Sporthirlap, 1943. január-június (34. évfolyam, 1-49. szám)

1943-02-17 / 12. szám

6. Az egyiknek sikerül... A HTW-nak sikerült megnyernie a baj­nokságot, a BSE elkerülte a kiesést Vasárnap este befejeződött az I. osztályú k­ardcsapatbajnokság­. A bajnokság­ legfontosabb két kérdése az első és az utolsó hely kérdése volt. Azzal mindenki tisztában volt, hogy a bajnokságért ebben az esz­tendőben is a HTVK és a MAC vívja a döntő harcot s hogy a kiesés ellen a Ganzgyári TE és a BSE küzd, így is történt. Ebből a négyes mezőny­ből két csapatnak sikerült a terve: a HTVK megnyerte a bajnokságot, a BSE pedig elkerülte a kiesést. Várjon miként nyilatkoznak az érdekeltek a sikerről? Először Toperczer Lászlót, a BSE versenyzőjét, szólaltattuk meg. To­­perczer így beszélt: — Mind az öt BSE-vívó tudta, hogy a kék-sárga színeknek nem szabad eltűnniök a magyar kard­­vívás élvonalából. Szorgalmasan folytattuk edzéseinket a nagy ver­seny előtt és sikerült jó formába jönnünk. A BEAC ellen már 5:1-re vezettünk és biztos győzteseknek látszottunk, amikor leváltották a versenybíróságot. A másik verseny­bírói gárda nem volt rossz, de min­ket megzavart a csere és így nagy küzdelem után kikaptunk 0:7-re. — Kik voltak ön szerint a csapat legjobbjai ? — , Minden emberünk megtette a kötelességét. Nagyon jól jött Babb­­ing három nagyszerű győzelme a Ganz TE ellen. Szerencsére az én elővágásaim is sikerültek. A HTVK köreiben természetesen nagy a boldogság. Közvetlen a ver­seny után vitéz Somogyi Endre al­tábornagy, a HTVK elnöke ezt mondta: — örülök, hogy a mindvégig lova­glás küzdelem után a mi csapatunk lett a nehéz verseny győztese. Bol­dog lehet a magyar vívósport, hogy ilyen kitűnő, vívókkal rendelkezik, mint amilyenek ezen a bajnokságon a pástra léptek. A HTVK-ban főleg Maszlag Lajos remek teljesítményének tulajdonít­ják, hogy sikerült visszahódítaniuk a griffmadarasoktól a­­bajnokságot. Maszlag három győzelmének értékét emeli,­­ hogy a legyőzöttek között szerepel Gerevichnek és Rajcsányi­­nak, a legjobb két MAC-vívónak a „skalpja" is. BEAC-főiskolások—LASE tőrvívó csa­patraérkezés lesz csütörtökön, február 18 án este a BEAC Seramelweis­ utcai ví­vótermében. A múlt héten a két­ főiskolás csapat karóverseny keretében mérte össze erejét. A TÖR EGYÉNI BAJNOKSÁGOT vasárnap, február 21-én rendezi meg a Iszovets-te. Ez lesz az év második bajnoki vívóversenye. A budapesti Marton és a bécsi Weidinger tetszett legjobban az ökölvívók közül az olasz Desanctisnak A Budapest—Bécs és a­ Pest­­vid­ék—Bécs­ ökölvívó viadal sem­leges pontozója Desanctis Romeo volt. A kiváló olasz pontozó a kettős viadal után a következőket mondta: — Most voltam először a magyar fővárosban. Nem akarok túlozni, de Európa egyik legszebb városa... Mindig szívesen jövök ide vissza. Mondhatom, a magyar ökölvívás utánpótlása kellem­esen lepett meg. Valamennyi fiatal nagyon tehet­séges. Különösen Marton, a­ki már nemzetközi viszonylatban is meg­állná a helyét. Technikás, jól isko­lázott ökölvívó, esze is van, de­­ pózol is. Erről feltétlenül le kell szoknia. A bécsiek közül a nehéz­súlyú Weidinger óriási tehetség. Alig két éve öklöz s máris mindent tud. Csak a rutin hiányzik még nála. Véleményem szerint hamaro­san Rangot és Ten Hoffot is le­győzi ... Pestvidék—Bécs viadalon először győztesnek hirdették ki Svarkót, de aztán döntetlennek javították fel az eredményt. Erről a „műhibáról" ezt mondja Desanctis: — Én magam, is döntetlent írtam a pontozólapra. Úgy látszik tévesen fordították le... M­egtudjuk még az olasz pontozó­tól, ho­gy nagyon tetszett neki Nagy Lajos bíráskodása s el van ragad­tatva a magyar vendéglátástól is. MOZI. !$popl­írja»! Annamária Beszámoló az Oauia és a Szittya magyar újdonságáról Nem minden film való egyformán mindenkinek. Az­­egyik film inkább a férfiaknak való és ez a nők közül a fiús természetű­eknek tetszik job­ban. Más filmmel éppen fordított a helyzet. Némelyik filmet a fiatalság élvez inkább és az idősebbek közöl azok, akik lélekben fiatalok marad­tak. Ez a film, amelyről most beszá­molunk, elsősorban a leányok filmje. Természetes is, hogy így van. Először: nő írta — Harsányi Gréte. A gyártási vezetője is nő volt — B. Kokas Klára. És harmadszor: az egész játék egy fiatal leány — Annamária körül folyik. • Miért vállalkozik olyan szívesen Annamária arra, hogy Anna is le­gyen és Mária is ? Ezt nemcsak a néző kérdezi, hanem megkérdezi Füzessy Gábor Őméltósága, Anna­mária papája is. A leány így válaszol: — Tudod, apuskám, minden lány lelkében él egy merész, divatos, fö­lényes Anna és egy szelíd, csendes, félénk Mária. Gondoltam, most az egyszer teljesen kiélem mind a ket­tőt. Egyszer az egyiket, másszor a másikat. " Minthogy a nézőtéren sok fiatal leány volt és mindannyian ellenve­tés nélkül fogadták Annamária ki­jelentését, mi magunk is elfogadjuk a fentebbi indokolást. * Annamária tehát jókedvűen ját­­sza a ragyogóan divatos Anna és a szelíden kedveske Mária szerepét. Be­rondítja két bumfordi rokonát, a házvezetőnőt és a fiatal mérnököt is. Ez utóbbit azonban nem ok nélkül. A mérnök tetszik Annamáriának, mégis megbántotta. Igazságtalanul. (Persze, azt hitte, igaza van.) Bo­csánatot persze nem akar kérni, de Mária szerepében igyekszik jóvá­tenni, amit Anna vétett. Közben kerékpározik, lovagol, átöltözik, hosszú copfokat köt a füle mellé, énekel, sebet kötöz és végül férjhez Wi egy. Persze, a mérnökhöz. Szörényi Éva elragadóan huncut­­kodja végig Annamária szerepét. Szilassy László az ifjú mérnök sze­r­epében férfiasabb, egyszerűbb és kedvesebb, mint valaha. És­­­ nem villogtatja a fogsorát! Rajnay Gá­bor, Visváry Mariska és Somogyi Nusi hármasa méltó versenytárs a kacagtatásban Pethes Sándor, Pe­­thes Ferenc és Makláry János hár­masának. Barkóczy Beáta és Sala­mon Csöpi a legfiatalabb nemzedék üde képviselőnői. Bács Valinak csak a hangja szerepel, de azzal is si­kert arat.* Hamza D. Ákos rendezte a fil­met, a felvételeket Icsey Rudolf és Fekete Ferenc készítette. A film zenéjét Ákom Lajos szerezte. Tobis-film 02 Urániában. Az Ufa budapesti igazgatósága már nem egyszer kötött le Tobis­­filmet bemutató mozija, az Uránia számára. Most ismét Tobis-film kö­vetkezik az Uránia legközelebbi műsorán: Barátnőm■ című szellemes, merész és mégis kedves vígjáték, amelyben Krahl Hilde játssza a női főszerepet. Krahl Hilde új filmjében Huh­­schmid Paul a férfifőszereplő. Eddig még csak egy filmjét láttuk Buda­pesten, de az is elegendő volt ahhoz, hogy bizalommal várjuk újabb ala­kítását. Jó színész. A­ Modern-film szakbemutatója Kétnapos szakbemutatót tart a héten a Modern-filmvállalat. A nagy sikerrel most futó Úsző város című francia filmet és a vállalat magyar újdonságát, az Álomkeringő­ t mu­tatják be a meghívottaknak. A ma­gyar, filmben Sárdy János, Zsilley Margit és Lat­ab­ár Kálmán játssza három főszerepet. Hogyan nyerte meg a MAC az 1943. évi járőrbajnokságot Vasárnap délelőtt a Svábhegyien és kör­nyékén kb. két nyo­lc kilométeres körben rendeztte meg a Magyar Sí Szövetség megbízásából a Magyar Kárpát Egylet az 1913. évi járőrba­ji­okságot. A „hátizsákos" versenyt eredetileg a Mátrában akarták megrendezni, a futók keltésére azonban megválto­ztatták a dön­tést és így Budapest lett ennek a futó­­bajnokságnak a színhelye. Elsőnek a Honvéd Tiszthelyettesek jár­őre indult. Utána két és f­él perccel a MAC, a Postáé, a TFSE A), a BSE és a TFSE B) csapati. — Két kilométer után befogtuk a HTSE járőrét — mesélte Hulányi Miklós baj­nokunk, a MAC csapat ,,feje” — s mivel ők látszottak a legveszélyesebb ellenfe­lünknek, csak rájuk vigyáztunk. Járőrün­ket én vezettem, egyenletes nyugodt iram­ban. Lassan el is húztunk ellenlábasunk­tól. Vinc­e egy alkalommal lemaradt, emiatt sokat veszítettünk. Közrefogtuk, az­után már nem volt sem­mi baj. A Kakuk­­hegynél eltéved­tünk, mert egy jóindulatú kiránduló átrakta a­ jelzést. Hamar rájöt­tünk azonban a félrevezetésre, visszafor­dultunk és éppen akkor értünk a kanyar­ba, amikor Berecz vezérletével a HTSE futói a kritikus ponthoz közeledtek. Az­után már nem volt mese.... — Ettől eltekintve, sima, nyugodt ver­seny volt a­ járőrbajnokság — folytatta. — A jeges, szemcsés havon különösen az első kör volt nagyszerű. A másodikra már kissé felolvadt a h­ó, nehezebbé vált az előbbre haladás. A rendezés is, a jelzés is kifogástalan volt és végeredményben győztünk! Lehet itt még valamit mon­dani?__ A verseny nagy meglepetése a TFSE csapatának futása volt. Főiskolásaink hétről hétre jobbak lesznek! Kár, hogy későn kovácsolódott össze a csapat. Sok bosszúságot okozhattak volna futó egye­sületeinknek .... Az MLSz február 21-é­n, vasárnap a volóci nagy­sáncom országos ugróversenyt rendez. A verseny elő­készítésére Vány­a, Rész, Darabos és Presztáns­zky edző köz­vetlenül a mátrai versenyek után Vo­­lócra utazott. A versenyzők szerdán és csütörtökön indulnak el a­ helyszínre. Fő­rendező Nyilas Zoltán (Postás SE). Heis Herbert, a kiváló lesikló edző a napokban visszautazott Németosztásfba. — Sajnálom, hogy a bajnokságokra nem maradhattam itt, — mondotta búcsú­zóul — munkám ■eredménydről, így ne­m győződhettem meg. A viszontlátásra, jö­vőre. ... A KISOK vasárnapi­­svábhegyi jel­vényszerző versenye kitűnően sikerült. 130 fiú,­­­at leány nyert jelvényt. Rajtuk kívül­ még vagy harmincan indultak. Ezeket ,,pótvizsgára” utasí­totta vitéz Szabó Zoltán és Somogyvári Ferenc, a két főrendező. A vasárnap rendezett Delmár lesikló csapatversenyben a második helyezett a MOM lett és nem a Postás. A Magyar Kárpát Egylet a nagyszerű jó viszony okát ki akarja használni és február 28-án akarja megrendezni az­­ el­maradt „Kassa vissza­tért‘* vándordíjas sífu­tóversenyét, valamint a kassai sánc­ává tó ugró versenyt. A Szent­ Bernát vándordíjas sífutóver­­senyt az MMTE vasárnap délelőtt ren­dezi meg a Svábhegyen, és környékén. Nevezési zárlat pénteken esi© les­z az MSSz helyiségében. Csütörtökön mutatják be Valii Alida és Giachetti Fosco új filmjét Rendkívül nehéz szerepet játszik Giachetti Fosco, ez a kitűnő olasz színész a Fényeit, az éjszakában című új filmjében. Mérnököt alakít. Hivatása a gyarmatokra szólítja. Bányaszerencsétlenség következté­ben súlyos szemsérülést szenved. Ebből származnak a dráma meg­­rázó­ fejleményei, amelyekben két nőnek jut nagy szerep. Az egyiket Valli Alida, a nálunk is közkedvelt olasz filmcsillag alakítja. A másik nagy női szerepben Calamal Clarat fogjuk viszontlátni. Az érdekes szépségű filmszínésznő már több különleges feladat kitűnő megoldá­sával aratott sikert a magyar mo­zikban is. A Fények az éjszakában a Ma­gyar Filmiroda kölcsönirodáján­ak a filmje és csütörtökön kerül a Nem­zeti Apolló műsorára. SZITTYA Vilmos császár­-út 36. T.: 111- 140. 1­ 4. 16, 18. Annamária. (Szörényi, Szilassy, Rajnay). URÁNIA Rákóczi-út 21. Távh.: 146-046. 13. 15. 7. Rombadőlt álmok. (George H.) 2-sik hét! Hiradó rajzik BELVÁROSI Petőfi­­S.-utca G. T.: 1­1-2-14. lv-től 21-ig folyt. Magyar-, Lila- és Lapos Híradó. így kell síelni! Betontörők. HÍRADÓ Erzssébet-­ körút 13. T.: 222-499. 9- től 21-igg folyt. Magyar-, Ufa- és Luce­­híradó.­­ Íg­y kell síelni. Betontörők. Utánjátszó mozi. BARLANG Károly-körút 3. T.: 422-722. f2, f4, f6, f8. Egy asszony visszanéz. BELEZNAY Akácfa-u. 4. T.: 225-276. 11, f2, f4, ff6, f8. Keresztúton. 8-ik hét! BETHLEN Bethlen tér 4. T.: 225—003. ni, ni­, nS. Sz. V.: 12-kor is. Negyed­­izig­ten. CAPITOL Baross-t­ér 32. Távh.: 134-337. 1,2, 3, 5, 7. V.: 11-kor is. Szép csillaír. 2-ik hét!­­ CSABA miói­ út 4. T.: 146-040. 14, 16, 1S. Sz. V.: 12-k­or is. Negyedsziglen. DUNA Hollán­ utca 7. T.: 111-994 f4, f6, f8. V.: 1'2-kor is. Férfihűség. KAMARA Dohány-a 42. T.: 423-901. 11, f2, f4, f6, fS. Eltévedt emberek. 2-ik heti MESEVÁR Szent István-körút 16. T.­: 114- 502. f4, f6, f8. V.: 1'2-kor is. Halálos csók. PÁTRIA Népszínház-utca 13. T.: 145-673 10- től 1-ig folyt. f2, £4, Í6, fS. Hegyek lánya. PEST Erzsébet-körút 8. T.: 221-222. 11. 12, £4. t­6, f8. Négylovas hintó. 5-ik hét!­0.TBUDA Horthy Miklós-út 64. T.: 268-999. f4, Í6, f8. V.­ 11 és £2-kor ia. Negyed­­szigeten. Tovább játszó mozik ANNA Rákóczi-út 23. Távb.: 220-230. £4. fgú £8. Sz. V.: f2-kor is. Két lányt szeretek. ATTILA, Rákóczi-út 82. T222-644. 10, £12, f2, f4 f6, f8. Gentryi­ észak. 2-ik hét! BUDAI APOLLO Csalogány-utca 42. T.: 315-500. f4, f6. fS. V.: f2-kor is. Szerelmi vihar. DAMJANICH Damjanich-u. 1. T.: 425-644. ni, nS. n8. V.: 11-kor is n2-kor is Bécsi utca 1. ERZSÉBET Erzsébet­-körút 39. T.: 222-401. 11, n2, f4, £6, £8. Csata, tö-ik hét! HOMEROS Hermina-u­t 7. T.: 496-178 £4, £6, £8. V.: £2-től. Őrség vált át. IPOLY Csáky­ utca 65 T.: 292-626 f4. ffi. 1­8. Sz. V.: f2-kor is. Szerelem bosszú, halál. JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Távb.: 131-316­­4 ill. n8 Sz. V.: 12-kor is. Őrségváltás. NYUGAT Teréz-körút 41. Távb.: 121-022. Q4. o6. n8. Sz.: o2-kor i0. V.: 11-kor, n2-kor is. őrségváltás. OTTHON Beniczy-utca S. T.: 146-447. ni n4. n6. n8. V.: n2-kor is. Bécsi vér. RÁKÓCZI Rákóczi-út 68. T.: 426-326. 11. 3­­3 a Két lány az utcán. A MOZIK MŰSORA RÖVIDÍTÉSEK: n = t = %, h == ví, Sz = szombat, V = vasárnap Bemutató mozik ÁTRIUM. Margit-körút. T.: 154-Qgl, 103- 034, f4, f6, f8. Sz. V.: f2-kor is. Néma tsm­. (Nazzsm­.) CORVIN­SHör-út. József-körút sarok. T.: 138-988 339-534, f3. h5, 7. Titkos parancs. (De Kova Viktor.) DEÁK Teréz-krt 38. T. 121-343, 125-952, 12 f4, 16, 18. Katyi. (Tolnay, Bikiesi.) 9-ik héti FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T.: 189-707 189-543, 3, 5, 18. V.: T1-kor is. Au úszó­­­írás. (Simon) 2-ik hét! KASZINÓ Eskü-tér 1. T.: 185-329, 383-102. n4, nfi. nS. Sz.: n2-kor is V­.: 11-k­or, n2-kor is. Katyi: (Tolnay, Bilicsi, 9-ik hét! KORZÓ Váci­ utca 8. Távk. 182-818. f4. f6, f8. V.: 11-kor is. Raimu: Két asszonyt, szeretek. NEMZETI APOLLÓ Erzsébet-körút 43. T.s 222-092. f4, f­6, f8. Sz.: 12-kor is. V.: k­ és 12-tor is. Emberek a havason (Szellay,­ Görbe.) 4-ik hét!, OMNIA Kölessy-utca 1. T.: 130-125. fi. f6, f8. Sz.: f2-kor is. V.: II és f2-kor is Annamária. (Szörényi, Szilassy, Raj­nay). RADIUS Nagymező-utca 52. T.: 122-091. 120-564 n4, n6. n8 Sz.: f2-kor is. V : 11 n4, n6. m­S. A nőnek mindig igaza van. (Werner II.se,’ de Kova Viktor.)' 3-ik hét! SCALA Teréz-körút 60. T.: 114-411. f4, f6, f8, Sz. V.: f2-kor is. Családunk szégyene (Turay.) . SZERDA, 1043 FEBRUÁR 17. Tekerőpatak sízői nyerték a Csaba-serleget Az EKE csíkszéki osztálya vasár­nap rendezte meg­ a Csaba-serleges síversenyét. 115 tizennégyéves falusi székely gyerek sajátkészítésű lécein átlőtt rajthoz a futó-, műlesikló- és ugróversenyeken. A remek téli idő nagyon kedvezett a versenynek. A verseny előt­t a 115 gyerek ket­tős sorba állott fel és egyperces áhí­tattal emlékezett meg a harctéren küzdő honvédőinkről. A Hiszekegy elmondása után Szász Gerő, Csík­szereda polgármestere üdvözölte az indulókat. Eredmények: 2 km-es futóverseny: 1. Kovács Sándor (Csíkszereda), 2. Tamás Lajos (Fűtőd), 3. Grenovics (Teke­­rőpatak), 4. Ko­lumbán (Tekerőpa­tak), 5. Veres (Csíkszereda), 6. Vértes (Csíkszereda). A műlesiklóversenyre Zsögöd köz­ségen keresztül vonultak át katonás rendben a gyerekek. A Kisvárdai tető volt a verseny színhelye. 1. Kovács Ágoston (Tekeröpatak), 2. Burián Béla (Fitód), 3. Pintér Mihály (Tekeröpatak), 4—5. Nagy Sándor és Biró Sándor (Tekeröpa­tak), 6. Kolumbán (Tekeröpatak). Az ugróversenyt a­zután bonyo­lították le. Először a kissáncon, ké­sőbb a nagysáncon ugrottá­k. 1. Kovács Sándor (Csíkszereda) 17, 20, 19 m ugrásokkal, 2. Greno­vics Zsigmond (Tekeröpatak) (15.5, 16.5, 17), 3. Kovács Ágoston (Teke­röpatak) (10.5, 14, 17), 4. Koncsag Ferenc (Zsögöd) (10, 15.5, 17), 5. Nagy Sándor (Tekeröpatak) (10, 11.5, 12), 6. Holzer János (Zsögöd) 9, 11.5, 8.5 Az ötvenkét ugrásból mindössze 32 bukott ugrás volt! A Csaba-serleget a három ver­senyszámban legtöbb pontot szer­zett Tekerepatak gyerekei nyerték. A verseny után Székely Géza osz­totta ki a díjakat, amelyek legn­a­­gyobb része fontos sífelszerelési cik­kekből állott. Kitűnően sikerült a besztercei ifjúsági jelvényszerző verseny Az MTE­­diósgyőri osztálya vasár­nap Bánkúton rendezte meg vándor­díjas síversenyét. Jó havon egészen jó eredményeket értek el az indulók. Részletes eredmények: Futóverseny (IS km): 1. Margito (Diósgyőri SE) 1 óra 04.59 (győzel­mével a bükkvidéki vándordíjat nyerte), 2. Móra DLE 1:05.10, 3. Ni­­golcsik MTE. (17 induló.) — Ifjú­sági (6 km): 1. Hunfalvi (Miskolci KISOK) 31.29, 2. Fekete (Vasgyári Levente) 32.04, 3. Magyar DLE 32.12. (29 induló.) — Hármas csa­patverseny, felnőtt: 1. Diósgyőri SE, 2. MTE Diósgyőri osztály. — Ifjúsági: 1. Miskolci K­SOK, 1. Diósgyőri Vasgyár LE. A lesiklóverseny távja kb. egy és fél km volt, 250 méter szintkülönb­séggel, a műlesiklóversenynél 850 m­ táv 80 m szintkülönbséggel. Lesikló és mülesikló összetett ver­seny, felnőtt: 1. Müller (Vasgyári LE) 320.8 p, 2. Büfék (Vasgyári LE) 334.4, 3. Móra (Diósgyőri LE) 339. (19 induló­) — Ifjúsági: 1. Fe­kete (Vasgyári LE) 310.2, 2. Hun­falvi (Miskolci KISOK) 312.4, 3. Lukács (Miskolci KISOK) 324,2. — Csapatverseny, felnőtt: 1. Diós­győr Vasgyári SE. (Győzelmével a „Bánkúti Kupa" védője lett.) — Ifjúságiak: 1. Diósgyőr Vasgyár SE. TORNA Zomborban szombaton és vasárnap nagy­szabású sportbemutatót tartanak­. Ezen a bemutatón a magyar­­ válogatott vívők, ökölvívók birkózók és tornászok vesznek részt. A­ férfi tornászok közül Sánta La­jos, Pataki Ferenc és ,Borisok Jenő, a nők közül Nagy Mária, Gulyásné Köteles Er­zsébet vesz részt a bemutatón. A torná­szok Ke­rez­si Endre országos művezető vezetésével pé­nteken indulnak­­Somborba. A Magyar Országos Torna Szövetség március 14—15-én a Horthy Miklós Népis­zeti Sportcsarnokban nagyszabású dísztor­nát rendez. A dísz­tornán valamennyi vá­logatott női és férfi tornász ,riszt vesz. A MAGYAR VÁLOGATOTT HÖLGY­­TORNÁSZOK MÁRCIUS 21-ÉN STUTT­GARTBAN VENDÉGSZEREPELNEK Ste­rpieh Rudolfné közölte velünk,­­ hogy a magyar válogatott hölgytornász csapa­tot a németek március 21-re meghívták Stuttgartba. — A versenyre megtettük az előfédszün­­­eteket, — mondta Herpádhné. — A né­met szövetség hivatalosan is értesítette a Magyar Torna Szövetséget a márciusi versenyről. A magyar csapat II. Csibik Margit, Gulyásné Köteles Erzsébet, Nagy Mária, Fehér Anna, Komák Éva, Horváth Gizi Novák Mahtld vezetése alatt szorgal­masan készül a márciusi versenyre. A keretnek tagja­ még a debreceni Garóczy Katalin és Kapusy Júlia is. Mielőtt a Németországba kimenő csapatot véglege­sen összeállítanánk, több válogató­­ver­senyt rendezünk. SZÉKELY Erzsébet-krt 26. T.: 226-425. 11, n2, n4, n6, n8. Bécsi vér. SZIVÁRVÁNY István-út 39. T.: 228-021. r.4, n6, n8. Egy leány elindul. TISZA Népszínház­ utca 31. T.: 133-171. £4. f6. f8. V.: £2-kor is. Havasi napsütés. TOLDI Rákóczi-út 70. T.: 224-443. 10, hl2. n2. r.4, e6. n8. V.: 11, n 3. 5, n 8. Őrségváltás. TÚRÁN Nagymező­ u. 21. T.: 120­ 003. Il, n 2, n 4, n 6, n 8. Mária két éjszakája. A RÁDIÓ MŰSORA Szerda, február 17. Budapest T (549.5 m): 5.40: Üzen az ot­tthon. A Vöröskeres­zt haj­tárai rádió­­szol­gálata. — 6.40: Ébresztő. Torna. — 7: Hírek. Közlemények. Reggeli zene. 19: Hírek. — 10.15: A Folyam-erők sza­lonzene­­kara. — 11.10: Nemzetközi vízjelzőszolgá- Lat­ — 11.15: Hanglemezek. — 11.40: Maki majom. Nyáry Andor elbeszélése. Felol­vasás. — 12: Harangszó. Fohász.­ Him­nusz.­­— 12.10: Budapest, honvéd orz­ászló­­alj fúvószenekara. Vezényel: Pongrác/ Gáza. — Közben 12.40: Hírek.­­ *13.20: Iv­őjehére’, vi’Zárlásje.K­'T'tés. — 13.30: Hon­­vídje­i­nk üzennek... .­..Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata. — 14: Veress Károly ci­gányzenekara. — 14.30: Hírek. — 14.45: Műsorismertetés. — 15:. Árfolyams ízek, piaci árak, éles viű­szerárak. — 15.15: A Rádió zene­kar­­műsorából. — 16: .Szeres­sük a magyar ipart. Saly Géza beszél­­get Slamary Dániellel a magyar bárány­bőr nemvejtésekől. — 16.20: Hírek német, román, szlovák és ruszin­ nyelven. — 16.45: Időjelzés, hírek. — 17. Tánczen©. — 17.50: Örmény művészet Erdélyben. Fel­­­vinczi Takács Zoltán dr egyetemi tanár előadása. — 17.50: Liő?­t: Velence és Ná­poly. Tarantella, (Berlini Filharmoniku­sok.) — 18: Honvéd-műsor. — 18.50: Hírek. — 19.05: Magyar nóták. Kékes Irén­r él Szántó Gyula énekel, kísér Sáray Elemér cigányzenekara. — 19.50: Dal a tűzpiros virágról. — Finti ballada szerelemről. Linnakoski regény­éből, rádiószínpadra írta re­ndről Kovách Aladár. Rendező: Németh Antal dr. — 21.40: Hírek. —22.10: A Rádió zenekar műsorából. — 23: Szim­fóniák. Hanglemezek. — 23.45: Hírek. Rövidhullám (45.05 m, U.fifio­ke): 10: Azonos­ Budapest I műsorával. — 16­ 50: Hírek finn nyelven. — 17: Azonos Buda­pest I műsorával. — 22.15: Hírek német, olasz, arato­ és francia nyelven. — 22.40: Azonos Budapest I műsorával. Budapest II (288.3 m). 17.15: Az Orszá­gos Liszt Ferenc Tá­rsaság zenedévi tán­já­­nak közvetítése a Festetich-pad­olyb­ól. — 19: Olasz nyelvoktatás. — 19.30: Azonos K­sissa műsorával. Felelős szer­kesztő: floppe zászló Helyettes szerkesztő: Orbán Mihály Felelős kiadó: Koltsár István NYOMATOTT A STÁDIUM SAJTÓVÁLL­AGAT RT KÖRI ORIGOGÉPEIN. BUDAPEST, VIII. JÓZSEF-KÖRÚT 5. Felelős: Győry Aladár Iga-zitató

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék