Sporthirlap, 1931. november (22. évfolyam, 96-103. szám)

1931-11-28 / 103. szám

10 resarasRESPORT H1 01­­P hogy az olimpiai vesrenyzőink megfelelő megélhetési viszonyok közé jussanak, Ezért különben el lehetünk készülve arra, hogy az olimpiai kiküldetéskor éppen a legjobb versenyzőink nem állhatnak majd rendelkezésre. Ke tessék azt mondani, hogy az OTT és olimpiai szakosztálya nem állásköz­vetítő intézmény, de hassanak oda, hogy összeköttetéseik igénybevételé­vel azt a néhány kiváló sportem­bert, aki a mai súlyos gazdasági vi­­szonyok között nem képes exiszten­­ciáját biztosítani s így a sportolást jó űzheti megfelelően, átsegítsék a válságon és tegyék lehetővé szá­mukra az olimpiára való felkészü­lést. Ha ugyan egyáltalában törőd­nek még azzal, hogy Magyarország színei Los Angelesben a népek nagy csatáján képviselve legyenek ... Ki nyeri a tőrcsapatb­ajn­okságot ? Rövid interjú a Vivószövet­­ség fő­tkárával — Halló! Itt Sporthirnap. Ott? — Vívószövetség, Misley főtitkár. — Érdeklődünk a tőrcsapatbajnok­ság esélyeiről. Mi a véleménye. Ki nyeri ? — Nyilvánvalóan a Tiszti Vívó Club. Gfellner, Kadnitzky, Hatz Ottó, Masz’ay homogén, erős együttest al­kotnak, a többiek nem tudják meg­bontani soraikat. — A MAC? — Pillér Franciaországban van, ami nagy hendikepet jelent. Nagy, Hatz József, Gerevich, Hehs rsim megvetendő ellenfelek, de nem hi­szem, hogy komolyan számítani­ le­hetne a győzelmükre. Ámbár a ví­vás a vívás. Minden lehetséges, mis biztos is, hogy a Maoisták Pillér nél­kül is ki akarják vágni a rezet. Na, de mégsem... — A további sorrend véleménye szerint hogy alakulhat? — Harmadik lesz a BEAC, negye­dik a RAC. Ezt biztosra veszem. J-RUHÁT mii vízhatlan Fódenból ^ Kg mén­ek után pr­bálva H 3pengőért készítek 8| JEtt­­ra ISICIOT sportszslft, EÖ1 VŐS, fajtá Mk­úL írre A 26/1 x I. emelet f­­gi 'i ELE KON . AU­­ Ovi ATA 292- 71 — Közölhetem, hogy a verseny va­sárnap csak délután 5 órakor kezdő­dik, mert mindössze négy­ csapat ne­vezett és ezt a körmérkőzést már dél­­délután is le lehet bonyolítani. — Köszönjük. Sg.i/ kis Domis~-~'}uv/ícia. ásszá vacj­ij, (ntfpCiA is az-a tzMM/íváti? (Szín: Santdlt vivő terem­, lő pér kardja csattog. Személyei­: Doros, Gerevich Ali, Ka hős, Santelli, Nézők.) Doros (Gerevichhez): Ali, AU, hol vagy? Gyere, vívjunk. .Ali: Tessék várni egy kicsit, most pihenek. Doros: • Gyere csak. Habos Danás lesz a zsűri. Nem szólok egy szót sem, annál tesz a tus, akinél ítéli. Ali: Jó, én se szólok. Kabos: Állás, rajta! (Vívnak.) Állj, tus Doros! Doros: Tu­s Doros: Jó, nem szólok egy szót sem.­­Kabos: Nem is szólhatsz. Állás, rajta! (Tovább vívnak.) Állj! Állj! Tus Gerevich. Ali: De Bandikám, hozzám se ért. Kabos: Én láttam, hogy a kezeden talált. Santelli (mesziről): Kezem fiú, mi az, mi csinálja magán. Ez Gerevich támadta. Nézők: Gerevich támadt. Kabos: Jó, akkor tus Doros. Ali: Nem baj, legyen nálam. Doros: Hallgass! Nálam van. Tus Doros. Ali: De előbb nálam ítélte. Külön­ben is azt tetszett mondani, hogy nem tetszik szólni egy szót se. Doros: Később meg nálam­ ítélte. Tanköteles vagy, ne szólj egy szót se . . . Ali: Csak azért szóltam, mert azt mondta, hogy el tetszett találni. Még azután én támadtam. Doros: Nem úgy van az, én tá­madtam, csak nem túl áltam. Ali: Ne­mftyei Kabos: Ti mondtatok, hogy nem szóltok egy szót sr. Doros, AH (egyszerre): Jó, nem szólunk egy szót se. Az olaszok még egy próbát tartanak a magyar—olasz torna­­verseny előtt A december­­ 13-án Budapesten sze­replő olasz válogatott tornászcsapat összeállítása még nem végleges. Az olaszok ugyanis igen nagy súlyt he­lyeznek arra, hogy éppen az olim­pia küszöbén győzelemmel hagyják el Budapestet. Mint arról a MOTESz-t levélben értesítették, de­cember 7-én Milanóban gyűjtik össza Olaszország legkiválóbb tornászait s itt egy próba­versenyen elért ered­mény alapján fogják elvégezni a csapat végleges összeállítását. A próbaversenyre a következő torná­szokat jelölte ki az olasz szövetség: Neri, az amszterdami olimpia nyúj­­tóversenyének második helyezettje, Lettora, aki már a párisi és amsz­terdami olimpián is tagja volt, az olasz csapatnak; Martino, a párisi olimpia gyűrű versenyének győztese, Lucchetti, a Braglia arany koszorús­verseny 1929. évi győztese, Mandrini, Olaszország 1928. és, 1929. évi bajno­ka, továbbá Gianinonne, Tognini, Tranei, Ballistoni és Lupi, a feltörő fiatalok, akik ezen a versenyen akarják­ bebiztosítani helyüket a los­­a­n­gelesi csa­pa­tban. A válogatóver­seny befejezése után a csapat azon­nal vonatra ül. Milanóban és az olasz szövetség elnöke,, lovag Cor­­bari vezetésével útnak indul Buda­pestre. ATLÉTIKA Az MTK atlétikai szakosztálya december 12-én este 7 órakor tartja évadzáró ünnepélyét a klub Andrássy­úti helyiségeiben. AUTÓ ÉS MOTOR Szeptember 11. vagy szeptember 18. A jövő évre szóló sportnaptárt ösz­­szeállította és kiadta úgy az AIACK­, mint a ITCM. A két nap­tárnak természetesen egyezéni kelle­ne, mégis ■ amint megállapítottuk — az osztrákok Semmering-versenye és a fél hegyiversenyünk dátuma nem egyezik a két naptárban. Mert míg az ALACK­ szerint a Semmering- Verseny szeptember 11-én, a Buda­pest hegyi verseny pedig szeptember 18-án kerül lefutásra, addig a FICM által kiadott naptárban a két határ­nap fel van cserélve. Felhívtuk erre a körülményre a KMAC figyelmét, a ktonnán azt az értesítést kaptuk, hogy az eltérést, ők is, észrevették és már intézkedtek is a korrigálás vé­gett. A KMAC érintkezésbe lépett ugyanis az Osztrák Automobil Club­bal és tisztázta vele a­ két verseny dátumát. Eszerint a két verseny vég­leges határnapja: Semm­ering-verseny: szeptember 11. Budappest hegyiverseny: szeptem­ber 18. Ebből megállapítható, hogy az AIACR naptára közölte helyesen a versenynapokat. Receptek a hűtő­víz befagyása ellen? A hőmérő higanya fagypont alá szállott: itt a tél. Ami azt jelenti, hogy az autósnak és a motorosnak védekeznie kell a hűtővíz befagyása ellen. Sok mindent ajánlanak ez el­len a motorok orvosai és mi is se­gítségükre kívánunk lenni az­ érde­keiteknek s ezért alább adunk né­hány­ jól bevált, biztosnak nevezhető receptet a hűtővíz befagyása ellen. A befagyás ellen a hűtőbe spirituszt vagy glicerint kell önteni, de a glicerint nem sza­bad egyedül használni, mert így megtámadja a gumitömlőket. Ha tiszta spirituszt kívánunk alkalmaz­ni, akkor a keverési arány ez: 10 fok hidegig: 63 ti sprrtusz, 75 f. víz 29 fok hidegig: 30 % spiritusz, 70 % víz 29 fok hidegig: 40 % spiritusz, 60 1­. víz A glicerkikev­eréket így kell hasz­nálni: - , 20­ fok hidegig: 13 %­­ spiritusz, 13 % glicerin,­­60 víz 26 fok hidegig: 17 % spiritusz, 17 % glicerin, 66 % víz. • A második próba is sikerült —­­ megtartják az FTC dirt-track versenyét Csütörtökön délelőtt — amint jeleztük — megtartották az üllői­úti pályán a második próbát is, mely kitűnően sikerült. Kiderült, hogy a futballpálya kiválóan al­kalmas ilyen versenyekre és bár az mai állapotában is megfelelne a kívánalmaknak, mégis úgy ha­tároztak, hogy a versenypályának kijelölendő részeket salakréteg­gel látják el. Ez igen helyes és mi ehhez csak azt ajánljuk, hogy az így kisalakozott pálya belső körét kerítsék­ be. Attól lehet ugyanis tartani, hogy a versenyzők korlát vagy egyéb határjelző hiányában átlépik a pá­lyát, mely esetben őket diszkva­lifikálni kellene, nem is szólva ar­ról, hogy­­az óvásoknak is tág te­ret nyújthat a bekerítetten pálya. Ennek az eshetőségnek tehát mindenképpen elejét kell venni, annál is inkább, mert az nem is kívánna nagyobb áldozatokat. Egész egyszerűen a belső salak­pálya határvonalán vékony kis­­ pálcikákat kell kitűzni és ezeket­­ olcsó fehér szalaggal, vagy akár­­ papírral összekötni, hogy az eset­leges ,határátlépéseket” így köny­­­­nyen meg lehessen állapítani. Ez az intézkedés nem kerülne sokba és elejét venné az esetleges disz­­kvalifikálásoknak és óvásoknak. Nyomatott a Stádium Sajtóvátrhslat küírói’iógépeül,­ VI.,­ Rózsa-utca 111. sz. ! i Ft£M Mint a bomba!... (Bemutatták az új magyar beszélőfilmet) A finn megszólalt és a magyar mo­zikat angolok, németek, franciák kerí­tették a hatalmukba. Nem tudtuk s nem akartuk hinni, hogy Magyaror­szágon most már örökké idegen nyel­vű filmszínházak működjenek, hogy a magyar életnek legyen egy olyan területe, ahol minden nyelv hivatalos, csak a magyar nem. Ezért hittük, hogy a beszélőfilm feltalálója — ha nem is gondolt rá, ha nem is akarta — a magyar filmgyártást is új élet­re keltette.. Sajnos, a közönség látva az itthon és külföldön készített gyatra magyar beszélőfilmeket, kezdte azt hinni, hogy minden kísérletezés reménytelen. A magyar beszélőfilm csak rossz lehet. Igyekeztünk szembeszállni a kiala­kuló közhangulattal, minden alkalom­mal figyelmeztettük úgy a filmszín­házak vezetőit, mint a közönséget, hogy bocsássák meg a kísérletezők hibáit, különben sohasem kerülhet sor a jó magyar beszélőfilmekre, amelyek majd kiállják a versenyt az idegen filmekkel és kielégíthetik a legkénye­sebb ízlést is. Most a nyár folyamán ismét filmet forgatnak a Hunnia-filmgyá­rban. Egy külföldi vállalkozó kegyeskedett ki­használni azt a kitűnő alkalmat, hogy Budapesten a film­­ gyári költségei alig teszik ki a németországi költsé­gek egyharmad részét. Mert nálunk a műterem ára kb. 60 százalékkal ala­csonyabb, mint külföldön, éppen azért, hogy a külföldi filmtőkét idecsalogas­­sák. (Ezért hoztak a németek olyan rendeletet, hogy csak azt tekintik német filmnek, amelyik Németor­szágban készült.) A külföldi film­­vállalkozó,­ aki Budapestre jött, ma­gyar és német Verzióban­ készítette el a filmet, melynek címe: — Hyppolit, a lakáj. . Filmkörökben híre járt, hogy a film nem rossz. Bátrabb emberek azt is mondták, hogy jó. A hírek azonban — most már megmondhatjuk — nem találtak hitelre. A magyar beszélő­­filmben senki sem bízott. Mikor a kö­zönség a bemutató színház foyerjében meglátta a Hyppolit képeit, azt mond­ták:­­— Jaj, már megint egy magyar film!... — És péntek este­­ bemutatták ezt a magyar filmet. A közönség savanyúan nézte a szokásos bevezető feliratokat. Azután kezdődött... Néhány felvétel Budapestről: a Du­­llapart, Savoyai Eugen lovasszobra, azután forgalmas utcák, terek... Jól ismert képek, de valahogy stílusosan fotografálva, „film­szemmel” össze­­keresgélve... Budapest a világváros... A közönség­ nézett. Egyszerre teherautók sora látszott, előttük egy lovaskocsi, amely elakadt. ...Torlódás, kiáltozás, egy rekedt hang ...a kép emelkedett, láthatóvá vált a kocsis: Szenes_ Ernő... és magyarul beszélt!... A közönség mosolygott. Ugrott a kép... Iroda... Schneider Mátyás bérfuvarozó... Kabos Gyula, remek maszk és egy szó... A közönség kacagott!... Azután tovább folyt a játék... A bérfuvarozó leánya szerelmes a fia­tal üzletvezetőbe, aki mint soffőr ke­rült a céghez, holott diplomás mér­nök... A szülők a tanácsos úr unoka­­öccséhez szeretnék adni a leányukat, mert akkor biztos lenne az a bizonyos közszállítási koncesszió... A bérfuva­rozó felesége lakást fogad fel, az előkelő Hyppolitot, aki 27 évig szol­gált egy grófnál... Csortosa... A la­káj újra bútoroztatja a Schneider­­villá­t, fogyókúrára kényszeríti az úr­nőjét és minden vacsora előtt szmo­kingba bujtatja a gazdáját... Sőt ráveszi a „művészet pártolására” is... Végül elintézi, hogy a szerelmesek egymáséi lehessenek... És a közönség nevetett, kacagott, tapsolt. Siker volt. Úgy csapott le ez a siker, egy magyar beszélőfilm sikere, mint a bomba!... Az örvendezésen túl, keressük meg — okulásul! — a siker okait. Kabos Gyula alakítása szenzációs. Színpadokon régen ismert és elismert komikust tehetsége a beszélőfilmen hatványozottan érvényesül. Csortos Gyula kabinetalakítását tanulmányul ajánlhatjuk Holl­ywgood és Berlin sztárjainak. Gőzön Gyula kisebb le­hetőségeket is remekül kihasznál. Haraszti Miki jó, Szenes Ernő és Simon Marosa duettje, nagyon ked­ves. Jávor Pálból ugyan hiányzik a filmbonvivánok simulékonysága, túl­ságosan merev, de a mérnök szerepé­ben valahogy ez is megbocsátható. Gárdonyi, Sárosi, Bársony, Herceg és Pázmán „Cémahang-dalár­lá”-jtt igen mulatságos. Kitűnő Góth Sándor epi­zódfigurája. A fiatalság nőnemű ré­sze már nem­ dicsérhető ennyire. Ér­dekes, hogy a beszélőfilmekhez nem találnak egészen megfelelő fiatal női szereplőket. Fenyvesei Éva jól beszél, jól mozog, de azért nem hisszük, hogy ő lesz a beszélőfilm magyar primadonnája. Viszont a nagyon szép Erdélyi Mici filmszerű, dekoratív je­lenség, táncolni is tud, azonban se énekhangja, se filmre alkalmas be­szédtechnikája.­­ Miért jó a film ? Még fontosabb okok : tehetséges, rutinos emberek ké­szítették. Rendezője a kitűnő, sok sikert aratott Székely István volt, aki Berlinből jött haza elkészíteni a Hyppolitot. Zágon István kedves me­séjét Nóti Károly írta filmre. Első­sorban ennek a két magyar tehetség­nek érdeme, hogy a Hyppolit jó film és méltó a sikerre. BIRKÓZÁS Nagyszerűen sikerültek a bir­kózó bírótanfolyam „nevezései”. Nagy az öröm a Birkózó Szövet­ségben, nem csak azért, mert a hét elején megkezdett bírótan­folyamra több mint 50-en jelent­keztek, hanem, mert a hallgatók között 27 egykori és jelenlegi versenyző van. Az ismertebbek: Matúra, Győri, Galambos, Szalay, Sznyes, Schaller, Heller. Érde­kesség még, hogy Révész detek­­tívfőfelügyelő és Bálló dr., a Rókus kórház sebészorvosa is birkózóbíró akar lenni. A gyakor­­lati előadásokat már kedden megkezdik. SZOMBAT, 1931 NOVEMBER 28. Két Eisemann-sláger is fokozta a hangulatot. ..Pá, aranyom, pá!...” és „Köszönöm, hogy imádott...” Végül azt is eláruljuk, hogy míg a Kék bálvány című magyar beszélő­­film 130.000—140.000 pengőbe került,, addig a Hyppolit költségei nem ha­ladták túl a 100.000 pengőt. Pedig a Hyppolit kiállítása fényesebb, tech­nikája finomabb. De szakemberek ké­szítették!... Filmszínházak műsora BELA JAKOSI (Irinyi u 21 T.J 63—3 — 29). Clőadás: 5, 1,8. 010 Vas­i fái 4, 5, 6, fét 8, negyed 9, 10. A fér­jem barátnője mucié English, Fritz Schultz, Stalph A, Roberts). — A vicekend hősei (Zoro és Huru). — Han­gos Magyar Híradó. 110IKK,RaF (Vili. József­ körút 63. T.J 38—4­­70 1. Eladás: W. V18. 10. Vas.: 2-tól. Kit szerettem az éjjel. (Liáne Haid, Petrovich Szvetiszlav; vígjáték.) Buffalo Bill (kalandos dráma, Wallace Beery, John Ma­rroron), CAPITOL (VII., Baross tér Jegyrende­lés: 54—3—37 1. Előadás: 4. 6, 8. 10. Vas.: 2-kor is. őszi manőver (Paul Hörbigor, Lucie English). — Szellem­­járás a játékboltban BECSI (VI., leráz Kérni 29. T.: 21-3- 43. 25-9-32. 0-8~05.h­ Előad.: 4, 6,8, 10. Vas.­ 2-kor is. Hangos híradók — John Boies, Lupe Velez: Katyusa (Száműzetés Szibériába. ELIT (V.: Lapot kiírat 16 T.­ itt 1—51 )• Előadás: 4, 11, 8, 10. Vas.: :J, %,@, U'J, Kő, 10. Erénycsőszak . (Halph'A. Gio­­berts, Félix Bressart). — Siiki szüle­tésnapja. 1'­ÉSZ­EK­­VIII., József körút 70. T.: 46- 6—40.1. Előadás: Kő, 14,8, %W, Vas.: 403-tól folyt B­e : hangos barleszk­­matiné. — Ék­szerrablás a hálószobá­ban. (Steginald Denny.) — Mikor le­szel az enyém! (Eggert Márta.) — Sascha-varieté. FÓRUM FILMSZÍNHÁZ­­Kossuth Lajos­­utca 18. T.: 10— 5—43. 80—5—07­: 5, 18. 010. Vas., szomb., ünnep: 4, 6, 8, 10. Hyppolit, a lakáj (Pesti emberek pesti története, Irta: Zágon és Nóti. Eise­­mann-Jane. Csortos, Góth, Kabos já­téka). — Halló IIt. rádió (Európa rá­diója reggeltől estig). IMPERIAL (VII., Dembinszky utca és Aréna út sarok. T.: 32- 8 90.1. Előadás: ■ 5-től * folyt. Vas.: fó 1 3-tól. Erénycső­szök (vígj.: tfalvi, A. Roberts, Félik Bressart). — Kit szerettem az éjjel (Operett, Liáné Haid, G. Alexander, Petrovich Sveti ,zlav). V­as. d. e.: bur­­leszkmatiné. JÓZSEFVÁROS! (Kálvária-tér 6. T.: Sl- 6-44.1 Előadás: 7. 1,510. Vas: 2-től folyt. Az út Dison (Budapesten először). — Saszterprine (Harold Hoyd). — Cowboyszerelem (Garry Cooper). KAMARA ÍVD Bohány-n 42/44 Tel.: 41—0—27.). Előadás: 6, 8, 10. Az elsza­badult Afrika (Misztikumok, ismeret­len szépségek, hátborzongató titkok és rejtélyes csodák filmje. Magyarul be­szél). Híradó: U­DOVIKA (!Ko­nisSi út 101.1 Előadás: fél 5, T, wgyu. 10. Vas : 2-től folyt. Egy kis ballépés (Renata Mü­ller). — A táncos huszár (Gretl Tholmer). NÉP (Sáli­nz 70 T.: 93—0 -iki.i­llésk.: 5 től, vas.: 3.tól folyt. Erzsébet ki­rályné (Lil Dagover, Paul Ottó).­­­­Pénz áll a házhoz (Siegfried Arno). OMNI­A (Vill., József korul és Kölcsey­­ulea sarok­. T.: SO 1— 25.). A Western Electric leadógépen. 4. fi. x. ni Vas : ü­nnep: 2-kor is. Hangos híradók — .John Boles Lupe A’elez: Katyusa. (Száműzetés Szibériába.­­ ORION (1V) Eskü út 1. T.: 83 -1­­02.1. Előmlás: VJ6. V­.8. Vő 10 Vas :­­14 kor is. — Nem leszek a férjed (Jeanette Mac Donald, Reginald Denny). — Ma­gyar és Fás híradó PALACK FILMSZÍNHÁZ (Erzsébetkör­­út 8. Telefon: 363-23.) F.l.ad.: 4. k­. 1 10. Hangos híradók. — Hortobágy (ma­gyarul és németül beszél: Mindszen­­thy, A­erebes) PATRIA (Vill., Népszínház u. 13. T.­ 45 — 6—73.1. Előadás: V-­ 5. (­ 8. %0). Vas.: fél 3-tól folyt Kit szerettem az éjjel (Liáné Hairt. Petrovich Szve­tiszlav hangos vígjátéka­i — Szent láng (dráma, Dita arlo, G. Fiöl­lich). _ (Nagy m­ezrt-u. 22-24 T.i 220 US, 292 ta a ~■50)1 2—io-ig folyt, azután 6, 8, 10. Vms. 1-4-ig folyt.. i»: r«:» » u nii'Ai «*i) azután 4, 6, 8,10. (V'ns. (I. e. üli órakor gyermekmatiné. Oszkár bácsi meséli Hyppolit, a lakáj (Zágon Ist­ván, Nóti Károly vígjátéka: Csortos, Góth, Kabos). — Írország (útiképek) — Filppy m­int autótulajdonos. — Hangos m­agyar és amerikai híradó. 1IOYAL APOLLO (Erzséb­et korik­ 45­7­s J. 429—46, 419-02.1. Előadások:­ 5, 10. Szomh., vas.: 4, 6, 8, 10. Bobul (Vi­dám történet egy úrról, akinek köny­­nyű az élet, mert sodródni tud). — Magyar világhiradó. ROXY (VI­., Rákóczi út 83. T.: J 43-8- 24.1. Előadás 4-tfil. vas.: 2 tői , folyt. Kit szerettem az éjjeli (Liáné Hgid George Alexander, Petrovich Szveto­­zár). — A tenger hiénái (kat. reg. 10 fv.). — Hangos híradó: TÁTRA­­IX., Üllői út 63­1 Előadás: 1­73. 7,­­410. Vas.: 3-tól folyt. Kémszolgálat (Brigide Ilelm, Willy Fritsek). —A pesti fia — (Teréz körút 60 T.­ 197— 67 és 68). Előad.: 5, ne- /stlíkk gyed 8, fél 10. Szombat, \l­§'£H, vas., finnep- 1­6, 8, to Marlene Bietrieb hatalmas drámája: X 27. A titok­­zatos asszony — Híradó: CORVIN (Vili József körút és üllői-öt sarok. T.: 38 9­88 39- 5 84.1. Elő­adás: 1,66. v.8 1,610 Vas ■ <^4 kor ti. A császárvadász (Louis 'Trenker). — Híradó: I ItAMA 'Rákóczi út 21 T.: 450 43 és 460 46.1. S. V18, */,13 Szombat, vas. ü­nnep: 4. fi 8. 10 Híradó.­­ Marlene Pietrich hatalmas drámája: X. 27. A titokzatos asszony Fiók adminisztráció Csehszlovákiában: L­i­p­a Újságiroda, Bratislava, Hosszú­ u. 13. Felelős szerkesztő és kiadó: Benedek Aladár Foltk­ís üzemvezető­: Győry Aladár.

Next