Sporthirlap, 1932. október (23. évfolyam, 79-87. szám)

1932-10-29 / 87. szám

■ i/ \ ti . e . \ j JL* . . , / SZOITIbeit Budapest, XXIII. évfolyam, 87. szám, 1932 október 29. APC 20 flN­OT — .......■ián 'immwsaaemmmaasammsaommanmmmooaammmmmameaamamemao^amamdkoinaninaasammBM3mmaaBemm Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 4.50 pengő négy hónapra 2 pengő­ Ausztriába, Csehszlovákiába, Romániába negyedévre 5 pengő, egyéb külföldre 6 pengő MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám­ára: Belföldön 30 f111. Ausztria 30 gr. Jugoszlávia 3 din Cseh­zlovák­ 3 ha. Románia 10 lel. Franciaország 1,50 fr. Olaas­­ország 1 L. Németország 20 a. pt. Amerika 5 cent. Levélcím: Budapest 1 3,­ postafiók 81 Galambos nyerte a kassai maratoni versenyt­ Csehszlovákia 2:1 arányban győzött Prágában Olaszország ellen Remek játék után döntetlenül végeztünk Triesztben 8.Mrkmst Aa ég és klad Abastssi Budapest, VI. Rózsa utca 111. Ill. emalet Távirati dm: Sporthirlap Budapest Telefonszám: Szerkesstfia ég: Apt. 19 S—54. Kiadóhivatal: Aut Hr—44. Békéscsaba, október 28. A város sporttársadalmát olyan esemény tartja izgalomban, amely túlnő a helyi kereteken és országos jelentőségűvé válik. Több, mint valószínű, hogy az a sportegyesü­let, amelynek futballcsapata Bé­késcsabának szerezte meg ebben az évben az országos bajnokságot, a Bohn SC beszünteti a mű­ködését és beolvad a város egy másik sportegyesületébe, a Csabai AK-ba. A rossz gazdasági viszonyokra való hivatkozással ugyanis a Bohn-gyár vezetősége a Bohn SC futballcsapata minden játékosának felmondó levelet küldött és a csapat vezetőségének értésére adta, hogy a csapat és a klub mű­ködéséhez szükséges anyagi bázist nincs módjában tovább biztosítani. A csapat vezetősége erre fel­vette a tárgyalások fonalát a Csa­bai AK vezetőségével a beolvadás perfektuálására vonatkozólag és a jövő hét folyamán már végleges döntés is történik ebben az ügy­­­ben, így már valószínűleg a no­vember 6-ára kitűzött Bohn SC— CsAK mérkőzés lejátszására sem kerül sor, hiszen akkor már a Bohn SC játékosai alighanem a CsAK gárdájába fognak tartozni. Legalább is azok, akiket a CsAK foglalkoztatni tud. A tervezett be­olvadás olyan fenntartás nélküli­nek ígérkezik, hogy az, eddigi hírek szerint a CsAK változatlanul meg­tartja a nevét és a Bohn SC nyomtalanul megszűnik. Legfeljebb az őrzi meg az emlé­két, hogy 1932-ben elhódította az országos futballbajnoki címet és nevével, szereplésével felbecsülhe­tetlen értékű reklámot jelentett annak a vállalatnak, amely most megtagadja vele a közösséget. Nem feloszlás, hanem fúzió A békéscsabai polgár­mester nagyszabású terve A hír vétele után a késő esti órákban érintkezést kerestünk a Bohn-gyáriakkal. Jánossy Béla trénerrel sikerült érintkezést ta­lálni, aki telefonon a következőket közölte a szenzációs híradásról. — Nem feloszlásról van­ szó, hanem arról, hogy Jánossy Gyula dr. békéscsabai polgármester, aki a Csabai AK elnöke is, felhívást intézett a Bohn-gyári egyesület vezetőségéhez és a jövőbeni közös munkálkodásra szólította fel. A Bohn-gyáriak körében a fúzióról, illetve beolvadásról való terv nem volt új, mert ez a gondolat már a Bohn-gyáriak körében is sok hívet szerzett.­ Éppen ezért,­­valamint a polgármester köztiszteletben álló személye miatt is a felhívás jó ta­lajra talált és a jövő héten szer­dán össze is fog ülni a két egye­sület vezetősége, hogy a vidéki egyesületek sorában a legsúlyo­sabb társadalmi sportegyesület­­nek alapját vesse meg. Eszerint egy sportszerető pol­gármester nagyszabású tervei ér­lelődnek Békéscsabán, amely vá­ros már azelőtt is az amatőr fut­­ballsport egyik fellegvára volt. Pénteken délben az a hír terjedt el az MLSz-ben — mint ahogy ar­­ ról­ lapunk más helyén is beszámo­lunk —, hogy Turay torokfájása miatt, nem vehet, részt , a vasárnapi (magyar—német­ mérkőzésen. Ez a nem várt fordulat érthető izgal­mat keltett a szövetségben,­­mert Jakube, az esősorban számba jöhető, centertartalék­­ a B) csapattal Triesztbe, utazott. Gyors intézke­désre volt­­ teh­át szükség. mif­tiássy szövetségi kapitány azonnial "felhívta Triesztben Ka­rir drót" és úgy* intézkedett,, hogy­­" Jakube Turay betegségére "n ki való tekintettel az olaszok ellen legfeljebb csak egy tét!" időt játszók, mérkőzés után pedig készüljön a hazauta­zásra, mert ha Turay még vasárnap is beteg lesz, úgy „ Jakube fogja a magyar csa­pat csatársorát irányítani. Máriássy dr. egyben, közölte. Fo­dor dr.-ra,azt is, hogy este hat órakor, a mérkőzés után újból, fel fogja hívni Triesztben Fodor dr.-t és a Véglögiós diszpozíciókat akkor f­og­ja megadni, , ha Turay állapotá­ról már megbízható értesüléseket szerzett. Máriássy dr. este hat órakor tényleg felhívta Fodor dr.-t, akitől arról értesült, hogy Jakube az ola­szok ellen egyáltalában nem játszott s így teljesen pihenten állhat a válogatott csapat rendelkezésére. Kiderült ,a beszélgetés során az­­is, hogy az olaszok elleni pénteki mérkőzéspo­rtírcos és­ Markos meg­sérültek, Cseh II. pedig az eredeti tervnek megfelelően a mérkőzés illák hazautazik, hogy résztve­­gyen a Hungária keddi kupamér­kőzésén.­­Triesztben óriási izgalmat kel­tett, hogy a B­ csapat esetleg há­roni csatárát is kénytelen lesz An­­tibesben nélkülözni,­­ Mattálftry dr. azonbani ■* kö­­zölte, hogy Turay feltétlenül játszani fog vasárnap s így­­„­ Jakab” hazautazására nincs szükség. Ezt a hírt érthető örömmel fogad­ták az olaszországi expedíció köré­ben. Később újból beszélt a szövetségi kapitány Trieszttel s akkor már Titkos felől is megnyugtató híreket kapott s közölték vele, hogy Titkos sérülése nem komoly és így helyettesítésére nincs szük­ség. Ebben, a­­pillanatban tehát úgy áll a helyzet, hogy a magyar csapat eredeti összeállításában szerepel a németek ellen. Annak ellenére, hogy Turay já­tékához ebben a pillanatban kétség sem férhet, szükségesnek tartottuk a szövetségi kapitányt megkérdez­ni, hogy abban a nem várt esetben, ha Turay állapotában rosszabbodás állana be és mégsem vállalhatná a játékot, miként fog alakulni a csa­társor összeállítása. Máriássy dr. a következőket mondotta: —Semmi­ okom nincs arra, hogy Feloszlik a Bahn SC csapata ! Az amatőrök országos futballbajnoka beszün­teti működését és beolvad a Csaba­ AK-ba — A Sporthirlap tudósítójának telefonjelentése — r • ‘.ji, • • - * Izgalmas telefonálások Budapest és Trieszt között is? . * Turay* betegsége és Jakube vissza­rendelése körül, de végül megoldódik a válság. Turay játszik a németek ellen, nincs változás a magyar csapatban —A Sporthirlap tudósítójától — - 4 KORCSOLYA, cipó, tol­es tollxaralés leg jobben brsz.razhota MACHER REZSŐ ÉS TÁRSA sport- Oztotében Véd­ utca 28. Tel.: 884-47

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék