Sporthirlap, 1939. június (30. évfolyam, 43-50. szám)

1939-06-21 / 48. szám

Ára 12 f ill. A 1 SZERDA ■——— ..A H • 1939 június 21. 1.20 k ...(szlovák) .­Mm 1 ii m m évf.48,5Zám 1 6 lei . .... (román) » ILII/ Megjelenik: 2V. dinár (jugoszl.) B szerdán és szombaton 15 pfennig (német) 1 1 9 Ap Franciaországban .... I-2Slr. HmbKi wjifig tjpijá pB xffi HU JPf wBm Olaszországban 1— L jjffillSy 1KJ W J# jw. W* M Szerkesztésig és kUdóhiva­ Amerikában ............. IC life JS§' Jf­tál: Budapest, .VIII. R&kk _ jjm Szilárd­ utca 4. az* III. em* Telefon: , |­jsdtB&SEK&r sHEI Szerkesztőség: •••• 1—41S—9f Etafizetési Ara negyedévvel n Kiadóhivatal (csak délután Bélfaléra .................... 2.71 P |§ig| •­éréig) | ........ 1—339—77 Északamerikába .... 4—P fP Levélcím! Egyéb kölföldi........... Só# P ___________________________ if Bus.pest 72. Fostaflékl M. Az MLSz új miniszteri biztosa programot ad: „TELJES RENDSZERVÁLTOZÁS!“ Új elvek, új emberek — Megszűnnek a különböző ligák — Mi lesz a profikkal? „T Az új út a Piai dicsőség felé vezet!" a* — A Sporthirlap tvyj£aí tójától — A Sporthirlap munkatársa ked­den felkereste Gidófalvy Pál dr.-t, a labdarúgószövetség minisz­teri biztosát, hogy megtudja tőle új szerep­körének részleteit, alapelveit, ter­­veit és célkitűzéseit. Gidófalvy úr a Magyar Élet Pártja Eszter­házy­­utcai székházában fogadta munka­társunkat s nyilatkozata — az első miniszteri biztosi megnyilat­kozás — méltán tarthat számot a magyar sporttársadalom érdek­lődésére. Az alábbiakban közöl­jük a miniszteri biztos sport­történeti szempontból is nagy­­jelentőségű kijelentéseit: — Az első, amit hangsúlyozni akarok: borítsunk fátyolt a múltra, ne emlegessük semmiféle vonatkozásban. Ne várják tehát tőlem a múlt bírálatát. Most új élet kezdődik, nézzünk előre, a jövőbe, a magyar futball szebb jövőjébe.­­ Ezzel kapcsolatban talán mondanom sem kell, hogy munkámban kizárólag a köz érdeke, a magyar nemzeti és keresztény szempontok fog­nak vezérelni. ÚTE-Stadion Meeyeri­ út ! Június 25-én, vasárnap délután fél 6 órakor lESl­lElliai Középeurópa Kupa mérkőzés előtte fél 4 órakor UTE-MTK ifjúsági bajnoki mérkőzés Ahol ezek az általános érdekek forognak kockán, ott nem isme­rek sem egyéni, sem egyesületi érdeket. — Megbízatásom azt jelenti, hogy a mai naptól kezdve teljesen megváltozik a magyar futball képe. Megszűntek a régi keretek, minden téren, tehát szellemi, do­logi és személyi téren is szakítunk a régi elvekkel. Teljes rendszerváltozás kö­vetkezik. (— Kik fogják intézni ezek után a magyar futball ügyeit?) — Már ma este utasítás megy távbeszélőn és távírón minden al­­szövetséghez, a budapesti köz­pontban pedig magam intézkedem erre vonatkozólag. Mától kezdve ugyanis a helyzet a következő: az ügyeket a miniszteri biztos intézi a kinevezett négyes bizottsággal egyetértésben. Az MLSz elnöksége helyére egy főtitkár, egy pénztáros, egy ügyész és egy ellenőr kerül. Kinevezek azonkívül még egy, vagy két országos egyesbírót, akik végső fokon döntenek majd az alszövetségi egyesbírák ítéle­teiről. (— És mi lesz az alszövet­­ségekkel?)­­— Az újszövetségeket is kineve­zett ügyvezető, főtitkár, pénztáros és ellenőr fogja vezetni. A Nemzeti Liga élére is bi­zalmi ember kerül. A panaszos ügyeket a szükség­hez képest egy, vagy két egyes­­bíró fogja intézni. Emelt hangon teszi hozzá a miniszteri biztos: •— Mindez azonban csak az új idény kezdetéig megy így. A nyáron kiépül a magyar labdarúgás új rendszere s az őszi munka már annak az alapján fog elkezdődni. (— Mit jelent az „új rend­szer" ?) — Nemcsak a személyek fog­nak változni, de megváltozik a labdarúgás egész szerkezete, ha a kitűzött cél, a fejlődés érdeke megkívánja. Még a bajnokságok csoportbeosztása sem szent. Ma az egyetemes magyar futball érdeke úgy kívánja, megváltoz­tat­juk, akár az NB és az NBB rendszerét is. Mert minden mél­tányos érdeket, m­ég a legeldugot­tabb faluét is, tekintetbe fogjuk venni, amikor a magyar bajnoki beosztás leg életrevalóbb rend­szerét megalkotjuk. (— Az új adminisztráció telje­sen új emberekkel indul majd meg?) — Ismétlem, gyökerestől, de a személyekben is teljesen újjá­születik, a magyar labdarúgás. Az­­új rendszer új adminisztrációt teremt, amelynek két főérve lesz: egyszerűség és gyorsaság! (— Milyen lesz az új rendszer viszonya az egyesületekhez?) — Nem győzöm eleget hangoz­tatni: a szövetségi életen túl az egyesületi viszonylatokban is érvényesülniük kell a nemzeti és keresztény elveknek. Ezt diktálja a magyar futball érdeke és ezen a téren nem ismerek semmiféle megalkuvást. A Játékvezetők Testületével kapcsolatban ezeket mondta Gidófalvy dr. — A JT minden fővárosi és vidéki szerve ezennel megszűnt. A JT a mai nappal beolvadt a labdarúgás egyetemes szervezeté­be és élére az általam, kinevezendő országos főtitkár kerül. Az első és fő intézkedésem a következő: ez év augusztus 20-tól kezd­ve csak a miniszteri biztos által igazolt játékvezető ve­zethet Magyarország terüle­tén mérkőzést. A személyi igazoláshoz szerda reggeltől kezdve már kaphatók lesznek az űrlapok. Egyben fel­hívást intézek az ország keresz­tény ifjúságához, amely eddig sajnála­tos módon nagyrészt távol­tartotta magát a játékvezetéstől: haladéktalanul jelentkezzék a felállítandó játékvezetői tan­folyamok hallgatására, hogy az új őszi idényben már igénybe vehessük az ő munkás­ságukat is. Négy évtized súlyos mulasztását kell itt jóvátennünk. A magyar középosztály ifjúságá­nak bekapcsolásához nagy remé­nyeket fűzök nemcsak a játék­­vezetés, de a szövetségi vezetők kiválasztása terén is. Nagy jelentőségű a miniszteri biztos nyilatkozatának az a része, amely a futball eddigi széttagoltsá­gának megszüntetésére utal. — A magyar labdarúgás min­den ágazata minden tekintetben egységes, központi vezetés alá kerül. Megszűnnek a különböző ligák, nincs tehát többé cégliga, bankliga, MÁV-liga, minden labdarúgó csakis az egységes szövetség keretében működhetik. Csak magyar labdarúgás lesz! Gidófalvy úr nyilatkozik a részletes tervekről is: — Hamarosan sor kerül az ifjú­ság nevelésének s ezzel kapcsola­tosan a diákfutballnak, a KISOK- nak a kérdésére is. Jön a főisko­lai futballsport ügyének rende­zése, A pályák ügye. Rövidesen elintézzük az edzők függő ügyeit és hamarosan ki fogom jelölni a szövetségi kapitány személyét is. A nyár folyamán minden erre vonatkozó elők­észületet el kell végeznünk. A futballtársadalmat különösen érdeklő profi­ kérdésről, a legjobb magyar futballistákat magába foglaló játékos csoport­ról a következő érdekes és meg­szívlelendő megállapításokat tette Gidófalvy dr.­­• Azt üzenem minden magyar professzionista játékosnak, hogy — tekintettel a nehéz ,gondokban leledző egyesületekre — igyekez­­zenek polgári állásokban elhelyez­kedni s részt vállalni a polgári építőmunkából is. Mindenki bizto­sítsa jövőjét polgári munkával. Ebben természetesen minden játékos számíthat a támogatá­sunkra. Többet ma erről a kér­désről nem mondhatok, hiszen a professzionizmus kérdése még nem égető kérdés. Beszélgetésünk végén rátér­tünk a magyar futball legutóbbi számos szomorú nemzetközi eredményére is. A miniszteri biztos nyilatkoza­tának alábbi befejező szavaiból kiviláglik a futball iránti izzó szeretete s erős akarata, amely a magyar futball kivívandó szebb jövőjének komoly záloga. " Minden poszton új emberek­re, minden vonatkozásban új el­vekre, új rendszerre van szüksé­günk, hogy kiirthassuk a magyar labdarúgásból a fásult, fáradt, közömbös szellemet, az egészsé­ges működés legfőbb akadályát. Állítom, hogy nem a tudásunk kopott meg, hanem a hitünk. Ha, ezt feltámasztjuk, feltámad a régi magyar tudás is. Én meg va­gyok győződve róla, hogy a régi dicsőség felé vezet az új út, amelyre a magyar futball a mai napon lépett. Árpádfy Jenő. ’ Kispest város új sporttelepe Kispest, Szent Imre herceg útja Június 22-én, csütörtökön délután 6 órakor Kispest-Budafok Nemzeti Bajnoki mérkőzés •előtte fél 5 órakor KAC—Szondy kölyök mérkőzés Minden jeg­y 1 pengő, diákjegy 50 fillér — Közlekedés: 40 és 43-as villamossal

Next