Sporthirlap, 1940. február (31. évfolyam, 10-16. szám)

1940-02-07 / 10. szám

Ára 12 vb­. 1 ■ Szerkesztőség: .... 1—413—SS Előfizetési éra negyedévre: JJjH||y' H Kiadóhivatal (csak délután Belföldre .......... 9.7# P gdUMWr J|| 1 S óráig): .............. 1-535-57 Északamerikába ... 4.— P I Leveleim: Egyéb külföldre .... 3.59 P ' _____________________________________________ _ Budapest 73. Postafiók: 57 Két mérkőzést játszik vasárnap az Újpest!? Kedden délután vidám hangulatban le­folyt, teljes létszámú edzést tartott­ az Újpest. A teljes létszám úgy értendő, hogy Zsengelléren kívül valamennyi já­tékos részt vett az edzésen. ..Ábel” a part­vonalról nézte a társait. — Nemsokára már én is „bevonulok" — mondotta Zsengellér. — Kipróbálom ezt a törött „csikót", hogy mit tud még. Remélem, hogy márciusban már bajnoki mérkőzést is játszhatok. Közel két és félóráig tartott az­ edzés a játékosok legnagyobb örömére. Futás, célt­ornázás és egykapurajátszás szerepelt a műsoron. Alaposan beleizzadt a társa­ság. A vasárnapi barátságos program már teljesen kialakult. Egy órakor a Lampart ellen, azután pedig a Taxisok ellen ját­szanak a lila-fehérek. — Azért látunk vendégül két ellenfelet, — mondotta Langfelder igazgató — hogy mindegyik játékosunkra teljes mérkőzés keretében sor kerüljön. Két egyforma erejű csapatot fogunk összeállítani its amatőrjátékosok bevonásával. A két mérkőzést az edzőpályán fogják megtartani, ha csak addig a nagy pályát le nem takarítják. Egyenruhát kapnak a játékvezetők Márciusban közzéteszi a JT az új játékszabályokat Mi történt eddig az új játékvezető testületben? Amikor a miniszteri biztos az MLSz és a JT élére került, a régi rendszer hívei a£t mondogatták: kérészélete lesz a miniszteri bizton­­ság ./...inlt -és éppen­­a JT­­keresztül. Csődbe fog jutni az új rendszer, mert nem lesz elegendő an­egfelelő játékvezető a mérkőzések vezetésére. Az eredmény ismeretes: a 7. miniszteri biztos nem, bukott meg, de nem bukott meg az új JT sem. A JT felöl zavartalanul folyhattak a­ m­érkőzések. Sőt — mintha zavar­talanabbal, simábban folytak­ volna, m­int hajdanában. Vajjon hogyan is történt ez? Hogyan is született meg az új JT, mit csinált és hogyan műkö­dött? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Gálffy Andrással, a JT főtitkárá­val. —­ A miniszteri biztos úr hivatalba- lépése után elrendelte a játékveze­tők új igazolását­­— mondta Gálffy. •— Ekkor a régi játékvezetők közül 968 kérte, 487 nem kérte az igazo­lását. Végeredményben a régiek közül igazoltunk 736 játékvezetőt. Ez annyit jelent, hogy körülbelül felére csökkent az igazolt játék­vezetők száma, sürgősen gondos­kodnunk kellett tehát a hiány pót­lásáról, hiszen egy olyan napon, amikor az ország minden labda­rúgócsapata talpon van, körülbelül 1280 játékvezetőre és partjelzőre van szükség. Felhívást intéztünk tehát az ország labdarúgótársadalmához, hogy mi­­né­l nagyobb számban jelentkezze­nek a JT megrendezendő tanfolya­maira.. Mi magunk is meglepődtünk, milyen nagyszámú jelentkezés tör­tént. Az ország 27 városában 1074 résztvevővel indultak meg a tan­folyamok s ezek résztvevői közül augusztusban, szeptemberben és ok­tóberben alapos rostálás után 538-at képesítettünk." Nem nyugodtunk azonban bele, hogy az új játékvezetők csupán rö­vid kiképzés birtokában maradja­nak. Továbbképző tanfolyamokat rendeztünk számukra, amelyeken kötelezővé tettük a részvételt. A VÉTÓJOG ELTÖR­LÉSE — Hamarosan megoldottuk a JT egyik legégetőbb problémáját. Ja­vaslatomra a miniszteri biztos úr eltörölte az egyesületek vétójogát. Ezzel megszüntettük azt az állapo­tot, hogy az egyesületek terrorizál­hassák a játékvezetőket. A vétójog alakította ki a mérlegelő játékveze­tést. A játékvezetők — hogy úgy mondjam — kesztyűs kézzel kezel­ték a szabályokat, mert attól féltek, hogy vétójegyzékre kerülnek és nem kaphatnak rangos mérkőzéseket. Lidércnyomásként nehezedett ez a jog a játékvezetőkre. Hogy ennek a jognak a megszüntetése milyen helyes volt, mutatja például Iványi esete. Róla hajdanában azt állítot­ták, hogy mérlegel, az őszi idény­ben viszont ő volt a legjobban mű­ködő és legjobban foglalkoztatott játékvezető, mert megszűntek a gátlásai. CSAK 9 JÁTÉKVEZETŐ ELLEN EMELTEK ELŐ­ZETESEN KIFOGÁST •­ Az egyesületek érdekeit ter­mészetesen nem akartuk egészen fi­gyelmen kívül hagyni s ha valame­lyik játékvezető ellen előzetesen ér­dekeltségi kifogást jelentettek be, azt tekintetbe vettük. Ilyen kifogás azonban előzetesen csak 5 egylet ré­széről jött 9 játékvezető ellen. Idényközben is jött egy-két kifogás. A Ferencváros például vétót emelt Emődinek a Ferencváros­ Nemzeti meccsre való kiküldése ellen, azon a címen, hogy Emődi hajdanában a vetélytársnal­, az Újpestnek a játé­kosa volt. A Szolnok­­is kifogást emelt egyizben Boronkay kiküldése ellen. Ezeket azonban nem vettük­­figyelembe elvi szempontból. Azt mondtam, hogy felelősséget vállalok értük és utólag mindkét egyesület teljes megelégedését fejezte ki előttem. Mi igyekeztünk már a küldésnél minden zavaró szempontot tekin­tetbe venni. Feljegyeztük pontosan, hogy kinek milyen kellemetlenségei voltak a különböző egyletekkel az múltban. A játékvezetők tartottak részletesen bejelenteni, hogy mely egyletekkel állnak rokoni, baráti, vagy más kapcsolatban. Ezeket a szempontokat mindig figyelembe vettük a küldésnél. FELÉRE CSÖKKENT A BOTRÁNY ÉS AZ ÓVÁS —­ A másik igen fontos mozzanat volt, amikor a miniszteri biztos úr a legszigorúbb eszközökkel igyeke­zett biztosítani munkánk rendjét, megteremteni a játékvezetői kar tekintélyét és azt megóvni minden­kivel — közönséggel, játékosokkal — szemben. Statisztikánk szerint ezen a téren óriási javulás történt. A botrányok, verekedések, óvások, feljelentések száma az előző év őszéhez viszonyítva 53%-os csökke­nést mutat. Igaz, hogy a JT-n belül is éberen vigyáztunk a fegyelemre. Ha valaki nem bizonyult fegyelme­zettnek és pontosnak, azt töröltük. A régiek közül kilencet, az újak közül hármat zártunk ki a­ tagok közül, örvendetes, hogy fegyelmi okból csak egyetlen egy törlés tör­tént. Jelen pillanatban 1506 játék­vezetőnk van, ebből 128 111. fokú. GYORSABB ÜGYVITEL — Egyszerűsítettük az adminisz­trációt. Bizottságok helyett egyes­­bírák ítélkeztek. Elvünk az volt, mindent gyorsan, de jól. Azt­ hiszem nem lehettek rosszak az ítéletek, ha 85 ítéletből csak négyet fellebez­­tek­ meg. Az országos központi JT a JT budapesti alosztályának a fel­állításával nagy tehertételtől sza­badult meg. Most már nyugodtab­­ban foglalkozhatunk majd országos ügyekkel. JÖNNEK AZ ÚJ JÁTÉK­­SZABÁLYOK ÉS — AZ EGYENRUHA­­— Nagyon sok teendőnk van még. Március első napjaiban tesz­­szük közzé az új játékszabályokat az egységes szabálymagyarázatok­kal. Tavaszra kötelező lesz a játék­vezetők és partjelzők számára az új egyenruha viselése. A minta már megvan. Hála Isten­nek, most nem ütközünk munkánk során minduntalan akadályokba, hiszen az MLSz miniszteri biztosa egyúttal a JT vezére is és így meg­van a JT és az MLSz között a na­gyon fontos szoros együttműködés. Anyagilag teljesen rendben vagyunk. Sokkal több tagdíj folyik be, mint hajdanában­­ . A­milag függetlenek vagyunk mindenkitől. — Talán még egy kérdés merül­het fel — mondotta Gálffy. — Hon­nan is szedtük elő az új játékveze­tői gárdát? A felelet ez: a régi JT-től számos olyan kiváló játék­vezetőt kaptunk, akik hajdanában különféle okokból nem tudtak fel­színre kerülni, holott most bebizo­nyították, hogy érdemtelenül marad­tak a névtelenek között. A fiatalok közül Jánosi, Kékesi, Kiss M. Ernő, Lantos, Lukász, Classen, Németh, Palásti, Rónai, Siklós, Szőke II., Temesfői, Ungvári, Emődi, Schram­­kó, Farkas Iván, Galambos, Moldo­­ványi, Virág kitény elsővonalbeli utánpótlásnak bizonyult. Ezenkívül a társadalom minden rétegéből jelentkeztek kitűnő sportemberek, egyesületi vezetők, volt játékosok és mások. Csak a még nemrégiben működő játékosok közül említek néhány nevet: Héthelyi (Postás), Klamár (Hungária), Kocsis (Elek­­t­romos), Novotny (BSE), Nyer­ges (Vasas), Regös I. (Törekvés), Szülik (Újpest). Ezek ma már mind kitűnő játékvezetők. — Nyugodt lelkiismerettel állít­hatom, — fejezte be mondókáját Gálffy — hogy a bejósolt csődtől ma már nagyon-nagyon távol vagyunk. A JT jó úton halad s tavasszal még jobb eredményt akarunk és fogunk elérni az őszi- — fiál­uh­ás 1ó centit kivágok — De jó kedve van, Adorján. — Hát még a vidéki válogatott kapusnak milyen jó kedve lesz ta­vasszal. — Melyiknek ? — Amelyik Pestre kerülne és he­lyére a „pesti" kerülne vissza. ■— De kikről van szó ! — Azt nem mondhatom meg, a rí BÉBI A BIHARI-UTCÁB­AN A Kispest vasárnap a Bihari-utcában tartotta edzését. Feltűnően sok Törekvés­szurkoló vett részt az edzésen. Nem a Kispestre voltak kiváncsiak, hanem a Dérire. A volt Törekvés-csatár ugyanis ősszel m­ár ismét a Törekvés színeiben rúgja a labdát. Miközben a kispestiek két kört futottak, bekiabáltak Dérinek: — Földi, nálunk hat kört futnak a játékosok. Általában minden lépését megkritizál­ták, de az edzés végén így szóltak Tas­­nády Józsefhez, a Törekvés intézőjéhez:­­— Dérinek azért külön fürdőt adjunk! Cseh László feljel­entett­e a Hungáriát Kedden este Cseh László, a Hun­gária válogatott játékosa írásbeli feljelentést tett az MLSz-ben egye­sülete ellen, járandóságainak ki nem fizetése miatt. A szövetségben természetesen nagy feltűnést kel­tett a feljelentést. Az érdekes ügyet a miniszteri biz­tos kiosztotta a szerződési ügyekkel foglalkozó egyesbírónak. Az ügyben már a legközelebbi napokban dön­teni fog végső fokon maga a minisz­teri biztos. A feljelentést a sporttársadalom is bizonyára vegyes érzelmekkel fogja fogadni. Átigazolási tilalmat mondott ki a MÖSz A MÖSz idei első tanácsülésén több érdekes ügy szerepelt. Elsősorban a­K átigazolások­­ ügyével foglalkoztak. Végü­l is­ kimondotta a tanács, hogy az átigazolásokat felfüg­gesztik, addig, amíg az új átigazolási szabályok el nem készülnek és azt nyil­vánosságra nem hozzák. Foglalkozott a tanácsülés az utánpót­lás kérdésével is. Elhatározták, hogy még ebben az évben kiírják az ifjú­sági csapatbajnokságot. Ezt kötelezővé teszik minden­ egyesület számára. A tervek szerint, amelyik egye­sület nem indítaná el ifjúsági csapatát, az úgynevezett „ifjúsági adót** köteles fizetnie a szövetségnek. Ebből az adóból támogatnák azután a bajnokság­ban résztvevő egyesületeket. Természe­tesen ez egyelőre csak terv, de olyan jó, hogy megvalósítása nem is késhet soká. Az átigazolások ügyében egyébként beszéltünk Forray Árpád szövetségi kapitánnyal. — A tanácsülés határozata értelmében, — mondotta — átigazolásokat egyelőre nem lehet eszközölni. Kivételt képez Bondinak és Bogácsnak az átigazolása, ők a határozat előtt kérték átigazolá­sukat a WMTK-ba, így Bogácsot és Bondit igazoljuk is a csepeliekhez. A hírek szerint az FTC Mándija is a csepeliekhez készül, az átigazolások fel­függesztése következtében azonban egyelőre erről most nem­ lehet szó. " A Hungária is elkezdte Ma újabb edzéssel készülnek a kék-fehérek a szabadkai útra Dudással együtt utaztunk ki a Hungária­ útra, az idény első edzé­sére. A csatárfedezet fejcsóválva mondogatta: — Ilyen hóban nem kezdhetjük meg az idényt! Abban a pillanatban tűnt elénk a hungáriaúti pálya. Szorgos munkás­kezek takarították le róla a havat. A nagy lelátó előtt már olyan ma­gas hóhegy állt, hogy a felső páholy­sorból sem lehetett a­ pálya széleit látni. Dudás megnyugodott: — „Kitoltak“ velünk. Itt edzeni kell! Az öltözőben Takács Béla írja össze a legénységet. Mandik Béla a játékosok kéréseit jegyzi fel. Hogy kihez kell menni a szabadság elinté­zése miatt. Mandik ezt mondja a bácskai kirándulásról:­­— A csapat készül és biztos, hogy pénteken délután el is indul. Kétség­telen, hogy nehézségek lesznek egyik-másik játékosunk szabadsága f­örül, de ettől függetlenül a csapat mindenképpen elmegy a bácskai ortyára. Béky jelentkezik. • — Én nem mehetek — mondotta J­­andik Bélának — ne is tessék kér­­i­i a főnökeimet. Ebbe már bele is nyugodnának, ha c­sak Békyt kellene nélkülözniük. J Jandik Bélának mindenesetre lesz d­olga a szabadságok kieszközlésével. A pályán mintegy 100—150 négy­­­­zegméternyi terület állt már sza­­bl­adon, mire Turay vezérletével kifu­­t­ottak a játékosok az első tavaszi edzésre. Csak Andrásik hiányzott, ő még nem érkezett meg szabadsá­gáról, de minden percben betoppan­hat, mert jelezte érkezését. Az edzés könnyebb, majd erősebb iramú futásból, tornagyakorlatok­­ból és ismét futásból állott. A játé­kosok nagy kedvvel végezték a munkát, miközben állandóan folyt a kedélyes „húzás". Főleg Kalmár Jenő állott azok célpontjában. "-sí Jenőkém, — mondotta neki Szabó —, szombat délig jó lesz megint a lábad. Kalmár így intette le Szabót: — Nézd, Tóni, nekem minden­képpen el kell mennem a portyára, mert Vidtornak én­ vagyok az edzője az MTK-ban. Amatőr játékost egyedül mégsem hagyhatok annyi profi között. Feldmann Gyula edző így búcsú­zott el a játékosoktól: — Szerdán délután következik a második, már erősebb adag. Nekünk pedig ezt mondotta: — A fiúk jóformán alig pihentek a portya után, így voltaképpen csak folytatjuk ott, ahol elhagytuk a labdarúgást az utolsó törökországi mérkőzésünkön, így kezdett helyesebben így foly­tatta a Hungária... A MASz intézőbizottságának kedd esti ülésén a bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy február 24-ére össze­hívott rendkívüli közgyűlés meg nem tartását fogja javasolni a tanácsnak. POZSONYBAN JÁTSZIK SZOMBATON ÉS VASÁRNAP A FŐISKOLAI VÁLOGA­TOTT KOSÁRLABDA CSAPAT A szlovák főiskolások — mint már előzőleg hírt adtunk róla — meghívták a magyar főiskolai­­ válogatott kosár­labdázókat Pozsonyba két mérkőzés le­játszására. A mérkőzés időpontjáról akkor nem történt döntés. Most újból írtak szom­szédaink és kérik, hogy a főiskolás válo­gatott kosárlabda csapatot küldje el a szövetség Pozsonyba. Főiskolásaink örömmel vették a szlová­kok meghívását és Bácsalmási Péter dr szakosztályvezető máris intézkedett a csapat előkészületeiről és egyben össze­állította a magyar együttest is. A csapat a következő: Sárvölgyi, Stolpa, Bajári BEAC, Szittner, Szabó TFSC, Eszéki, Szabó MAFC, Kardos, Szamosi, Velkey BSzKRT. Cserejátékos: Szerdahelyi és Kelemen. A válogatott csapat csütörtökön tart edzést a BSzKRT tornatermében. A Ludavika versenyzői is indulnak csütörtökön eldöntésre kerülő főiskoli újonc álversenyen. A versenyt a Svát hegyen rendezi a szövetség.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék