Sporthirlap, 1930. augusztus (21. évfolyam, 85-94. szám)

1930-08-07 / 86. szám

12 mg? ifj* SPOR­TBIRLAP CSÜTÖRTÖK, 1930 AUGUSZTUS 7. A balatonföldvári motorcsónakverseny sikerének hatása alatt legközelebb Buda­pesten is rendeznek hasonló mitinget feljegyzések az első authordversenyről A balatonföldvári motorcsónakver­­se­nynek volt egy nagyon nagy hibája, hogy nem rendezték Budapesten. Mert a verseny végeredményben olyan érdekes, mondhatni izgalmas látványt nyújtott, hogy Budapesten is feltétle­nül a legnagyobb sikerrel járt volna. A közönség ugyanis az olyan sportot szereti és látogatja elsősorban, amely izgalmakkal van telítve, ebből pedig Balatonföldváron alaposan kivehette a részét. És itt nem arra gondolunk, hogy egy csónak a nagy erőkifejtés­ben felborul és maga alá temeti uta­sát — ami ezúttal véletlenül meg is történt, — hanem magára a verseny­re, mely valósággal látványosságokat tárt a nézők elé. Mert ahogy a motor­csónak szemkápráztató rohanásában szeli, vágja a hullámokat, ahogyan felkapaszkodik azokra, ahogyan ug­rik, nem is a vízben, hanem a levegő­ben, az vetekszik a legvakmerőbb ar­­■ tiszamutatványokkal is. Aki még nem látott ilyet, el sem tudja képzelni. És ebben van az authordverseny érdekes­ségének a nagy titka és ez viszont bizonyság egyúttal arra is, hogy Bu­dapesten tízezrek gyönyörködnének az ilyen versenyekben. Ez pedig éppen elég ok arra, hogy itt is megrendez­zék.* Hogy ki a legjobb motorcsónak ver­senyző? Ezt bizony nehéz lenne el­dönteni egy verseny után. A legjobb eredményt, szinte szenzációs teljesít­ményt Delmar Walter érte el, miután 75 kilométeres átlagsebességet mértek neki. Igen ám, csakhogy, amint kider­­ült, a mérés körül egy kis hiba tör­tént és így mégsem bizonyos az a 75 kilométer. No de ez sem szerencsét­lenség, hiszen lesz még alkalma, hogy újból vízre, szálljon kitűnő John rom­jával, sőt az lesz majd az igazi vetél­kedés, amikor Urbach Lászlóval ve­heti majd fel a küzdelmet. Abból a versengésből azután igazán megszü­­lethetik majd olyan teljesítmény, hogy a 75 kilométer el nem vitatható valóság lesz.* Minedenesetr­e nagy kár, hogy ettől a versengéstől elesett a közönség, de hát­ ennek megvolt a maga súlyos oka. Urbach László csónakjának a motorja ugyanis levált a csónaktest­ről, mire a kitűnő versenyző egyen­súlyát vesztette és csónakjával együtt felborult. Szerencsére nem történt komolyabb baja, csak éppen annyi, hogy nem mérhette össze erejét Del­­márral és így a nagy szenzációnak el kellett maradni. Az első hírek úgy szóltak, hogy Urbach Johnson­ motor­­ja a Balatonba esett. Hálistennek ez sem igaz, mert a motor óvatosságból még kötéllel is meg volt erősítve a­­csónaktesthez és így azon lógva ma­radt. Hogy ez a kis malőr megtörtén­hetett, annak kizárólag az volt az oka, hogy a csónaktest a rendkívül erős hullámok miatt túlontúl igénybe volt véve. Végeredményben egyébként az a fontos, hogy a felfordulás folytán sem Urbachna­k nem történt baja, sem a motor nem veszett a Balatonba. •­­Ez a kis baleset egyébként mit sem von le az Urbach csónakjának az ér­tékéből. A Johnson-motort nem kell külön megdicsérni, azt eléggé ismerik már,, annál kellemesebb meglepetést keltett azonban a csónaktest, amely pompás kis alkotásnak bizonyult. Cso­dálatos, hogy bírja az iramot, hogy dacol a hullámokkal. Bizonyos, hogy a későbbiek során még sokat hallunk ■^é^él'á' c­sónakróL’ és am­i töm­égöbven* ''áéTééébB^'’ áébén'. "Ú "csemktést a rm-gyár ipar terméke. Bérmesek Jenő mérnök tervezte és készítette az IBUSz. balatonföldvári műhelyében. A pompás csónak egyébként a közel­jövőben a külföldön is szerepelni fog. Urbach Lászlót ugyanis meghívták Velencébe az augusztus végén tar­j­tandó nemzetközi csónakversenyre, amelyen Urbach ezzel a csónakkal fog rész­tvenni. A versenynek egyébként már meg­van az az­ eredménye, ho£y a siker ha­tása alatt a KMAC elhatározta, hogy a közeljövőben, talán már négy hét múlva, Budapesten megismétli a ver­­ senyt. Sőt hír szerint több egyesület is azt tervezi, hogy programjába ik­tatja a motorcsónakverseyek rende­­­­zését. Ez pedig a balatonföldvári ver­­­­seny legnagyobb sikerét jelenti. 149 nevezés érkezett a Klausen­­versenyre, a ss európai hegyibajnokság negyedik futamára Magyar’­résáról csak Harissialm László indul Szombaton és vasárnap futják le a versenyt Az esztendő egyik legnagyobb autó­­eseménye, a Klausen-verseny kerül szombaton és vasárnap lebonyolítás­ra. A verseny azért bír különös jelen­tőséggel, mert egyúttal az európai hegyibajnokságnak a negyedik fu­tama is. A versenyre a legnagyobb gonddal készül elő a rendezőség. Az Ihvifó- és motorosruházat KSrrrK&17 teáór­ás MESZEL­Y István Rt Váci-utCB 9 Árjegyzék ingyen érdeklődésre jellemző, hogy a svájci államvasutak Zürichből különvonato­kat indítanak a versenyre és egyéb­ként is gondoskodás történt, hogy a közönséget minden tekintetben a leg­jobban kielégítsék. A versenyre összesen 19 nevezés érkezett. Ezek így oszlanak meg: 61 motorkerékpár, 11 cyclecar, 23 túra­kocsi, 32 sportkocsi és 22 verseny­­kocsi. Ha figyelembe vesszük, hogy a résztvevők közt szerepelnek Európa legjobb versenyzői, akkor képet alkot­hatunk a várható küzdelmekről. Ben­nünket azért is érdekel a verseny, Saieléa, NSU, Viktória, Puch, Frera, Motosacoche, BSA, AIS, Rudge, Scott, New Hudson, Douglas, Moser stb. Hartmann már elutazott és útjára elkísérte Detmar Walter is, aki tár­gyalni fog Caracciolával, annak a svábhegyi versenyen való részvétele tárgyában. Védekezés az autólopások ellen. Kö­zölte már a Sporthírlap, hogy a német automobilklub pályázatot írt ki olyan találmányra, amellyel a leghatásosabban lehet védekezni az autólopások ellen. A pályázat határideje augusztus 1-én járt le, de már jóval előbb is a találmányok­nak egész tömege érkezett be a pályá­zatot kiíró klubhoz. Ezek a bejelenté­sek a világ legkülönbözőbb helyeiről jöttek. Vannak köztük angol, olasz, francia, osztrák és egyéb pályázók és a zsűrinek bizonyára nem kis munkát fog adni, hogy a találmányok tömegét át­vizsgálja és gyakorlatilag is kipróbálja. champigh­­ a világrekorderek­ gyertyája, Önnek­ is a legnagyobb­ teljesítményt adja CO-uTC ■Wli ‹/· ui ■ag 5P 05 twinco •-»-» C5 % 2 . .22 Z ^ © i ■Suiá N 55 ® K_­­»1 mert Hartmann László személyében magyar résztvevője is lesz. Hartmann, aki újabban a világrekorderek listá­jában is helyet foglal, nem minden kilátás nélkül veszi fel a küzdelmet, bár elbizakodottságra koránt sincsen okunk, hiszen a versenyzők közt talál­juk a világhírű Stuck, Caracciola, .... és ezek után mit vegyek? I ■MiTOBRÍHmK^ Burgaller, Campari, stb. neveit. Hölg­yversenyző is szerepel a nevezési listában. Schula kisasszony Bugaci­jával csinál majd konkurrenciát a fér­fiaknak. Óriási a konk­urr­énei a a motor­­kerékpáros versenyzők között is. Csaknem az összes márkák részt vesz­­nek a vetélkedésben és természetesen valamennyien legkitűnőbb menőkkel. Az utónevezés listája még nem isme­retes, de már az-;­eddigiek közt­ is a következő márkákat találjuk: DKW. Az autó- és motorkerékpártulajdonosok már várják, hogy megszabadítsák végre a tolvajoktól, akik olyan sok kelle­metlenséget okoznak nekik. Különösen Amerikában grasszálnak az autótolvajok és pedig olyan sikerrel, hogy a múlt évben például az ellopott autóknak csak negyven százalékát sikerült visszasze­rezni, míg hatvan százalék nem jutott vissza gazdájához. Új képviseletet kapott a DKW. Július 26-án közöltük, hogy a Zschoppauer Mo­­torenfabrik J. S. Rasm­ussen A. G. igazgatója Budapesten járt és tárgyalá­sokat folytatott a DKW-motorkerékpá­­rok budapesti képviselete tárgyában. Akkor jelentettük már, hogy a tárgya­lásoknak rövidesen meg lesz az ered­ménye. A zschoppaui gyár a napokban elöntött és a DKW-gépek képviseletét a Majláth cégre bízta. Az új képviselet­­rövidesen meg is­ kapja­ az első szállít­­mányt. izomerősítők, tornaszerek KERTÉSZ Tódor és WESZELT István­ Rt. Váci­ utca­i Árjegyzék ingyen a székesfehérváriaknak is, ha törté­netesen a vámon túljutottak és vissza akarnak kerülni saját váro­sukba. Ma már —­ amikor vizsgálat folyik Székesfehérvár polgármestere ellen — meg lehet állapítani, hogy milyen okok késztették a várost ilyen hallatlanul magas vámszedés­re. Az autó és motorkerékpárok tu­lajdonosai joggal követelhetik, hogy sürgősen szállítsák le ezeket az in­dokolatlanul magas vámokat, ame­lyekért még csak jó utat sem kap­nak Olcsó benzin a klubtagoknak. Ezt az újítást a Német Touring Club honosí­totta meg. Értesítette ugyanis tagjait, hogy abban a kellemes helyzetben van, hogy a benzint a mindenkori naptáron alul, három pfeniggel olcsóbban tudja adni, de természetesen csak a tagjainak. Ez azután a­­propaganda tagok verbá­­lására. Amikor egy motoros esküszik... Szeptember 21-én nagy motoros ün­nepség színhelye lesz Pécel község. Ott fogja esküvőjét megtartani Né­meth János, a BSE szimpatikus tag­jai Németh egyike a legnépszerűbb motoristáknak, aki a motoros társa­dalomban a legnagyobb népszerűség­nek örvend. Ezt az általános szerete­­tet Németh azzal akarja viszonozni, hogy esküvője alkalmával uzsonnán vendégül látja összes motorostársait. A BSE természetesen testületileg vesz részt az esküvőn és a péceli la­kástól a templomig motorkerékpáros sorfalat áll majd a násznépnek. De ott lesznek testületileg a többi egyesüle­tek is, úgyhogy legalább 150 gép­jármű felvonulása várható az eskü­vőn. És ez a motortömeg egyszerre fog majd búgni, amikor az új pár Pé­cel utcáján áthalad. Az esküvőn ot­t lesz Németh Mária, a világhírű éne­kesnő is, aki Németh Jánosnak tudva­lévően a nővére. A Radco és a Gillet motorkerékpárok budapesti vezérképviselője, Szajkó Jó­zsef a Lázár­ utcából elköltözött és új helyiségébe mától kezdve Király­ utca 9. szám alatt van. .Ott volt a cégnek már eddig is a műhelye és most az üzlet, raktár, iroda és műhely egy helyre kon­centrálódott, ami mindenesetre nagy előnyt jelent úgy a vevőknek, mint a cégnek. Le kell szállítani a székesfehérvári kövezetvámot! Sokat írtak, de még többet panaszkodtak már arról, hogy mennyire megsarcolják azokat az utasokat, akik gépjárművel merész­kednek Székesfehérváron keresztül­haladni. Pedig erre vezet az út a Balatonra és így igen fontos érde­kek fűződnek ahhoz, hogy ezt az ano­máliát sürgősen megszüntessék. Szé­kesfehérvár polgármestere léptette életbe ezeket a példátlanul magas vámokat. A motorkerékpárok után ugyanis 1 pengő 50 fillért, az autók után pedig 2 pengőt kell a város határában a vámszedő kezébe le­szurkolni, különben nem lehet a vá­roson ker­esztül jutni. Hogy milyen horribilisek ezek a vámok, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy másutt 16—20—30 filléreket szed­nek kövezetvám címén. És ami a leg­érdekesebb, sőt szinte humoros, eze­ket a vámokat meg kell fizetni még

Next