Sporthirlap, 1940. augusztus (31. évfolyam, 60-68. szám)

1940-08-03 / 60. szám

A*a 12 fii­. 1.20 k ... (szlovák) 6 lei.............(román) 2,­2 dinár (jugoszl.) 15 pfennig (német) Franciaországban .. 1.50 fr. Olaszországban .... 1— 1. Amerikában .............. 4 C. Előfizetési ára negyedévre: Belföldre .................1.70 P Északamerikába .... 4­— P Egyéb Külföldre .... 8.54 P Hétfőn véglegesen döntenek a minősítő mérkőzések ügyében Rákóczi SE? Debreceni VSC? Lampart? A Bocskai megüresedett helyére pályázó négy csapat közül az egyik, a Rákóczi SE szénája vala­hogy nincs rendben, így hát pilla­natnyilag nincs „életképes" negye­dik csapata a szövetségnek, akit augusztus 11-én Miskolcon a BSzKRT elleni minősítő mérkőzés­re kiállítson. A Rákóczi SE és a Bocskai-ügy­­nek a hátterében egyébként is ér­dekes részleteket fedeztünk fel. A BOCSKAI MEGMENE­KÜLHETETT VOLNA A szövetségben beszélik, hogy a Bocskai új vezetősége, amely az utolsó pillanatban, de már későn jelentkezett, megfelelő anyagi és er­kölcsi érvekkel tarsolyában, ugyan­azokból a személyekből állott, akik pár hónappal ezelőtt a közgyűlésen ■­ nem vállaltak közösséget a Bocskai vezetőivel, sőt nem vállal­tak szerepet abban a bizottságban sem, amely a Bocskai átmentésére alakult. Most, elkésve ültek ezek az urak a Bocskai nyergébe, pedig egy hónappal előbb más módon, de megmenthették volna a Bocskait. Egyszerűen egyesülniük kellett vol­na a DVSC-vel, átmentve a Bocs­kai még meglévő értékeit a DVSC számára és Debrecen labdarúgó­sportja most már új vezetéssel, életképes alapon újra ott lehetett volna a magyar élcsoportban. A RÁKÓCZI SE ÜGYE "UTAST MÉG NEM LEHET PONTOT TENNI Debrecennek ezt a fenti mulasz­tását kihasználandó, a kassaiak siettek az MLSz tudomására hozni, hogy a két rivális klubnak, a KSC- nek és a KAC-nak „teteme fölött" a két klub serege új egyesületbe tömörül. Az új egyesület számára olyan címet találtak, amely szinte lefegyverezte az illetékeseket. .Rá­kóczi fejedelem neve megtette a hatását és a róla elnevezett Sport Egylet máris bennérezhette magát az osztályozó mérkőzésekben. Nagy sikere volt ez a kassai sportdiplo­máciának, hiszen a szövetség sport­­politikai elgondolásával sehogyan sem egyezett ez a kassai terv. A szövetség elképzelése az volt, hogy a két, sokáig vetélkedő kassai egy­letnek és a magyar sportnak is jót tesz, ha ők ketten ugyanabban az osztályban vívhatják versengő har­cukat. A KAC választmánya mintha csak megérezte volna a labdarúgó szövet­ség elgondolását, hétfőn este­­ le­szavazta a Rákóczi SE ügyét. De mégsem lehet egyelőre pontot tenni az egyesülési terv végére, mert szombaton este a közgyűlés még le­szavazhatja a választmány határo­zatát és kimondhatja az egyesülést, amely inkább már csak tőle függ. A KAC ÚJRA ÉLET­JELT ADOTT MAGÁRÓL A kassai eseményekről a Magyar Labdarúgók Szövetsége hivatalos értesítést még mindig nem kapott, tehát nem is jelölhette ki a Rákóczi SE utódát a minősítő körmérkőzés­re. Jött azonban a Kassai AC­­ nevezése. A Kassai AC benevezett a Magyar Kupára és a Coribhián­­díjra! Szóval úgy fest a dolog, hogy a meg sem született Rákóczi SE teteme felett már új életre kelt a Kassai AC és folytatja ott, ahol ezév tavaszán abbahagyta. A DVSC MÉG NEM JE­LENTETTE BE IGÉNYÉT Ezek után már­ valószínűnek lát­szik, hogy a szombati KAC-köz­­gyűlés sem fog az egyesülés mel­lett határozni. A szövetségben még­sem akarnak addig határozni, amíg ez a közgyűlés le nem zajlik. Nem titkolják az illetékesek, hogy nagy figyelemmel vannak Debrecen irá­nyában és várják is a DVSC jelent­kezését, valamint annak előzetes bizonyítását, hogy méltóan fogja képviselni Debrecen színeit a Nem­zeti Bajnokság küzdelmeiben. Eddig azonban hiába várták a jelentke­zést. Pedig szívesen fogadna a szö­vetség minden olyan megnyilvánu­lást, amelynek célja az, hogy Deb­recen ott legyen a magyar labda­rúgás élvonalában. Elvégre Debre­cen mégiscsak legnagyobb vidéki városunk. KI LESZ A NEGYEDIK A MINŐSÍTŐ KÜZDELEM­BEN? Így hányódik a „minősítők" ügye Kassa és Debrecen között. Közben vészes gyorsasággal közeledik a 11-i minősítő mérkőzés határnapja. Megkérdeztük hát a miniszteri biz­tost, mit szándékozik cselekedni a minősítő mérkőzés ügyében, tekin­tettel a közeledő határnapra. — Három eset lehetséges, — fej­tette ki a szövetség álláspontját Gidófalvy Pál dr,­­ ha a kassai fú­zió végleg dugába dőlt: 1. Marad a három csapat: a MÁVAG, a Soproni FAC és a BSzKRT és ők hárman játszanak körmérkőzést a bejutásért. 2. A Rákóczi SE helyére negyedik­nek a Debreceni Vasutas SC-t jelölik f­i, feltéve, hogy jelentkezése addig befut. 3. Ettől is eltekintve, a bajnoki ta­bella szerint sorra kerülő csapatot osztják be negyediknek a minősítő küzdelembe. (Ez a csapat a Dunántúli csoport harmadik helyezettje, a Lampart lenne. A szerk.­ A szövetség egyelőre szombat es­tig, a KAC közgyűlésének eredmé­nyéig várakozási álláspontra helyez­kedik. Hétfőn azonban visszavonha­tatlanul és végérvényesen dönt. A. J. Milenáris spestieisp Szabó József-utca 3 Augusztus 3-án, szombaton este RegifetS 9 órakor Millenáris Nagyh­íj Werisz felírt (Hamra)­­Szekeres-Liszftay- Krss-ferere részvételével namseifoiSzi visszaváltó falakós csakos mérkőzés ?ÍLL£r1s I Az ELTE az I. B. o. vízilabdabajnok NTE—VÁC 7:1 (2:1). I. B) osz­tályú bajnokság. Vezette: Senyei. NTE: Schlosser II. — Szabó I., Rut­­nyai — Kubai — Bálint, Zólyomi, Babai I. — VÁC: Balázs — Kovács I., Kovács II. — Krausz I. — Krausz H., Ravasz, Bársony. Góldobó: Bá­lint (4), Rutnyai (2), Zólyomi, ill. Krausz I. Ezzel eldőlt a Budapest I. B­ osztályú bajnoksága, amelyet az NTE nyert meg.­­ A 7x50-es váltó­ban az NTE győzött 4:19-cel. LŐRINCZY, a Törekvés hátvédje olyan beosz­tást kapott a MÁV-nál, hogy aligha­­vehet részt egyesülete, mérkőzésein. Bomlik a Kassai AC A KSC átalakul Rákóczi Li-vé A Kassai AC-ban tovább folyik a bomlás. Az első csapat játékosai ér­tekezletet tartottak, elhatározták, hogy szolidaritást vállalnak a le­mondott Hernádi Mihály dr-ral és testületileg kilépnek a KAC-ból. A közeljövőben az ifjúsági játékosok tartanak megbeszélést és valószínű­leg az ifjúságiak is testületileg kivál­nak a KAC-ból. A Kassai AC tehát játékosgárda nélkül fog maradni! A KSC-nél gőzerővel folyik a szer­vezkedés. Az elnökség Schell Péter báró főispán elnöklete alatt gyűlést tartott. Elhatározták a vezetők, hogy a jövőben Rákóczi SE néven fog a KSC szerepelni. Ezt annál könnyeb­ben megtehetik, mert a világháború alatt Rákóczi FC néven szerepelt a csapat és csak a cseh megszállás alatt változott meg a neve KSC-re. Elhatározták, hogy az NB II.-ben már Rákóczi SE néven indulnak a bajnokságért. Szombaton estére rend­kívüli közgyűlést hívtak össze a név­­változtatás jóváhagyására és a ha­tározatot már hétfőn személyesen viszik fel Budapestre és bejelentik Gidófalvy Pál dr miniszteri biztosna­k. A Szft. István Kupa menetrendje Hétfőn, augusztus 5-én kezdőd­ő a Szent István-Kupa díj mérkőzés hat csapat: az Újpest., a Kispest­ia Törekvés, az Elektromos, a Gamma és a WMFC között. Augusztus 5, hétfő, 148 órakor: Kispesti AC—WMTK kölyökcsapatok mérkőzése. Se.: A Szent István-Kupa mér­kőzéseket ünnepélyesen megnyitja Szendy Károly polgármester vagy vptsrpclp 149 o.: Kispest—WMFC Szent István-Kupa mérkőzés. A mérkőzés szünetében — kb. 9 órakor — az Elektromos Művek villamos háztartási készülékeket­ sorsol ki. A sorsjátékban mindet­ megváltott jegy tulajdonosa a je­gyének számával vesz részt. Augusztus 8, csütörtök: 14­8 ó.: Gamma—Törekvés kö­lyökmérkőzés. 149 ó.: Gamma—Törekvés Szent István-Kupa mérkőzés. (A mérkőzés szünetében saját­­játék.) Augusztus 10, szombat: 148 ó.: Elektromos—UTE kölyök­mérkőzés.­­ 149 ó.: Elektromos—Újpest Szent­ István-Kupa mérkőzés. A Szent István-Kupa döntői: Augusztus 13., 14. és 19-én a három győztes csapat, később megejtendő sorsolás szerint egy­fordulós, pont- és gólarányra menő körmérkőzést játszik. Augusztus 19-én, a döntő előtt lesz az ifjúsági edzőtábor záró­ünnepélye az Elektromos-pályán. Utána az MLSz tartja meg évzáró ünnepélyét a pálya klubháza előtti kertben, vagy — rossz idő esetén — a klubház nagytermében. Ezen az ünnepélyen osztják ki a bajnoki ér­meket, a sportszerűség díját és a Szent István-kupa érmeit is. A labdarúgó vezérkaron kívül hivata­los az ünnepségre politikai életünk számos előkelősége is. Nincs szabad jegy! A Szent István-Kupa rendező­bizottsága értesíti a közönséget és az érdekelteket, hogy a kupamér­kőzésekre nem adnak ki szabad­jegyeket. Még az MLSz piros igazol­ványával rendelkezőknek is 50 fil­léres pótjegyet kell váltaniuk. BALOGH SÁNDORT, a P­MTK nagyreményű fiatal hát­védjét leigazolta az Újpest s már el is viszi Salgótarjánba, az SBTC elleni piérelésre) A miniszteri biztos ajánlata: az első Ferencváros* Gradjanski mérkőzés Szent István napján legyen Budapesten A felek még nem egyeztek meg Tóth Lajos dr, a Ferencváros intézője megjelent a miniszteri biz­tos előtt és előadta, hogy a Ferenc­város és a Gradjanski KK-rendsze­­rű kétfordulós mérkőzést szeretne játszani. Az első mérkőzés augusz­tus 18-án lenne Budapesten a ter­vek szerint, a másik később, az ősz folyamán kerülne eldöntésre­ Zág­rábban, esti mérkőzés keretében. Ehhez a tervhez kérte az MLSz hozzájárulását. A miniszteri biztos megértéssel és örömmel vette tudomásul a ma­gyar és jugoszláv bajnok találkozá­sát és beleegyezését , adta­­a két mérkőzéshez. Az első napot illetőleg azonban arra kérte a Ferencvárost, hogy augusztus 18. helyett augusz­tus 20-át válasszák a budapesti mér­kőzés napjának, mert a Szt. István- kupa erkölcsi, sportbeli és anyagi sikerét nem engedi veszélyeztetni. Az őszi, második mérkőzés napját illetőleg pedig figyelmeztette a Fe­rencváros intézőjét, azt úgy válasz­szák ki, hogy ne zavarja meg a baj­noki mérkőzések rendjét. Tóth Lajos dz megértéssel vette tudomásul a szövetség határozatát. Pénteken délután a Gradjanski megbízásából Bukovi Márton, a zágrábiak edzője, felhívta telefonon Tóth Lajos dr-t, hogy a mérkőzés részleteit megbeszéljék. A tárgya­lásokról Tóth Lajos dr a következő­ket mondotta: — A mérkőzés gondolatát a zág­rábiak vetették fel. A Ferencváros a pénteki megbeszélések során elfo­gadta a zágrábiak kihívását és al­kalmas időpontban ki is állítja csa­patát a Gradjanski ellen. Egyelőre azonban még nem tudtunk az idő­pont tekintetében megegyezni, ez a további tárgyalások során dől el. A zágrábiak — mint Bukovi Márton mondotta — a napokban sürgönyileg küldik el ajánlatukat. Pénteken már labdát is kaptak a ferencvárosiak A Ferencváros harmadik edzésére pénteken került sor. Elég sokan hiányoztak az edzésről. Tátrai, Polgár és Kiszely orvosi engedély alapján maradt távol. Csikós, Kiss és Lázár szolgálat miatt hiányzott. Az edzésen sok futás és atlétika szerepelt a műsoron. Mintegy más­fél órát dolgoztak a fiúk. Az­­atléti­kai számokban most is Berényi volt a mester. Távolugrásai nagy sikert arattak. Volt egy-két hat méter kö­rüli ugrása is. Az edzés végefelé Kiszely is meg­jelent a pályán, de csak civilben. — Nem tudom, mi lelte a jobb karo­mat — mondja —, még a kabátomat is alig tudom felvenni, Dimény edző a játékosok könyör­gésére kihozatott két labdát. Aztán sötétedésig rúgták a bőrt Sárosi IH.-ék. — Nagyon lelkesek és szorgal­masak a f­iúk, — mondta­­ Dimény edző. — Minden reményünk megvan rá, hogy rövidesen formába lendül­jenek. Szombaton és vasárnap tel­jes pihenő lesz. Hétfőn délután fél hat órakor folytatjuk a munkát. A jövő héten már labdagyakorlatok lesznek túlsúlyban az edzéseken. A TF VJ TANÁCSA A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a m. kir. Testnevelési Főiskola Szervezeti Szabályzatának 4. §-a értelmé­ben szervezett főiskolai tanács tagjaivá az 1940—41—42. tanévekre Bohn Ferenc dr tanügyi főtanácsost, a főiskola előadóját, Gyulai Ágost, dr ny. főigazgatót, a fő­iskola előadóját, Kmetykó János tanügyi főtanácsost, ny. főiskolai tanárt, Misán­­gyi Ottó dr főiskolai tanárt, az OTT fő­titkárát, vitéz Karándy Imre ny. altá­bornagyot, Horony-Pálffy Aurél székes­fővárosi tanácsnokot, vitéz Magyarossy Sándor tábornokot, a főiskola tanácsának jegyzőjévé pedig Kerezsi Endre testne­velési tanár, főiskoli tanársegédet kine­vezte. A főiskola tanácsának a felsoroltakon kívül hivatalból tagja az Országos Test­­nevelési Tanács két kiküldöttje, az Or­szágos Közoktatási Tanács alelnöke, vagy helyettese és az Országos Testnevelő Tanárvizsgáló Bizottság elnöke. A főiskola tanácsának elnöke a m. kir. Testnevelési Főiskola mindenkori igaz­gatója. „PÓTBAJNOKSÁGOT" javasol Jaskiewicz István és Machán Tibor. Elgondolásuk szerint elsősorban a fiatalok versenye lenne ez a verseny, amelyet augusztus végén kellene nyerren­ Megkezdte munkáját a németek ellen készülő ökölvívó válogatott keret A szeptember 7-én sorra kerülő m­­agyar-német ökölvívó viadalra pén­­t­eken kezdte meg előkészületeit a magyar válogatott keret. A közös edzések megnyitójára, sajnos, keve­sen jelentek meg a Testnevelési Fő-,­iskolán. Kubinyi, az „öreg" harcos volt az első. Kubinyin kívül ott volt még Homolya, Jákics, Vojnovics, Csontos és Kiss az „ismertebb nevek" közül, aztán néhány fiatal. Dobránszky Ist­ván szövetségi edző útmutatásai alapján nagy kedvvel és lelkesedés­sel dolgoztak a fiúk. A legközelebbi edzés hétfőn lesz. --------------♦--------------­ SZOMBAT 1940 augusztus 3 XXXI évf. 60. szám. Megjelenik: szerdán és szombaton Szerkesztőség­­e kiadóhiva­­tal: Budapest. Vill. Rökk Szilárd­ utca 4. sz. III. em. Telefon: Szerkesztőség: .... 1—413—99 Kiadóhivatal (csak délután 4 óráig): ............. 1-339—77 Levélcím: Budapest 73. Postafiók: 17 Zsuffka Viktor a csütörtöki edzésen ii már­ átugrotta a 4 métert. A benfente­­sek ebből arra következtetnek, hogy vasárnap biztosan megugorja a 4.12-es csúcsmagasságot. A HALADÁS.. . ” edzéséről Krasznai, Kovács II, Szabó, Héjjá és Körmendi hiányzott. Héjjá ás Körmendi az edzés előtt összefejelt. Héjjá, orrcsonttörést szenvedett, Körmendinek­ pedig felrepedt a bőre. Mindkettőjüket­­L-küzkórházba szállították. A tartalékok­kal teletű­zdett első csapat mégis győzött 9:3 arányban a második csapat ellen. Morócz egymaga hét gólt vitt! Vasár­­nap az SzFC elleni mérkőzésre összeállí­tás természetesen még nincs. Az SzFti házatáján is serényen készü­lődnek az őszi idényre. A Haladás elleni mérkőzésre összeállították a csapatot a következőképpen: Wittreich — Budavári, Horváth III­­- Sch­ütz,­ Liscsei, Szülai Horváth I., Horváth II, Tóth, Dolgos, Pánczél. 4*2 NEVEZÉS A NÉMET ATLÉTA­­BAJNOKSÁGOKRA! Augusztus 10-é­n és 11-én rendezi meg a német atlétikai szövetség a német atlétikai hadibajnokságokat. A bajnok­ságra eddig 622 (!!) nevezés (ebből 443 férfi és 179 hölgyatléta) érkezett. Néhány „szemelvény'' a nevezésekből: 109 m sík­futás: 40, 800 m: 37, 5000 m: 29. 400 ma gát: 27. távolugrás: 32. 199 m­ hölgy: 40, 80 m gát: 23..­.. SZOMBAT-VASÁRNAPI ATLÉTIKAI Műsor Szombat: Kispest: Vidéki országos baj­nokság első napja, KAC-pálya, 3. Vasárnap: Budapest: BSzKRT—FTC— BSE IK­ ifjúsági hármasverseny, FTC- pálya, délelőtt 10. — BEAC—MTE—MÁ­VAG ifjúsági verseny, BEAC-pálya, 4. — A MAC-Hősök emlékversenye, MAC- K­álya, 4. — Kispest: Vidéki­ országos bijuokság, mntoxjjk, gajtja. XAC-^elye.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék