Sporthirlap, 1926. augusztus (17. évfolyam, 120-137. szám)

1926-08-19 / 130. szám

SPORTHIRLAP Rosszak a MASz versenybírói szabályai A versenybíró önkényének vannak kiszolgáltatva az atléták Az idén gyakrabban megtörtént, bogy versenybírók adott esetekben versenyeken úgy döntöttek vagy határoztak, hogy az a tiszta sport­­szerűség kívánalmainak ós a tár­gyi igazságnak nem felelt meg. Ez esetekben a panaszokra és felleb­bezésekre a MASz bizottságai és tanácsai sohasem nyújtanak jogor­voslást, mert a szabályok szerint , a versenybíró ítélete szent és sért­hetetlen. Azonkívül a MASz veze­tőségénél az a helytelen álláspont . lett úrrá, bogy a versenybírót, mint a szövetségi tekintély képvi­selőjét minden körülmények között védeni kell. Ez a kettős körülmény volt az oka annak, hogy a közelmúltban, mikor egy fellebbezéssel kapcsolat­ban a tanács . elé került egy elha­markodott versenybírói döntés, mondhatnék az egész tanács, elnö­köstül együtt, helytelenítette a versenybíró ténykedését, de azért azt szankcionálta, mert meg kel­lett védeni a versenybírói tekin­télyt. Sőt a tárgyalás folyamán az egyik alelnök kijelentette h-gy ha a fegyelmi bizottság ítéletén a tanács változtat, akk a saját •sze­mélyére nézve levonja a konzek­venciát és kivonul a MASz ból, hasonlóan leköszönését és vissza­vonulását helyezte kilátásba az el­­űÖk is, ba változtatnak a verseny bíró hatáskörén. Kedden két újabb versenybírói ítélkezés elleni panasz került a II. számú intézőbizottság elé. Az egyik a Budapest 800 méteres if­júságig bajnokságában beadott óvás elutasítása elleni panasza volt az MTK-nak. Az intézőbizottság a pa­naszt ném is tárgyalta, mert a szabályok szerint a versenybíró ítélete szent és sérthetetlen. Pedig van a MASz-nak egy másik szábá lya vagy döntése is, mely kötelezi a versenybírót, hogy a szabályok szellemében ítéljen,és ha nem úgy ítélt, akkor a szövetség azzal védi meg a versenybírói ítélkezések te-. kintélyét, ba a téves ítéleteket kor­rigálja. Jelen esetben is igazán kevés hozzáértés kellett ahhoz, hogyha egy 800 méteres versenyben a két favorit közül az egyiket elgáncsol­ják (az mindegy, hogy véletlenül) és az másodpercekig bukdácsol, ez­zel teljesen kiesik a reális verseny­ből,. azt a versenyt feltétlenül meg kell semmisíteni. Ha a szövetség az ilyen verseny­bírói ítéleteket szó nélkül aláírja, úgy éppen ellenkező hatást ér el _a kívántnál, vagyis teljesen lejáratja a versenybírói tekintélyt és azt fogják mondani, a versenybíró ha­talmi szavával dönthet, de ez nem lesz mindig a megnyugtató igaz­ság, hanem annak esetleg az areul­­esapása. A sérelmet szenvedett ver­senyzőre nem vigasz, ha azután a szövetség, mint a múltban is tette, bizalmasan elhatározza, hogy az il­lető urat többé nem bízza meg ver­senybírói funkcióval. Az MTK második panasza néni is panasz volt, hanem bejelentés, hogy egy bajnoki versenyről a ki­küldött versenybíró eltávozott és helyettesítésével egy olyan urat bízott meg, aki sóba versenybíró nem volt, a ' szabályokat úgy lát­szik nem ismeri és egy világos sza­bálysértés esetében nem adott helyt az óvásnak. (A finisben kócsolták az FTC futóját.) Itt elismerte a bi­zottság a helyettesítés jogtalansá­gát, de szintén nem ment bele az Ítélet tárgyi bírálatába. A múlt hetekben rámutattunk a versenybírói intézmény reformá­lásának a szükségére. És ha a szö­vetség el akarja kerülni, hogy a versenyzőkben végleg meggyöke­­redzék az a tudat, hogy ők a ver­senybíró önkényének teljesen ki vannak szolgáltatva és az ilyen­irányú — habár nem tudatos — túlkapások és igazságtalanságok ellen sehol sincs védelem, tehát a versenybíróban ne az igazságte­vőt, hanem ellenséget lássák, akkor valamely módon sürgősen változ­fsPORTHIRLApf | hétfői száma |% 12 oídal terjedelemben jelenik meg a T és részletesen beszámol a vasár- I ^ napi bel- és külföldi sporteseményekről. J tatni kell a jelenlegi helyzeten. Nem vádolunk egy versenybírót sem, hogy tudatosan tévedne, de emberek ők is, tévedhetnek, úr le­het rajtuk az_ indulat, befolyásol­hatja őket Ítélkezésükben a rokon- és ellenszenv, azért kell a MASz­­nak egy felsőbb fórumot teremteni, mely súlyával és tekintélyével re­­parálja az esetleges kirívó tévedé­seket és megnyugtatja a kedélye­­ket. _ \ Az intézőbizottságnak a szabá­lyok betűihez ragaszkodó, kettős állásfoglalása többeknél fogja ki­váltani azt a gondolatot, hogy a tárgyi igazság súlyos sérelmet szenvedett. Dávid, a román rekorder indul Magyarország súly- ás diszkosz­­dobó bajnokságában (?) Temesvárról jött sportemberek szerint a petrozsónyi Dávid, aki csak most dobott diszkosszal 46 mé­teren felül és súllyal is van közel 15 méteres eredménye, benevez és indul augusztus 28—29-én Magyar­­ország súly- és diszkoszdobó baj­nokságában. , Ha Dávid tényleg jön és indul, úgy a bajnokságnak ez a két dobó­száma lesz a legérdekesebb verse­nye. Diszkoszdobásban Dávid, Marva* lits, • Toldi,, Regős, a két Molnár, Egri, Nomn, Donogán, Haha, Eör­dögh, a, súlydobásban Dávid, Dará­nyi, Forbáth. Eördögh, Toldi min­den tekintetben világnívón álló nagy küzdelmet vívhatnak. iz MIK nem akar többé indulói a MG 15x400 méteres versenyén Rossz néven vette az MTK vasár­nap hogy a 15x400 méteres staféta­­futásnál a pálya belsejében, a cél­egyenes mentán a MAC részéről minden 5—10 méterre egy-egy úgy­nevezett „buzdító" volt felállítva és bogi- egyesek a pályán ide-oda futva biztatták a MAC futóit. Ezt az MTK atlétikai vezetői meg pem engedett „kócsolás“-nak tekintik és a jövőben nem óhajtják stafétáju­kat az egyenlőtlen fegyverekkel való küzdelembe küldeni. Miután a MASz-szabályok is szigorúan elő­írják, hogy kik lehetnek a pálya belsejében és azoknak is a verseny tartama alatt semlegesen kell visel­kedniük, a jövőben csak akkor vesz részt az MTK a tömegstaféta,-ver­senyben, ha azon a MASz fent em­lített szabályait betartják. Ezzel nem vonja kétségbe az MTK. hogy vasárnap a MAC más körülmények között is győzött volna. Éppen, mert nincs a MAC-nak ilyen külső eszkö­zökre szüksége a győzelem kivívásá­hoz, kívánja az MTK a jövőben, hogy teljesen egyenlő külső körül­mények között versenyezhessenek az Induló klubok. Ha ez nem lehet­séges, akkor inkább nem indulnak a jövőben. Reméljük, az egy év alatt, amelynek elteltével sor kerül a legközelebbi MAC 15X400 méteres stafétafutásra, megtalálják a meg­felelő megoldást és a versenyen minden klub indul, amelynek ott a helye. Az MTK ifjúsági, staféia- és csapatversenye Első nap s pénteken délelőtt 9 óra­kor a hungéríaúti pályán Szent István napján rendezi az MTK szokásos évi ifjúsági és tö­megstaféta versenyét, A versenyen eldöntésre kerülő ugró- és dobó­­csapatversenyek egyúttal Buda­pest bajnokságai is. Ez alkalommal Magyarország 3000 méteres ifjú­sági gyalogló bajnokságát is pro­gramba iktatták. A versenyt Jano­­sik (MÁV) könnyen fogja nyerni. Budapest csapatbajnokságai kö­zül az ötös csapatok részére kiírt diszkoszdobás és a távolugrás ke­rülnek eldöntésre. A diszkoszdobás­ra az MTK, FTC, BBTE és a MAC aspirálnak. Az MTK győzelmét várják az FTC előtt, de ha Pfeiffér és Balázs 35 méter körül dobnak, megszerezheti^ az FTC győzelmét. A távolugrás csapatbajnokság­nak is az MTK a favorit ja. 10x100 méteren az FTC és az MTK csapa­tai közül a jobban váltó staféta fog győzni. te MTE szent tstm-napi térti és nüi ajjjétikai versenye Pénteken délelőtt Irel 10 és délután fél 4 órai kezdettel a Margitszigeten A gazdag program és sok nevezés miatt két részben, délelőtt és délután rendezi az MTE nemzetközinek ter­vezett, de csak országos jellegű ver­senyét. A délelőtti versenyek közül a II. osztályú 4X100 méteres staféta B) és C) csoportjában az MTE, Postás és a MÁV stafétái lesznek elől. A Súlydobás előnyversenyben Eördögh kísérli meg, hogy a 14 méteres ha­tárt túldobja. A délutáni 'férfiverse­nyéik főszáma a sprint-triatlon FJuck, Kurunczy, Hajdú és Stein­­sorsa az FTC ós az MTK között fek­szik. A tízes 5000 méteres csapatver­senyben az MTK győz és e győzel­mével másodszor nyeri meg a Mun­kás-vándordíját. A női versenyben az MTE hölgy atlétái fognak dominálni. 800 méte­ren Garai (MTE) győz, 109 méteren Goda, Merkler ás Grünhut a favo­ritok. ________ A MAC elhalasztotta meghívásos versenyét, A Magyar Atlétikai Club augusztus 22-ére nagyszabású meghívásos versenyt tervezett, amelyen csakis a legnagyobb klasszisú birkózóink indultak vol­na, A verseny az Európa-bainok­­eágokra való előkészületek miatt elmarad, illetve — értesülésünk szerint — azt szeptember végén fogja a MAC megtartani. • w.w w • w w ^ A mérkőzésekre vonaitkozó miindien­­nemű érdeklődés vagy megkeresés a Sporthirlap titkársága (Dalmady Győző ucca 3., telefon 75—S4.) címére küldendő. Rákospalota (RÁC) profi csapata augusztus 22. és 29-ére vidékre ajánl­kozik. Megkeresések Mautner Győző Rákospalota, címére küldendők. Kossuth (ETSC) proficsapata _ au­gusztus 22. és 29-re vidékre ajánl­kozik. Pesterzsébet (ETC) proficsapata szeptember 19-re vidékre ajánlkozik. I. ligabeli proficsapatok augusztus 22. és 29-re vidékre ajánlkoznak. Menezsert keres egy II. osztályú proüklub. Ajánlatok a Sporthirlap titkárságához küldendők. Terézváros proficsapata szeptem­ber 19-ére vidékre ajánlkozik. Erzsébetváros proficsapata augusz­tus 29. és szeptember 19-ére vidékre ajánlkozik. _____________ Most jelent meg! Vitorlázás Kézikönyve Irta: Kehrer Béla 102 oldal terjedelemben, 51 illusz­trációval. Ara 4 pengő, 50.000 korona. Kapható a Stádium Sajtóvállalat R.-T.-nál, Budapest VI, Rózsa-utca 111. Szakorvosi rendelő betegek részére. Rendelés egész nap. EZÜST SALVARSAN-OLTÁS Rákóczl-út 3i I.. em. 1 (Rókiissal szemben) Felelős szerkesztő: Benedek Aladár A kiadásért dr. Pajor Jenő kiadótulajdonos felel wyomatott Stádium Sajtóvállalat Részvénytáraság körforgógépein Budapest, VI., Rózsa ucca 111. sz. Nyomdaigazgató: Janovits Ferenc Filmszínházak műsla CTA0 C7Í%5UÁ7ASé A feleségem frakkja vígjáték 8 felv. Fősz. Reginaid Denny és Laura la Planle Corvin Éva a cowboyok kőit I-I/I.jir.i- fiimi' 7 ÍV. fősz. Josie Sedgwick fii 7p„9 Buster Brown és a repülőgép Iel ' es Burleszk 2 felvonásban a 8\ Híradók áptKSfeSjja Szent István és vasárnap fél 4. fél 6. fél 8, fél 10 1 viSE'iÜ' A két szimuláns Vígjáték 7 felvonásban. Fősz. Hoot Gibson Kamara A szerelem banditája lel. József UO-,7 Filmregény 8 felv. Előadások Fősz. Bessie Lőve és Lew Cody 6 8 és 1U Szent István nap és vasárnap fél 5. negyed 7. 8 és 10 órakor 8 SS &-Fi!mc? Csütörtöki megnyitó műsor „ . , ‘ Magyar és Ufa híradók. 1 erez-korút 60. Utazás Mexikóban. leV Tinta Matyi. L. J21—Jü a Bumeráng >/ 6, a/<3 és 3/40 Vidám történet 7 telv. Márkus Einilia Hajrá európai (Égszakadás. „ . . földindulás) Vígjáték attr. 7 felv. Parkmozgo Nicoja* wmsky. Tplefnn I liv.87 Az élet futárja. Cow-boy telelőn J. idz o< drá!na g Ielv fősz.: jack Hoxie. ’/aS és ‘/-,10 éra_____________ m írmi A két szimuláns-R üt! Vígjáték 7 felvonásban. Telefon 26-04 Fősz. Hoot Gibson Aréna út 84 A szerelem banditája Filmregény. 8 felv. S es 10 oia Fős7. Rpssia < öve és Lew- Codv Hungária-úti pálya Augusztus 20-án Szent István napján ű. u. 5 órakor Magyarország - Lengyelország válogatóit futballmérkőzése. Fészek Mozgó Vili, Józscf-líöruí 70. Szanszuszf malom. Történeti vígjáték 10 felvonásban. Főszereplő: Ottó Gebiibr. Ördög zuhatag. Dráma 6 felvonásban. Főszereplő: Tóm Mix. GSGTÖRTGK. 1926 AÜG. 19. 10

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék