Sporthirlap, 1943. július-december (34. évfolyam, 50-101. szám)

1943-09-22 / 73. szám

MOZI Jávor Pál a Kerek Ferkó cím­szerepében Telj­esen elkészült Móricz Zsig­­mond egyik legszebb regényének, a Kerek Farkának­ filmváltozata, amelyet Martonffy Emil rendezett. (Martonffy ezzel a filmjével vissza­tért arra az útra, amelyet Herczeg Ferenc Pogányok című regényének megfilmesítésével kezdett el s amelyről azután hamarosan vidá­mabb irányokra tért át.) A Kerek Ferkó címszerepét Jávor Pál alakít­ja, az apját pedig Csortos Gyula játssza. Hamarosan sor kerül a film bemutatójára. iwmm'xr .................. 6 ISoortMriap! AHCt M|C 1IIÍM IKREM ♦ ♦♦ Látogatás a váltóbajnokságra készülődő MRTSE „tanyáján" Tizenegy évvel ezelőtt, 1932-ben alapította meg Pánimus Jenő test­nevelő tanár, a leventeatléták jelen­legi kapitánya a MOVE*Rákosligeti TSE-t, amelynek atlétikai szakosz­tályát azóta is vezeti. Ezalatt a 11 év alatt az ifjúsági bajnokok egész sora került ki a keze alól, mint pél­dául Simonyi, Ham­vay, Bánhalmi, Tóth Tibor, Uzsoki, de hírnévre tettek szert a többiek, így Konrád, Antal, Bánsági, Kiss Géza, Karácso­nyi, Bacsa is, hogy csak néhány nevet említsünk. Az MRTSE-atléták ötöt tartanak a jelenleg érvényben levő országos ifjúsági csúcsokból, mégpedig a 200 és 400 m-es gát­futás, valamint a 4x200, 4x400 és a svéd váltó csúcsát. A csak nemrégi­­ben megalakult női szakosztály kitűnőségei: Szabó Rózsi, Orosz, Kelevés, Kovács szép sikerrel szere­pelnek a női versenyeken is. Az MRTSE ma már előkelő szerepet játszik a pestvidéki kerületben, évek óta nyeri a MOVE-bajnokságok pontversenyét, az egyesületi bajnok­ság II. osztályában pedig a PEAC és a MAFC mögött a harmadik helyet foglalja el. Paulinyi Jenő valóban egyik legalaposabb ismerője az ifjúsági atlétikának. Nagyszerű nevelőmunkáját az idén két nagy siker tetőzte be: Bánhalmi Ferenc 400 m-es bajnoksága és Kiss Géza vasárnapi győzelme a marath­on­­bajnokságb­an. Az elmúlt napokban ellátogattunk az MTI.TSE tanyájára, a MOVE hungária úti pályájára. A rákosligeti atléták jelenleg éppen a váltóbajnok­ságra készülődnek. A pályán moz­galmas kép fogad, tarka melegítős fiúk és lányok szorgalmasan dolgoz­nak, de látunk néhány egészen fiatal gyereket is. Paulinyi Jenőt hamar megtaláljuk. Éppen a magasugrókat figyeli. — Jövőre teljesen elkészül a pályánk — újságolja örömmel. — Az OSK megértő támogatásával sikerül rendbehozni. Hálásaik is vagyunk a legfelsőbb sporthatóság­nak. — M­ost aránylag kevesen vannak kinn, mert sokan csak estefelé tud­nak kijönni. Sok a gyerek, ezek szorgalmasam kijárnak az edzésekre, versenyekre, belőlük lesznek majd a story nagy atlétái. A közeljövőben versenyt is írok ki a számukra. Közben figyeljük a magasugró­kat. Éppen két lány — Kovács Kató és Szabó Hédi — ugrál már egészen jó gurulóstílusban. Mert gurulni kell! Paulinyi jól tudja, hogy ma már csak ezzel a stílussal lehet ke­resni a magasugrásban. A futball­­kapu mögött Harcos, az új ötpróba­­bajnok foglalkozik a dobókkal, éppen az egyik gerelyvető lányt tanítja a helyes lábtartásra. A salakon Bánhalmi repülőzik né­hány fiatalabb társával. — íme, mindössze ennyi pályaed­zése van ,,Halminak" — mondja Paulinyi. — Amikor ki tud jönni a­­ pályára, akkor fut néhány k­öny­­í­nyebb-erősebb 150—200-at, különben­­ otthon, erdőben edz. Általában én önállóságra nevelem az atlétákat. Megkapják a megfelelő alapot, az­után a pontosan megállapított mun­katerv szerint mindenki egy társ felügyeletével dolgozik, így a vág­tázok Karácsonyival, a középtáv, futók Bánhalmival, az ugrók Simo­nyival, Nyírivel, a dobók Harcossal, Bacsóval. Nagy részük a környék­ről, Ligetről, Rákosszent­mihályról, Kőbányáról, Gödöllőről kerül ki, akik nem mindig tudnak kijönni, de otthon is szorgalmasan dolgoznak. Mi Simonyi Gabival, aki már nagy­segítségemre van, csak figyeljük őket, tanácsot adunk, javítjuk a hibákat. Amellett azt hiszem kevés egyesület rendelkezik annyi atlétikai szak­­könyvvel mint mi. Érintkezésben vagyok a német Christmannal is. Tőle is kapok értékes szakkönyve­ket, felvét­elesed. Minden atlétánk mozgását megörökítjük fényképen és ezek révén, maguk is láthatják a hibáikat. A 100-as rajtnál Simonyi dolgozik a lányokkal, Szabóval és Orosszal, a két tehetséges gátfutóval. Itt van a tehetséges ifi vágtázógárda is: Karácsonyi, Szolnoki, Merész. A salak kissé kemény, néhányan a fü­­vön repülőznek. A „nagyok" közül csak Antal és Uzsoki hiányzik. Az előbbi a rándulását, az utóbbi a tíz­­próbabajnokság fáradalmait piheni ki.­­ Hetente négyszer tartunk ed­zést — folytatja Paulinyi Jenő. — Súlyt fektetek a játékra is. A lá­nyok egyszer edzenek együtt a fiúk­kal. Nincs semmi baj, elvégre két tanár vigyáz rájuk. Nagyon jól meg­férnek. Közben egyre népesül a pálya. Az újonnan jöttek „Becsülettel a hazáért" köszöntéssel üdvözlik a „tanár úr’‘-at, aztán ki-ki megy végezni a munkáját. Néhány MÁVAG-tstát is látunk kinn, így Vünket, továbbá a marathonfutó Gulyást és Brisst. — Mi mindenkit szív­esen látunk — magyarázza Paulnyi —­ ha itt akar edzeni, d­e senkit sem szip­­k­ázunk. Nincs is semmi szük­ségünk rá. Belátogatunk az öltözőbe. Balra van a fiúké, jobbra a lányoké, mellette kis műhely, ahol a cipőket, szereket lehet javítani. Az öltözők elég tágasak, csak mint Paulinyi panaszolja, vasárnaponként mindig át kell adniok a helyet a futballis­táknak. Amikor is­mét visszajövünk a pályára, a váltóbajnokságról beszélünk. — A csapatbajnokságokon jobban is szerepelhettünk volna — mondja. — Nem felelt meg az időpont. Többen nem tudtak eljönni. A váltón jól akarunk szerepelni. Még nem tudom, hogyan állunk fel Ix10- on és Az 100-on. Hej, ha Balogh nálunk maradt volna, akkor még a bajnok­ságról is álmodhatnánk. De így is fog menni. Nálunk mindenki akkor van a legjobb formájában, amikor kell. Távozóban Simonyi Gábor tanár­ral, a kitűnő távolugróval beszél­getünk, aki egyben pályagondnok is. — Bizony Paulinyi Jenő minden elismerést megérdemel. Éveken keresztül nehéz körülmények között is össze tudta tartani a fiúkat. Igyekszem is neki segíteni, ameny­­nyire tőlem telik. Még 2-5 évig azonban magam is versenyezni akarok, hiszen versenyzői pálya, futásom nem volt valamai szerencsés. Betegség, sérülés akadályozott. Annyiszor közel voltam már a hét méterhez, hogy végre el is akarom már érni és hármasban is szeret­nék 14 méter körül ugrani. Akkor azután abbahagyom és teljes erővel az ifjúság nevelésének szentelem magamat. Közben már egészen besötétedett, a pályán azonban még mindig sokan dolgoznak. Búcsúzunk és további szép sikert kívánunk a derék MOVE- egyesületnek és a lelkes vezetőknek, akik megmutatták, hogy a leg­­mostohább körülmények között is lehet nagyszerű atlétagárdát nevelni. Moser a diákok között Csütörtökön tűzik a Corvin mű­sorára Moser Hans új filmjét, amelynek magyar címe: Valakit szeretni kell. Moser barátunk ezút­tal nemcsak azért nyújt újat, mert drámai szerepet alakít, hanem azért is, mert diákok veszik körül. Majd­nem azt mondhatnék, hogy a Vala­kit szeretni kell — diiákfilm. Renge­teg gyerekszereplő teszi üdévé a játékot. A mulattatásban viszont három „nagynéni" segít Mosennek: Wurm Iza, Wolle Gertrud és Wol­­­code Luna. A bájos Hoteschuh Lizzi, a kedélyes-morgós Danegger Theodor és Hardt Harry, a régi ismerős játszik még fontosabb sze­repet a Corvin újdonságában. **""" +— Egy kis dunai szigeten készült az új Páger­­film­ nagy része Nemrégen fejezték be a Kettes­ben című új Páger-filmet. Ez a fil­ teljes egészében a szabadban készült, még­pedig nagyrészt egy kiis dunai szigeten, ahol az egyik kitűnő magyar tudós szokta töl­teni a nyári hónapokat. Az ő táborában és tábora körül for­gatták azokat a jeleneteket, amelyek­ ben Páger Antal­­és S­imor Erzsi mint „hajótöröttek" különféle kalan­dokon esnek át. Az orosz hercegnő francia drámájá­nak olasz filmvál­tozata A francia Sardou Victorien írta a Fedora című drámát, amelynek hősnője Romazoff Fedora orosz hercegnő. Ebből a világhírű drámá­ból most olasz film készült, a cím­szerepben Ferida Luisával. A férfi­főszerepet a nálunk is népszerű Nazzari Am­adeo játssza. AZ ÓPIUMKERINGŐ ISMÉT A KÖZÖN­SÉG ELÉ KERÜL A­­ Bd­ernay filmszínház" tűzi műsorra Karády és Jávor el­dolte a film­jét. A MOZIK MŰSORA RÖVIDÍTÉSEK: n = %, t = %, h = 94. Sz = szombat, V = vasárnap Bemutató mozik ÁTRIUM Margit-körút 55 T: 154.024 153 034. 1S. 17. 19. Sz. V.: 13-kor ia. Münchh­auser,­ CORVIN József-körút és tíl fői-tót sarok. T: 138-988. 339-544. 4. 6. n9 Sz V.: 2kor is. Fekete hajnal. 2-itt hét! DEÁK Teréz-körút 28. T.: 121 343. 125-952. f3. f5. f7. f9. Anyámasszony katonája­­(Szilassy, Pelsőczi, Biliesi.) 4-ik héti FÓRUM Kossuth Lajosa 18. T.: 189-107. 189-543. fő, 17. fü. Sz. V.: 13-kor is. önagy­sága betoppan. KASZINÓ Eskü-tér 1. T.: 185-329. 383-102. 14 p6. n8. Sz.: 12-kor is. V.: 11, n4, n6, nS. Anyámasszony katonája (Szilassy, Pels­ezi, Biliesi.) 4-ik héti KORZO Váci u. 9 T.: 182 818. (5. (7. 19. Sz- V. 13 kor is Lángoló fiatalság. (Nagy Kató Berry Jules) NEMZETI APOLLO Erzsébet-krirat 45. T 220-902. [5. fi. fiz. Sz. V.: f.7 kor is. Fél­tékenység. Csolnay Soml&y.) OMNIA Kölcsey u. 2. i.­ 130-125. Tö. fi. f9. Sz.: 1­3-kor is. V.: 11 kor és fi-kor is. Sorsok a viharban RaDIUS Nagymező a tea 22. T.: 122-098. 120-564 . 3, f6. 8 Sz.: 1-kor is. V.: 11, 3, f6. 8 Münchb­au&en. :Albers Hans Werner 11 se.) S­ok hét! SCALA Tenéz-krt 60. 1.: 114 411. f5. fi f6. Sz. V.: f3 kor is. A makrancos hölgy (Kavády, Jávor.) 5-ik héti SZITTYA Vilmos császár-út 38. T.: 111 140. f5. f7, f9. Sz. V.: f3-kor is. Péltékenység. (To­lnay, Som­lay.) Felelős szerkesztő: Hoppé László Helyettes szerkesztő: Orbán Mihály Felelős kiadó: Tavasz István dr NYOMATOTT A STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RT KÖRFORGÓGÉPEIN, BUDAPEST, VIII. JÓZSEF­ KÖRÚT 5. Felelős: Győry Aladár Igazgató URÁNIA Rákóczi-út 21. T.: 146 048. 13. 5. h8. V.:­k­­kor is. Münchhausen. (Albers (Hans, W­erner Ilse.) S­ik héti Híradó mozik BELVÁROSI Petőfi S.-utca 9. T-: 181 244. 10-től 22-ig folyt. (Hűtött, nézőtéri­ Ma­gyar, Ufa és Luee-híradó. Ufa-magszin. Szabadságot Finnországnak. (Kultúrfilm.) Magyar emlékek Itáliában. Olasz városok romjai. HÍRADÓ Erzsébet-krt 13 T: 222.499 - től 22-ig folyt (Hűtött nézőtér!) Ma­gyar Ufa- és Luce-Híiradó Rizs- és fa­­terrvelés a Mikádó országában. (Kultúr­film Japánról.) Olasz városok romjai. Magyar emlékek Itáliában. Ufa-magazin. Utánjátszó mozik BARLANG Károly-körút 8. T.: 422 722. f3, f 4, f6, f8. Inkognitó. BELEZNAY Akácfa­ utca 4. T.: 225 276. 11, hl, f3 f5, f1, f9. Szerencsés flótás. 5-ik hét! BETHLEN Bethlen-tér 3. T: 225­ 003 f5, f7, f9. Sz. V.: f3-kor is. Egy bolond szá­zat csinál. CAPITOL Baross tér 32. T.: 134-337. 2, 4, 6. 8. V.: 11 kor is. Dilemma: CSABA Üllői-út 4. T.: 146-040. f5. fi f9. Sz. V.: 16 kor is. Egy bolond százat csi­nál V. d. e. ul.kor. Kadettszerelem DUNA Holtán-utca T.­ 111-994. fő. f7, f9. V.: 13-kor is. A pék felesége. KAMARA Dobány-utca 42 T: 423-901. 02 2, 4. 5. 8. Kölcsönadott élet. MESEVÁR szent István-krt 16. T.: 114­ 502. f5, f7 fii. V.: f3-kor is. Egy bolond százat csinál. PATRIA Népszínház-u. 13. T.: 145 673. ill ti. f3, f5 fi. f9. V.: 11. bl. 13 f5. f7. f9. Ragaszkodom a szerelemhez. PEST Erzsébet körét 9. T . 221-222. fl2 2. 4. 6. 8. Külvárosi őrszoba. ÚJBUDA Horthy - út 64. T.: 268-999. fő. fi. f9. V.: f3-kor is. Egy bolond százat csinál. Továbbjátszó mozik ANNA Rákó­czi-út 22 T.: 225-238. f5. fi. f9. Sz. V.: f1-­kor­ is. Tábori színház. ATTILA Rákóczi-út 82 T: 222-044 fii. fi. f3. 15. fi. 19. A láp virága. 2-ik hét! BUDAI APOLLÓ Csalogány­ utca 42. T.: 351-500, ti. 16, t'8. V.: 12-kor is. A kútásó leánya. DAMJANICH Damjanich-p. 1. T.: 425 644 4­5, 8. V.: 11 t'8 2-kor is. Bajtársak. ERZSÉBET Erzsébet-körút 89 T - 222-401 n9, n5, n7. n9- Zöld frakk. 2-ik hét! Híradó. N­UMEROS Hermina-út 7 T - 496-178 fi, f1. f8. V.: f2-től. Bajtársak: IPOLY Csák­y­ utca 65. T.: 292 626 f3, f5, f7, f9. VI. ft-kor is. Az első randevú. JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 1- T.: 131-316. fő, fi, f9. V.: f3-kor is. Bajtár-NYU­GAT Teréz-körút 41 T.: 121-022 f5, n7, n9 Sz.: n8 kor is. V.: H-kor és n?-kor is. Bajtársak, orr­HON Beniczky utca 3. T.: 146 447 4. 6­8 V.: fi f3. fő. f7, f9 Nagyvilági nő. RÁKÓCZI Rákdezi-út 68. T.f 426-326. 11, hl. f3. f5, fi, f9. Nehéz apának lenni. SZÉKELY, Erzsébet-körút 26. T.f 226-425. A RÁDIÓ MŰSORA Szerda, szeptember .22. Budapest I (549-5 m­). 6. Üzen az ott­hon. A Vöröskereszt bajtársi rádiószol­­giálata. — 6.25: Ébresztő. Torna. — 6.45: Reggeli zene. — Közben 7: Hírek. Közle­mények. — 8: Hírek német, román, szlo­vák, ruszin és szerb nyelven. — 8.30: A vallás- és közoktatásügyi minisztérium rádióiskolája. — 10: Hírek. — 10.15: Ilnic­zky László szalonzenekara. — 11.10: Nemzetközi vízjekkiszolgálat. .— 11.15: Höffler Mária énekel. — 11.40: Léghajón. He­rczegi­ Ferenc repülőriportja 40 év előtt. — 12: ilarangszó. Hímm­er. — 12.10: Budapesti levente zenekar. Vezényel: Csáky Nándor. — Közben 12.40: Hűek. — 13.20: Időjelzés, vízállásjelentés. — 13.30: Honvédeink üzennek. A Vöröske­reszt bajtársi rádiószolgálata. — 14: Mű­vészlem­ezek. — 14.30: Hírek. Műsorismer­tetés. — 15: Radics Gábor tánczenee együt­tese. — 15.30: Nép- és család­végi elem a nyugati végeken. A közvetítést a Sopron megyei Szilsárkány községből ve­zeti Brlinszky Sándor. — 16: Szórakoz­tató zene. — 16.45: Időjelzés, hírek. — 17: Ahol gyermek voltam. Herczeg Ferenc beszél Versecről. — 17.15: Se szó, se teszed — muzsika! — 18: Honvéd műsor. — 18.40: Világpolitikai ké­rdések — véle­mények. — 18.50: Hírek­. — 19: Ba­jor Gizi beszél Herczeg Ferencről. — 19.15: Hogyan lett a Bizáncból opera? Elmondja Innocent Vince Ernő. Részletek Herczeg Ferenc Bizánc című drámájából és Ábrá­nyi Emil operájából.­­ Közreműködik Berky Lili, Jámbor László, Németif­y Ella, Laczó István, Rajczy Lajos, Szabó Sándor, Táray Ferenc, Toronyi Im­re, Tőgéa Anna. Vargha Liviu, a Földényi énekegyüttes és a Rádiózeneka­r. Vezényel Ábrányi Emil. Rendező: Böhm László. — 20.50: Herczeg Ferenc. Stornis Gyula dr kir. titkos tanácsos előadása. — 21-10: Hechel: Passacaglia — hegedű-brácsa ket­tős (hegedű: Albert Sammons, brácsa: Lionel Tertin). — 21.20: író az íróról: Zitalio Igiris Herczeg Ferencről. — 21.40: Hírek, 2- 22.10: Hírek német, angol és francia nyelven. — 22.40: Filmrészletek. — 23.45: Hírek. Budapest II (288-5 m­). 17: Hírek német, román,, szlovák, ruszin és szerb nyelven. — 19: Olasz nyelvoktatás. Tartja" Galle­rani Bon­aventura." — 19.30: Elisabeth Waldenau énekel. Magyar-német, mű­vész­esen­. — 19.55: Séták a kiskertemben. Szilády Zoltán egy h­í­rtanár csevegése. — 20.10: Tánczene. — 20 40: Deák Ferenc édesanyja, Hegyaljai Kiss Géza előadása. — 21: Sáray Elemek cigányzenekara. — 21.50: Csajkovszkij: V. szimfónia (e-moll) 64. mű (Am­sterdami Concertgebouw ze­nekar, vezényel Mengelberg). — 22.40: Hírek. 11. fS, f5. fi, f9. Két szerelmes óra. SZIVÁRVÁNY István-út 39. T.: 228 020. f5, f7 f9. Sz f3-kor is , fi, f3-kor is. Hegyünk fiatalok. Tarka-barka. TISZA Népszínház-utca 31. 1­.: 133-171. 4 6. 8 V 2-kor is. Szabotázs. TURÁN Nagymező-utca 21. T.: 120­ 003. 11. 12. 4. 6. 8. Édes ellenfél. SZERDA, 1943 SZEPTEMBER 22. A MAC pontveszteség nélkül nyerte a vízi­labdaba­jnokságot ! Az ezévi I. A­ osztályú vízilabda­­bajnoki mérkőzéseken a MAC mind­végig diadalmaskodott —­ a MAFC elleni összecsapást kivéve. A MAC —MAFC összecsapás ugyanis 2:2 arányú döntetlennel végződött. Ezt a mérkőzést a MAC megóvta, mert a kiküldött játékvezető, Végházi Richárd csak I. osztályú játékvezető volt. A MUSz az óvásnak helyt adott és a mérkőzés újrajátszását rendelte el, így került sor hétfőn­ délután 6 órakor a Nemzeti Sportuszodában a MAC—MAFC összecsapásra. A két együttes Rajki sípjelére ebben az összeállításban szállt vízbe. MAG: Jeney — Tolnay dr, Kala­pos — Fábián — Szívós, Kánási, Csuvik. MAFC: Györfi — Hámori, Szol­gai — Somóczy dr — Balla, Varga, Nagy. Az első támadást a MAC vezeti, de Győrfi véd és máris a műegye­temiek szorongatnak. Nagy lövése hamarosan kapuba is talál. 0:1. A MAC azonban hamar lelohasztja a MAFC-szurkólók reményeit: Szívós kezéről kapura száll a labda. 1:1. Ekkor észek felől heves szél kere­kedik és a szigetieket segíti. Az át­adásokat azonban nagyon zavarja. Szívós így is sikeresen támadja a MAFC kapuját és előbb leúszásból, majd szögletből szerez gólt. 3:1. A II. félidőben széllel szemben is töb­bet támad a MAC és hamarosan újra Szívós lövése talál a­ kapuba. 4:1. Somóczy úr messzi lövése kapu fölé száll, majd Nagy úszik le a balszélen és 4:2-re javít. Ekkor térhet vissza a Hámori szabálytalan lefogása miatt kiállított Szívós, aki „bosszúból" az ötödik gólját is be­dobja. Ezzel vége is a mérkőzésnek. A MAC 5:2-re győzött. A szigetiek tartalékosan is meg­érdemelten lépték le ellenfelüket. Kár, hogy a viharszerű szél aka­dályozta szép játék kialakulását. Szívós jó formában van. Rajki Béla hibátlanul vezette a mérkőzést. A MAC tehát veretlenül áll a baj­nokság élén. A megismételt mérkő­zés után a bajnokság állása a kö­vetkező: 1. MAC 10 10 ------- 52:13 20 2. BSE 10 8 1 1 71: 9 17 3. FTC 10 8 1 1 62:25 17 4. UTE 10 5 1 4 48:27 11 5. TSC 9 4 1 4 20:38 9 6. MAFC 10 4 — 6 16:37 8 7. WMTK 10 4 — 6 22:39 8 8. MSE 10 3 2 5 19:47 7 9. BEAC 10 2 1 7 14:36 5 10. MUE 9 2 1 6 14:35 5 11. ETC­­ 10---------10 10:36 — A TSC—MUE mérkőzést is újra kell játszani. SÉD MIKLÓS Az 1943. évi ifjúsági úszóbajnokság volt a nyári úszóidény utójátéka Először úgy volt, hogy nemzetközi találkozóval fejeződik be az évad, de a változott viszonyok felborí­tották a szép tervet és így péntek­től vasárnapig csak a gyermek­­számokkal kiegészített ifjúsági baj­noki számokra került sor. A rende­zésről csak annyit szeretnénk szóla­­ni, hogy nagyon bevált a korai kez­dés. Nem tapasztaltuk azt a feszült idegességet, amely megvolt minden hat órakor kezdődött versenyen. Most nem kellett nagy éietve be­fejezni a számokat és így sokkal gyorsabban bonyolódtak le a szá­mok. A versenyek egyik legnagyobb meglepetése Séd Miklósnak, a tehet­séges esztergomi ifjúsági úszónak a 100 m gyorsúszásban elért győzelme és jó eredménye volt. Séd neve nem „BEÚSZOTT" is szerepelt a hivatalos verseny­műsoron és csak később engedték indulni a lemondott Schwézner helyett. A 8-as, szélső pályát jelöl­ték ki neki, amelyen az esélytelenek szoktak úszni. Séd azonban a pálya­hátrányt is leküzdve óriási hajrát vágott ki és Szatmáry tavalyi idejé­nél is jobb, 1:03-as idővel győzött. Séd tehát befutott, azaz „beúszott" a nagy ígéretek közé. Lehet belőle valaki, ha... A 200 m mellúszás győztese, Suba Ernő komoly ellenfelet túlért volna a debreceni Nagy Lászlóban, ha egy időfutam­­an indítják őket. A DEAC tehetséges fiataljának jó szereplésére azonban senki sem számított, így más-más időfutamban úszták a 3:04-es, illetve 3:04.6-os időt. Érdemes volna egy Suba—Nagy összecsapást rendezni. Sokat nyerne vele újraéledő mellúszásunk! Szatmári 100 háton edzés nélkül indult el, így aztán nem volt komoly ellenfele az egri Valentnak. Pedig ha az újpesti bajnok komolyan fel­készül, akár 1:12-t is tud úszni. Ez esetben pedig Valent is jobb időt ért volna el A legérdekesebb bajnoki hölgy­szám­ a 100 és 200 m gyorsúszás volt. Kiss Irén fölényesen nyerte mind a két számot. A szegedi úszó­hölgy jó szereplése igen örvendetes. 100-on megvédte bajnokságát, 200-on pedig megszerezte Farkas Elvirától. A Gamma jól indult fiatal hölgy­úszója most nincs formában.. Messze elmaradt tavalyi eredményeitől. Somhegyi Zsuzsának nem volt ellenfele 100 háton, így is minden megszorítás nélkül 3.8-del úszott jobbat Dénes tavalyi eredményénél. Kár, hogy Stefán Judit nem indult, mert beleszólhatott volna az elsőség kérdésébe. A férfibajnoki váltókban az egri és a szegedi egyesületek vezetnek. A MESE fölényesen nyerte mind a 3x200 gyors, mind a 3x100 vegyes váltót. Sőt az egri B­ csapat mind­két számban negyedik lett! Ez a legjobb bizonyítéka Eger fejlett úszóéletének. A szegedi fiúk is meg­verték a sokkal több versenyzési alkalommal rendelkező pesti egye­sületeket. A hölgyváltóban — a SzUE távollétében — simán győzött a MUE csapata. A fiúszámok közül fel kell emel­nünk az ózdi Simon figyelemre­méltó idejét, valamint a BSzKRT Mátéjának újabb jó szereplését és Gyöngyösi fölényes győzelmét a 100-as gyorsúszásban. A gyermek­­számokban gyorson és mellen az egri Pók diadalmaskodott, háton pedig Latin, a nagykanizsai levente. Róluk még hallani fogunk! Végezetül­­ meg kell állapítanunk, hogy az ezévi ifjúsági bajnokságok nagy jelentősége újra az volt, hogy lehetővé tette a fővárosi és vidéki úszóutánpótlás összecsapását, amely­ből nem a vidékiek kerültek ki vesz­tesen! Azt hisszük, nemcsak mi gondoltunk vasárnap este arra, hogy várjon mi lenne Séd Miklósból, Nagy Lászlóból, Kiss Irénből és a többi tehetséges vidéki úszóból­, ha a pes­tiekhez hasonló uszodák állnának rendelkezésükre ? —bj—

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék