Sporthirlap, 1940. július (31. évfolyam, 51-59. szám)

1940-07-03 / 51. szám

|H|^g »• líra 12 júl. y.........SZERDA | |* || d|M| g 1940 július 3 [1.20K ...(szlovák) | Mfr 4fj 0,^1 4 M § ”” | kk ^éíhulw I |15 pfennig (németi | | I I || ^ 1 I Olaszországban .... 1— 1. ff JlIIlf Ilii 1ÉI IÉL fi IL M ^ I Szerkesztőig te kiadóhlvs­ Amerikában .............. 4 C. || ccmW? W W ^ M 1 B^Ar^ntoT'í’ .Tmfüzi Előfizetési ára negyedévre: i |i» S Kiadóhivatal (csak délután Belföldre ...................7I P Kg (m g lór­ig)................. 1-S39-0­ Északamerikába .... 4-— P 19 Vfpr B Levélcím:­­ Egyéb Külföldre .... ..50 P S Budapest 73. Postafiók: ST Ma este érkeznek T •• ~ j * , I. r . * . Ma dől el i 3 német LüVÓ©dz©St A Ferencváros selifi, a német-magyar kerékpárosok tartott­a BSE csapatával készül atlétikai viadal Nagy változásait lesznek a profi­­ labdarúgásban­ ­ A június 7-én megjelent MLSz­­­közlöny egyik híre: ,,Az átadási, visszatartási és szabad­­­ listára tett professzionista játékosok jegyzékét ez év július 1. és 10-e között kell bejelenteni az ML­Sz-ben.”­­ Az MLSz-be a mai napig termé­szetesen egyetlen átadási jegyzék sem érkezett a tagegyesületektől.­­Ezzel várnak július 10-ének 24-ik órájáig. A bennfentesek, vezetők és m­ás beavatottak köréből azonban m­áris érdekes hírek szivárogtak ki­­, várható „szenzációkról". A Hungária „minden­griff* A kék-fehérek válsága tovább tart. A, Hungária további sorsáról ugyan csak július 8-án döntenek, de máris biztosra vehető, hogy az iro­­dai és segédszemélyzet leépítése után a játékosállomány hivatásos részének nagy része is hasonló sorsra jut. A kék-fehérek hivatalo­san még nem nyilatkoztak, de máris valószínű, hogy az egész profigárdát leépítik. Tehát a tarta­­ékokon kívül csaknem az egész első csapatot elbocsátják. Szabó, Kis, Bíró, Turay, Négyesi, Béky, Kardos, Müller, Kalmár, Titkos és Szabó III is az elbocsátandók jegy­­zékén szerepel. Csak Sebes, Vidor is esetleg Négyest marad meg a fék-fehérek idei csapatából. Sebes sem mint játékos, hanem mint b­en­­nő edző jön számításba. A Hungá­­ia terve az, hogy jövőre amatőj­­átékosaival veszi fel a versenyt az MTE-ben. Azzal az amatőrgárdával, amely az idén az NBB-ből is ki­tett. Ezekből a hírekből inkább ma lehet következtetni, hogy a Hungária egyelőre nem veszi komo­­yan a jövő évi rajtját a Nemzeti bajnokságban. De augusztusig még sok minden történhet... Az Újpest alighanem edzőjétől és „öregei­től”* válik meg Az Újpest legbelsőbb vezetőségé­ből nagyon gyéren szivárognak ki a „transzfer“-hírek. Egyelőre csak az biztos, hogy az Újpest az edző­jén, Mészároson kívül minden öreg játékosát elengedi és erősen bele­nyúl az UTE-ban felnevelt sorta­­tékba, hogy velük egészítse ki NB- csapatát. Hogy kik az elbocsátandó­­öregek", azt nem lehet tudni, mert az Újpest nem árulta el, kik esnek bele az öregségi korhatárba. Vincze, Futó, Joós, Szűcs, Kocsis nevét em­legetik.­ Állítólag csak Szalaynak fegyelmeznek meg az öregek közül, az sem titok, hogy az Újpest haj­­andó volna a profizmus teljes le­­építésére is. Arról a jogáról is le­­mondott az Újpest, hogy az UTE-t az NB XX-ben indíthassa a jövő esz­­endőre, ellenben bejelentette a mn­­iszteri biztosnak, hogy elindítja Itellát az NB III. osztályában a kétség tervezetének megfelelően. A Ferencváros a fiatalo­sat még fiatalabbakkal Seréli ■ Ferencvárosnak nincs kiörege­dési problémája. A zöld-fehérek átadási jegyzéke nem sok nevet fog tartalmazni, hiszen a zöld-fehérek­nek mindössze 17 szerződtetett já­tékosuk van. Hír szerint a nemrég szerződtetett Serényi átadó, vagy szabad lesz. Valószínűleg elhagyja a Ferencvárost Pálinkás is. ő most már inkább mint „dr" igyekszik el­helyezkedni. Újabban sok­­ szó­é­sett Jakab leépítéséről is. A Ferencvá­ros vékonypénzű, de vastag tudású csatáránál nem öregségi okok, vagy játékbeli hiányosságok miatt me­rült fel az átadási jegyzék réme, hanem fegyelmi magaviseleti okok miatt. Még Bíró II esetleges leépí­téséről is szó lehet, ha a vezetőség az ifjúsági Mátk „bedobása" mellett határozná el magát. Ezzel szemben gyarapodást jelent a Ferencváros őszi csapatában Tátrai visszatérése. A hátvédet — mint hírlik — sikerült elhelyezni és így a fennálló ellentétek kiküszöbö­lődnek. Lehetséges, hogy egyik hát­véd elbocsátására is sor kerül ezek után, hiszen a Ferencváros tartalék­jai között egész szép számmal van­nak a rátermett amatőr hátvédek. A Szegedi FC is átalakul A Tisza partján is serényen dol­goznak a jövő évi csapat kiépítésén, illetve az idei együttes átépítésén. Az máris bizonyosra vehető, hogy Baráti eltávozik, illetve visszaama­­tőrösítteti magát. Most folynak a tárgyalások a játékos és a vezető­ség között a békés megegyezés irá­nyában. Az is bizonyos, hogy nagy leépítést a Szeged nem végezhet, hiszen csak kis létszámú gárdával rendelkezik. A Gamma nagy ese­ménye : Király átadó 1 A Gamma 18 profi játékosa — mint már megírtuk — Turay 77-vel gyarapodik. Kiválik azonban a já­tékosgárdából Sós és Beretvás. A két játékos edzői megbízást kap a Gammánál. Edző lesz a Gamma ke­belén belül Gyulai is, de ő még mint játékos is számításba jön. A Gamma szerződtetett játékosai kö­zül eltűnik Fodor is, aki vissza­­amatőrösítteti magát és a Gamma amatőrcsapatában játszik majd. A nagy esemény a válogatott fedezet Király sorsa, akit a Gamma eladási jegyzéken jelentett be a szövetség­nek. A Gamma és Király között a játékos magánelfoglaltsága, illetve állása miatt került kenyértörésre a dolog. A Gamma vezetősége inkább megválik válogatott játékosától, de nem hajlandó egy állandóan műkö­désben levő „vulkánt" tartani a já­tékosai között. Kispest: Cseh átadó! Kispesten már szinte teljesen tiszta a helyzet az őszi játékosgár­dát illetően. Görgényi Lajos főtit­kár ezt mondja: — Valamennyi játékosunk a visszatartási listán szerepel, kivéve Cseht. Cseh — átadó. Déri és Rát­­kai rövid,esen amatőr less, Déri el­ megy tőlünk, Rátkai pedig az amot tőrcsapatunkban játszik tovább. Megemlítjük, hogy, a két Olajkár­nak a WMFC-be való távozásáról hallottunk. Görgényi így vélekedik:­ — Nem tudok semmit erről. A­ WMFC még nem tárgyalt velünk,­ de ha komolyan érdeklődnek, szíve­sen leülünk velük tárgyalni. Termé­szetes, hogy nem fogunk könnyen megválni egyik Olajkártól sem. Berkessy E­emért szövetségi edzőnek szerződtette az M­LSz Berkessy Elemért, a volt váloga­tott fedezetjátékost szövetségi ed­zőnek szerződtette az MLSz. Ber­kessy legutóbb a Tatabányai SC ed­zője volt, ő lesz ezentúl Molnár Ig­­náccal egyetemben a szövetség szá­­­mára állandóan rendelkezésre álló edző. Szerződtetéséről Gidófalvy Pál dr. a következőket mondta: — A szövetség­­ , legkomolyabban és a legrészletesebben kívánja vég­­rehajtani kitűzött műsorát. Egy edző kevésnek bizonyult a tömérdek ne­velői munka elvégzésére. Ezért kel­lett szerződtetnünk Berkessy Ele­mért­, a régi, válogatott labdarúgó­­játékost, akinek nagy külföldi ta­pasztalatát az utánpótlás nevelés­é­­nél nagyszerűen hasznosíthat­juk. Bárcsak minden alszövetség szám­á­­ra tudnánk külön edzőt szerződtetni, hiszen annyi a munka, olyan elha­nyagolt a vidék állapota a szakszó a nevelés szempontjából. Fábián József az új labdarúgó „sarj" kapitánya örömmel fogad­a Berkessy szerződtetését és így lel­kendezett:­­ — Az angol rendszer bevezetése az egész vonalon meg fog indulni Ebben a munkában Berkessy Ele­­mérre nagyon fontos munka várt Berkessy gyakorlatból ismeri ennek a­ rendszernek minden csinját-binját tehát szakszerű oktatásban részesít­heti majd a reá bízott ifjúságot. Berkessy már a napokban meg­kezdi edzői működését Budapesten, mert Molnár Ignác egészen őszig az ifjúsági edzőtáborokban oktat. KÉSŐBB KEZDIK AZ OLASZ LABDA­­RÚGÓBAJNOKSÁGOKAT Az olasz labdarúgó szövetség elhatá­rozta, hogy az ősszel meginduló bajnok­ság rajtját egy hónappal elhalasztja. Ezek szerint tehát az olasz bajnokság nem szeptember, hanem október közepén indul meg. FTC -pálya BB IX., VM­DI-DT 129 BMW Július 7-én vasárnap délután fé 1­6 órakor M­ill (Belgrádi I * Kis Középeurópa Kupa visszavágó mérkőzés Sárosi dr. játszik a BSE ellen Csak pénteken döntenek, hogy Lázár a jobb-, vagy a baloldalon játszik-e . Ma az FTC ifi­csapata lesz a Ferencváros edzőtársa A BSK elleni visszavágóra készülő Ferencváros kedden kezdte meg elő­készítő munkáját. Azok a játéko­sok, akik Belgrádban szerepeltek, csak fürödtek és gyúrást kaptak. A többiek (Sárosi dr, Tátrai, Berényi, Hámori és Suhai) Dimény edző ve­zetésével átvonultak a Forinyák­­utcai pályára, ahol kiadós labda­edzést tartottak. Kiss és Polgár a fürdés előtt te­niszmérkőzést játszott. Nem lábbal, ütővel.­­ Mint teniszezők sem hoznának szégyent az FTC-re — állapították meg a vérbeli zöld-fehér tenisze­zők is. Kijött fürödni Sárosi III is. — Egy kicsit még fáj a rugós helye — mondja — kétszer ugyan­arra a helyre kaptam rúgást, de vasárnapig remélhetőleg teljesen re­nbejövök. Általában nagy a bizakodás. — Itthon két góllal feltétlenül jobbak lesznnk a BSK-nál — han­goztatják a játékosok. — Azért csak két góllal, mert a BSK is tud ám futballozni. —­ Belgrádban nagyon széles és csúszós is volt a pálya, — panaszko­dik Gyetvai — nagyon „kivoltam", sokat futkostam. Itthon azonban nem félek a BSK-tól — Laposan kell játszani — han­goztatja Dimény edző —, akkor könnyen megzavarodik a belgrádiak védelme. Csak aztán a mi védel­münk úgy játszan itthon is, mint a BSE-pályán. Csatársoruk szerintem nem is olyan veszedelmes. Sablono­san játszanak. Védőink már előre tudták, hova fog menni a labda. Szoyka dr. a nagy hőségre panasz­kodik: —­ Szombaton egész nap zuhogott Belgrádban, vasárnap pedig szinte izzóan sütött a nap. Valóságos pára­­felhőben játszottunk. Amellett csú­szós is volt a talaj. Biztosra veszem, hogy itthon két gól különbséggel fogunk győzni. — Most nem leszünk elbizako­­dottak — hangoztatja Gyetvai és Szoyka dr. — De nem is lehetünk. Utóvégre a BSE nemzetközi vi­szonylatban is klassziscsapat. Most érkezik ki a pályára Pataky Mihály, a Ferencváros szakvezető­je. Megkérdezzük tőle, mit szól a belgrádi 0:1-hez. Meg van-e eléged­ve az eredménnyel? — A belgrádi eredmény tulajdon­képpen még csak az első félidő ered­ménye — véli Pataky. — Tehát arra vonatkozólag, hogy meg va­gyok-e elégedve a belgrádi ered­ménnyel, egyelőre nem nyilatkoz­­hatom. A vasárnapi visszavágó dönti majd el, hogy továbbjutunk-e. Nyilatkozni tehát csak akkor fogok a belgrádi játékról. Az 1:0-ás ered­mény mindenesetre biztató arra, hogy hazai pályán és jó játékkal bejuthatunk a döntőbe. (Várható-e változás a Ferencváros vasárnapi csapatában?) — Hogy a csapatban lesz-e válto­zás, — válaszol Pataky — az csak pénteken dől el véglegesen. Sárosi úr kedden már részt vett az edzésen, ő tehát vasárnap játszani fog. Hogy ki helyett, ebben még nem határoz­tunk. Min­den, valószínűség szerint a BSE ellen a Slavia ellen győztesen szerepelt csapat veszi fel a küzdel­met. Egy vitás kérdés van még, hogy Lázár jobb-, vagy baloldalon játszik-e vasárnap. Ebben a kérdés­ben is csak pénteken döntünk. A Ferencváros ma az üllőúti pályán tart edzést. Az edzés kereté­ben egy félidős mérkőzést is játsza­nak a zöld-fehérek az FTC ifi csapatával. ---------------♦-------------­ Csak szerdán dől el véglegesen, hogy lesz-e szombaton magyar-német viadal Budapesten A MASz nemzetközi bizottsága hétfőn este tartott ülésén összeállí­­ttotta a magyar válogatott csapatot és a különleges körülményekre való tekintettel taralékoka is bőven je­lölt ki az egyes versenyszámokra. I­­ár akkor gondosan latolgatta h­ogy kik is azok, akik a jelenlegi elyzetben is biztosan rendelkezésre á­llhatnak és kiket kell minden való­­sínűség szerint pótolni. Ennek a fglalásnak során kiderült, hogy vannak versenyszámok, ahol­­ még az ötödik, sőt hatodik emberek szereplése sem biztos. Azt is közölték illetékesek a MASz-szal, hogy senki sem számít­hat a verseny alkalmával szabad­ságra, de még ha ez meg is történ­nék, a versenyzők egy része aligha állna rendelkezésre kifogástalan erőnlétben. Mindezeket megfontolva a MASz tegnap úgy döntött, hogy telefonon fe hívja a németek figyelmét a ver­­seny elhalasztásának lehetőségére. Ez meg is történt, annak közlésével együtt, hogy a szövetség szerdán véglegesen közli telefonon, hogy a versenyt most megtartja-e, vagy pedig kénytelen azt kedvezőbb időpontra halasztani. A helyzet a MIVSz szempontjából annál kíno­sabb, mert tavaly ősszel már egy­szer hasonló okok miatt le kellett mondania a német válogatott régen óhajtott vendégül látásáról. Ha a válogatott viadal minden igyekezet mellett sem valósulhatna meg, a szövetség az itthon levő at­léták részére szombaton (esetleg vasárnap is­ rendkívüli versenyt rendez. sporttelepét. " MISÁNGYI OTTÓ PA, 5 OTT főtitkára vidéki szemlekörútja után legutóbb Komáromban járt. Az Tani tapasztalatairól ezeket mondotta: — Sajnálattal tapasztaltam, hogy­omáromban nincsen komoly, sportolásra kalmas pálya. Sőt ami a legszolnok­ibb, eddig még futópályával sem rendelkeztek a komáromiak. Feltétlenül igyekezni fogunk a legrövidebb időn belül orvos­lást találni a komáromi helyzet megvál­toztatására és remélem, hamarosan kor­szerűsíteni tudjuk majd Komárom egyik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék