Sporthirlap, 1932. február (23. évfolyam, 10-17. szám)

1932-02-25 / 16. szám

10 SPORTHÍRLAPCSÜTÖRTÖK, 1932 FEBRUÁR 25. 90T0 S MOTOR ||lliiiiu..........impiP"....""Ilii­g A TTC versenyére az „ellen­lábas" FTC tábora vonult fel a legnagyobb számmal Érdekességek az idény első motoros eseményéről A kezdet biztató volt, ami már abból a szempontból is fontos, hogy fokozza a kedvet a további verse­nyekhez, aminthogy bizonyos, a TTC motoros szakosztályának a példáját többen fogják követni. A megbízha­tósági versenyek után már tavaly áhítoztak a versenyzők és a mos­tani, jól sikerült miting ezt az ér­deklődést — ha lehet — még fo­kozza. És az egyesületekben, úgy látszik, meg is van a hajlandóság hasonló ténykedésre. Újabban ugyanis az MTK is, mely eddig meglehetősen elzárkózott a verse­nyek rendezése elől, tervezi egy megbízhatósági triál lebonyolítását, annál is inkább, mert a KMAC egyeztető ülésén bejelentett hóver­senyére hó hiányában nem volt al­kalma.* A TTC versenye egyébként igen érdekes, tanulságos és­­ mulatságos is volt. A triálszakaszon ugyanis jó­kat lehetett nevetni. Mert nem mu­latságos például, hogy egy 800 kcm-es, tehát hatalmas masina, ezt a mintegy 200 méternyi utat nem ke­vesebb, mint 20 perc alatt abszol­válta. Elképzelhető, milyen erőlkö­dést kellett kifejtenie Kiss Ferenc­nek — mert ő ült a gép nyergében — amíg végzett az úttal. Kiss gépé­nek pörgött-pörgött a hátsó kereke, de a masina csak állt egy helyben, mozdulatlanul. De nemcsak mulatni lehetett a „kesergőn”, hanem ije­­dezni is, mert volt bukás bőven. Szerencsére azonban komolyabb bajt ezek sem idéztek elő. Egy-két fog el­vesztése ilyenkor oda se neki. * Bazala Gábor esete is a humoros részhez tartozik, bár a dolog köny­­nyen komolyra is fordulhatott volna. Egy fiatal versenyző, Riemer Béla (MTK) ugyanis, aki Standard gé­pén először vett részt nyilvános ver­senyen, oldalkocsijában Bazala Gá­bor klubtársát, a már tapasztalt „vén rókát” vitte magával, akinek útbaigazításaira ugyancsak szüksé­ge volt. És Riemer követte utasa ta­nácsait, mely úgy szólt: — Mindent bele! Riemer bele is adott mindent és pedig nemcsak az egyenesben, ha­nem a pilisvörösvári fordulóban is. Igen ám, azonban a fullgázos for­dulóvétel azt eredményezte, hogy a tanácsadó mitfárer kipenderült a kocsiból. Ezt a versenyző nem vette észre és csak akkor lett figyelmes a Bazalát ért „akcidensre”, amikor erre a község benszülöttei kiáltozá­sokkal és hadonászásokkal figyel­meztették. Riemer persze visszament utasáért, akinek szerencsére komo­lyabb baja nem történt. De bizonyos, hogy Bazala a jövőben nem fog ha­sonló tanácsot adni. Az átigazolási szabályok elhalasz­tásának hasznát első ízben éppen az az egyesület látta, amelyiknek indít­ványára azt tavaly elfogadták. A TTC versenyén Wittenberg József, a tavalyi oldalkocsis bajnok, az MTK színeiben indult. Wittenberg ugyanis a TTC-ből visszatért régi egyesületébe és most ott kívánja versenykarrierjét folytatni. Az új, illetve régi színek azonban ezúttal nem hoztak dicsőséget Wittenberg­­nek, mert Pomáz előtt hátsó kereke defektet szenvedett, aminek a rend­behozása 41 percet vett igénybe. Wittenberg ragasztója befagyott és sok időbe tellett, amíg mást tudott szerezni. Ezért a késésért 21 bünte­tőpontot szedett össze, amihez még 20 darab járult azért, mert utasa a triálszakaszon kiemelkedett az ol­dalkocsiból, így persze nem lehetett győzni.* Ezt a versenyt az öreg gépek versenyének is lehetne nevezni. Mintha csak összebeszéltek volna, több versenyző legrégibb gépével vo­nult fel. A legrégibb mindenesetre az a 800-as AJS volt, amelyről már megemlékeztünk. Utána következik Wittenberg sok vihart, de kétségte­lenül még több dicsőséget látott Ve­­locett-je, melyet eredetileg még Fe­­ledy Pál dr. rendelt annak idején, de késedelmes szállítás miatt nem vett át. Ezen a gépen versenyzett Salomák és csak azután került mos­tani tulajdonosához. A gép egyéb­ként Grand Prix-t, Tourist-Trophyt, hegyi versenyeket és bajnokságot is nyert. Tavaly például az oldalkocsis bajnokságot kaparintotta el. Az öreg gépek sorába tartozik Pápay Radco-ja, valamint Gerő Andor ka­tegóriagyőztes Motosacoche-ja, mely­nek eddig már legalább tíz gazdája volt. A verseny érdekessége még, hogy azon a legújabb motorosklubnak igen sok versenyzője vett részt és­­ győzött. Csak helyeselni lehet, hogy az FTC teljes gárdájával vo­nult fel az első versenyre, melyet pedig éppen az a riválisa rendezett, amelyikkel az átigazolások kérdésé­ben erősen hadakozik. A kategória­győztesek egyébként: Baranyai Ist­ván FTC (175 Puch), Kiss László FTC (250 Puch), Gerő Andor MTK (350 Motosacoche), Kókay Kálmán TTC (500 Radco), Gutschy Károly TTC (1000 Harley), Patkó Gyula TTC (500 oldalkocsis Rudge) és Kiss Ferenc KAC (800 oldalkocsis AJS).­ A rendezés mintaszerű volt, amit azért is külön kell kiemelni és meg­dicsérni, mert az ilyen versenyek le­bonyolítása óriási munkát, nagy kö­rültekintést s fáradtságot igényel. A nagy siker ennek a rendezőgárdá­nak a nevéhez fűződik: Koppenstein Benő szakosztályi elnök, Szöllős Ala­dár ügyvezető elnök, Eckmayer László sportbizottsági elnök, Haus­­schild Lajos és Sági István titká­rok, Zajácz József és Nemecz Adolf szakosztályi tagok. Csütörtök, február 25. 9.15 ó.: Gramofonhangverseny. — 12.05 ó.: Szmirnoff Szergej „Volga” orosz balalajkazenekarának hangver­senye. Zongorán kísér Szasa Gorodin­­szky. — 4 ó.: „A háztartásról” Viz­­váry Mariska előadása. — 5 ó.: Beli­­csics Bálint: „Németország, Dánia, Hollandia baromfitenyésztése és hazai viszonyaink”. — 5.30 ó.: Az 1. hon­védgyalogezred zenekarának hang­versenye. — 6.20 ó.: Helyes magyar­ság — magyar helyesírás. Halász Gyula előadása. — 6.45 ó.: Szilágyi Imre dr. magyar hegedűestje cigány­­zenekari kísérettel. — 7.30 ó.: A m. kir. Operaház előadásának közvetíté­se. „Hunyadi László”: Dalmű 4 fel­vonásban. Szövegét írta Egressy Béni. Átdolgozta Lányi Viktor. Zenéjét sze­rezte Erkel Ferenc. Főszereplők: Halmos János, Bodó Erzsi, Sándor Erzsi. — Majd: Malcsiner—Jávor jazz- és tangózenek­ara. Budapest II. 210 m. Csütörtökön: 5—5.30 ó.: Gramofonhangverseny. Egyébként Budapest I. műsorát köz­vetíti. . . Fiókádra Inisztráció Csehszlovák lábam L­­­p­a Újságiroda, Bratislava, Hosszú­ u. 13. Felelős szerkesztő és kiadó: Benedek Aladár. Nyomatott a Stádium Sajtóvállalat körforgógépein, VI., Rózsa­ utca 111. sz. . Fi£M »Futballista voltaim — mondja Székely István, aki a Hungária-úti pályáról indult s eljutott a legjobb európai filmrendezők közé A műteremben ragyog az elő­kelő dunaparti hotel híres halijá­nak pontos másolata. Finoman terített asztalkák, aranyos székek, kristálycsilárok, tükrök, lépcsők. A pincéreket, akik halkan, rutino­san mozognak az asztalok között, a hotelből szerződtették. Igazi pincérek. Fent a magasban mozgó híd, rajta az operatőr, Eiben István hasal a felvevőgép mellett, fölötte áll a parancsnok, Székely István, a „Piri mindent tud” főrende­zője. — Félóra ebédszünet! A hallban minden megáll. Sem­mi mozgás. Ifj. Keleti Márton, a segédren­dező közvetíti a főrendezői pa­rancsot a tömeghez: — Szünet! Ajtókat kinyitni! A reflektorok fénye kialszik, hátul felnyílik a szabadba vezető régen Lengyelországba hívták két film rendezésére, de ő inkább Pestre jött, hogy elkészítse László Aladár víg­játékát. És csak har­minchárom esztendős. (—) Kizárólag Bodograt és Imperiál mozgókban prolongálva: Láncbörtön ajtó. Estélyi ruhás hölgyek, frak­­kos urak sietnek át a szomszédos kis vendéglőbe. Székely István a gyárban ma­rad, a rendezői szobába hozatja az ebédjét. Beszélgetünk. — 1919-ben kerültem ki először Berlinbe — mondja — amikor a kommün alatt az FTC és az MTK kiküldte játékosait. Én az MTK-ban játszottam. Nem tartoztam a krekkek közé. Akkor kint is maradtunk, míg a kommün véget ért. Majd én is hazajöttem. Nemcsak futballoztam, ha­nem atletizáltam, teniszez­tem is. Másodszor is az MTK-val mentem Berlinbe, de akkor már csak mint kísérő. És mikor a csapat hazajött, én kint maradtam. Már előzően itthon is hírlapíróskod­­tam, a Sporthirlapnak is dolgoz­tam, Berlinben az Ullstein-Verlaghoz kerültem. Évekig maradtam Ull­­steinéknél, de közben ahányszor időm volt, vagy hazalátogattam, mindig írtam a Sporthirlapnak is valamit. — Egyik kollégám, ott Ull­­steinéknél — folytatta Székely István — szcenáriumokat is írt. Neki köszönhetem, hogy a filmhez kerültem. Eleinte közösen írtunk filmeket, így bejutottam a gyá­rakhoz, segédrendező lettem, egye­dül is írtam szcenáriumot és vé­gül rendezéssel is megbíztak. A berlini Universalnak rendezek két­­három filmet évente. A németek nem túlságosan szeretik a külföl­dieket. Az Universal minden filmem előtt belügyminiszteri enge­délyt kér arra, hogy rendez­hessek. Persze, a gyárnak se lehet kelle­mes az ilyen hercehurca. Igaz, hogy eddig minden filmes üzlet volt Németországban is. Legutóbbi német filmjét, az „Ein steinreicher Mann”-t két hete mutatták be először Berlin­ben. Nagy sikerrel. Nem csoda, hogy az Universal vállalja a kel­lemetlenségeket, de ragaszkodik Székely Istvánhoz. Aki futballista volt, atletizált, teniszezett, újságot írt, több nagy német filmet rendezett, rendezte az első sikerült magyar beszélő­filmet, a „Hyppolit”-ot, nem­ Az új német filmek szereplői Az elmúlt héten ismét több né­met film felvételeit fejezték be. Az újdonságok és szereplőik névsora a következő: Egyszer szeretnék gondok nélkül élni Max Hansen, Ursula Grabley, Adéle Sandrock, Grete Reinwald, Fritz Grünbaum, ’ A­ssemil Curt Bais. Éjszakától reggelig Aud Egede Nissen, Oscar Homolka. A bolondos Bomberg Hans Adalbert, von Schlettow, Paul Heidemann, Adéle Sandrock, I­zzi Natzler, Huszár Puffy, Ferdinand von Altén. A szerelmes cég Anny Ahlers, Gustav Fröhlich, Lien Deyers, Verebes Ernő. Goethe él!... Heinrich George, Friedrich Kayss­­ler, Frida Richard, Ottilie Hardt­­muth. KRITIKA Ronny (Kálmán Imre első filmoperettje. Német. Nagy Kató, Willy Fritsch, Olly Gebauer, Kurt Vespermann.) Sok édesség, zene, kosztüm. Bon­bon. Parfüm. És még. Kálmán-ope­rett. Fülbemászó slágerek. A libret­tónak ne nézd az apját! Táncoló katonák, megelevenedett szobrok, Willy Fritsch kölyökmo­­solya. Nagy Kató közvetlensége s ahogy egyszer félrehúzza a száját, mikor meghallja, hogy az ifjú herceg ne­vében egy palotát akarnak neki ajándékozni, — ez külön bekezdést érdemel az összes kritikákban. (Egy palotát neki, Nagy Kató­nak, holott Lilian Harvey is ezt ka­pott Sándor cártól, aki szintén Willy Fritsch volt, az előző nagy Ufa­­filmben!...) (Szegény Willy Fritsch, aki ter­mészetes, egyszerű, jó színész, ha akar, ha nem, már minden filmjé­ben kénytelen palotákat ajándékoz­­gatni.) Mosolyogni lehet ennél az új filmoperettnél és csodálkozni és tapsolni is lehet neki. Nem óhajtunk senkit megsérteni, a németek is tudnak, amit tudnak, de elsősorban és egészen külön Nagy Katót tapsoljuk ki a függöny elé. Azután a Willy, aki újra aranyos. Következik egy friss, jóízű terem­tés: Olly Gebauer, a kis szobacica. Vele együtt Kurt Vespermann is meghajolhat a közönség tapsaira. Végre megérdemli, hogy felfedez­zük. No most, brávó Wallburg, a szerep kicsi, de ön annál élvezhe­tőbb volt. Egyszer kitapsoljuk Willy Grillt, a lovagosított háziszolgát, Aribert Wolschert, az államtitkárt és Wolfgang v. Schwindet, a dör­­mögő minisztert is. Schünzel ren­dező urat nem tapsoljuk ki, úgyis betegen fekszik otthon, Berlinben, a Kaiserdamm 81. szám alatt. A film eredeti címe: Ronny. Ufa­­film. Hossza 2495 méter. Befejezték Félix Bressart új film­jének felvételeit. Címe: Szerencse­­cilinder. Ezen a héten a német gyárakban 11 filmet forgatnak. Filmszínházak műsora BELVÁROSI (IV., Irányi­ u. 21. T. 23—3 —29.). Előadás: 5, 6, negyed 8, 8, fél 10. Vas.: fél 4, 5, háromn. 6, 8, 10. Hyppolit. (Csortos, Kabos, Haraszti Miéi.) — Fehér mámor. (Léni Riefen­sthal és 50 síbajnok.) Híradó: 2 hétre prolongálva! BODOGRAF (Vili., József-körút 63 T.: 38—4—76.). Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas. 2-kor is. Lángbörtön. (Budapesten elő­ször 1­4 rész. Kalandor tört. Tim Mc­Coy.) — Botrány a hálókocsiban. (Bur­­leszk.) CAPITOL (Baross-tér 32. Tel.: 1. 34-3- 37.): Előadás: 4, 6, 8, 10, vasárnap: 7, 4, 6, 8, 10 órakor. Lányok az intézetben (Winslow Christe regénye, fősz.: Hertha Thiele). — Erdei idil (hangos trükk­­film). — Hangos híradó. BECSI (VI., Teréz-körút 28. Tel.: 259— 52, 213—43, 148—05.). „K. u. k. Feld­marschall.“ (A tábornok úr Inspiriál!) Roda-Roda vígjátéka, főszerepben:­­ Burián, Roda-K­oda, Fee Matten, Harry Frank. (Danubius-film.) — Világcso­dák. — Világhiradók. Előadások: hét­köznap: 4, 6, 8, 10, vas. és ünnep.: 2, 4, 6, 8, 10 órakor. ELIT (V., Lipót­ körút 16. Tel.: 161—51.). Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.: 3, háromn. 5, fél 7, negyed 9, 10 órakor. Nebánts­virág (Hervé operettje filmen, 10 né­metül beszélő felv. Főszerepben Anny Ondra és Oscar Karlweiss). — Kamara­­revü. — Hangos híradók. Vasárnap kivételével: Sába királynő országa (kultúrfilm). FÉSZEK (VIII., József-körút 70. Tel.: 46—0—40.). Előadás: fél 5, negyed 8, háromn. 10, vas.: fél 3-tól folyt., d. e. 10-től matiné. — Amerikai tragédia Theodore Dreiser reg 10 felv., fősz.: Sylvia Sidney). — Bűnhődni akarok (németül beszélő dráma 10 felv., fősz.: Camilla Horn). FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos utca 18. T.: 895-43, 897-07.) Előadás: 5, negyed 8. fél 10. Szemle és vas.: 4, 6, 8, 10. Kisasszony valutája (Hans Moser, Heinz Büchmann, Hans Junker­mann és Hedy Kriesler. Irta Noti Ká­roly). — Hangos Magyar Híradó. Vas. d. e. 11. Skippy gyerek és a kutyája IMPERIAL (VII., Dembinszky-utca és Aréna-út sarok. Tel.: 32—8—90.). Láng­­börtön (Tim Mac Coy). — Botrány a hálókocsiban. Előadás: 5, fél 8, 10. Vasárnap: fél 3-tól folyt., d. e. 10 tői burleszkmatiné. JÓZSEFVÁROSI (VIII., Kálvária-tér 6. Tel.: 346—44.): Előadások hétköznapon 5, vasárnap 2 órától folyt. Csütörtöktől szerdáig Nebántsvirág (filmoperett 12 felv., fősz.: Anita Ondra). — Amerikai tragédia (bűnügyi dráma 10 felv.). KAMARA (VII., Dohány-utca 42—44. T.: 44—0—27.). Előadások: 6, 8. 10, vasár- és ünnepnap: 4-kor is. Házassági Rt. (Charlotte Sasa, Georg Alexander). Miki az északi sarkon. — Híradó: LUDOVIKA (IX., Üllői út 101.): Elő­adások: fél 5, 7, negyed 10 Vas., ün­nep: 2-től. Dirigible (Jack Holt, Ralph Graves főszerepben.) — Tangó királynő (filmtörténet). — Híradó. NÉP (V., Váci­ út .76. Tel.: 92—6—80.): Előadás: 5, negyed 8, fél 10. Fantomas (kalandortört. 3 részben, 24 felv., fősz.: Richard Talmadge). — Zigotto bajban vigj. 8 felv.). OMNIA (VIII., Kölcsey-utca 2. Tel.: 1. 30—1—25.). Előadás hétköznap: 4, 6, 8, 10, vasár- és ünnepnap: 2, 4, 6, 8, 10 órakor (a 2 órai előadás félholgárak­­kal). Hangos Ben-Hur (magyar felira­tokkal, fősz.: Ramon Novarro). — Magyar világhíradó. ORION (IV., Eskü-tér 5. T.: 831—02.). Előadás mindennap: fél 4, fél 6, fél 8, fél 10. Egy önfeledt pillanat (sexuál­­dráma 10 felv., Albert Bassermann, Hans Stüwe, Adalbert Schletow, Antó­nia v. Eyck). — Magyar és külföldi híradók. PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet kör­út 8 (T.: 365—23.) Előadás minden nap 4, 6, 8, 10. Kadét kisasszony (Dolly Haas, Halmai, Gusztáv Fröhlich). — Magyar Híradó: PÁTRIA (Népszínház­ utca 13. Tel.: 45—6­6—73.). Előadás: fél 5, negyed 8, három­negyed 10, vas. fél 3-tól folyt. Ameri­kai tragédia (Theodore Dreiser reg. 10 felv., fősz.: Sylvia Sidney). — Bűn­hődni akarok (németül beszélő dráma 10 felv., fősz.: Camilla Horn). (Nagymező­n. 22— 24. T.: 220—98, 292 ft.%BÉ8SRf? -50). ®—6-ig folyt, azután b. 8, 10. Sirrco »i. mm.? .hí V39 ca finneP. 1—* iirt» i.imn.»i»folyt azután 6, 8, 10. Hajnali mérkőzés (Schnitzler re­génye: Ramon Novarro). — Stan és Pan, a leányszöktetők — Hangos ma­g­yar híradó. — Metró hiradó. — Vas. . e. fél 11: Skippy (Jackie Cooper, Robert Coogans. BOXY (VII., Rákóczi-út 82.. Tel.: 43— 8—24.). Nebántsvirág (Hervé világhírű operettje 10 felv., fősz.: Anny Ondra). — Klsmet (hangos keleti történet 10 felv., fősz.: Gustav Fröhlich és Dita Parlo). — Híradó. Előadás: 4-től, va­sárnap: 2-től folyt. ROYAL APOLLO (VII., Erzsébet­ körút 45. T.: 429-46, 419-02.). Előadás: 5, negyed 8, fél 10 Szomb., vas, ünnep­nap: 4, 6, 8, 10, Denevér. (Johann Strauss vidám operettje. Főszerepben: Anny Ondra.) — Híradó. TATRA (IX., Üllői út 63.1. Előad.: fél 5, 7, negyed 10. Vas. és ünnep: 2-től folyt. Arianne (dráma). —­ Három a papa (vígj.). - Híradó. (Teréz-körút 60. T.: 19-7-1!)r 67, 68 ). Előadás: 5, negyed \11 / 8, fél 10, vasár és ü­nnep­nap: 4, 6, 8, 10 órakor A nőgyűlölő (Lilian Harvey). — A detektív (Félix Bressart, Harry Lidi­ké). — Mikroszkóp (UFA-kultúrfilm).— A rémhajó (trükkfilm). CORVIN (VIII., József-körút és Üllői-út sarok. Tel.: 38—9—88, 39—5—84.). Elő­adás: fél 6, fél 8, fél 10. Vasárnap fél 4-kor is. Házassági r.-t. (Charlotte Susa, Hans Moser). — Paramount­­panoráma. — A rémhajó (rajzos trükk­film). — Hiradó. URÁNIA (Rákóczi-út 1. T.: 460—45 és 460—46.). Előadás: 5, negyed 8, fél 10. Szomb., vas : 4, 6, 8, 10. Kálmán Imre filmoperettje: Ronny. (Nagy Kató, Willy Fritsch, Otto Wallburg.) — Kí­sérő műsor. Felelős üzemvezető: Győry Aladár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék