 500.000 korona. Majd a Bankszövetség nagyszabású pénzügyi programját terjesztette elő és sajnálattal jelentette, hogy akciója,­­ hogy a Pénzintézeti Sportszövetség a­­ Testnevelési Tanácsban is képviselve le-­­­gyen, meghallgatásra nem talált. Végül köszönetet mondott a szövetség hiva­­­­talos lapjának, a Sporthírlapnak a banksport érdekében kifejtett m­űkö­­­­déséért. A Pénzintézeti Sportszövetség 1924- re egyhangúlag megválasztott elnök­sége és tisztikara a következő : Elnök:: Éber Antal dr., Kálmán Hen­­­­rik, Kismartony János Henrik dr.,­ Milos György, Ullmann György báró. Társelnök: Baráti Jenő, Biernátzky Szi­lárd, Herendi Artúr, Martin István, Neugebauer Kornél. Ügyvezető alelnök: Baráth Zoltán. Titkár: Eisenstadter Margit, Bodor Béla, Hegedűs Pál dr.. Pénztáros: Klassohn Tivadar. Ellenőr: Kugler Sándor. Számvizsgáló: László Mór, Szántó Béla, Wenger Armand. Az egyes szakosztályok vezetésével az elnökség következő tagjait bízták meg: Intéző bizottság: Baráth Zoltán. Atlétika: Sándor Arton?. Vívás és torna: Baróti Jenő, előadó: Bodor Béla* Livion-tennis: Biernátzky Szilárd. Tu­risztika: Kumvaly Pál. Fegyelmi: He­rendi Artúr. Úszás: Grifff Üdött dr.­ előadó: Barta Miklós dr. Métáink önmagukb­a­ n­. Haiuska József (SEAC). Amikor a háború első évében a sors elragadta sorainkból Kovács Györ­gyöt, az első magyar hétméteres távolugró bajnokot, általános volt a vélemény, hogy igen hosszú időre le kell mondanunk arról, hogy 706 cm-es távolugró rekordját magyar verseny­ző megjavítsa. Az­­ ostromot Kovács rekordja ellen Molnár Ferenc, Somfai Elemér és Petrasovszky Leó indította meg s hármuknak a rohamából végül győztesen egy negyedik került ki: a BEAG-nak üstökösként feltűnt fiatal versenyzője, Haluska József dr. Haluska ismételten túlszárnyalta a 7 métert, de kvalitásait kidomborítja az is, hogy az atlétikának egyéb ága sem idegen a számára. Jó futó 100— 400 méterig, tehetséges 110 m,­gát futó, járatos a súlydobás és a disz­­koszdobás technikájában és nem egy győzelmet aratott a magasugrásban és a hármasugrásban is. . Haluska József megnyerő, kellemes írodájában válaszol kérdéseinkre és "szerénykedve mondja el önmagáról a következőket: Hogyan lettem atléta f­ ­1- Már Eperjesen, mint kis gimna­zista a legjobb futó és ugró voltam osztályomban. Mint felső gimnazista a gimnázium legjobb atlétája lettem. S ez talán teljesen kielégítette volna sport,ambíciómat, hát egy kis jelenték­telen fogadás közbe nem jön. A dolog úgy történt, hogy 1919 őszén, már mint egyetemista, az egyik napilap sportrovatában meglepetéssel olvas­tam, hogy itt Budapesten 155 cm-rel is lehet magasugrást nyerni. Ekkor könnyelműen fogadtam lakótársam­mal, hogy három évi pihenés után is ugrom még 155 cm-t. Ha jól emlék­szem, a fogadás tárgya néhány ciga­retta volt. Barátommal kimentünk a BBTE pályáján trenírozó BEAC-atléták közé és bár életemben először volt, szöges cipő a lábamon, a fogadást a 155 cm. átugrásával megnyertem. Vadas Iván, a BEAC akkori trénere, szigorúan a lelkemre kötötte, hogy az atlétikához semmi szín alatt se legyek hűtlen, mert lehet belőlem valaki a sportban. Gondolom, talán igaza is lesz. Melyik a legkedvesebb győzelmem ? — Mindenesetre az 1923. évi baj­nokság. Melyik volt a legnehezebb versenyem ? — Ugyancsak a bajnokság, hiszen csak a harmadik ugrásommal kerül­tem el a kiesés szégyenét. A döntőben azután a verseny izgalmától megnyu­godva, 7.18 cm-es ugrással biztosítot­tam magamnak a győzelmet, a bajnok­ságot és az új rekordot. Mi a sikerem titka ? — Fogas kérdés és erre egyelőre még nem tudok érdemleges választ adni, mert a siker főleg külföldön ismételten hűtlen volt hozzám. Amióta rendes tréninget folytatok, hazai riválisaim, Molnár és Somfai, ha­­csak nem voltam nagyon in­disz­ponálva, rendszerint mögöttem végez­tek. Viszont külföldön, Párisban, Ko­­penhágában, Göteborgban elhagyott az itthoni formám és szerencsém is. Engedje meg, hogy erre a kérdésre csak akkor felelhessek, ha majd kül­földön is úgy szerepelek, ahogyan sze­retném. Talán Páris után ... Paddock az olimpiászon. Az amerikai atlétikai­ szövetség ugyan még nem helyezte hatályon kívül a világrekor­­der Paddock versenyző jogának ki­függesztését, annak ellenére''Tocheck­­a legnagyobb mértékben ambicionálja a párisi olimpiászon való startját és biztosan indul a Los Angelesban tar­tandó olimpiai válogatóversenyen. A sokszoros világrekorder egyelőre be­teg, de mihelyt felgyógyul, óriási lel­kesedéssel készül olimpiai tréningjé­­nek megkezdésére. A szezonnyitó mezei verseny neve­zései. A More BSE ifjúsági kezdő és a MAC szenior kezdő mezei futó­versenye nyitja­ meg az idén a mezei futóverseny szezont. Az első verse­nyekre, az ifjúságira öt egyesület (MTE 12, FTC 10, MTK 26, ESC 12, Move BSE 6) 66, a szeniorra hat egye­sület (MTK 15, CsFC 7, MTE 17, FTC 12, MAC 7, ESC 13) 71 nevezést adott le. A magyarok képviselete a párisi nemzetközi atlétikai kongresszuson. Az International Amateur Athletic F­ede­­ration levélben közölte a MAS­-szal, hogy a párisi olimpiásszal kapcsolat­ban július 4, 15 és 16-án három napig­­ tartó hetedik nemzetközi atlétikai­ kong-­­­resszuson Magyarország öt tanácskozó­­ taggal képviseltetheti magát, de kö­­­­zülük csak egynek lehet szavazati­­ joga. Hogy Párisban hol lesz a kong­­­­resszus,­­azt április hónapban fogják közölni, ugyanakkor megküldik a­ kongresszus programját is. Ha Ma­­­­gyarország javaslatokat akar előter­jeszteni, annak határideje április vége. Hócipő, sárcipő SS­­­K8MS88-na. .­.. Saevmezü-u­tca U. sz. H02.01 T ANYAGBÓL IS, FEHÉR- tál NEMŰ ÉS PYJAMAK MÉRET SZERINT 1® Király-ícönit 2. — Telefon 178—88. Kit ne é-Pr­okelne ez elszakított Etáéty fellett spurija mely két évi­zedre vi8­'75’njorirreo’ evv gazdag &■■■Cicitört m­eimet jár az «' v elé. A I.30 oldalán könyv..... ..Vapeaa­­ttv * n .zlne* lecJéllapjft­­v&l 3 a legjobb csapatokról, a kétfikró , birkó- o zökról. készl­ett mintegy­ 60 fényképpel az érd­ély­i h­íit­o­dalom szenzációja. Szer­kesz­tene Dr. dr. GUDENUS LEÓ, a Binítti Sport főszerkeaztője. Ara 2000 K. kostán az összeg­­­én­ SOJ'K postaköltséf*’ beküldése mellett hz&i. I litva. Kapható a SportJmiap kiadó ni­vataljában* ■BfHWMWBgW UMlkklI JIMMMipjUljM III ■ II 1 Ch. Hoff tanácsai a fiatalságnak.­ ­ Ini a sportember sikerének a titkai — Charles Hoff, aki nemcsak Nor­végiának, de egyúttal a világ atlétiká­jának különálló fénnyel ragyogó csil­laga, mellékesen újságírással­ is foglal­kozik. Az egyik norvég újságban nem­régen a norvég fiatalsághoz írt cikké­ben rámutat az igazi, a világrengető sikerek titkára. Megemlíti többek között, hogy gyak­ran kimegy a junior versenyekre, hogy új tehetségeket fedezzen fel. Örül a lelke, ha látja, hogy akad ifjú, aki tudásban kimagaslik a többi közül, de egyúttal aggodalom is fogja el, hogy lesz-e az illetőből az a nagy kali­berű atléta, aminek bemutatkozáskor ígérkezik. Igen gyakran nem lesz, mert az igazi nagysághoz az út hosszú és rögös és számtalan akadály gördülhet az utolsó és legnehezebb úttörőnek le­küzdése elé, hogy a csúcsra végre fel­kapaszkodhasson. Nem elég ugyanis a jó testalkat, a nyers tréning és a szolid életmód, hogy valaki kiváló sportember le­gyen, ahhoz bizonyos lelki tulajdon­ságok is kellenek, amiket Hoff a kö­vetkező tanácsokban fejez ki: ♦Soha ne legyetek magatokkal meg­elégedve ! Ne büszkélkedjetek azzal, amit magatok produkáltatok, tekintsé­tek­­teljesítményeteket kicsiségnek, mint a célhoz vezető útnak egy állo­mását, ahhoz a célhoz, melyről egy pillanatig sem szabad hinnetek, hogy már elértétek. Biztál képességedben, mint ahogy imádottad hűségében tudsz bízni és szuggeráld magadnak, hogy te istentől kiválasztott lény vagy, aki az emberiségnek meg kell, hogy mutassa, milyen istenien pompás az emberi test és milyen lehetőségek szunnyadnak benne. Ne hidd, hogy bármi elérhetet­len volna. Ha a spiritiszták egy kendőt kény­­■zeriteni tudnak, hogy az mint száraz őri­­mez a mennyezetre repüljön. . .az miért ne lennél te képes egy c .síiedelmazatót (testedet) arra kény­­­z­ríteni, hogy kirobbanjon mint egy puskaporoshordó. Meg hozzáfűzi tanácsként Hofí s ♦Egyetek cukrot, ne dohányozzatok, legyetek kedélyesek és keveset igya-, tok*...

Next