Sporthirlap, 1932. december (23. évfolyam, 96-105. szám)

1932-12-08 / 98. szám

CSÜTÖRTÖK, 1932 DECEMBER 8. SPORTHÍRLAP Fényesen sikerült a BBTE dísztornája •— A Sporthírlap tudósítójától­­— Szerdán este rendezte szokásos­­évi dísztornáját a BBTE Attila­­utcai tornacsarnokában, mely ez­úttal szűknek bizonyult a díszes, előkelő közönség befogadására. Ami a dísztornáknál szokatlan, percnyi pontossággal kezdték a felvonulással, majd a szabadgya­korlatok következtek Kmetykó Já­nos vezetésével. Csapattorna, hat hölgycsapat és 5—6 éves gyerme­kek tornája után a leányok mutat­tak be egészen újszerű zenés labda­gyakorlatokat, amit Bartalits Ilonka tanított be. A hölgyek zenés gyakorlata, valamint buzogány- és ritmikus gyakorlatai ezúttal is teljes sikert arattak. A férfiak előbb négy korláton, majd nyújtón tornásztak. Különösen az utóbbi tetszett. A szakértő szemek öröm­mel konstatálták, hogy kitűnő fia­tal gárda bontogatja szárnyait. A sok jó közül ki kell emelni Lestárt, Pelle Józsefet és Boros Pétert. De igen jó erő Piday is, aki csukló­sérülése ellenére is biztosan dolgo­zott. Igen tetszettek a közönségnek a hölgyek és férfiak ugrásgyakor­latai. A nők közül Kövessi Margit, Tóth Ilonka, a férfiak sorából Piday, Boross és Gyulay munkája emelkedett ki. Elvonulással végződött a dísz­torna, amelyet a BBTE rendező­gárdája pompásan, zökkenő nélkül bonyolított le. Dísztorna után a BBTE-isták vacsorára gyűltek össze, melyen melegen ünnepelték Demény Károlyt tagságának 60 esztendős jubileuma alkalmából. Moldoványi István dr. köszöntötte a jubilánst, aki meghatottan vála­szolt. Vacsora után tánc követke­zett. MŰVÉSZET Wesselényi-Tondor Eszter a Fészek Klubban kiállított bronz aktjával és finom plasztikái, mű­csarnoki reliefjeivel kitarlt. Füs­tös Zoltán portréi, grafikái és népéleti stúdiumai csiszolt tech­nikáról és markáns ábrázoló erő­ről tanúskodnak, míg Bozay Lászlónak a Budai Szépművészeti Társulatban kiállított kis kollek­ciója újszerű stíluseredményei révén sikeres. Külföldi reprezentatív kiállí­tásainkon kitűnt Dobay Ferenc finom kolorita kulturált festé­szete. A hegyi tájak, fjordok, tengeri és vidéki hangulatok mu­zeális értékeit hozta Krecsmár István műcsarnoki és egyéb mű­vein, Dettár György, a magyar Millet legújabb portréin a gödöl­lői művésztelep tradícióit érvé­nyesíti. Új posztexpresszionista művei­vel Marócsik Benedek fejlődésé­nek érdekes és jelentős etapójá­­hoz jutott. Szintén feltűnő fejlő­dést látunk Metykó Gyulánál, ki­nek foltkompozíciói és ábrázolási meglátásai említendők. Hatvani Perlusz Gyula graciózus rajzai és lendületes színkompozíciói az új törekvések terén komoly, exportképes standardot jeleznek. Kocsis Andor, a vonalkultúra és a plasztikai hatások lírikusa leg­újabb életnagyságú szoborportré­jával sportművészetünk számára is jó irányú fejlődést jelez. Káldor László. @­ááHÍMAP ARAD A ERDÉLY LEGJOBB HIRDETŐ 9 ORGÁNUMAI EGYES PÉLDÁNY ARa tff BUDAPESTEN : 20 FILLÉR­ek­ Él A Pelle-ügy legújabb szenzációs fordulata: Pelle István ■» nem indul többé tornaversenyen és töröltette magát a MOTESz ver­senyzői sorából A BTC azonosítja magát versenyzőjével Hajós Alfréd lemondott a MOTESz társ­elnökségéről — A Sporthírlap tudósítójától — Pelle István világbajnok az utóbbi időben szinte többet szere­pelt a nyilvánosság előtt, mint an­nak idején az olimpia alatt. A tor­nászvilágbajnok ismeretes fegyel­mi ügye belföldön és külföldön nagy port vert fel és amikor a tornaszövetség dorgálási ítéletével a maga részéről befejezte a Pelle­­affért, úgy látszott, hogy ez az áldatlan ügy végre lekerül a napi-" A beszélgetés tényleg a mün­cheni verseny nagysikerű lefolyá­sának ismertetésével kezdődött, amikor azonban jövő terveire vo­natkozólag kértünk Feliétől infor­mációt, Pelle válasz helyett oda­ment az íróasztalához, egy levelet adott át és ezt mondta: — Tessék, itt vannak a „jövő terveim”. Ideérkezése előtt írtam meg a levelet a Sporthirlaphoz, éppen most akartam önökhöz el­­juttani. A levél a következőket tartal­mazta: A Sporthirlap tekintetes Szer­kesztőségének Budapest. Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a tele. Szerkesztőséghez, hogy alanti nyilatkozatomat nb. lapjában leközölni méltóztassék. Abban a meggyőződésben, hogy a tek. Szerkesztőség kérésemet teljesíteni fogja és ezzel az omi­nózus Pelle-ügy végre teljesen befejezést nyer, szívességéért fo­gadja előre is hálás köszönetemet és maradok Budapest, 1932 dec. hó 7. megkülönböztetett tisztelettel Pelle István. A MOTESz-nek az ellenem lefolytatott fegyelmi vizsgálat befejezte után 1932. november 17-én hozott és dorgálásban megállapított határozata, vala­mint a fellebbezést elbíráló 1932. évi december 2-iki ta­nácsülésnek visszautasító ál­láspontja arra az elhatározásra késztetett, hogy a versenytornától vissza­vonuljak, s így 1932. évi december hó 2-án az igazolt versenyzők sorából maga­mat töröltessem. Minthogy a MOTESz fent em­lített magatartását magamra nézve súlyos igazságtalanság­nak tartom, az egyenlőtlen fegyverekkel lefolytatott küz­delem után kénytelen vagyok rendről. Ám — mint az alábbiak­ból kiderül — a Pelle-ügy nem fejeződött be, ellenkezőleg szerdán újabb szenzációs fordulathoz ér­kezett. Pelle Münchenből kedden érke­zett haza, a Sporthírlap munka­társa tehát felkereste, hogy mün­cheni emlékeiről és további tervei­ről tájékoztatást nyerjünk, a konzekvenciákat levonni és a jövőben köztem és a MOTESz kö­zött minden kapcsolatot megszüntetni.­­ Ezúton hívom fel tehát a magyarországi sport- és társa­dalmi egyesületek, minden köz­­ös magánalakulat (MOVE, Le­vente, gimnáziumok stb.) b. fi­gyelmét, hogy a jövőben a MOTESz-hez intézett, de sze­rény személyemmel is kapcso­latos meghívásnak nem lesz módomban eleget tenni s így vendégszereplésre csak abban az esetben vállalkozhatom, ha a megtisztelő meghívást vagy a Budapesti Torna Clubhoz, mint egyesületemhez, vagy hozzám intézik. — Hálás köszönetemet feje­zem ki a magyar sajtó ama nagy részének, — elsősorban a Sporthirlapnak — mely igazsá­got kereső és követelő judiciu­­mával heteken keresztül védel­mébe vett. A nyilatkozat átolvasása után — bevalljuk — kissé megdöbben­tünk. — Nem­­gondolja — mondtuk nyomban Pellének —, hogy ez az elhatározása sportkörökben elha­markodott lépésnek fog feltűnni? A magyar társadalom önt elhalmozta a népszerűség minden megnyilvá­nulásával, a szövetséggel folyó ügyében is Ön mellé állt, mire való tehát ezt a rokonszenvet további háborúsdival lejáratni? — A versenyzéstől­­ való vissza­vonulásom eltökélt szándékom ■— hangzik a válasz ■—, ezen nem aka­rok változtatni, mert további zavar­talan működésemet csak így látom biztosítva. Én is belátom, hogy az úgynevezett „Pere-ügyet” le kell zárni, ezért elhatároztam, hogy a most­­ adott, hirh­ipi nyilatkozat lesz az utolsó ilyen irányú szereplésem. A lejátszódott dolgok bántottak ugyan és mint látszik, le is vontam a következtetéseket, de nem tánto­rítottak el attól, hogy tovább szol­gáljam a magyar tornasport érde­keit. Hogy a szövetség, vagy an­nak­­ egyes tagjai részéről ezután a lépésem után is megmarad a velem szemben annyiszor nyilvánított ellenszenv, most már nem kutatom, mert ezzel a lépésemmel megszűnt a szövetség és közöttem minden kap­csolat. Ilyképpen az ítélettel és annak indokolásával se foglalko­zom, mert úgy gondolom, sokkal helyesebb az ügy felett egyszer és mindenkorra napirendre térni. Ezzel­ nem akarom azt alátámasz­tani, mintha az ellenem felhozott vádak és az ítélet indokolása helyt­álló volna, de a társadalomtól már megkaptam az elégtételt. Ez min­denért kárpótol és a jövőben csak arra fogok törekedni, hogy a ma­gyar tornászsport propagatív cél­jait a lehetőség szerint tovább szolgáljam. „Csak bemutató­kon !.. — Hogyan képzeli el a további szereplését? — Iskolákban és bemutatókon — esetleg szövetségen kívül álló egyletek bemutatóin — résztvehe­­tek ezután is, sőt Németországban is bárhol tarthatok bemutatót, hi­szen a Német Tornászszövetség nem tagja a Nemzetközi Tornaszö­vetségnek. — Szóval nincs mód a szövetség­gel való békés együttműködésre?­­— adjuk fel Pellének az utolsó kér­dést.­­— A mai állapot szerint nincs mód erre — hangzik a határozott válasz. Hajós Alfréd, a BTC társ­elnöke: „Nem lep meg Pelle István elhatározása" (Elbúcsúzunk Pellétől. Nem talál­tuk célját a további beszélgetésnek. Inkább felkerestük Hajós Alfréd kam­lányfőtanácsost, a BTC ügyve­zető társelnökét, aki a következőket mondotta a Sporthírlap munkatár­sának:) — Nem lepett meg Pelle István elhatározása, mert még a torna­szövetség tanácsának ülése előtt okmányokkal, levelekkel, vidéki hírlapcikkekkel igazolta, hogy a fegyelmi bizottság indoko­lásában szerepelt vádak igaz­talanok. Tette ezt minden faggatás nélkül, egy becsületében megbántott em­ber türelmetlenségével. Az ülésen történt felszólalásokból megállapí­tottam, hogy kár volt ezt az ügyet fel­fújni fegyelmi eljárással, egy olimpiai bajnok versenyzési jogának felfüg­gesztésével, amely sokkal súlyosabb büntetése volt Pellének, mint a dorgálás. Egészen jelentéktelen, gyerekes és kicsinyes dolgokat ál­lítottak az ügy hátterébe, amelyre most Pelle tesz pontot, holott a szövetség egy nemes gesztussal, egy kis jóakarattal és elnézéssel maga megtehette volna, ha Pelle megdorgálásától eltekint. — Nagyon sajnálatos s a ma­gyar tornászsportra súlyos követ­kezményekkel jár Pelle István el­vonulása, hiszen a szegedi és deb­receni lemondások már előrevetik a kártékony hatás árnyékát, hiszen a vidéki tornasport remélt fejlő­dése a propagandabemutatók el­maradásával ismét vissza fog esni az évtizedes letargiába.­­ A BTC természetesen megkísérli Pelle Istvánt a súlyos lépéstől visszatartani, nem a Saját, hanem az egyetemes tornasport érdekében, bár a sére­lem orvoslása a MOTESz állásfog­lalása után egészen kilátástalan.­­ A BTC péntek estére össze­hívott választmányi ülésén tár­gyalni fogja úgy a Pelle-ügyet, mint a BTC sérelmét is, mert a MOTESz az egyesületet fegyelmi intéssel sújtotta. A BTC október­ben tiltakozott az ellen, hogy olimpikonjai egy üzleti vállalkozás (Gauthier motorversenyző alkalmi vállalkozása) keretében mint prog­ramtöltelék szerepeljenek. A MOTESz ezt ellenszegülésnek minősítette s fegyelmi vétséget állapítva meg, a félszázados múltú egyesületet in­tései sújtotta. Nem használt sem­mi érv és bizonyíték, a többség a fegyelmi bizottság határozatát fo­gadta el. Magam részéről már le­vontam a konzekvenciákat, sok szeretettel, ambícióval s kedvemre való célkitűzéssel viselt MOTESz társelnöki tisztsé­gemről a közelmúltban tör­téntek hatása alatt lemond­tam.. Hajós Alfréd lemondása a MOTESz társelnöki tisztségéről, kapcsolatosan Pelle váratlan és messzemenő elhatározásával, arra­­ mutat, hogy a magyar tornasport joggal remélt és várt fellendülése helyett újabb visszaesés fog jelent­ ’­kezni, sőt az elmérgesedett helyzet esetleg a MOTESz egységének a megbomlására is vezethet. Nem lehet vitás, hogy Pelle István kissé elhamarkodottan vonta le a körülötte zajló esemé­nyek következményeit, mert a versenyzőnek fejet kell hajtani sportfőhatósága előtt és kellő fe­gyelemmel kell fogadni annak dön­tését. Nem lehet azonban elhallgat­ni azt se, hogy a MOTESz szeren­csétlen kézzel pergette a „Pelle­­filmet”, mert diplomatikusabb in­tézkedésekkel elejét vehette volna az ügy elmérgesedésének és meg­tarthatta volna Pellét a magyar versenysportnak. Amelynek éppen az olimpián szerzett világhírnevet. Reméljük, hogy a Pelle-ügy második szakasza nem a világbaj­nok visszavonulásával fog lezárul­ni, mert az illetékes köröknek meg kell találni a módot, hogy Pelle el­hamarkodott lépése visszavonassék és a magyar tornasport arra az útra lépjen, amely a­ visszavonások helyett a fellendülés felé vezet. // „Jövő tervek" helyett visszavonulási nyilatkozat Pelle István 9

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék