Sporthirlap, 1942. január-június (33. évfolyam, 1-49. szám)

1942-01-03 / 1. szám

Ara­b üli. 15 pfennig (német) Franciaországban .. 1.50 fr. Olaszországban .... 1.— L Amerikában ........... 4 C. Előfizetési ára negyedévre: Belföldre .............. 8.20 P Északaraerikába .... 4.50 P Egyéb külföldre .... 4.— P Kik tűntek fel 1941-ben a magyar sportban? Egy új kapus, eg és egy új beltőcsatár az újpesti láthatáron Ladányi Gedeon nevezése péntek nem érkezett meg a BKE-be Szilveszter éjjelén új „VÉRSZERZŐDÉST" KÖTÖTTEK a Fradi játékosai Az új évben méltók akarnak lenni a Fradi hagyományaihoz . A szilves­ztere­z6 budapesti éj­szakában külön kis sziget nőtt a ferencvárosiak klubtanyája. Azokat, akik ide nyitottak be ezen az éjszakán, egész évben ott lát­tuk a pályán sok örömmel és sok keserűséggel a szívükben. Mert hát a Fradinak nem ment mindig jól az ősszel... Fis mégis__Annyi melegséggel­­ és szeretettel vették körül a játé­kosokat, hogy bizony, úgy éjfél­­ után még a „fakír“ Lázár Gyuszi szeméből is kicsordult, a könny ... Amíg azonban ez a könnycsepp le­pergett Lázár arcán, más is tör­tént ... VACSORA NYOL­CKOR A kivilágított klubház félnyolc óra újbati, kezdett benépesedni. Az érem­kiosztó vacsorára gyülekeznek j­átékosok. Itt sántikál már Gyet­­xti is. — Hát, bizony — mondja — még mindig érzem a zágrábi rúgás nyo­­mát, és tavaszig majd csak kiheve­­re­m ... Lázár Gyuszin csak úgy fenyege­tik a szmoking kihajtója. Felesége­ ítél együtt érkezik. Itt van a Csikós házaspár is. — Csikós kisasszony — mondja a kapus — egyelőre még otthon szilveszterezik. A nagymamája vigyáz rá ... Nyolckor azután együtt vár a társaság. — Lehet tálalni — adja ki a jel­szót Polgár, aki most nem „kul­lancs", hanem házigazda. — Nem ünnepelni jöttünk össze — hangoztatja vitéz Kermenesy Sándor főtitkár —, csak egyszerű baráti vacsorára. Tavaly utca­i hosszal nyertük a bajnokságot, most m­ár, hatodik helyen áll a Ferencváros. De mégsem vagyunk reménytelenek. A Ferencváros hagyományaiban ma is bízunk. A zöld-fehér szívben és a lelkesedésben is. Ez csodákra volt képes a múltban s csodákra lesz k­épes a jövőben is ... Ha tavasszal a régi hagyományokat vonultatjuk fel a pályán, akkor a Ferencváros ■újból a régi Fradi lesz. Hiszen én bízom benne, hogy ez így is lesz ... Mailinger Béla elnök mondott ezután beszédet, majd kiosztotta a bajnoki éremeket. Vacsora után egyórás „zsuga" következett. Kiszelynek nem volt sszerencséje, öt „bunkót" kapott. .. / ,Járumi“ a kártyaasztal mellett is jó­­ kullancsnak bizonyult. Remekül­­ fogta a „kuoni pásztort" ... TÖRZSASZTAL A KÁLYHA MELLETT A nagy teremben már hangolnak a zenészek s Fuhrm­ann „Csuszti", a zöld-fehérek volt válogatott játékosa, mint főrendező, ugyan estek, szorgos­kodik az asztalok körül. Tíz órakor már alig van szék üresen. A kályha melletti törzsasztalnál is ugyancsak szorongunk. Itt Polgár „Druminé" a háziasszony, körülötte a Lázár és Csikós házaspár, Finta Karcsi, Tát­rai „Pubi", Pósa, Dimény edző és jónéhány „főszurkoló". —­ Kedves ,J)ruminék — érdek­lődik Finta — sütenek-e itt egyálta­lán? Olyan hideg­­ van, mint a Gradjanski-pályán... Finta Karcsi nem tudjuk miért fázik Hiszen kellemes meleg van... De azért Kiszely is megjegyzi: — Ravasz kályha Min ,J)rumiék"­­nál. Úgy építették, hogy a szén a pincébe megy ki belőle ... Finta közben kilátogat a „sank­­ba“ ... Amikor visszajön, már nem fázik. A hírhozók szerint odakint három „keverhet" ivott... Tíz óra után kezdődik a tánc ... Dimény edző Lázáráéval, Csikós a feleségével, Tátrai Polgáráéval siet a parkettre ... A hangulat fokozódik ... Kiszely hatalmas alakja ugyan­csak könnyedén siklik a parketten. — Csuda elegánsan táncol ,rálpaj‘’ — állapítja meg Lázár. — A pályán egészen más a stílusa ... Aztán tizenkét óra tesz... Himnusz... Smultinger Béla elnök székre áll. Köszöntőt mond ... — Az elmúlt év — mondja­­— sok keserűséget és bánatot hozott, de volt benne öröm is. Hogy az új év mit hoz, nem tudjuk. Hitnek és bizakodásnak kell azonban élni ben­nünk, hogy az új év mégis csak több jót hoz majd nekünk, mint a régi... Ilyen hittel kívánok boldog új eszten­dőt a Ferencváros nagy családjá­nak ... VÉRSZERZŐDÉS... Az elnök felszólalása szikra volt. Fellobbantotta a ferencvárosi szíve­ket ... A játékosok leemelték a székről Maifinger elnököt és be­tessékelték a különszobába. — Elnök úr — jelentette ki Finta — most „vérszerződést“ kötünk. Azok a ferencvárosi játékosok, akik itt vannak, ünnepélyesen megígér­jük, hogy tavasszal minden tudá­sunkkal és igyekezetünkkel azon leszünk, hogy méltók legyünk a Ferencváros régi hagyományai­hoz ... Pezsgő durran, poharak csendül­nek össze. A ferencvárosi játékosok „vérszerződést" kötöttek ... Lázár szeméből ekkor csordult ki a könny.. . — Most érzem csak — mondja nekünk —, hogy mennyire fáj nekem ez a hatodik hely. Na, de majd tavasszal... Polgár „Drumi" ás szokatlanul ünnepélyes. — Bennem is volt hiba — fordul hozzánk —, hogy nem ment úgy a játék, ahogy kellet­t volna. ígérem azonban, hogy az új idényben új Polgár fog játszani a Ferencváros­ban ... Újból ,ír‘fala-ötős akarok lenni ... Ott ünnepélyes „vérszerződés" alatt öt üveg pezsgő fogy el, aztán újakat bontanak ... Bent a nagyteremben 411 a tánc. A falakon régi bajnok csapatok fényképei, régi dicsőségek emlékei... Hólabdák, szerpentinek színes szalagjai szállnak, mosoly és derű mindenhol. A Ferencváros elfelejtette a keserű tegnapot. Az új új Fradit született.. .J­ _ J ....................................................­ NATIN patikában­ nátha és orrközös­­ség ellen BBTE hengerelt Kolozsvárott A BBTE korongcsapata, a magyar­­nokság tavalyi nyertese az idei ,6 mérkőzését újév napján játszott Kolozsvárott a KKE ellen. A krközés 12 fokos hidegben került löntésre. A budai csapat jó játék-­­ győzött 9:0 (2:0, 3:0, 4:0) ányban. BBTE: Perczy — Rendi, Barcza — Hárai, Miklós, Szamosi, csere: Mihályfi dr, Selmeczi, Fenesi dr, Dengl dr. KKE: Biró — Roska, Adorján — Mészáros, Ince, Antoni, csere: Vá­­sárhelyi, Hollai, Dóczi dr. Gólütő: Szamosi (3), Hárai (2), Miklós, Mihályfi dr, Selmeczi, Dengl dr. A mérkőzést Székely és Imre kezelte. I KOSÁRLABDA A kosárlabda bizottság a székely kerü­letek megv.OTv 1 5lésével és egy díj­mérkő­zés előkészületeivel Rajkai Tibor testne­velő tanárt bízta meg. Megváltozott a női mérkőzések játék­ideje. Az eddigi gyakorlattól eltérőleg a bizottság úgy döntött, hogy a női mérkőzések játékideje nem 2x20 perc, hanem csak 2x15 perc lesz. A BSzKRT—MAFC III. osztályú férfi bajnoki mérkőzést nem játszák újra, így döntött a kosárlabda bizottság. Kosárlabdabajnoki eredmények: XII. o. női: Koszorú KAMI—X­TE 27:15 (16:5). — Koszor­ú V- Koszorú Mechanika 8:7 (0:4). A Koszorú III—KVSC III. o. női mér­kőzés elmaradt, mert az utóbbi csapat nem jelent m­eg. A TÁRSADALMI VÁLOGATOTT ÉS A főiskolai válogatott, amely vasárnap délelőtt kerül megrende­zésre a Sportcsarnokban, a következő já­­ékörökből fog kikerülni: Társadalmi válogatott­: Papp, Németh BSzKRT), Ábel, Peres (BSE), Bánkúd, Grovakovszky (BBTE), Farkas, Varga MRTSE), Fü­­lö­p (Gamma). Főiskolai válogatott: Kapás, Károlyi, E­ck­i, Sidó, v. Balogh, Szom­olnoki V­AFC), Kelemen, Borbély, Gál (TFSC), Radványi, Stolpa­tti (BEAC), Gyimesi ( SvFSC). ÉG A Palicsi SE a visszatérés emlékére égkorongmérkő­zéseket rendezz. A nagy­­s­zabásúnak ígérkező jégkorongtornán r­észtvesznek a visszatért délvidéki város­i­ak jégkorongcsapatai. Kolozsvárt vasárnap és hétfőn 1­7. FTC­sapata játszik jégkorongmérkőzést. A BKE­­ torongcsapata vasárnap Pali­don vendégszerepel. Itt term­észetesen a második csapat játszik. vívás Vízkereszt napján a BEAC II. o. pár- r­ajtőr versenyt rendez. Nevezési határ­­i­­­­ő: január 8. SZOMBAT 1942 január 3 XXXIII évf. I. szén Megjelenik szerdán és szombaton Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: Budapest. VIII. Börök Szilárd­ utca 4. sz. III. évf. Telefon: Szerkesztőség. .. 14—04—91 Kiadóhivatal (csak délután 3 óráig) ........... 13—39—77 Levélcím: Budapest: 741. Postaflóre: 57 Elmarad a garmisch-partenkircheni sívilágbajnokság­ Berlin, január 2. Von Tschammer und Osten biro­dalmi sportvezér a következő utasí­tást adta ki: ‘ A Vezér felhívásának megfelelően a német sport a síket és a sífel­szereléseket a német hadsereg ren­delkezésére bocsátotta. Ennek követ­­keztében valamennyi kitűzött sí­­sportesemény, síverseny, edzőtanfo­lyam s bajnoki küzdelem, az idén elmarad. Elmarad tehát a Garmisch Partenkirchenbe tervezett sí világ­­bajnoki verseny is. A BKE kedden játszik Milánóban Némi késéssel, de mégis csak el­jut a BKE korongcsapata Milánóba. Pénteken délután beszéltünk Je­­ney Zoltánnal, aki a következőket mondotta: * _ — Ma este 10 órakor indulunk Olaszországba. Hétfőn reggel érke­zünk meg és kedden játszunk. A csapat az FTC elleni mérkőzés óta több edzést tartott és javult is a gárda. A következő játékosok utaznak Milánóba: Csák dr, Margó, Goszto­­nyi, Móricz, Bán, Ott, Endrei I, Er­­dődi, Elek, Endrei II. A csapatot Jeney Zoltán vezeti. Kosárlabdázóink a Sportcsarnokban! A magyar kosárlabdasport vasár­napi nagyszabású bemutatkozását a Sportcsarnokban máris komoly ér­deklődés előzi meg. Az egész dél­előttöt betöltő férfi és női bemutató mérkőzéseken kívül az igazi nagy szám a németek ellen készülődő vá­logatott keret két csapatának egy­más elleni mérkőzése lesz. A rövid múltra visszatekintő ha­zai kosárlabdajáték új otthonában végre olyan ragyogó hajlékot ka­pott, amilyet hiába keresnénk Európa bármely országában. Talán csak a tengerentúlon és Japánban, ahol ezrek és ezrek szoktak gyönyör­ködni a kosárlabdajátékban, van a kosárlabdasportnak a mi Sportcsar­nokunkéhoz hasonló küzdő- és néző­tere. Biztosra vesszük, hogy vasár­nap igen sok új barátot szerez ma­gának a kosárlabda a Sportcsarnok­ban. A válogatott keret Király István szövetségi kapitány és Molnár Zol­tán edző irányításával fokozott szor­galommal készülődik a vasárnapi be­mutatóra, illetve a január 17-én el­döntésre kerülő német-magyar válo­gatott viadalra. A bemutató együt­teseinek összeállítását hivatalosan még nem közölte velünk a szövet­ségi kapitány. A hírek szerint azon­ban valószínű, hogy két kiváló klub­csapatunkra, a BSzKRT-ra és a BEAC-ra építi fel a kapitány a két csapatot. Elképzelésünk szerint kö­rülbelül az alábbi két csapat állhat szemben vasárnap egymással: Pirosak: Szamosi, Kardos — Mo­­gyoróssi — Velkey, Takács. (Csere: Vadászi, Bácsalmási dr.) Fehérek: Csányi Z., Sólymosi — Kamarás (Csányi S.) — Sipőcz, Ré­­bay. (Csere: Stolpa, Szomor, Kocsis.) A LAMPART IS ELKEZDI.... A Lampart január 8-án kezdi meg a tornatermi edzést Tom­ecskó edz.ő vezeté­sével. Pár heti tornatermi edzés után kerül sor a szabadtéri edzésre. A Lampart já­tékosai közül mindenki egészségeé. Az ősszel szerepelt gárda minden tagja a csapat rendelkezésére áll. Három vere­ten csapat összecsapása felé fordul vasárnap a kézilabdázók érdeklődése. A három veretlen közül a BTC biztosan győz a tartalékos Kistext ellen (20-10), de az Elektromossnak hatalmasan meg kell küzdenie a BSE IX-el, a terem legkiválóbb labdakezelésű együttesé­vel (17.36). A harmadik veretlen, a BSE VTI pedig valószínűleg elszen­vedi első vereségét az egy veresége ellenére is bajnokjelölt MAFC-tól (1441). Ez utóbbi mérkőzés egyéb­ként a vasárnapi bajnoki forduló kiemelkedő összecsapása. A három „csemege" mellett említést érdemel az UTE—WMTK (19-12), WMTK— Ko. Habs. (15-48) és az Olympia— MTE (16.10) mérkőzés. A negyedfél óra alatt lejátszódó Itat fontos mér­kőzés minden bizonnyal csúcsszánói közönség előtt fog leperegni. A mér­kőzések a Szentkirályi­ utcai Nemzeti Tornacsarnokban kerülnek sorra. Délelőtt 8—12 óráig a női csapatok, 12.21—21-30 óráig a férfiak játsza­nak. Játékvezetőküldés a vasárnapi baj­noki fordulóra: 8 óra: Mérvei. 8.22: Bakk. 844: Hajnal. 9.06: Beck. 928: Visegrádi. 9.50: Cséfay. 10.12: Bács­­kay. 10-34: Pállá. 10-56: Pintér A. 128: Erdödi. 11-40: Nagy L. 12-02: Ujváry A. 12-24: Mocsáry. 12.46: Bognár. 13.08: Horváth. 13-40: Sop­roni. 14.12: Kolos. 14-44: Szöllösy. 15-16: Szabó. 15-48: Mélykúti. 16-10: Pusztay. 16.32: Ujváry F. 17 04: Nagy Z. 17-36: Berecz. 18-08: Eör­­dögh. 1840: Pintér B. 19.12: Egri. 19.44: Földi. 20-16: Berdó. 20-48: Kuricz. N­YÁRY JÓZSEF ELŐADÁSA A PÁTRIA-KLU­BBAN Nyáry József, a Sport hírlap berlini tudósítója, a sportlapoknak év­eken át volt kitűnő karikatúra rajzolója, aki az utóbbi évek során Berlinben működött mint rajzoló, ma­ szombaton délben 12 órakor a­ Magyar Újságírók Egyesülete Pátria-klubjában (Andrásay­ út 101.) be­mutatja a „Lufftige Blatter" ben megje­lent színes politikai , egyéb karikatú­ráit. A bemutatón az érdeklődőket szíve­sen látták.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék