Sporthirlap, 1925. augusztus (16. évfolyam, 146-168. szám)

1925-08-16 / 157. szám

SPORTHÍR!. AP 1925 augusztus 17., hétfő !' Hf5 xg7. 33. Bd1—g), Bd8 xd4. 34. a2—a3, ; Bd4—d7. 35. 14—f5, Bc8—e8, világos A debreceni nemzetközi mesterverseny és főtorna. j — A Sporthirlap tudó silójától. — Debrecen, 1925. augusztus hó. Debrecen, a délibábok hazája, újból a világ érdeklődésének középpontjába került, : ezúttal nem a középkorban híressé vált vásáraival, a >szabadság napokkal!, hanem a kulturvilág figyel fel Debrecen nevére, mert itt adtak találkozót a magyar és a külföldi sakkozás nehány kiváló képvi­selője. Debrecen rácáfolt nevére, nem déli­báb volt a verseny, megrendezésének beje­lentése a győri kongresszuson, hanem a lőrincnapi vásáron valósággá is vált. Nem a világhírű fehér cipónak, zsíros perecnek, rámás csizmának, mézes kalácsnak, borsos kolbásznak és mazsolás bélesnek szól a reklám nagydobja, hanem a világ összes lapjaiban nap-nap után közölt debreceni •Maróczy Géza jubileumi mesterverseny­nek és íőtornánaki. Mi jötlment külföldiek, akik a lokál­­patrióta cívis szerint nem részesülhettünk abban a kiváló szerencsében, hogy a Basa­halmán belül születhessünk, ámulva lát­tuk, hogy mire képes néhány kiváló ember agilitása ; Hüttl Tivadar egyetemi sebész­professzor, Nagy Géza egyetemi tanárse­géd, Dalmy Barna, a debreceni sakkör alel­­nöke, agilis munkájának eredménye e ki­váló alkotás. A verseny minden tekintetben felülmúlja a tavalyi győri versenyeket és elragadta-, tással szól minden tornarésztvevő arról a páratlan vendégszeretetről, mellyel a város falai közé fogadták. Légiója az újságírók­nak forog a közgyűlési teremben, hogy a világ minden zugába széttáviratozzák az eseményeket. Itt dolgozik Wahle, a bécsi sakkujság kiadója egész vezérkarával, Seitz a német lapokat, Apscheneek az északi lapokat. Opocensky a cseh lapokat mono­polizálja, a magyar lapok a tavalyi hírszol­gálatot legyőzve, tudósítanak napról-napra, a helybeli lapok oldalakon foglalkoznak e nagyszerű versennyel. B minden tekintetben nagyszerű munka akkor volna még eredményesebb, ha a győri kongresszust kővető győri tornakönyvet, a- magyar sakkozás bibliáját is legyőzné nemes vetélkedésben és kiadná a debreceni versenyek könyvét, ami nem is elképzelhe­tetlen Debrecenben, mert e város a közép­korban a kultúrában is előrehaladt. Emlé­kezzünk csak a Debreceni Kör munkájára, mely költészet, nyelvtudomány és termé­szettudomány terén igen Sok becses müvet hoz létre. Kölcsey itt végzi iskoláit, Földi János kiadja Állatok országa cimü müvét, ;megjelenik a Debreceni énekes könyv, :majd napvilágot lát a Diószegi—Fazekas­­féle híres Magyar Füvészkönyv. Itt nyom- I jak Komáromi Csipkés György magyar bib­liáját. Ilyen kulturális elődök mellett nem : kell aggódnunk, hogy Debrecen a torna­könyv kiadásával Győrrel vetélkedni fog lés nem lesz méltatlan nevének eredetéhez és jelentéséhez: Dobrazem, jó föld, ahol a magyar sakkozás magva jó talajba került. A győri kongresszuson a szövetség Deb­recen követének kérelmére Debrecen váro­sának juttatta a nemzetközi mesterverseny ;és fötornák megrendezésének dicsőségét. I Magyarország sakköreinek küldöttei meg­jelentek augusztus 5-én a debreceni város- Sháza közgyűlési termében díszközgyűlésre és a versenyek ünnepélyes megnyitására. A távollévő Almássy és Fleissig elnökök helyett Hüttl Tivadar egyetemi sebészpro­­íesszor, a debreceni Sakkör elnöke, a Ma­gyar Sakkszövetség társelnöke nyitotta meg a díszközgyűlést. Üdvözölte Klebels­­berg kultuszminisztert, a verseny fővéd­nökét, rátért beszédében a sakkozás kultu­rális jelentőségére, majd beszéde folyamán 'azt mondja: A tavalyi győri kongresszus i hatalmas sikere adta a bátorságot a vállal­kozáshoz. A verseny sikerének a záloga, közéletünk kitűnőségeinek, Klebelsberg kul­­, tuszminiszternek, Rákosi Jenőnek, nagy érdeklődése, akik másokkal együtt hitet tettek a sakk kulturális jelentősége mellett. ; Debrecen a kulturvilág érdeklődésének középpontjába kerül és ezzel hatalmas pro­paganda is egyúttal a magyar kultúra ter­jesztése mellett. Hogy Magyarországot 'hogyan ismerik a külföldön, azt Debrecen a legutóbbi angol látogatás alkalmával ! hallhatta, amikor az angol társaság egyik 'doyenje bevallotta, hogy Magyarországról • mit sem hallott, de van egy név, amelyet sokszor olvasott és az Maróczy Géza, a ki­­‘váló sakkozó, arról tudja, hogy az magyar. ■ Mikor látja, hogy a sakkozás milyen fontos 1 tényezője a propagandának, akkor azt minden képességünkkel támogatni kell. A : külföldi vendégeket német nyelven üdvö­zölte. •Hüttl T. társelnök viharos lelkesedéssel fogadott elnöki megnyitója után dr. Vásáry • tanácsnok, polgármesterhelyettes tartott mágasszárnyalásu beszédet és a városi ta­nács és a város közönsége nevében üdvö­zölte a díszközgyűlést. ■Abonyi a Magyar Sakkszövetség üdvöz­­; letét hozza a magyarországi sakkörök nevében, Bartos Árpád az Angol Magyar Bánk, Havasi Kornél a Budapesti Sakkör, Kováts Norbert dr. a Budai Sakkozó Tár­saság, Spáth Gyula a győri sakkör, Tóth L. a kecskeméti sakkör, Szombathy a mező­kövesdi sakkőr, Demeter K. a székesfehér­vári és Steiner B. pedig az újpesti sakkörök nevében üdvözlik a díszközgyűlést. Tóth L. a kecskeméti sakkör nevében elvállalja az 1927. évi kongresszus és ver­senyek megrendezését. Bartos szövetségi kapitány a szövetség jövendő feladatáról tart ismertetést. Abonyi a zürichi világsalckongresszus határozatát jelenti be és a világsakkszö­vetség és vele kapcsolatos versenyek Buda­pesten való megrendezését 1926-ban. A közgyűlés határozataként a versenyek Maróczy Géza nagymester 30 éves jubi­leuma alkalmával annak nevét fogják viselni. A közgyűlést kedélyes ismerkedési ban­két követte. ! feladta. I A második fordulón a legnagyobb érdek­lődés a Mattison—Nagy G. játszma felé j irányult. Hogy fogja a jelenlegi reprezen­­| tánsa a magyar sakkozásnak megállani a helyét a világbajnokkal szemben? Jlacska­­cgérharc volt. A világbajnok 23 lépés után kapitulált. Nagy G. győzelmének a lokál­patrióták mellett legjobban Johner őrült. Nagy Géza rendkívül nyugodtan játszik, nem fárasztja magát agyon végnélküli variánsok kiszámításával. Nem ül a táblája mellett, riem is foglalkozik' játszmájával sokat. A győzelemhez vezető utat egyszerű eszközökkel érj el. Van a játékában valami naiv vonás. Ilyen tulajdonságokkal és a múlt évi győzelem nemes kötelezettségével meg fogja kísérelni újból a magyar sakko­zás kiválóságát a sakkozó világnak újból bebizonyítani. Jó játszmákban győztek Havasi, Johner, Steiner Lajos és Kmoch. II. forduló augusztus 11-én. 1 Kmoch—Grünfeld 0 függő Tartakower—Seitz függi 1 Steiner L.—Prokes 0 0 Mattison—Nagy G. 1 0 Przepiorka—Johner 1 1 Havasi—Vukoviő 0 függő Vajda—Asztalos függő A mesterverseny és a íőtorna részletes eredményeit fordulónként alant közöljük. Az első fordulón az érdeklődés főként, a Johner—Mattison játszma felé irányult. Johner az amatőrvilágbajnokot túljátszottá. A játszmát szépen akarván befejezni, hat lépéses mattot jelentett be, de elnézte Mat­tison két sakkadás lehetőségét, amiáltal a világost vezércserére kényszeritette és tiszt­­hátrány miatt feladásra. A sok nyerési lehe­tőség mellett a legegyszerűbbet kerülte el. A vesztett játszma ellenére is Johner kitűnő formában van. A világbajnok nem mutatja azt a formát, amit a párisi és bromleyi ered­mények után várna a szemlélő. Rendkívül idegesen játszik. Lábait . keresztbe téve, azokat állandóan rezegteti. Szorongatott állásban verejtékzík arca, lázasan törülkö­zik. Az idegíeszitő munka minden külsősé­gei meglátszanak rajta. Szép játszmákban győztek Vajda és Vukovic, Nagy G. ellen Steiner L. fölényes állást épített fel, de a végjátékban Nagy G. kiváló taktikai finesz­­szel- vágta ki magát és végül megadásra bírta ellenfelét. I. forduló augusztus 10-én. 1 Vajda—Kmoch yt Asztalos—Havasi 1 Vukovié—Przepiorka 0 Johner—Mattison 1 Nagy G.—Steiner L. 0 ProkeS—Tartakower függő Seitz—Grünfeld 0 y,0 1 0 t függő I. Csoport, t. Gulácsy—Antal 0 ; 0 Torma —Apscheneek 1 ; 1 G. Réthy—Palda 0. II. Csoport. 1 Waldoff—Kriticka 0; 0 Boczán—Ilcrz 1 ; t Sárközy—-Hausner 0. Hl. Csoport. 0 Kulcsár D.—Jakab t ; 1 Rácz L.—Chodera 0 ; 1 Richter—Hajdú 0. IV. Csoport, i Földessy—Scharff 0 ; 1 Krivoss—Tenyák 0 : 0 Kocsis—Soltész 1. V. Csoport. 0 Reichard—Kolozs 1 ; I Heim—Doetsch 0 ; % Hőnlinger—Kul­csár K >/.. VI. Csoport. Vi Balogh—Schwinner y2; t Barabás—Harcz 0 ; 0 Balázs—Schwei­­ger 1. VII. Csoport. 1 Herland—Thelcn (1; 0 Kálmán—Bay t ; 1 Krénosz—Demeter 0. Vin. Csoport. 0 Szombathy—Sárga t ; y. Szijjártó Sz.—Van-Veld V.; 0 Wein­­stock—Müller i. 123. sz játszma. Debrecen, 1925. Világos: Vajda. Sötét: Kmoch. t. e2—e4, c7—c5. 2. Hgt—f3, Hb8—c6. 3. d2—d4, c5xd4. 4. Hf3xd4, Hg8—f6. 5. Ilbl—C3, d7—d6. 6. Fft— e2, e7—e$. 7. 0—0, Ff8—e7. 8. Fel—e3, 0—0. 9. Vdl —d2, a7—a6. 10. a2—ai, VdS—c7. M. Hd4—b3, b7—b6. 12. f2—f4, Fc8—b7. i3. Fe2—f3, Ba8—b8. 14. g2—g4, Bf8—d8. 15. Vd2—Í2, Fb7—a8. 10. g4—g5, HÍ6—e8. 17. Hc3—e2, Hc6—b4. 18. IIe2—d4, d6—d5. 19. e4—e5, Hb4—c6. 20. Ff3—e2, Hc6 xd4. 21. Hb3 xd4, a6—a5. 22. fi— 5, eS xí5. 23. Vf2 xf5, Fe7—c5. 24. e5—e6, He8—d6 25. e6 xf7 +, Vc7 xf7, 26. Vf5 —h3, VÍ7—e7. 27. Fe2—g4, Fc5 xd4. 28. Fg4—e6 +, Kg8—h8. 29. Fe3 xd4, Bd8—e8. I 30. Vb3—hS, Hd6—e4. 31. Bfl—f5, BbS —b7. 32. g5—g6, He4—f6. 33. Bl5 XÍ6, g7 xf6. 34. Fe6—f7, sötét feladta. 124. sz. játszma. Debrecen, 1925. Világos: P. Johner. ■ Sötét: Mattison. 1. d2—d4, Hg8—Í6. 2. c2—c4, e7—e6. 3. Hgl—f3, Ff8—b4+. 4. Fel— d2, Fb4 x d2 +.. 5. Hbl xd2, 0—0. 6. e2—e4, d7—d6. 7. Ffl—d3, Vd8—e7. 8. e4—e5, Hf6—d7. 9. Vdl—c2, h7—h6. 10. Vc2—c3, Bf8—d8 11. 0—0—0, Hd7—f8. 12. IId2—ei, b7—b6. 13. g2—g4, d6—d5. 14. He4—g3, Fc8—b7. 15. Bhl—gl, Hb8—é6.16. c4 xdó, Hc6—b4. 17. Fd3—c4, Hb4 xd5. 18. Fc4 xd5, Fb7 x d5. 19. Hg3—h5, Ba8—c8.' 20. g4—g5, Fd5 XÍ3. 21. Hh5—f6 +, Kg8—h8. 22. Vc3 xf3, g7 xf6. 23.. g5 xf6, Ve7—d7. 24. Bgt—g7, Vd7—d5. 25. Vf3—g4, HÍ8 —g6. 26. Vg4—h5, Vd5—c6+; 27. Kel—bl, Vc6—e4 +. (Világos ezt a sakkadás lehe­tőségét nézte el.) 28. Kbl—al, Ve4—h4. 29. Vh5 Xh4, Hg6 xh4. 30. f2—f4, Hh4—f5. 31. Bg7 Xf7, Kh8—g8. 32. Bf7—g7 +, Magyarországon a legrégibb SIFFÍRISKOLA Lelkiismeretesen kitanct! Mindenki tudja, hogy az ország legjobb vezetői (soflórjei) tanítványaink közül kerülnek ki. Még mindig a legolcsóbban tanítunk. Levél válaszbélyeg ellenében. Telefonszám: József 112—10. UNGAR, VilL.Tavaszmezö-nlca 8. I. Csoport. 0 Antal—Palda t ; 0 Apsche­neek—G. Réthy 1 ; 1 Gulácsy—Torma 0. II. Csoport, y, Kriticka—Hausner ji; y2 Herz—Sárközy >/2; 1 .Waldoff—Bo­czán 0. Hl. Csoport f Jakab—Hajdú 0 ; 1/2 Cho­dera—Richter V2 ; 1 Kulcsár D.—Rácz L. 0. IV. Csoport. Vf Schárf—Soltész H ; tó Tenyák—Kocsis % ; 0 Földessy—Kri­­vöss 1. V. Csoport. 'A Kolozs K.—Kulcsár IC. y2 ; 0 Doetsch—Hőnlinger 1 ; 0 Reichard— Heim 1. VI. Csoport. 0 Schwinner—Schweiger 1 ; 0 Harcz—Balázs t ; I Balogh—Barabás 0. VII. Csoport */2 Thelen—Demeter >/2 ; 0 Bay—Krénosz 1 ; y2 Herland—Kál­mán y2. vm. Csoport. 0 Sárga—Müller t ; 0 Van Veid—Weinstóck 1 ; % Szombathy— Szij­jártó Sz. y2. 125. sz. játszma. Debrecen, 1925. Világos: Steiner L. Sötét: ProkeS. 1. e2—e4, Hg8—f6. 2. el—e5, Hf6—d5. 3. d2—d4, d7—d6. 4. Hgl—f3 !, Fc8—g4. 5. Ffl—e2, e7—e6. 6. 0—0, FÍ8—e7. 7. c2—c4, Iid5—b6. 8. e5 xd6, c7 xd6. 0. b2—b3, 0—Ü. 10. Fel—b2, IIb8—c6. 11. Hbl—c3, d6—d5. 12. cl—c5, Hb6—d7. 13. a2—a3, Fe7—f6, 14. Hc3—a4, Vd8—c7. 15. b3—b4, a7—a6. 16. Vdl—d2, Bf8—e8. 17. h2—h3, Fg4 xf3. 18. Fe2 xf3, b7—b5. 19. Ha4—c3, Hc6 xd4. 20. Ff3 Xd5, e6 Xd5.21. Hc3 xd5, Hd4—b3.22. Vd2—dl, Vc7—c6. 23. He5 xf6 +, Hd7 xf6. 24. Vdl—b3, Hf6—h5. 25. Bll—el, Hh5—f4. 26. Vb3—g3, HÍ4—g6. 27. Bal—dl, f7—f6. 28. Belxe8+, Vc6 xe8. 29. Vg3—d6, Ve8—e4. 30. Vd6—d5+, Ve4 xd5. 31. Bdl xdó. Kg8—f7. 32. Bd5—d6, Hg6—18. 33. Bd6—b6, Hf8—e6. 34. Bb6—b7 +, Kf7—e8. 35. 12—14, Ke8—d8. 36. f4—f5, He6—c7. 37. c5—c6, a6—a5. 38. Fb2—d'4, Ba8—a6. 39. BI)7->—b8 +, matt 3 lépésben. 126. sz. játszma. Debrecen, 1925. Világos: Mattison. Sötét: Nagy G. 1. e2—e4, e7—e6. 2. d2—d4, d7—d5. 3. Hbl—c3, FÍ8—b4. 4. Vdl—g4, Ke8—f8. 5. e4—e5, c7—c5. 6. a2—a3, VdS—a5. 7. Fel—d2, c5xd4. 8. Vg4 xd4, Hb8—c6. 9. Vd4—f4, d5—d4. 10. Hc3—e2, Hg8—e7. 11. Fd2 xb4, Hc6 xb4. 12. 0—0—0, Hb4 —c6. 13. He2 xd4, Va5 xe5. 14. Vf4—h4, g7—g5. 16. Hd4 xc6, He7 xc6. 16. Vh4 -4h6+, Ve5—g7. 17. Vh6—h3, Vg7—16. 18. Ffl—b5, Hc6—d4. 19. Vh3—c3, e6—e5. 20. Vc3—c5 +, KÍ8—g7. 21. Bdl—el, Fc8—f5. 22. Vc5 xe5, Ba8—c8 ! 23. Kel— bl, Hd4 xc2, világos feladta. 127. sz. játszma. Debrecen, 1925. Világos:Przepiorka. Sötét: P. Johner. 1. d2—d4, Hg8—f6. 2. Hgl—13, e7—e6- 3. c2—c4, d7—d5. 4. Hbl—c3, Hb8—d7. 5. Fel—g5, FÍ8—e7. 6. e2—e3, 0—0. 7. Bal—cl, c7—c6. 8. Vdl—c2, Bf8—e8. 9. a2—a3, IId7—f8. 10. Ffl—d3, Fc8—d7. 11. 0—0, HÍ6—h5. 12. Fg5 xe7, Vd8 xe7. 13. Hf3—e5, g7—g6. 14. f2—f4, f7—Í6. 15. He5—13, f6—fő. 16. c4—c5, h7—h6. 17. g2—g4, Hh5—16. 18. gi—g5, h6 Xg5. 19. Hf3 xg5, e6—eö. 20. Bel—el, e5 Xd4. 21. e3 xd4, Ve7 xel. 22. Bfl xel, Be8 xel +. 23. Kgl—12, Bel—e7. 24, h2—h3, Hf6—e4 +.25.Fd3 xe4, Í5 xe4. 26. Kf2—e3, Hf8—e6. 27. IIg5 xe6, Fd7 xe6. 28. Vc2—g2, Fe6—Í5. 29. Vg2—g5, Be7—h7. 30 h3—h4, Kg8—f7. 31. Hc3—e2, Bh7—h5. .32. Vg5—g3, BaS—h8. 33. Vg3—el, Bh5 xh4.. 34. Vei—a5, Bh4—h3 +. 35. Ke3—d2, Bh3—d3 +. 36. Kd2—c2, Bh8—e8. Világos feladta. A harmadik fordulón az érdeklődés közép­pontjába Tartakower került Ezúttal Grün­feld vett revansot eddigi vesztett játszmái­ért Tartakowerrel szemben. Grünfelden azonban meglátszik a nyoma a sok tornán való részvételnek. A játszmáiért, kínlódik és a játszmák nélkülözik azt a biztos fel­lépést, szolidságot, amellyel eddig tündö­költ. Óriási örömöt keltett Nagy Géza har­madik győzelme, mely eredménnyel tisz­tán vezet a gárda előtt, bár kíváncsian várjuk találkozóját olyan játékosokkal szemben, akik kisebb lehetőséget adnak kombinativ finesszekre, pl. Kmoch, Seitz, Grünfeld. Havasi a tizenhatodik lépésben tisztet nézett cl, Steiner Lajos egy bástyát. A verseny egyik meglepetése az is, hogy az egyáltalán nem becsült külföldi másod­­kíásszis igen szépen megállja helyét. ! A főtorna végleges eredményei lassan­ként kialakulnak, bár bizonyosat nem lehet j még mondani, a döntőbe jutókat körülbelül I sejteni lehet. Nagyon sok a gyenge játszma, | vezérfogás, rossz áldozatok. A döntőbe jutók bizonyosan jó játszmákat fognak : szállítani. * III. forduló augusztus 12-én. 0 Asztalos—Kmoch 1 1 Vukovic—Vajda 0 1 .Tohner—Havasi 0 • * 1 Nagy G.—Przepiorka 0 * 1 Prokes—Mattison 0 1 Seitz—Steiner L. 0 1 Grünfeld—Tartakower 0 * I. Csoport. 0 Torma—Antal 1; 1 Gj Réthy—Gulácsy 0 ; 0 Palda—Apsche­neek 1. II. Csoport. 0 Boczán—Kriticka f ; V2 Sárközy—Waldoff y2; 0 Hausner— Herz 1. HL Csoport. % Rácz—Jakab v,; i Rich­ter—Kulcsár D. 0 ; 0 Hajdú—Chodera i. IV. Csoport. Krivoss—Scharf; 0 Kocsis —Földessy 1 ; 0 Soltész-—Tenyák 1. V. Csoport. >/2 Heim—Kolozs y2; 1 Hön­­linger-—Reichard 0; 1 Kulcsár K. — Doetsch 0. VI. Csoport. 0 Barabás—Schwinner 1 ; Vi Balázs—Balogh y2; 1 Schweiger—• Harcz 0. VII. Csoport. 0 Kálmán—Thelen 1 * y2 Krénosz—Herland y2; 1 Demeter— Bay 0. Vm. Csoport. 1 Szijjártó—Sárga o j 0 Weinstóck—Szombathy 1 : 1 Müller— Van Veid 0. 128. sz. játszma. Debrecen, 1925. Világos: Nagy. Sőtói: Przepiorka. 1. Hgt—f3, Hg8—f6. 2. c2—c4, c7—cS. 3. Hbl—c3, d7—d5. 4. c4 xd5, c6 Xd5. 5. d2—d4, Hb8—c6. 6. Fel—f4, e7—e6. 7. e2—e3, Ff8—d6. 8. Ff4—gí, 0—0. 9, a2—a3, Hf6—e4. 10. Hc3 xe4, d5 xe4. 11. Hf3—d2, ÍJ—f5. 12. Hd2—c4, Fd6—c7. 13. Fg3 xc7, Vd8 xc7.14. Bal—cl, Bf8—d8. 15; b2—bl, Vd7—b8. 16. f2—f4, Fc8—d7. 17. Vdl—b3, Hc6—e7. 18. Hc4—e5, Vc7 —d6. 19. Bel—c5, b7—b6. 20. Ffl—c4, h6 xc5. 21. d4 xc5, Vd6—d2+. 22. Kel xd2, Fd7—a4+. 23. Kd2—e2, Fa4 xb3. 24. Fc4 xb3, He7—d5. 25. Bhl—cl, Hd5— c7. 26. Fb3—c4, a7—a6. 27. a3—a4, Kg8 —f8. 28. b4—b5, a6 xb5. 29. a4 xb5, BaS —a4. 30. b5—b6, Hc7—d5. 31. He5—c6, Bd8—d7. 32. Hc6—e5, Bd7—d8. 33. Fc4 Xd5, B,d8 xd5. 34. h6—b7, sötét feladta. SZIMHflZ ÉS FILM színház. Hétfőn: Budai Színkör : A nóta vége. Budapesti Színház: A meztelen Pest! FILM. MÁRKUS Érj>1.1 A PARK Ábel Gance : í; A föld rabjai. HZola: „Föld" cimü regénye után 8 felv.l f Tel. J. 152-87. Előadások 3/48 és “/UO-korJ Nyugat-Mozgó. — Telefon 71—62. Norma Talmadge: Törvényen belül. Ben Alexander: Willés Bili. Előadások: 5, V28, V410 órakor. Royal-Apolló — Telefon J. 118-94. Vér az én véremből!... Regényes tör­ténet 7 felvonásban. Főszerepben : Lón Chanev. A csendes társ. Amerikai drá­ma 6 felvonásban. Főszerepben : Lea­­trice Joy. Előadások: fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. KAMARA M0ZG0SZINHAZ Dohány- és Nyár-u. farok — Tel, i. 140-27. A cigány Szigligeti népszínműve 8 felv. A tengeri medve Harold Lloyd 5 felv. burleszk. Előadások: 6, 8. és 10 órakor. Corviii-Szinház. (Telefon: Józset 89—88.) Miracle, A farkasok csodája, Megnyitó attrakció. Előadások: hétköz­nap fél 6, fél 8, fél 10 órakor; vasár­nap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. Menjünk az Angol-Parkba Naponta katonazenc! Kitűnő ételek és italok. FISZTER JENŐ Angol ÚRI DIVATSZALON Vili., BAROSS.UTCA 38. Telefon: József 36—19. Felelős szerkesztő: Kiss Gyula. Tarsszerkesztó: Földessy János dr. lololős kiadó: Sajó József ivazgató. Nyomatott Wodianer V. és Fiai gralikai intézet és kiadóvóllalat rt. könyvnyomdájában, Buda* pest, IV., Dalmady Győző-moa 3, az, Njomdálgasgátöl KLVQ BÉLA* .r __________________________________---------------------------------------------------­SAKK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék