Sporthirlap, 1926. augusztus (17. évfolyam, 120-137. szám)

1926-08-19 / 130. szám

CSÜTÖRTÖK. 1926 AUG. 19. SPORTHIRLAP 9 All Nefatti a rekordok egész sorát akarja megdönteni az UTE nemzetközi motorvezetéses versenyén Vay (Olaszország), aki múlt vasárnap Bolognában Torricchellit és legyőzte, Coccbival tegnap este Budapestre érkezett — Erxleben legalább két győzelemre számít és szintén rekordhullást jósol A Szent István díjban Krollmann és Skupinsky (Németország) kerül szembe Grímmel és Eignerrel Szénit látván napjának Tsé.t nagy sport­­eseménye: az Európa-bajnokság és a ' magyair—lengyel válogatottak f-utbalil­­méiikőzése mellet elsőrangú bolyét 'biz­tosít magának az UTE nemzetközi ke­rékpárt ersenyeu Kétségtelen, hogy ez a verseny kon­tinentális értékeléssel mérve is számot­tevő; hiszen a motorvezetéses számok nem ki­sebb klasszist, mint a marokkói All Nefattit késztetik nyeregbe, alát ma, mióta a Límartot; az idei 100 km-es világbajnokot legyőző Ganayra katasztrófáiliiis vereséget mért, Európa ez tra klassz! sárnak legjobbjai közé soroz­nak. A sötétbőrű marokkói, aki jelenleg csak 28 éves,, a világ egyik legkereset­tebb versenyzője. Párában, ahol a „vil­­lámember“ elnevezést kapta, tavaly 28 versenyből állít starthoz és győzött — kivétel nélkül mindegyikben. A külföldi szaksajtó egyöntetű megállapítása sze­rint Nefatti utolérhetetlen mestere a támadásoknak. Hatalmas úszásokat meg sem érezve egy verseny keretében 10—12 attakra képes, amikor átlagsebessége edéri a 91' km-t. Ali Nefatti büszke fajára: tavaly Ame­rikába hívták, busás szerződési ajánla­tok. Megtagadta. t~ Amíg gyűlölet földje lesz az Egye­sülj Államok — mondotta —, amíg a néjwr faj csandádtája lesz a köatndat­­nak, addig Ali Nefatti nem megy az Új­háziba. ' És itt is maradt. Speciális stílust ta­lált a maga számára,, méllyel rendkívül sok, egyébként veszendőbe menő ener­giát takarít meg. Budapestre tegnap este érkezett meg Vezetőjével, Meyérrel, francia „emtrete­­nenrjével", aki munkatársunk előtt ki­jelentette, hogy „győzni jöttek a ma­gyar fővárosba". A versenyen 18 mp-es körátlagra számít. d« nem tartja lehetetlennek, hogy Nefatti a támadás hév eben 17 mp-re is képes lesz. A derék Nefatti megmosolyogja az elé­be tartott rekordlistát: — Monsieur, mi percekkel leszünk jobbak. A motorvezetéses versenyek második nagynevű külföldi reprezentánsa az olasz Angello "Vay, aki ma Itáliá­ban Torrichelllvel együtt külön klasszist jelent, Vay, akinek vezetését Cocchii, Bordoni pesti eníreteneurja látja, el, különösen a. rövid, 30, 50 km-es távok specialis­tája, melyeken verhetetlen. Gyors, ve­szélyes támadásaival és rajtaütésszerű sportjeivei startja mindenkor meglepe­tést tartogat Két héttel ezelőtt Bolog­nában 30 és 50 km-es világrekordot fut­va győzte le örök riválisát, TorrioheUiit, a Porc de Princes bálványát, aki Mario­­ciert, a híres gall csillagot végezte ki tüneményes formában. A mezőny harmadik külföldi repre­zentánsa, a Corry—Bordoni—Erűdé­ben trió ünnepelt hőse: Eridében lesz, aki a svájci Houmanual keit hét óta ké­szül Újpesten a nagy összecsapásra. A német mestert erősen bizakodó hangu­latban találtuk tréning közben a sta­dionban. Elmondta, hogy legalább két győze­lemre számít, de ha Houmann „brillí­— A Sporthirlap tudósítójától. — rozik", úgy biztosra veszi a harmadik fu­tamot is. Persze rekordhullást tippel ő, is. A magyar színek képviseletében Bartos, az újdonsült bajnok és az egyre biztatóbb formát kifutó Bá. niczky áll starthoz. Bár a legutóbbi versenyen mindkertAem kiváló tudásról adtak tanúbizonyságot, .nem hissoük, hogy a nagyok küzdelmé­be érdemlegesen bele tudnának szólni. Mindent egybevetve: a Szent István napi motorvezetéses uniting 25, 35 és 50 km-es futamokban kerül lebonyolításra,, melyeknek mindegyike, a külföldi szo­­kásökitól eátérőleg. önálló, viadalnak szá­mit. A papírforma szerint az 50 km.es futamban Nefatti győ­zelmére szavazunk, míg a 35 és 25 km-es miting kimenetele teljesen nyílt. Az sem lehetetlen azonban, hogy akár Vay, akár Erxleben személyében a ma­rokkói most mesterére fog találni.. A sprintversenyek középpontjában a klasszikus kiirású Szent István-dij áll, mely 8X1305 méteres döntöíuitamá­­val a teljes magyar rövidtávú mezőny mellett Xémetország jelenleg két, a leg­jobbak közé sorozott íliyere: Krollmannt és Skupinskyt is nyeregbe szólítja. Ez. a kéit fiatal germán, akik különösen párosvereenyek keretében jel,esek, előre­­láthatólag kemény munkát fog adni Grimm­­nek és Eignernek, akik esetleg meglepetést is csinálhat­nak. A nemzetközi pontverseny a német színek győzelmét teszi valószínűvé. A verseny a kezdők és miásodosztá­­lyúak viadalaival és- a CoccM—Kaszala reváneinérkőzés&etl Megészítve délután négy, órakor kezdődik az UTE keTék­­páiistadlonában. MOTORKERÉKPÁR! 13.500,000 Világhírű Monet & Goyon gyártmányú ugyanilyen kerékpár 1.800,000-1óL Vezérképviselet NAGY JÓZSEF, Andrássy-ut 34. Tel.: 21-97. dúlt. el — csupán 125-en fejezték be, vagyis az indulók egyötöde kény­telen volt az aránylag rövid távú versenyt feladni. Részletezve a dol­gokat, azt látjuk, hogy 66 beneve­zett motorkerékpár közül 57 indult el, de a versenytávot csak 42 fu­totta le. Oldalkoesis motorkerékpár 10 volt nevezve, 8 elindult s 5 fejezte be a versenyt. Tiíraautomobilt 46-ot neveztek, 44 elindult és 37 végig is futotta a versenyt, 50 sportautomo­bil közül 36 elindult és 31 jutott el a célba. A nevezési listán 19' ver­­senyautomobil szerepelt, ebből 13 meg is jelent a startnál, a célba azonban csak 10 érkezett. Eszerint tehát az elindult szóló motorkerék-Szent István hetében tekintse meg mintaiermeinketl Legjobb bútorok u. m. ebédlők, hálók és üriszobák, valamint speciális ülőbútorok, gyári árakon kaphatók t ■ 1 GMIEHLING HERMANN RÉSZVÉNYTÁRSASÁ3»nál Budapest Vll, Damjanich-utca 6. Teletop: 8—43 párok 73 százaléka, az oldalkocsis motorkerékpárok 62 százaléka, a túraautomobilok 84 százaléka, a sportautomobilok 86 százaléka és a versenyautomobilok 76 százaléka futotta végig a versenyt. A ver­senyből kiesettek nagy százalékát érthetővé teszi az a körülmény, hogy a rövidtávú hegyiversenyeken a versenyzők nemcsak önmagukat, hanem motorjukat is reszkirozzák s a legvégső határig „felpiszkálják*1. Egy végsőkig tunipgolt motornak pedig egy 20 km-en felüli Klausen­­verseny bizony könnyen megárt... Ne említsünk egyebet, a JAP mo­torgyár két kipuffogó csöves mo­delljeinek előírja, hogy a motort hengeralátétlemez nélkül legfeljebb 7 km-es versenytávra szabad, illet­ve lehet használni közvetlen veszély nélkül. Na de azért nem hisszük, hogy a Klausen-versenyben akadt olyan motoros, akinek hengere alatt ott lett volna az alátétlemez. Az olasz FÉRT gyújtógyertyák Is képviseletet kaptak Magyarországon. Az olcsó és amiedltett igen jó egypöltusos gyertyák képviseltét Betrákovfiits Gyula, a Mc-to Guzzi veoérképviiselőjie kapta meg. Magyar Légiforgalmi R.-T. Budapest Vil, Erzsébet-körut 9. (New-York-palota) Telefon József 83—87. Légi forgalom Budapest—Wien naponta. t'zemközösségben a Deutsche Luft Hansa Á.-G.-vel. Közvetlen csatlakozások: Amsterdam. Baden-Baden, Basel, Berlin, Bre­­men, Brüssel, Oanzig, Dortmund, Dresden, Frakk. furt/M, Fttrth-Nürnberg, Halié, Hamburg, Han­­ncver, Karlsruhe. Kopenhagen, Kowno, Köln, Königsberg.Leipzig, London, Magdeburg, Malmö. Moskau, München, Ostende, Paris. Reichenhall Rotterdam, Stettin, Stuttgart, Stockholm, Zürich. Menetrend: tud. 7 00 16 00 I Budapest A érk. 9‘45 18-45 érk. 8-45 17-45 V Wien “ ind. 8 00 17-00 Az autó indul a New-York palotától 6 20 és 15-20 Jegyváltás, felvilágosítás az igazgatóságnál és az összes meneljegyirodákban. Cipői Pesíen legolcsóbban köztudomásúlag ‘DuteesE-nél vásárolhat legjobb minőségben Budapest, IV., Semmelweis-u. 5. (Kossuth Lajos-utcánál) Vászoncipő 75 ezer, férticipö 275 ezer, női divotcipó 28O ezer korona. AMTOMtME 5 11 WURKKtlttlIt Páratlanul izgalmasnak ígérkezik a Kaszala—Cocchi revánsmcccs A 10 km.-es állóstartos versenyben Kaszala 500 kcm.-es Majláth-Triumph gépen, Cocchi pedig Delmár Walter 500 kcm.-es sprint Sunbeam-gépén indul A múltkori Kaszala—Cocchi­­meces izgalmai fognak fokozottabb mértékben megismétlődni Szent István napján az újpesti Stadion fapadozatán. Legutóbb öt km.-es állóstartos verseny keretében mér­kőzött a két kivételes képességű menő s a pár-harc Kaszala győzel­mét eredményezte, aki ellenfele gé­pének sebességváltó defektusa foly­tán beálló 150 m. startelőnyéből 80 m.-t a célig is megtartott. Kaszala elért átlaga ebben a versenyben 2 p. 54.6 mp.-nek megfelelő 103.92 km. volt, legjobb köre 108 km. átlagú volt, míg Cocchi 109.6 km. körátla­got ért el. Kaszala. 500 kom.-es négy­­szelepes Majláth-Triumph gépen, Cocchi pedig egy hibás sebesség­­váltójú 350 kcm.-es Harley Davidson verseny gépen s-tartolt. A két menő múltkori összecsapása — mint iát­„Per crueen ad lucem“. Ez a né­hány szó van márványba vésve egy a mátyásföldi országút mellett épülő, közvetlen befejezés előtt álló emlékmű márványtáblájára, ame­lyet a gyászoló család emelt Király Miklósnak, a szerencsétlenül járt fiatal motorosnak emlékére a tra­gikus eset színterén. Az emlékmű rövidesen teljesen elkészül. Baumgarten László, a jóképes­ségű ultra-lightweight pályaven­­senyző biztos induló az újpesti pá­lyabajnoki versenynek 175 kcm.-es kategóriájában. Egy speciális Mc­­net-Goyon-gépet fog vezetni, amely a hírek szerint biztosan futja a 102 km-es sebességet. ható — nem teljesen reális körül­ményeik között folyt le, hiszen az olaszt gépe sebességváltó-defek'tu­­sán kívül' a kisebb hengerűrtarta­lom is hendikepelte. Ezek a hátráltató körülményeik ezúttal nem állnak fenn, mert mind­ketten fitt, egyenlően 500 kom.-es gépekkel indulnak. Kaszala megszo­kott. négyszelepes kitűnő állapotban levő Majláth-Triumph gépén, Co­­cclii pedig Delmár Walter sprint Sünbe a mj én indul el. A versenytől gép-gép melletti küzdelem után a stabilabb gép vezetőinek győzelmét várjuk 115 km-hez közeli átlagsebesség­gel. A verseny leggyorsabb körei- azon­ban könnyen megközelíthetik majd a 120 km.-es sebességet is. Putzker (500 New Gerrard-Blackb.) lett a gráoi Lansoha sétányban rendezett 'kilométerverseny főgyőztese 125 kilo­méter sebességgel. Kategória győztesek voltak Sa.ndler. (175 Puoh) 102.273 km-es, Hóból (250 Puch) 112.5 km.es, Butakor (850 New Genrard-Btackb.) 123.711 km-es. Putzker (500 New Gerrard-Bl ackb.) 125 km.es, Kratinz (750. Indián) 115,016 km-es és Eberau-Eberiiorst (1000 MatcMem- JAP) 123.711 km-es sebességgel. Az ol. dalkoesdk legjobb : ideijét.. Slanina .. (500 AJS) futotta 93.750 km-es sebességgel. Egy kis statisztika a Klausen­­versenyről. A tíz nappal ezelőtt 20.5 km-es távon lefutott hegyi derby rendkívül nehéz voltára élénk fényt vet, hogy a versenyt, —■ amelyen 191 benevező közül 158 in-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék