Sporthirlap, 1942. július-december (33. évfolyam, 50-100. szám)

1942-11-07 / 86. szám

6 Sport hirlapj Tíz év után újra az MHC a gyeplabdabajnok Befejeződött a gyeplabdabajnokság Vasárnap fejeződött be eg­y* elmaradt ! mérkőzés lejátszásával a gyeplabdások 1942. évi bajnoksága A végeredmény a következő: 1. MHC 12 12-------37:4 24 2. BBTE 12 9 1 2 29:7 19 3. BKE 12 7 1 4 19:10 15 4. AHC 12 7 1 5 11:12 14 5. MAC 12 4 _ 8 15:34 8 6. KHC 12 1 — 11 1:30 2 7. PKSE 12 1-11 3:18 2 Ezúttal a Gyeplabdázok új bajnokot avatnak: az MHC-t. Ezzel a bajnokság­gal a „Hokiklub" 10 évi szünet után nyerte vissza a büszke címét. Az MHC ebben a bajnoki évben remekül össze­hozta csapatát. Ellenfeleit biztosan győzte le és bajnoksága egy pillanatig sem volt kétséges. Kétségtelenül nagy előnye volt, hogy hétről hétre majdnem változatlan csapattal tudta felvenni a küzdelmet, de az mit sem von le érde­méből. Az MHC a következő játékosokkal játszotta végig a bajnoki évet: Kneusel — Bácskai, Goszleth­ — Tipold, Vargó dr. Miklós dr — Tasi­a’­dy, mnyoy Cerva, Teleki gróf (Varga)­ , ’Starni. Tavasszal még Pálfalvi is 2417SZOtt. Az együttesben nem kevesebb, mint hét válogatott játékos szerepelt. Ez magya­rázza, hogy az MHC mnrveszteség nélkül nyerte a bajnokságot. A csapatban volt szív, lendület, küzdőszellem és nem utolsó sorban játéktudás is. Az MHC vala­mennyi csapatrésze kifogástalanul műkö­dött. Az Í.IHC sikerének egyik titka a ■pompás sportsajdlem is. Az MHC játéko­sai zúgolódás nélkül vették tudomásul a néha előforduló játékvezetői tévedése­ket. Nem egyszer valósággal fogcsikor­gatva harcolták ki a már elveszettnek hitt mérkőzést. Példát mutattak, hogyan kell lelkesen játszani és küzdeni. Nagy előnye és érdeme az MHC-nak, hogy új pályát létesített a gyeplabda­sportnak és ezzel biztosította a fellen­dülés­­lehetőségét. Nagy érdem­e az MHC-nak az is, hogy foglalkozik az után­pótlás neveléssel , támogatja felszerelés­sel és pályával a KISOK-bajnokságot. Mindent egybevetve az MHC megérde­melten nyerte meg a bajnokságot s vele olyan egyesület jutott, illetve került vissza a gyeplabdasport élére, amelyik­nek a működésétől sokat remélhet a magyar gyeplabdasport. A BBTE­ hatéves bajnokságát és hatévi veretlenségét veszítette­­el. Ez azonban várható volt. A budsi együttes hét évvel­­ezelőtt majdnem teljesen a mai csapatá­val kezdte veretlenségi sorozatát. Ha egyik-másik játékost pótolnia kellett is, azt sohasem fiatal játékossal oldotta m­eg, hanem „öregekkel*’. Régi játékosai azonban lassan kiöregedtek. A BBTE az egyetlen együttes, amelyik nem nevelt utánpótlást. Pedig saját pályája és fel­­terelése is van. Ha a budaiak továbbra is így folytatják, akkor jövőre bizony még rosszabbul fognak állni. Most még neem késő. Hisszük és reméljük, hogy Bikár­dr­ ral az élén jövőre a budaiak is megkezdik az ifjúság nevelését s hogy ennek nyomán rövidesen új Bi­károrc, Szamosik és Horayk fognak feltűnni a Pasaréti­ úton. A harmadik h­elyet megérdemelten nyerte a csak ké­t éve gyep­labdá­zó BKE. A ,Jegesek” kezdetben csak kiegészítő sportn­ak szánták a gyeplabdát, hogy a korongját­ékosaik nyáron is együtt játszhassanak. A BKE tele van fiatal já­tékossal és ez egyik fő oka, hogy máris helyet követelt magának régi gyeplabda­csapatain­k mellett. Fiataljai között akad­t egy pár igen nagy tehetség. Ezek: Me­­ncz, Endrey, Marák, vitéz Fodor és Il­atzky. A csapat játékirányítója: Csák dr. Az egyesülők igen nagy fejlő­dés előtt, áll­t és bizony nem lenne nagy meglepetés, ha jövőre a BKE még előke­lőbb helyezést foglana el a bajnokság­ban. Az AHC a negyedik helyre került és ez m­eg is felel az erőviszonyoknál­. Az Amatőr-együttes az utóbbi években igen nagy vérveszteségen ment keresztül. Ezt piáig sem tudta kiheverni. A csapatban igen nagy értékek varrnak. A kitűnő „ré­giók” mellett vannak tehetséges fiatalok, akik már­ esetleg jövőre betöltik a más egyesületbe távozottak által hagyott űrt. Az AHC-nak három KISOK-csapata van! (A legszegényebb együttes a leg­több fiatallal!) Az utánpótlás nevelése te­rén három csapat munkáját vállalta magára az AHC és végzi is nagy siker­rel. Itt a­z­ érdem elsősorban Konoróth dr­é, aki minden szabadidejét a fiatalok nevelésével tölti­­el. Az eredmény nem is fog elmaradni. Bár még egy pár „Ko­­noróthja” l­enn­e a magyar gyeplabdasport­­nak. Csak ötödik lett a szigeti együttes, bár sokkal több játékerdő van benne. Előkelőbb helyet érdemelt volna és azt hisszük, hogy jövőre is szerzi az előkelőbb helyet. Hiszen igen sok tehet­séges fiatal játékosa van Hogy egy pá­rat, elti­tsunk belőlük: Honkay, Peskay, Csiszár,­­Scheltéma. Lassan a MAC is kiem­el­ked­ik hullámvölgyéből és ismét el­foglalja az őt megillető helyet. A MAC- nál az utánpótlás vezetője: Ive Márió. Az ő érdeme lesz a szigetiek minden jövőbeli sikere. Végül hátra van még a KHC és a PI­SE. A KHC nem más, mint az MN­G „fiókcsapata". A S­HC-ben az MHC „öregjei” óia fiataljai játszanak. A KHC „érdeme”, hogy az MHC fiataljai „Szö­vetségi Díj” és II. osztály hiányában játék alkalomhoz jutnak. Ugyanez áll a Ph­SE-re is. A PhSE ács AHC „fiókcsa­­pata”, azzal a különbséggel, hogy itt 17 évnél idősebb játékos nincs. Az AHO főleg ebből a csapatból emeli ki jövőre azokat a játékosokat, akikre a bajnoki küzdelmek során szüksége lehet. A gyeplabdásoknál az őszi idényben határozott sz­ín­v­on­alem-ellkedd­s volt ta­pasztalható, aminek legfőbb bizonyítéka a RISOK-bajnokság. A szövetség és az egyesületek ebben ,az évben jó munkát végeztek. Megtalálták azt­­íz utat, ame­lyen át a gyeplabdasport ismét elérheti régi színvonalát. MOZI 1942-ben 34 magyar film készült el november 1-ig Érdekes kimutatást közöl a Ma­gyar Film című szaklap az 1942- ben Magyarországon készült játék­filmekről. Eszerint Magyarországon 1942-ben november 1-ig összesen 34 magyar, 2 német és 1 bolgár film készült el. A 34 film közül 16 már a közönség elé került. Még nem mu­tatták be a következő november 1-ig teljesen elkészült filmeket. Bajtársak. (Simor, Szilassy, Tí­már, Rácz Vali.) Emberek a havason. (Szellay Ali­­ce, Görbe János, Bihary József és Nándor, Makláry.) Szerelmi láz. (Dayka, Csortos, Pluhár, Romváry Gertrud, Mak­­láry.) Enyém vagy. (Szilágyi Szabó, Pe­rén­yi.) Külvárosi őrszoba. (Karády, Csi­kós Rózsi, Csortos, Nagy István.) Keresztúton. (Tolnay, Ajtay, Pe­­rényi, Somlay.) Fekete hajnal. (Lukács Margit, Gáll Bea, Nagy István.) Egér a palotában. (Németh Ro­­mola, Vaszary Piri, vitéz Benkő, Rajnay.) Széchitani nehéz dolog. (Irta Csa­thó Kálmán.) Horthy Miklós katonája. —­ísze­­net a Volga-partról. (Sárdy, Tóth Júlia.) Gyávaság. (Szeleczky, Hidvéghy, Hajmássy.) Szerető fia, Péter. (Páger, Kordy, Somlay.) Éjszaka lánya. (Muráti, Rácz Va­li, Ajtay, Perényi.) Éjféli gyors. (Bordy, Sárdy, Bi­­licsi, Greguss.) Annamária. (Szörényi, Szilassy, Rajnay.) Négylovas hintő. (Szemere Vera, Turay, Hajmássy.) Heten, mint a gonoszok. (Sárdy, Bilicsi, Mednyánszky Ági.) Egy szív megáll. (Karády, Nagy István, Turay). Kis a külföldi filmek. '(A titokzatos grófnőa Hete­liehe Gräfin.) (Albach Betty Wolf, Hörbiger Pál, Harell Marte.) Ha szeretsz, elvehetsz... (Karnevál der Liebe.) (Heesters Johannes, Ko­­mor Dóra, Moser Hans­) Alkalom. (lapítania — ez a bol­gár változat.) (Nojarova Nadja, Dimoff Iván.) Jelenleg is egész sereg magyar film van készülőben s így 1942 vé­gére közel járunk majd az 50-es számhoz. ASZTALITENISZ DEAC—ózd *,# ózd, NB Rákóczi-cso­­port. A győzelmeket Gyöngyössy (3), Miklós (2), Németh (2) és Lőwey (2) szerezték. OTK—R. MOVE 5:2. A hölgy bajnokság első fordulóján a legjobb budapesti hölgycsapat biztos győzelmet aratott. Em­őd­i (3) és Se­bőnek (2) szerezte a s­yőzelmeket. Az R. MOVE Oláh távol­­maradá­sa miatt játék nélkül jutott a két gy­­zelemhez. A MOVE Ifypost TSE vasárnapi ver­senyére­­pénteken este lapzárta után sor­soltak. A Piaristák elmúlt vasárnapi versenye miatt elmaradt néhány NB-mérkőzéset az utolsó forduló után játsszák le. Az NB Wesselényi-, Rákóczi- és Szé­­chenyi-csoportjába az X-es jelöltek he­lyére nem osztanak be új egyesületeket. Hol kezdődik az­­ Enyém vagy ? Az igazi írót nem érdeklik a fel­színes megoldások, az, hogy az élet­nek egy-egy elesettjéből valaha gaz­dag és irigyelt ember lesz. Nála ott kezdődik a regény, ahol Szomaházy István és utódai befejezték. Vagyis, amikor a regény hősei már beevez­tek a boldogulás révébe. Ilyen nem mindennapi megoldású témát válasz­tott György István, az Enyém vagy című Palatinus-film írója és rende­zője. A történet egy alacsony sor­ból származott és sokat nyom­orgott szobrászművész és egy, a jólét lan­gyos vízében pihenő és sikerre va­dászó lány életregényét mondja el a hű emberábrázolás legművészibb eszközeivel. A tulajdonképpeni drá­ma csak akkor kezdődik, amikor Perényi László, a film hőse már megszerezte az élet minden javát, a hírt, a pénzt, sőt a szerelmet is. Szilágyi Szabó Eszter, a hősnő egy pesti nagy varrószalon igazgatónő­je. A közönség tehát pompás ízelítőt kap a budapesti divatszalonok éle­téből is, amelynek egyik érdekes figurája Zsilley Margit, az élet kisebb-nagyobb örömeit csipegető varrólány. A film igazi értékét az érdekes mesén kívül a nagyszerűen megrajzolt jellemfigurák adják meg: Bihary József egy lecsúszott orvost, Bilicsi Tivadar egy kültelki filozó­fust, Mihályi Ernő egy szoknyava­dász szabászt, Vágóné a kültelek angyalát alakítja és még sokan mások. Az Enyém vagy csütörtökön kerül a Zsörfinség elé­ _ Kitűnően sikerült a mű­jég­fagyasztási főpróbája A városligeti műjégpályának a téli idényre való előkészítő munká­latai már hetek óta folynak. A fa­­gyasztási főpróbát a napokban tar­tották meg. Kitűnően sikerült! — Minden rendben van, — mon­dotta a „főpróbán" megjelent egyik szakember — csak az időjárás „ja­vulna“ meg! Ha egy kicsit hűvösebb­re fordul az idő, talán hétfőn már meg is nyithatnánk kapuinkat a jég­sport kedvencei előtt. Remélem, óhajunk megvalósul, így hétfőn két szakaszt, kedden pedig már négy szakaszt bocsáthatnánk a nagy­­közönség rendelkezésére. Wein Árpád, első műkorcsolyázó baj­nokunk, évtizedes műkedvelői edzői mű­ködése alatt szerzett tapasztalatai alap­ján értékes könyvet írt a „Műkorcsolyá­­zás az első lépéstől a bajnokságig” cím alatt. A BKE-nek nagy gondot okozott az el­sötétítés. Hosszas tárgyalások után sike­rült megnyugtató megoldást találni. Az esti 11 órai elsögítési időpont amúgy is kedvezőbb helyzetet teremtett, de ha to­vábbi korlátozás lépne is életbe, akkor is biztosítva lesz a megfelelő világítás. MŰKORCSOLYÁZÓINK BÉCSBEN Bolond Györgyi, Scáry Éva és Marika, Kékessy Andrea, Krcsis Lili éss Király Edo Bécsben szorgalma­san készülődnek S­chiffer Károly keze alatt az­­elkövet­kező hazai és külföldi erőpróbákra. Ki­rály Edo beszámolójából kitűnt, hogy a nagy nemzetközi „futókkal”, a legjobb német, norvég, svéd versenyzőkkel együtt edzenek. November közepén­­ Berlinbe utaznak, majd onnan térnek vissza Buda­pestre. Érdekes céllövőverseny színhelye lesz vasárnap délelőtt a leven­ték arénaúti Horthy Miklós-lőtere. A BSE rendezésében sorra, kerülő önműködő­­pisztoly verseny keretében próbálják ki Magyarországon először a 10 sorozatos, 6­0 lövettees versenyt. (Eddig 6 sorozatból és 54 lövésből állt az önműködő pisztolyver­seny.) A fővárosiak versenye iránt igen nagy az érdeklődés s minden számításba jöhető lövészünk nevezése befutott a rendezők­höz. Az érdeke® és újszerű versennyel kap­csolatban alkalmiunk volt Fábián Ödönnel, a Műegyetemi SE sokoldalú lövészével beszélgetni s ő a következőket mondotta: — Lövészkörökben szokatlan érdeklődés előzi meg a BSE újszerű versenyét. Az érdeklődést főleg az fokozza, hogy ezen a versenyen mind az egyéni, mind pedig a csapatverseny győztese országos csúccsal nyeri a viadalt. Eddig ugyanis nem volt a 10 sorozatos verseny s ezért nem is lehetett országos csúcseredményről be­szélni.­­ A verseny kimenetelét egyébként nem könnyű megjósolni. Egy biztos: A honvéd­­tiszttek Börzsönyi dr, Bercelly, Pados, Ba­­dinszky, Kisgyörgy, Farkas és az újdon­sült öttusabajnokkal, Karácsommal meg­erősített csapatát nagyon nehéz lesz meg­­szorítaniok a Balogh, Poppini, Paulinyi, Fábián, Vértessy, v. Szanday összetételű műegyetemieknek. A versenyen a Gázműveik, Vízművek és a BSE együttesei kettön­­versenyt vívnak egymással. A viadal 9 órakor kezdődik. A MOZIK MŰSORA RÖVIDÍTÉSEK: n = £ = Va, h = ?n­ Sz = szombat, V — vasárnap Bemutató mozik ÁTRIUM Margit-körút T.: 154 024. 153-034. 14. 16 18. Sz. V.: 12-kor is. Negyedíziglen. (Hosszú: Eszenyi Nagy István.) CORVIN Üllői-út József-körút sarok. T.: 138-988. 339-584. 3. 5. 18. Sz. V : 1-kor is. Alkalom. (Karády, Szilassy.) 2-ik héti DEÁK Teréz-körút 28. T.: 121-343. 125-952. f2, f4, f2, f2. Eltévedt emberek. (Blau­­char.) 3-ik It­t! FORIJM Kossuth Lajos­ u. 18. T.: 159-707. 189-543. 3, 5, n8. V.: l!-kor is. Férfihű­ség. (Páger, Bulla, Tolnay ) 3-ik héti KASZINÓ Eskü-tér 1. T.: 185-329. n4, n6, nS. Sz.: n2-kor is. V.: 11-kor n2-kor is Halálos csók. (Karády, Nagy István.) 4-ik héti KON­ZO Váci-utca 0. Távb.: 182-818 14, IS, 18 V.: 11-kor is. Egy csók az élet. (Vim­anheimo, Pera.) 2-ik hét! NEMZETI APOLLO Erzsébet-körút 45. T.: 222-M2. 3. 5. 7 Sz.: 1-ker­­e. V : 11. 1. 3, 5, 7. Negyedíziglen. (Hosszú, Esze­nyi, Nagy István.) OMNIA Kölcsey-utca 1. T.: 130-125. f4, f6, f8. Sz. f2-kor is. V.: 11-kor, f2-kor is. Gontry-fészek. (Tolnay, Hajmássy.) 8-ik het! RADIUS Nagymező-utca 22. T­: 122-098. 120-564. n4, n6, n8. Sz. V.: f2-kor is. Férfihűség. (Páger, Bulla, Tolnay.) 3-ik hét! SCALA Teréz-krt. 60. T.: 114-411. f4, f6, f8. Sz. V.: f2-kor is. Halálos csók. (Ka­rády, Nagy István.) 4-ik hét! SZITTYA Vilmos császár-út 36. T.: 111- 140. f4, f6, f8. Sz. V.: f2-kor is. Alkalom. (Karády, Szilassy.) 2-ik hét! URANIA Rákóczi-út 21. Távb.: 146-046 3, 5, 18. Sz. V.: 1-kor is. Alkalom. (Karády, Szilassy.) 2-ik héti Híradó mozik BELVÁROSI Petőfi S.-u. 6. T.s 181-244- 19-21-ig folyt. Magyar-, UFA-, LUCE- és rajzos (a Dunáról) híradó. Dolgozik a Zöldikereszt. Elvarázsolt kastély. (Disney.) HÍRADÓ Erzsébet­ krt 13. T.: 222-499 9-től 21-ig folyt. Magyar-, UFA-. LUCE-.­ és rajzol (a Dunáról) híradó. Dolgozik a Zoldfiereczi. Elvarázsolt kastély. (Disney.) Utánjátszó mozi és BARLANG Károly-körút is. T­­ 422-722. f2, f4, f6, f4. Újra sarjad az élet. BES­EZNAY Akácfa­ utca 4. T.: 225-278 11. f2. f4, f6, f8. Főur, fizetek. BETHLEN Bethlen-té­r 3. T.: 225-003. n4, nS, n8. Sz. V.; n2-kor is. Beszéld köntös. CAPITOL Baross-tér 32. Távb.: 334-337. f2, S, 5, 7. V.; 11-kor is. Tavaszi szonáta. Aik­áM CSABA Üllői-út 4. T.: 146-040 f4. f. f8. Sz. V.­, f2-kor is. Beszélő köntös. V. d­e. 11: Bors István. DUNA Hollán-utca 7. 111-994. £4. £6. £8. V.: f2-k­or is. Beszéld köntös. KAMARA Dohány-utca 42 T.: 423-901 11 f2. f4, f6, f8 A király bolondja. 2-ik hét! MESEVÁR Szent István-ku­rút 16. T.: 04- 508. f4, f6, f8. V.: f2-kor is. Asszonyszív PEST Erzsébet-körút.8 T.: 221-222. 11. f2. f4. fu. f8. Házasság ■ 3-ik hét! PATRIA Népszínház-u. 13. T.­ 143-678. 10-től 1-ig folyt. f2. f1. f6. f8. V . 11-től Babylon. 2-ik hét! TOLDI Rákóczi-út ’ 70. T : 223-443 10. hl2. f2. n4. n6. n8. V.: 11. 1, 3. 6. u8. Leányálmok. UJBUDA d­orb­y Miklós­ út 64. T.: 268-999 14, 16, 18. Sz. 12-kor is. V.: 11-kor, 12-kor is. Beszélő köntös. Továbbjátszó mozik ANNA Rákóczi út 22 Távb.­ 225-238 14. 16. 18. Sz. V.: 12-kor is. Mária két éjszakája ATTILA Rákóczi­ út 82. T.: 222-644 10—1-ig folyt. 12, 14, 16, 18. V.: 11 tős Elles ellenfél. BELVÁROSI Irányi-utca 23. T.: 284-563. 13, f4, 15, f6. f7, 18. V.: f2-kor is. Dr. Kovács István. BUBA! APOLLO Csalogány-utca 42. T.: 351-500. f4, f6, 18. V . f2-től. Dr. Kovács István. V d. e. 31. Az alvilág vendége. ERZSÉBET Erzsébet-körút 39. t.: 222-401. 11, 12. 14. f6, f6. Dr. Kovács István HOMEROS Hermina­ út 7 T.. .96-178. f4. f6. f8. V.: f2-kor is. Arviz Indiában IPOLY Csáky­ utca 65. T.: 292-626. f4. f6. f8. Sz. V.: f2-kor is. Dr., Kovács István. V. d. : 11. örök szerelem. JÓZSEFVÁROSI Kálvária­ tér 7. T.: 131- 316. f4. f6. f8. Sz. V.: f2-kor is. Dr. Ko­vács István. V. d. e 11: Halálra ítéltek. NYUGAT Teréz-körút 41 T.: 1214­22. n4, n6. n8 Sz.: n2-kor is. V.: 11-kor, n2-kor is. Kísértés. OTTHON Beniczky­ utca 8. T.: 146-447 n4, n6. n8. V­: n2-kor is Velencei éjszakák. V. d. e. 11: Zárt tárgyalás. RÁKÓCZI Rákóczi-út 68 T.: 426-326. 11. X. 3, 5, n8. Dr. Kovács István. SZÉKELY Erzsébet­ körút 26. T.: 226-425. 11. 12, f4, f6, f8. A kék madár. 2-ik hét! SZIVÁRVÁNY István­ út 29. T.: 226-020. n4, n6, n8. fez. V.: n2-kor is­ Dr. Kovács István. V k­. 6. Ili­matiné. TISZA Népszinház­ utca 3­. T.: 133-171 f4, f6, f8. V.: f2-kor is. Lesz, ami lesz. V. d. e. 11. Megvédtem egy asszonyt TUBÁN Nagymező­ utca 21. T.: 120-00S. 11, n2, n4, n6, n8. Dr. Kovács István. „Én is ott leszek!" — mondja Radu Lukács — A rendezőség k­özleménye — Radu Lukács, a hírek szerint, az óriás emberek szelíd mosolyával vett tudomást arról, hogy Váry ke­délyes lábcsavargatás közben akar­ja hallani a nyöszörgését, meg az­t, hogy az Amerikát járt egykori válo­gatott ökölvívó ki akarja rúgni őt a szorzóból. Szabályosan, páros láb­bal... Radu Lukács nem dicsekszik —­ Nem szoktam dicsekedni — mondotta Radu Lukács —, most is csak annyit mondok: én is ott le­szek! Nem hagyom olyan könnyedén kirúgni magamat a kötelek közül. Már csak a közönségre való tekin­tettel sem. Ha valakire ráesnék a száztíz kilómmal, jó háromméteres magasságból, bizony megérezné az illető. Hát ezt a repülést nem en­gedhetem meg magamnak, sem az én kedves Váry barátomnak. (Azért mégiscsak tarthat Radu Lukács a rúgástól, mert a héten már háromszor is állandóan rugdaló ellenfelekkel tartott edzést!... Sőt egyes „rémhírterjesztők" szerint a napokban az egyik ismert istálló­ban bebugyolált patájú lóval is rug­daltattta magát!) Németh-Pellardi! A hangulatból ítélve tehát nagy harc lesz a Váry—Radu Lukács összecsapáson. Azonban nem kisebb harcot ígér a Németh—Pellérdi fél­nehézsúlyú és a Hirsch—Sólyom középsúlyú döntő sem. Németh Sándor, a Nyugat-Európában hatal­mas hírnevet szerzett magyar hiva­tásos birkózó ezúttal emberére ta­lál a nemrég még amatőr, bivaly­­erejű Pellérdiben. Némethnek min­den tudását, hosszú időn át szerzett tapasztalatát, ügyességét és lele­ményességét igénybe kell vennie, ha le akarja győzni Pellérdit. Még akkor sem biztos, hogy sikerül-e. A középsúlyú döntőben Hirsch az esélyesebb, noha Sólyom az utóbbi időben szemlátomást fejlődött. Ha­talmas küzdelem után „Páris bajno­kának" a győzelmét várhatjuk. Igaz viszont, hogy meglepetés­re lehetséges. A „kiegészítő párok" is minden bizonnyal hatalmas küzdelmet fog­nak vívni egymással. Héczey, Ka­marás, Wihtonen és Pirock lép szo­­rítóba ezek során. Különösen Hé­czey szorítóbalépését előzi meg nagy érdeklődés.a A küzdelmeket vasárnap este fél 7-kor kezdik a Sportcsarnokban. A jegyeket a szokásos elővételi helye­­ken árusítják. ff Felelős cserkesztő* Gyarsnathy István Helyettes szerkesztő: Orbán Mihály Felelős kiadó: Koltsár István NYOMATOTT A STÁDIUM SAJTÓVALLALAT RT KÖRFORGÓGÉPEIN BUDAPEST. VIII.. JÓZSEF-KÖRÚT & HWSss fijörs &l*étr Ifisasatósi SZOMBAT, 1942 NOVEMBER . December 15—19-én lesz a leventék or­­szágos ökölvívó és birkózó bajnok­sága A magyarországi német ifjúsági szervezetek váloga­tott csapata barátságos mérkőzést vív a leventeválo­gatottal A LÓK december 15—16-án ren­dezi meg­ a leventék részére az or­szágos ökölvívó, 18—19-én az or­szágos görög-római birkózó bajnok­ságot. A nagyszabású versenysoro­zat színhelye a Nemzeti Sportcsar­nok lesz. Az ökölvívó versenyen nyolc, a birkózó bajnokságon hét súlycsoportban indulnak a verseny­zők. Az ökölvívó versenyben azok a leventeegyesületi tagok indulhat­nak, akik a tizenötödik, a birkózó versenyben, akik a tizenhatodik életévüket betöltötték és még nin­csenek huszonhárom évesek. A tár­sadalmi és sportegyesül©'­ iskolai és iskolán kívüli leventekötelesek csak az esetben indulhatnak, ha hu­szadik életévüket folyó évi december­ hó 31-ig nem töltik be. A bajnoki küzdelmekből kizárták azokat a társadalmi, sportegyesü­­leti leventeköteleseket, akik Buda­pest vagy Magyarország ökölvívó bajnokságában első vagy második, helyezést nyertek, vagy tagjai vol­tak a válogatott csapatnak. A bir­kózóvers­enyből pedig azokat, akik az ifjúsági versenyen első vagy má­sodik helyezést értek el, vagy ifjú­sági bajnokságot nyertek. A bajnoki küzdelmek mellett ér­dekesnek ígérkezik a magyar válo­gatott leventecsapat barátságos ösz­­szecsapása a magyarországi német­ ifjúsági szervezetek válogatott együttesével. iwmwwwwwwwwwwwwe ÖKÖLVÍVÁS A Kistext meghívásos ökölvívóversenyt rendez vasárnap d­élután 5 óra­kor Pest­­szer­tlőrincen, a Fáy­ utcai tornat­erem­­ben. A meghívásos viadalon néhány baj­nok­­i válogatott, ökölvívónk is elindul. Szom­lóba Rip többek között Varga, Péós, Szolnoki, Benő III, Fogfarasi, Gulya és még tőben a Szistext, BTK BSzKRT, és MPSE öklözői közül._________________ TORNA BTJD A PE­S­T—DEBRECEN VÁROSOK KÖZÖTTI TORNAVIADAL, lesz vasárnap délelőtt Budapesten. A két város csapata a következő összeállításban szerepel: Budapest: Börtsök. Sántha. Pataki, Temesi, Víg, Baranyai. Schmidt­­bauer. Debrecen: Tóth. Mogyorósi. Hajdú. Vermes, Bálla. Réti, Papp. A­z eddigi találkozók során Budapest csapata három­szor, Debrecen kétszer győzött. A vasár­napi találkozó délelőtt fél 10 órakor kez­dődik a BBTE t­asarogi úti tornacsarnoká­ban VÍVÁS A HÁROM NEMZET VIVŐ VERSENYÉRE folynak az előkészületek. A keret tag­jai ezen a héten már Jokol­falussy György őrnagy é­s/.a vétség­i kapitány irányításá­val közös edzéseken vettek részt. A vá­logatást november 11—12—13-án ejti meg a szövetségi kapitány, a válóha­tó verse­nyek eredményei alapján. Az elő­készü­­letek vezetői egyébként már mindennap, várják az olaszok és a ném­­etek megér­kezésének bejelentéteék ____fcAi________ A RÁDIÓ MŰSORA Szombat, november 7. Budapest I. (549.5 m.) 5.40: Üzen az otthon. (A Vöröskereszt baj­társi rádió­szolgálata). 6.40: Ébresztő. Torna. 7: Hírek. Közlemények. Reggeli zene. 10: Hírek. 10.15: Országos postászenekar. (Vezényel: Eörgögh János). 11.10: Nem­zetközi vízjelzőszolgálat. 11.15: Énekkari műve­k. 11.40: Fejes- és kelkáposzta vál­tozatos felhasználása. 12: Harangszó. Fohász. Himnusz. 12.10: A Szent István 3. honvéd gyalogezred zenekara. Vezényel: Helényi Gyula. Közben 12.40: Hírek. 13.20: Időjelzés, vízállásjelentés. 13.30: Honvé­dém­!: üzennek. (A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata). 14: Lakatos Tóni és Lakatos Tibor cigányzenekara muzsikál. 14.30: Hírek. 14.45: Műsorismertetés. 15: Árfolyamhírek, piaci árak, élelmiszer­árak. 15.20: A kassai rádió műsorából: a Kassai Szalonzenekar játszik. 16.20: Hírek német, román szlovák és ruszin nyelven. 16.45: Időjelzés, hírek. 17: Honvédetek nótát kérnek. Közreműködik: Utry Anna és Cselényi József. Kísér: Vidák József cigányzenekara. Az összekötőszöveget el­mondja: Tolnay Klári. 18: Szép magyar* novella. Az arany kéz. (Felolvasás ) 18.25: Hangképek innen-onnan. 18.50: Hírek. 19­05: A MOVE Szépmívesek művészestje. (Közvetítés a Zeneművészeti Főiskola nagyterméből). 20.20: Mindenből minden­kinek. Közreműködik: Névay Ilonka zon­gora, Littasy György, az Operaház tagja ének. Vasszary Piroska Rendező: A. Balogh Pál. 21.40: Hírek, lóversenyeredmények. 22.15: Tánczenék. 23: Szórakoztató zene* (Hangfelvétel). 23.45: Hír.­k. Budapest II. 17: A földmívek-teveryi minisztérium mezőgazdasági félórája. 17.35: Kamarazene. 18: Kod­ály finnepi­­asz -közvetítése az Opera­házból.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék