Sporthirlap, 1924. február (15. évfolyam, 14-26. szám)

1924-02-14 / 19. szám

19. szám SPORTHIRLAP 5. oldal Előkészületek az angol kupa döntő­jére. Az angol labdarugószövetség köte­les óvatossággal már most teszi meg intézkedéseit, hogy az English Cup április huszonhatodiki döntőjét semmi­féle incidens meg ne zavarja. Az angol kupa tavalyi döntője alkalmával ugyanis a Wembley Parkban újonnan épített pálya kapuit a belépőjegyhez nem jutott tömeg benyomta és jegy nélkül árasztotta el a nézőtereket. Ez az incidens természetesen nem múlt el balesetek nélkül, miért is a Wembley Stadiont most kettős kerítéssel látták el, hogy a poíyakőzőnség netáni újabb rohamának elejét vegyék. A jegyigény­lők rohamát megakadályozandó, mint egyetlen megoldási módot azt hatá­rozták, hogy az április 26-án tartandó döntőre csak elővételben adnak el je­gyeket. A jegyeket az egész ország futballegyesületei között fogják szét­osztani. A Wembley-i stadionban »csak» 127.000 néző fér el, s igy nem történhetik meg áz, mint a múlt év­ben, hogy 200 ezer néző akar bejutni a pályára. A franciák tavaszi futballprcgramja-Február f 6-án az angol hadsereg vá­logatottjai mérkőznek Parisban a fran­ciák ellen. Március 4-én Brüsszelben játszik a francia és a belga katonai válogatott csapat. Március 23-án lesz Franciaország—Svájc válogatott mér­kőzése Géniben. Április 13-án dől el a francia kupa a Pershing Stadionban, 27-én olimpiai próbamórkőzés ugyan­ott, mig május 17-én Franciaország és Anglia' válogatottjai mérkőznek Párisban. Olimpiai kupa ifjúsági csapatok ré­szére. Az ifjúsági bizottság kedden le­folyt ülésén Weisz Ágoston, az MTK ifjúsági intézője, azt az indítványt ter­jesztette elő, hogy az olimpiai kupa mintájára, az ifjúsági csapatok ré­szére is írjanak ki vándordíját az olim* piász tartamára.. Az indítvány szerint a vándordijmérkőzés kiesési rendszeren alapulna és küzdelmeiben résztvenné­­nek az 1. és II. osztály ifjúsági csapa­tai, továbbá a vidéki kerületek és a budapesti III. osztályú egyesületek vezető ifjúsági csapatai. Az indítványt az ifjúsági bizottság pártolóan terjesz­tette az országos tanács eléj Hirok a Zuglóból. Hajdú Andor, Pálffy János és Rínál Jenő,a Zugló VII. ker.AC játékosai felépültek betegségük­ből s igy klubjuk tavaszi mérkőzésein ismét elfoglalják régi helyűivel. — Pálffyt a halfsorból Zvolenszki helyére, a hátvéd posztjára vonják vissza. — I A csapatot továbbra is Schlosszer Imre : trenírozza. — A Zugló VII. kér. AC ■ > csapatának, mint ismeretes, a BEVV j | felmondta a pályabérletet. A klubnak i most sikerült megegyezésre jutnia a 1 BTC-ve 1 és a jgSE-vel, s igy acsa­­| pat tagjai csütörtökön a Millenárison 1 treníroznak.: — Kovács László, az ■ Efalvai Törekvés volt kitűnő bal- 1 összekötője, a tavasszal már a Zugló i színéiben játszik és alighanem az első csapat standard balszélsője lesz. — í Kovács Mátyás megcáfolja azt a sport­körökben elterjedt hirt, mintha a I Zugló intézői tisztségéről leköszönt ! volna, mert Schwarckópf Jánossal karöltve ezentúl is ő intézi a Zugló futballszakosztályának ügyelt. Influenzás játékosok. A járvány­­szerüen fellépett enyhe influenza fut­­bnlljátékosainkat sem kíméli meg, akik, most, közvetlenül a start előtt, a sza­badtéri tréning helyett az ágyban fekve aszpirinekkel kénytelenek táplál­kozni. Súlyosan meghűlt Pócz Árpád, a BTC válogatott játékosa, aki, mint a csapat intézője, már hetek óta nem járt fenn a szövetségben. A Ili. kerü­leti TVE játékosai közül Horváth és Kiéber betegedtek meg influenzában, ; mig Skwareket régi lábbaja tartja távol a tréningtől. Február huszonnegyedi­kére azonban remélhetően az egész futballgárda rendbe jön és egyetlenegy sem fog hiányozni a megszokott poszt­járól. Veszélyben a Határ-utcai pálya. A hirtelenül. beállott olvadás ismét a Duna hatalmas áradásával fenyeget, úgy hogy már teljes erővel dolgoznak a védőgátak felállításán. A Határ­­; utcai pálya tehát, mint minden ilyen | alkalommal,- most is annak a veszély­nek van kitéve, hegy teljésen víz alá ! kerül. Ezért jól tennék azok a csu­dátok, amelyek első mérkőzéseik szín­helyéül a Határ-utcai pályát kötöt­­, tök le, ha idejében más pályákról I gondoskodnak. Métáink önmagukri. ii. Sporttelep építését tervezi a Bankszövetség. — A Pénzintézeti Sportegycsületek Szövetségének közgyűlése. — Hétfőn délután tartott tizenegyedik | évi rendes közgyűlése nevezetes fór- • dulópontot jelent a Pénzintézeti Sport­egyesületek Szövetsége történetében, j A 'szövetség élére ugyanis a bankvezérek elitjét sikerült megnyerni, akiknek neve garancia arra, hogy a Pénzintézeti Sportszövetség az uj érában a hivatá­sát megillető pozíciót fogja a magyar sportéletben elfoglalni. Másrészt annak i elhatározásával, hogy a lébe rámo-! gatásával a banksportok kultusza ér- , dekében nagyszabású sporttelep épilé- ! sere sürgős akciót indít, újabb lökést í adott annak á nemes eszmének a meg- | valósítására, hogy a hivatalában a ; késő délutáni órákig görnyedő bank- ; tisztviselőnek szabad óráiban mód adassék a szabadtéri sportolásra. En­nek a lehetőségnek a megfosztása ugyanis egyet jelentene a pénzintézeti j tisztviselők minél hamarabbi teljes ; fizikai letörésével. A közgyűlésen Kismarlony János Henrik dr., a Bankszövetség közbccsü- i lésben álló elnöke elnökölt. Az évi ; beszámolót, Baráth Zoltán ügyvezető ■ alelnök terjesztette elő, aki ’ körül- j tekintő gondossággal számolt be a Pénzintézeti Sportszövetség 1923. évi működéséről, amely eseményekben jó­val gazdagabb lehs’tett volna, ha az uj munkaidőbeosztás a tisztviselők sport­­működéséi meg nem bénítja. A Szövet­ség uj programjául uj sporttelep építését tűzi ki, amelyen a bankok tisztviselői akadálytalanul sportolhatnának. Halász Jenő (Angol-Magyar Bank) indítványára Baráth Zoltánnak az egész év folyamán kifejtett lelkes, b uzgó és odaadó munkásságáért jegyző­könyv! köszönetét szavai a közgyűlés, úgyszintén Kismartony elnök indít­ványára Bodor Bélának, a vivószak- I osztály jeles előadójának, továbbá [ Hegedűs Pál dr.-nak, a tennjsz-szak- ] osztály kitűnő előadójának, r - 1 Ktassohn Tivadar pénztári jelentése szerint a Bankszövetségnek 356.199 korona többkiadása volt, ezzel szem­ben tartozása nincsen, sőt érmekben és tiszteletdijakban tekintélyes vagyon­nal rendelkezik. ; Kismartony János Henrik dr.-nak a költségelőirányzat során előterjesztett javaslatát, hogy az 1923. évvel szem­ben, amikor az egyesületek tagsági dijat nem fizettek, 1924-re az eddigi tagdíj tízszeresét fizessék a klubok, ; egyhangúlag magáévá tette a közgyű­lés. A tagdí j maximuma 500.000 korona. Majd a Bankszövetség nagyszabású pénzügyi programját terjesztette elő és sajnálattal jelentette, hogy akciója, ! hogy a Pénzintézeti Sportszövetség a ! Testnevelési Tanácsban is képviselve le- \ gyen, meghallgatásra nem talált. Végül köszönetét mondott a szövetség hiva- j talos lapjának, a Sporthirlapnak a banksport érdekében kifejtett nnlkö- i dóséért. A Pénzintézeti Sportszövetség 1924- re egyhangúlag megválasztott elnök­sége és tisztikara a következő : Elnök:, Éber Antal dr., Kálmán Hen* i rik, Kismartony János Henrik dr.,! Miios György, Ullmann György báró. Társelnök: Baráti Jenő, Biernátzky Szi­lárd, Herendi Artúr, Martin István, Neugebauer Kornél. Ügyvezető alelnök: Baráth Zoltán. Titkár: Eisenstadter Margit, Bodor Béla, Hegedűs Pál dr.. Pénztáros: Klassohn Tivadar. Ellenőr: Kugler Sándor. Számvizsgáló: László Mór, Szántó Béla, Wenger Armand. Az egyes szakosztályok vezetésével az elnökség következő tagjait bízták meg: Intéző bizottság: Baráth Zoltán, Atlétika: Sándor Alton?. Vívás és torna: Báróti Jenő, előadó: Bodor Béla* Lmvn-tennis: Biernátzky Szilárd. Tu­risztika: Kumvalú Pál. Fegyelmi: He­rendi Artúr. Úszás: Griifi Üdötl dr.) előadó; Barta Miklós dr, Haiuska József (SEAC). Amikor a háború első évében a sors elragadta sorainkból Kovács Györ­gyöt, az első magyar hétméteres távoíngró bajnokot, általános volt a vélemény, hogy igen hosszú időre le kell mondanunk arról, hogy 706 cm-es távolugró rekordját magyar verseny­ző megjavítsa. Áz - ostromot Kovács rekordja ellen Molnár Ferenc, Somjai Elemér és Petrasovszky Leó indította meg s hármuknak a rohamából végül győztesen egy negyedik került ki: a BEAG-nak üstökösként feltűnt fiatal versenyzője, Haiuska József dr. Haiuska ismételten túlszárnyalta a 7 métert, de kvalitásait kidomborítja az }3, hogy az atlétikának egyéb ága sem idegen a számára. Jó futó 100— 400 méterig, tehetséges 110 m. gát futó, járatos a sulydobás és a disz­­kószdebás technikájában és nem egy győzelmet aratott a magasugrásban és a hármasugrásban is. . Haiuska József megnyerő, kellemes Jnodárában válaszol kérdéseinkre és "szerénykedve mondja el önmagáról a kővetkezőket: Hogyan lettem atléta f-r- Már Eperjesen, mint kis gimna­zista a legjobb futó és ugró voltam osztályomban. Mint felső gimnazista a gimnázium legjobb atlétája lettem. S ez talán teljesen kielégítette volna sport,ambíciómat, h(t egy kis jelenték­telen fogadás közbe nem jön. A dolog úgy történt, hogy 1919 őszén, már mint egyetemista, az egyik napilap sportrovatában meglepetéssel olvas­tam, hogy itt Budapesten 155 cm-rel is lehet magasugrást nyerni. Ekkor könnyelműen fogadtam lakótársam­mal, hogy három évi pihenés utáu is Paődoek az olimpiászon. Az amerikai atlétikai. szövetség ugyan még nem helyezte hatályon kivül a vilúgrekor­­der Paddock versenyző jogának Ki­függesztését, annak elléúéfe''TácKöck­­a legnagyobb mértékben ambicionálja a párisi oümpiászon való startját és biztosan indul a Los Angolosban tar­tandó olimpiai válogatóversenyen. A sokszoros világrekorder egyelőre be­teg, de mihelyt felgyógyul, óriási lel­kesedéssel készül olimpiai tréningjé­­nek megkezdésére. A szezonnyitó mezei verseny neve­zései. A More BSE ifjúsági kezdő és a MAC szenior kezdő mezei futó­versenye nyitja' meg áz idén a mezei futóverseny szezont. Az első verse­nyekre, az ifjúságira öt egyesület (MTE 12, FTC 10, MTK 26, ESC 12, Move BSE 6) 66, a szeniorra hat egye­sület (MTK 15, CsFC 7, MTE 17, FTC 12, MAC 7, ESC 13) 71 nevezést adott le. A magyarok képviselete a párisi nemzetközi atlétikai kongresszuson. Az International Amateur Athletic F ede­­radon levélben közölte a MASz-szal, hogy a párisi olimpiásszal kapcsolat­ban július 4, 15 és 16-án három napig j tartó hetedik nemzetközj atlétikai.kong- | resszuson Magyarország öt tanácskozó | taggal képviseltetheti magát, de kö- ' zülük csak egynek lehet szavazati ! joga. Hogy Párisban hol lesz a kong- j resszus, .akt április hónapban fogják közölni, ugyanakkor megküldik a! kongresszus programját is. Ha Ma- j gyátország javaslatokat akar előter­jeszteni, annak határideje április vége. Hócipő, sárcipő SS i K8MS88-na. ¥!.. Saevmezü-iifca U. sz. H02.0Í T ANYAGBÓL IS, FEHÉR- tál NEMŰ ÉS PYJAMAK MÉRET SZERINT 1® Kiroly-ícönií 2. — Telefon 178—88. Kit ne é-Pí-okelne ez elszakított Etáéty fellett spurija mely két óvi zedre vi8>'75’njoriríeo’ evv gazdag &■■■Cicitört jnőimet iár áz «' v eíé. A I;30 oldalán könyv...;: ..Vapőaa ©ttv * n .zlne* lecJélíapjft­­v&l 3 a legjobb ősapátokról, aűétftkró , birkó- • zökról. készl ett mintegy- 60 fényképpel az érd élv i iríit-o dalom szenzációja. Szei-kesz­teue Dr. br. GUDENUS LEÓ, a Binítti Sport föszerueaztöjö. Ara 2ÖŐ0 K. kostán az összeg ; éa-SOJ'K poftókőltséf*’ beküldése mellett hz&i. I litva. Kapható a SportJmiap kiadó ni vataltLban* ■BfHWMWBgW UMlkklI JIMMMipjUljM III ■ II 1 ugróm még 155 cm-t. Ha jól emlék­szem, a fogadás tárgya néhány ciga­retta volt. Barátommal kimentünk a BBTE pályáján trenírozó BEAC-atléták közé és bár életemben először volt, szöges cipő a lábamon, a fogadást a 155 cm. átugrásával megnyertem. Vadas Iván, a BEAC akkori trénere, szigorúan a Ielkemre kötötte, hogy az atlétikához semmi szin alatt se legyek hűtlen, mert lehet belőlem valaki a sportban. Gondolom, talán igaza is lesz. Melyik a legkedvesebb győzelmem ? — Mindenesetre az 1923. évi baj­nokság. Melyik volt a legnehezebb versenyem ? — Ugyancsak a bajnokság, hiszen csak a harmadik ugrásommal kerül­tem el a kiesés szégyenét. A döntőben azután a verseny izgalmától megnyu­godva, 7.18 cm-es ugrással biztosítot­tam magamnak a győzelmet, a bajnok­ságot és az új rekordot. Mi a sikerem titka ? — Fogas kérdés és erre egyelőre még nem tudok érdemleges választ adni, mert a siker főleg külföldön ismételten hűtlen volt hozzám. Amióta rendes tréninget folytatok, hazai riválisaim, Molnár és Somjai, ha' csak nem voltam nagyon in disz­ponálva, rendszerint mögöttem végez­tek. Viszont külföldön, Párisban, Ko­­penhágáhan, Göteborgban elhagyott az itthoni formám és szerencsém is. Engedje meg, hegy erre a kérdésre csak akkor felelhessek, ha majd kül­földön is úgy szerepelek, ahogyan sze­retném. Talán Páris után ... Ch, Hofí tanácsai a fiatalságnak.- fii a sportember sikerének a titkai — Charles Hoff, aki nemcsak Nor­végiának, de egyúttal a világ atlétiká­jának különálló fénnyel ragyogó csil­laga, mellékesén újságírással-is foglal­kozik. Az egyik norvég újságban nem­régen a ncívég fiatalsághoz irt cikké­ben rámutat az igazi, a világrengető sikerek titkára. Megemlíti többek között, hogy gyak­ran kimegy a junior versenyekre, hogy uj tehetségeket fedezzen fel. Örül a leike, ha látja, hogy akad ifjú, aki tudásban kimagaslik a többi közül, de egyúttal aggodalom is fogja el, hogy lesz-e az illetőből az a nagy kali­berű atléta, aminek bemutatkozáskor Ígérkezik. Igen gyakran nem lesz, mert az igazi nagysághoz az ut hosszú és rögös és számtalan akadály gördülhet az utolsó és legnehezebb uttöreüék le­küzdése elé, hogy a csúcsra végre fel­kapaszkodhasson. Nem elég ugyanis a jó testalkat, a nyers tréning és a szolid életmód, hogy valaki kiváló sportember le­gyen, ahhoz bizonyos leik! tulajdon­ságok is kellenek, amiket Hoff á kő­vetkező tanácsokban fejez ki: ♦Soha ne legyetek magatokkal meg­elégedve ! Ne büszkélkedjetek azzal, amit magatok produkáltatok; tekintsé­tek -teljesítményeteket kicsiségnek, mint a célhoz vezető útnak egy állo­mását, ahhoz a célhoz, melyről egy pillanatig sem szabad hinnetek, hogy már elértétek. Bizzál képességedben, mint ahogy imádottad hűségében tudsz bízni és szuggeráld magadnak, hogy te istentől kiválasztott lény vagy, aki az emberiségnek meg kell, hogy mutassa, milyen istenien pompás az emberi test és milyen lehetőségek szunnyadnak benne. Ne hidd, hogy bármi elérhetet­len volna. Ha a spiritiszták egy kendőt kény­­■zeriteni tudnak, hogy az mint száraz őri .mez a mennyezetre repüljön, . :ór miért né lennél te képes egy c .jíiEhelmazaíót (testedet) arra kény­­-z-riíeni, hogy kirobbanjon mint egy puskaporoshordó. Meg hozzáfűzi tanácsként Hofí s ♦Egyetek cukrot, ne dohányozzatok, legyetek kedélyesek és keveset igya-, tok*...

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék