Sporthirlap, 1943. július-december (34. évfolyam, 50-101. szám)

1943-10-02 / 76. szám

-6. ATLÉTIKA Erős mezőnyök indulnak a TFSE versenyének első napján Szombaton és vasárnap rendezi a TFSE­­U BEAC-pályán hétnapos országos atléti­­k­a­i verse­n­yét. Az I.,­ 11. és II­­. osz­t­ál­yú számokból álló verseny nevezései várat­lanul jól sikerültek. Úgy látszik, atlétáin­kat felvillanyozika az a hír, hogy a jövő héten a németek ellen nemzetközi verse­nyen vehetnek részt. Sokan olyanok is neveltek, akikről az a hír járj­a, hogy a váltóbajnokságok után ebben az évben már felhagynak a versenyzéssel. Ma, szombaton 800 m-en várható a leg­nagyobb és legérdekesebb küzdelem. Igen erős mezőny találkozik. Marosi távoll­é­­tében Híres győzelme valószínű,­ de mö­götte jó időt futhatnak a főiskolások: Nagy Vin­ec, Soltész, Aradi és a­ MAC-ista Gombos­­ is. Kíváncsian várjuk a budai Filó idei első rajtját. Nagyon jó versenynek ígérkezik a 110 m-es gát is. Hidas Ödön győz Kiss József előtt, de mögöttük remélhetőleg Ki­mp körül, vagy azon belül fut majd Kies István, Görög dr. Hidas Alajos is. Nagy érdeklődés előzi meg Pelsőczi első 400 m es rajtját. A MAC bajnokvág­tázó­ja ellen a meghívásos versenyben előreláthatólag elindul Görkói, Polgár, Vadias és Farkas is. Pelsőetzitől a váltó­ba­jnokságaikon mutatott forma alapján jó szereplést várnáik. Ha Görkói és társai nem vigyáznak, Pelsőezzi könnyen megle­petést is okozhat. 2000 m-re legjobb hosszútáv­futóink ne­veztek. Szabó és Kelen indulása bizony­talan, távol­létükben Szilágyi és Németh között dőlt el a verseny. Nem szabad el­­f­eledkeznünk azonban Izsóiról, Garayról és az akad­ályfutóbajnok Serényiről sem. Távol­ugrásban Vermes I győzelme biz­tos. Második Kiss István lehet. Jó ered­ményt várunk ,Csányi Györgytől­ is, hiszen jó vágta formában van. Súlylökésben Német­vári a legjobb, a helyezésekért Csányi Zoltán, Soós és Söjtör harcol. A gerelyvetést Várszegi nyeri Csányi Sándor és Takács előtt. A műsort néhány II. ás III. osztályú szám és egy 4x400 m-es váltó egészíti ki. A verseny szombaton délután fél 4 óra­kor kezdődik a BEAC pályán. Pestvidék nehéz, de biztos győzelmét várjuk a ma kezdődő Zágráb-Pestvidék viadalon Több évi szünet után, ma Zágrábban ismét találkoznak egymással Zágráb és Pestvidék legjobb atlétái. Az akadály­fu­tás felvé­telével a teljes olimpiai műsort felölelő kétnapos viadal ma délután kez­dődik a HASKápályán. A pestvidéki csa­pat összeállítását már közöltük s ha abban időközben történt is néhány kisebb vál­tozás, nyugodtan küldjük fiainkat a hor­­vát fővárosba. A zágrábi csapat természe­tesen nagyon erős ellenfél. A legjobb horvát atléták csaknem kivétel nélkül zágrábiak s így Zágráb atlétac­sapata csaknem egyenlő a teljes horvát váloga­tottal. A zágrábiak pontos összeállítását m­ég nem tudjuk, bizonyos azonban hogy­­a körülményekhez képest ők is a legerő­sebb csapatukkal állnak ki. Ma, az első nap 100 m-en Bánhalmi és Karácsonyi veszi fel a küzdelmet Gállal ,­ előreláth­atólag Medvéddel. A horvá­ Kok is, a mieink is tudnak 11 mp körül. H ha Bánhalmi itt indulna, akkor nem reméljük, hogy Bánhalmi győz és Kará­csonyi i.9 megveri a másik h­orvá­tot. 8€*0 méteren Marosi győzelme ter­mész­e­te­sen nem vitás, de V 111 ás­­ második helye már veszélyben forog. A horvát színeket el­őrelá­thatól­ag Strakar, Dju­ric vagy eset­leg K­otnnik képviseli. Kelnik, a kitűnő Hosszú táv­futó ugyanis az idén főleg rö­­videbb távon versenyzett. Djuric is futott tavaly 1:56 körül. Villáéinak tehát nagyon fél­­ igyekeznie. 5000 m en a Ji­orvátok az idén, tudtunk­­kal,­ még nem futottak 16 percen belül. Mobakic, a bajnok r­égi­elj­ebb 15:50-re tak­sálható. Természetesen lehet, hogy Kölnik mégis itt indul, ő már veszélyesebb el­lén­kés lehet. A papírforma szerint a két magyarnak, Molnárnak és Mészárosnak biztosan kell győznie. 110 m gáton Bulatovics dr győzelme­, várható. Kitűnő formában van, az idén 15:2-re javította a h­orvát csúcsot. A második horvátot, Ferjancicsot azonban legalább Uzsokinak meg kell vernie. Távol­ugrásban a papírforma a zágrábi Urbic győzelmét ígéri, Ő már többször ugrott az idei­ 680 körül. Sim­onyi 670-el biztos második lehet, Gajdácsnak azon­ban nem sok esélyt adunk a 660-as Jávor, vagy Simunovics ellen. . Rúddal a zágrábi Ivanus 357-et (az el­múlt vasárnap). Dolenec 353-at ugrott az idén, de Bulatovics is tud 350 körül. Mi mégis bízunk Nyiryben, hogy meg­szerzi a másik helyet. 350-et ő is tud most biztosan. A gerelyvetés az egyetlen gyenge száma a pestvidéki csapatnak, a horvátok viszont itt nagyon erősek. Markusics 60 méteres dobó, de Milos és Marcella is tud jóval 50 m-en felül. Itt tehát csak kettős vereségre számíthatunk. 4x100 m-en a Karácsonyi, Onódy, Sim­onyi, Bánhalmi pestvidéki csapatnak jó váltásokkal­ biztosan kell vernie a Medved, Urbic, Vanic, Gál zágrábi váltót. (Már említették, hogy a zágrábiak állni­­ küldött műsortervezetben az első nap csak egy dobószám szerepel Köny­­nyen előfordulhat, hogy a súlylökést, vagy kalapácsvetést mégis szombaton tartják meg.) Az első nap, mint látható, inkább olyan számok szerepelnek a műsoron, am­elyek a horvátoknak kedveznek, úgy, hogy szombaton akár néhány pontos zágrábi vezetés is elképzelhető. A második nap azonban jönnek a pestvidékiek számai (200 m, 400 m, 400 m gát, súly, diszkosz 4 x 400 m, kalapács) s így bízunk abban, hogy a magyar csapat nehéz küz­delem után, de mintegy 10 ponttal biz­tosan megnyeri a viadalt. Régen volt olyan nagyszerű szerepe Birgel Willynek, mint Bolváry Géza új filmjében, a Rejtélyben. Birgel játssza a si­mamodorú, látszólag hűvös ter­mészetű­­ államügyészt, akinek hideg álarca mögött azonban egy szenvedélyes férfi lelke izzik. Vetélytársát a kitűnő Bal­ser Ewald alakítja. A női fősze­replő: Harell Marte. B­rum­i MOZI —­­ Az ügyész . Sport hirlapj Kedden mutat­ják be a Párisi románcot az Urániában Aki látta a hosszú sort, amely kora délelőtt az Uránia pénztárai előtt kígyózik, nem hinné, hogy eb­ben a moziban a Mü­nchhausen-film már csak hétfőig bezárólag fut és kedden a Párisi románc című drá­mai játékot tűzik a műsorra. Nem először történik meg, hogy az Urániában akkor vesznek le fil­met a műsorról, amikor még való­sággal árad hozzá a közönség, de a Jud Süss óta nem volt ennyire érdekes műsorváltozás még ebben a moziban sem. A Münchhausen je­gyei — legalábbis a második és a harmadik előadásra — naponta az utolsó darabig elfogynak. S az Urá­nia igazgatósága mégis műsort cse­rél. Az ok: Az Uránia igazgatósá­gának az a célja, hogy mennél több famet mutasson be s indítson el oz­ Ma : a Futura női versenye A Futura ma délután a BBTE- pályán I., de főleg II. osztályú szá­mokból álló női versenyt rendez. A versenyre, különösen a II. o. szá­mokra sok nevezőss érkezett és a te­hetséges utánpótlás küzdelméből jó eredményeket várunk. Az els­őossztályú számok közül 60 m-en N­agy Rózsi győzelme várható. 200-on előreláthatólag nem indulnak a Futura vágtázói,­ a szigeti egye­sület ugyanis 4x200 m-en megkí­ tmtt~...n n wm mini ■■un mm ,wii,i szágos útjára. Ezért tehát akármek­kora sikert is arat egy-egy film, nem engedik, hogy túlságosan hosz­­szú ideig foglalja el az Uránia mű­sorát. Nem „facsarják ki“, nem várják meg, hogy a heti bevétel bármiféle értékhatár alá essen, ha­nem tovább adják a filmet, sikere teljében az utánjátszó és tovább­játszó mozikban. Ez történik most a Münchhausennel. (és ezért kötik különös örömmel az u­tán- és to­vábbjátszó mozik az Ufa és a Buda­pest rt. által forgalomba hozott fil­meket.) Az Urániában egyébként nyilván tovább folyik majd a pénztárak ostroma, mert a Münchhausen után következő Párisi románc szintén a legkiválóbb filmek közé tartozik. ............•181)­ Magyar burleszk kerül ma, szombaton a Fórum és az Omnia műsorára. A Kettesben című Iris-film ez a burleszk, Matolcsy Andor írta s a zenéjét Pálmás Olivér írta. (Új fiú!) Rendező: Cserépy László. Főszereplők: Simor Erzsi, Páger Antal és Kovács Károly. Zajos sikert aratott a Pátriában a Titkos fegyverekkel című kémdráma, amelynek cselekménye új utakon halad­va, új rendezői megoldásokkal ért el hatást a bemutatón. Kitűnőek a film szereplői is. Változatlan érdeklődés mellett fut tovább a Féltékenység a Nemzeti Apollo és a Szittya műsorán, sőt csütörtök óta az Átrium is játssza az időszaki kérdé­seket feszegető, de amellett izzó szen­vedélytől fűtött magyar filmet. Muráti Lili énekesnőt alakít a Megál­modtalak című vígjátékban, amely október hazvának egyik magyar újdon­sága lesz. A kitűnő színésznő (aki egyébként a színpadon több énekes víg­játék­ női főszerepét játszotta), már másodszor játszik énekesnőt — prózai filmen Akárcsak az első alkalommal, ezúttal sem sokat fog énekelni Anélkül is elég bonyodalmat fog okozni. (Szokása szerint). A bonyodalmak abból indulnak ki, hogy a művésznő nagyon­­ babonás. Ebből azután olyan kavarodás támad, hogy borúlátó legyen a talpán aki kacagás nélkül megállja! Sok eredeti dzsungelfelvétel is van az Ártatlanul című olasz Mester-filmben, amely hamarosan műsorra kerül Buda­pesten. sérli az országos csúcs megjavítá­sát. Távollétükben Babay győzhet. Magasugrásban előreláthatólag Rohr­­mann győz. A másodosztályú számok közül kiemelkedik a távolugrás és a 80 m-es gátfutás. Az előbbiben Tóth Erzsi, Kincsessy és Szvitek között dől el az elsőség, remélhetőleg 14 mp körüli idővel, az utóbbiban Tol­nai Klári győzhet Babay előtt. A verseny 3 órakor kezdődik. A MASz nemzetközi atlétikai viadalának versenyszámai Amint már közöltük, a német at­létikai szakhivatal október 10-ére 10 válogatott német atléta buda­pesti vendégszereplését ajánlotta fel a MASz-nak. A magyar szövetség örömmel fogadta a németek ajánl­­kozását és így október 10-én, va­sárnap nemzetközi versenyt rendez a következő versenyszámokban: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, távol, súly, diszkosz és gerely. A német szakhivatal még nem közölte, hogy név szerint ki lesz az a 10 atléta, aki Budapesten fog ver­senyezni, de legutóbbi táviratában a fenti műsorszámokban jelezték indulásukat. Ebből tehát máris arra következtethetünk, hogy 6 futót és 4 ügyességi atlétát küldenek a né­metek Budapestre. Ajánlatos lesz, ha ezekben a versenyszámokban a magyar atléták minél jobban felké­szülnek. A nagy érdeklődéssel várt idei egyetlen budapesti nemzetközi ver­seny színhelyét és időpontját ké­sőbb állapítja meg a szövetség. Szigeti József győzött a Bankliga öt­­tusa bajnokságában. A MOKXÁR kitű­­nésége biztosan szerezte meg elsőségét a tehetséges fiatalok előtt. Eredményei (távol 611, diszkosz 25.66, 200 m 24­7, gerely 33.73, 1500 m: 4:58.2) 2239 pont, 2. Kerekes Sándor MB (578 . 29.70 , 26­8, 35.38, 5:40) 1921 pont, 3 Szilvás Ferenc HT (480, 23.28, 25.7, 34.13 . 4,49­6) 1881 pont. A Bankliga atlétikai csapatbajnoki ver­senyén, amelyet a MAC-pályán tarttottak meg, a PK és az LB atlétái szerepeltek a legjobban. Eredmények: 4 x 400 m: 1. LB 3:55.8, 2. PH 3:57.6, 3. KB 4:19. Magas (ötös csapat): 1 PK 153 cm átlag, 2. LB 145 cm. 3. MOKTAR 145 cm. Egyénileg Szigeti 170-es. Pártos 165-ös és Bán 160-as eredménye a legjobb. Távol: 1. PK 537 6 átlag 2 LB 512 2 3 MOKTAR 503.6. Súly:­ 1 PK 10.14 átlag, 2. LB 910. Egyénileg Dávid dr 11.94-es eredménye volt a legjobb. Diszkosz: 1. PK 28.41 átlag, 2. LB 23 49. Egyénileg Dávid dr 35.47 métert dobott. 3000 m (hármas csapat): 1. LB (Ádámka, Dittrich, Kummert) 6 pont Egyénileg: 1. Ádámka 10:40.6, 2. Dittrich 11:18, 3. Kummert. Az elesett hősök emlékére a­ Bankliga október 6-án — valószínűleg a MAC- pályán — 15 x 400 méteres váltófutó­versenyt rendez. A versenyre eddig hét intézet nevezte csapatát. A német Sonntag, aki jelenleg Wil­­helshavenban mint tengerész teljesít szolgálatot, vasárnap Aurichban 200 m-en 21.2-s nagyszerű idővel győzött. Eredménye az idei legjobb eredmény. A MOZIK MŰSORA RÖVIDÍTÉSEK: n = Vi, f = h = 94, Sz = szombat, V = vasárnap Bemutató mozik ÁTRIUM Margit-körút 55. T : 154-024, 153-034, f5, f7, f9. Sz. V.: 13-kor is. Féltékenység. (Tolnay, Somlay). CORVIN József-körút és Üllői-út sarok T: 138-988, 339-584, 4. 6. n9. Sz. V.: 2-kor is. Valakit szeretni kell. (Moser Hans.) I ik héti DEÁK Teréz-körút 68. T.: 121.343. 125-952. f3. f5. f7. f9. Anyámasszony katonája (Szilassy, Pelsőczy, Biliesi.) 6-ik nét! FÓRUM Kossuth L­ajos-u 18. T. 189-707 189-543. fő. f7. f9. Sz. V.: 13-kor is. Kettesben (Páger, ,Simor, Kovács.) KASZINÓ Eskü-tér 1. T.: 158 329, 383-102. n4, n6, n8. Sz.: n2-s­or is. V.: 11, n1, n6, n8. Anyámasszony katonája. (Pelsőczy, Szilassy Bilicsi.) 6-ik hét! KORZO Váci-n. 9. T.: 182 818. f5, f7, f9. Sz. V. 13 kor is Lángoló fiatalság. (Nagy Kató, Berry Jules.) S­ok hét.­ NEMZETI APOLLO Erzsébet­ krt 45. T­: 222-002. fő, f7, f9. Sz. V.: 13-k­or is. Fél­tékenység. ■ (Tolnay, Somlay.) 2-ik lét! OMNIA Kölcsey­ utca 2. T: 130-125. 4. 6. 8 Sz.: 2-kor is. V.: 11.kor és 2-kor is Kettesben. (Simor, Páger, Kovács.) RÁDIÓS Nagymező utca 22 T.: 122-098. 120-504 . 3. 16 8 Sz.: 1-kOr is. V.: 11. 3. f6, 8 Münchhausen. Albers Hans Werner Ilse.) 5-ik hét! SCALA Teréz-körút 60. T.: 114 411. f5. f7, f9 Sz. V.: f3-kor is. Csavargók (Simon Michel. Lemonnier Meg. Aumont Jean­- Pierre.) 2 ik hét! SZITTY­A Vilmos császár­ út 38. T.: 111 11ő. f5. f7, f9. Sz. V.: f3-kor is Fél­tékenység. (Tolnay, Somlay.) 2-ik hét! URANIA Rákóczi út 21 T.: 146 046. 13. 5. h8. V.: 11-kor Is. Münchhausen. (Albers Hans, Werner Ilse.) 5-ik hét! Híradó mozik BELVÁROSI Petőfi S. u. 6. T.: 181-244. 10-1ől '22-ig folyt. Ufa Magazin. Magyar . Ufa-­ rajzos (Délolaszországról) és külön híradó. Zsehia HÍRADÓ Erzsébet-körút 13 T.: 222 499. 9-től 22-ig folyt. Dia Magazin. Magyar-, Ufa-, rajzos (Délolaszországról) és külön híradó. Amalfi. Utánjátszó mozik BARLANG Károly-körút 8 T. 422-722. 12. 14. 16. f8. Inkognitó 3-ik hét! BELEZNAY Akácfa­ utca 4. T.: 225-2/6 11, hl. f3, f5. f­7. f9 ópiumkeringő. 2-ik hét! BETHLEN Bethlen-tér 3. T.: 225-003. f5. f7. f9 Sz. V.: 13-kor is Késő. CAPITOL Baross-tert 32. T.: 134-337, i. i, 6. 8. V.: 11-kor is Szeptember végén. CSABA Üllői út 4. T.: 146-040. 4, 6. 8. V.: 2-kor is. Késő. V. d. e. 11. Háry János DUNA flotián-utca 7. T.: 111 994. f5, n. f9. V.: f3.kor is Lopott feleség KAMARA Dohány-utca 42. T-­ 423-901. fl2 2, 4, 6, 8. Kölcsönadott élet: 3-ik hét! MESEVÁR Szent István-körút 16 T.: 114- 502. f5, f7, f9 V . f3-kor is Késő PATRIA Népszmház-u. 13 T.: 145-673. fnl. fi. f3, f5. f7. f9. V : 11, hl. f7. f5. f7, f9 Titkos fegyverekkel PEST Erzsébet körút 8. Ti: 221-222. 02, 2, 4. 6. 8. Külvárosi őrszoba. ÚJBUDA Horthy M. út 64. T­: 268-999 f5. H. f9. V.: f3.kor is. Késő. Továbbjátszó mozik ANNA Rákóczi-út 22. T.: 225-238. f5. f7, f9. Sz. V : f3-kor is Hét szilvafa ATTLIA Rákóczi­ út 82. T.: 222-644. fn­, F3, f5, f7, f9 Anna Maria 2.ik hét! BUDAI APOLLO Csalogány utca 42. T : 351-500. f4, f6, f8 V.: f2.kor is Bubus. V. d. e. 11: Gyurkovits fiúk. DAMJANICH Damjanich­ u. 1. T.: 425-644. 4, 6. 8. V. :11-kor és 2-kor is. A férfi is ember. ERZSÉBET Erzsébet­ körút 39. T.: 222 401. 11. n3 n5. n7. u9. A nőnek mindig igaza van, 2-ik hét! HOMEROS Hermina­ út 1. i­: 496-178. f4. fb. f8. V . f2-től. Családunk szégyene IPOLY Csáky utca 65. T.: 296-626 f3. fa. f7. f9. Sz.: fS-kor is. V.: fl-kor is. Fények az éjszakában. V. d. e. 11. Háry’János. JÓZSEFVÁROSI Kálvária­ tér 7. T.: 131- 316 f5 f7, f9. V .­­f3kor is. Családunk szégyene. V. d­e. 11: Zárt tárgyalás. NYUGAT Teréz körút 41 T.: 121-022. n5, o7, n9. Sz.: n3-kor is. V.: 11-kor és n3-kor is Fények az éjszakában OTTHON Beniczky­ utca 3. T : 146-447. 4. 6. 8 V . f1 f3. f5 f7 f9 Csókparádé RÁKÓCZI Rákóczi-út 68. T.: 426 326. U, hl, f3. f5. f7. f9. Fények az éjszakában. SZÉKELY Erzsébet­ körút 26. T.: 226-425. 11. f3. f5. f7. f9. Egy lány elindul SZIVÁRVÁNY István-út 39 T.: 228-020. f5. f7. f9. Sz.: f3.kor is V.: f1-kor és f3 órakor is. Családunk szégyene. V d­e 11. matiné. KÉZILABDA Nem sikerült a főpróba A Svájcba utazó válogatott kézilabda- csapat csütörtöki edz­őmé­rk­őzés­én a BEE IX volt a kísérleti együttes ellenfele. Ha ezt a mérkőzést főpróbának tekintjük, akkor Baselben minden bizonnyal győz a magyar csapat, mert a főpróba­­ nem sikerült.. A Mérai — Balogh dr, Szücs— Birtalan, Oláh, Liber — Mátyásai, Erdődi, Eszéki, Gecse, Molnár együttes semmit sem mutatott az utóbbi hetek jó form­á­­jából. Szünet után az­iraki és Bánkú­ti is a válogatottba szállt be s ekkor sokkal több lendülettel játszott a „bábeli” csa­pat. Végeredmény­ben szürke játékkal a válogatott győzött 12-6 (4:2) arányban a fürge ferencvárosi­ csapat ellen Molnár (3), Mátyássi (3), Gecse (2), Erdődi, Csi­rák­i, Eszéki és Balogh dr góljával. Mérai ragyogóan védett! Balogh dr, Bir­talány Geese. Mátyássá megfelelt, a többiek szür­kén játszottak. A támadókor­­legjobbja Cziráki, a védelemé Bánkúiul volt. Mind­­ketten szünet után álltak be a csapatba. A­ bírálattal gyorsan végzünk, a játékosok labdakezelése nem megfelelő, erőnléte pedig egyenesen gyenge. A hátralévő há­rom hét mia­tt ezeknek a hiányosságoknak el kell tűnniük a csapatból, mert külön­ben szomorú eredmény szüle­thetik Basei-A­bán. A válogatott kézilabdacsapat legkö­zelebbi edzése kedden kerül sorra a nép-n­­­iget­i diáksport telepen. Tovább tart !Ma kezdődik a Bulcsu a MAFC—BSE VII. LE lövészversenye versenyfutás a kézi­labdabajnokságért Ma, szombaton délelőtt a Horthy Miklós leventelőtéren veszi kezdetét a Bulcsú LE kétnapos országos lö­vész­ver­senye. A versenyszámok: egységes kispuska, céllövő-, hadi- és önműködőpisztoly. A viadal kereté­ben dől el az egyesület által kiírt vándordíj sorsa. Ezt az elmúlt esz­tendőben az Elektromosok csapata és Papp Zoltán védte. A MAFC múlt vasárnapi veresége után a BLE VII­­vezet egyetlen ponttal a kézi­­labda­ bajnokság­ban, a többiek reménytele­nül leszakadva követik a két éllovast. A bajnokság, a jelek szerint, az utolsó for­dulóban, a BLE VII a MAFC rangadón fog eldőlni — ha csak a két vetélytárs egyike nem szenved meglepetésszerűen vereséget valamelyik középcsapattól, már­pedig ez a mezőny mai kiegyenlített erőviszonyai között könnyen megtörténhetik. Vasárnap is nehéz ellenfelekkel áll szemben a két bajnokjelölt. A BSE VII számára a BfszKRT védelem jelent kemény diót (Aréna-út, 5), a műegyetemi csapat pedig Csepelb­e látogat el, ahol az újonc WMTK a saját otthonában minden csapatnak veszélyes ellenfele (Csepel, WM-sportte­­k-p, 11). A többi mérkőzés közül jó játé­kot ígér az MTE—UTE (Hajdu-utca, 9), a BTC—BSE IX (Fehér-út, negyed 10) és a Kistext—KAO (Kistext-pálya, 9) össze­csapás. Az egyetlen mérkőzés, amelyen nem kell nagyon keresni a győztest, az Elektromos—DreHSK találkozó (Latorca­utca, 10). Ezen csak az Elektromos nyer­het. Időpontváltozások a kézilabdabajnok­­ságban: Elektromos—DreHSK, Latorca­utca, 10. NTE—MOVE TE, Millenáris, 8. BLE IX.—BLE VIII. ifi, Forinyák-utca, fél 9. Hét vezér—KISC, Fehérvári-út, Standard-pálya, 10. 7. Danuvia—Medi. SE. Erzsébet királyné­ útja. KISOK.pálya, 10 OTE—Futura TE, Hévizi-út, OTE- pálya, 10. JÁTÉKVEZETŐKÜLDÉS a vasárnapi kézilabdabajnoki fordulóra: MTE—UTE: Soproni II: Szántai-Szabó BLE VII-BSzKRT:­Simai II: Nagy Z. WMTK—MAFC: Szöllősy. ill: Bácskai. BTC—BLE IX.­ Z. Nagy. Kiste­gi— KAC: Eördögh. Elektromos—DreHSK: Magyar BTK—BLE XI : Lúgos! Vasas— MOVE TE: Kácsor. BLE II—BLE IV.: Ferenczi. MOM—MPSE: Palvih. Gamma— Piaristák; K. Nagy. Görgey—Wesselényi. Bognár MAFC—Fu­tura TE: Molnár A­NTE-MOVE TE: Tordai TŐBE—BLE VIII : Egri CsALE—WMSE: Fekete WMTK—BLE IV : Dánligáti CsALE— BLE VII ifi: Várszegi BTC—TRT ifi: Czigány.­­ BILE IX.—BLE VIII. ifi: Dobrona­y, BGSE—Magyar Pamut: Baki:. Görgey—WMTK: Nagy Z Hétvezér— KESC: Sághelyi. MPSE—WSC: Tószegi. Elzett—FSC: Józsa. Herminamező—KeSC: Pintér. Fegyvergyár—EMERGÉ: Kovács E. Budakalász—Wesselényi: Kiss J. Újpesti PSE—KFC: Dánligeti Z. Danuvia—Medh. SE: Nagy Z Vasas— MOM: Palvin. ETC—EioSE: Létai BGSE—Magyar Pamut; Bakk. TRT— WMTK: Tordai, Dunakisvarsány—Hét­vezér: Z. Nagy­ RBSC—WSC: Gregor. ÚTE—Futura TE: Varró Felelős szerkesztő: Hoppé László Helyettes szerkesztő: Orbán Mihály Felelős kiadó: Tavasz István dr NYOMATOTT A STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RT KÖEFORGÓGÉPEIN, BUDAPEST, VIII. JÓZSEF-KÖRÚT 5. Felelős: Győry Aladár igazgató SZOMBAT, 1943 OKTÓBER 2. ÚSZÁS Nincs válság a BSE-ben! Úszó és vízilabdázó berkekben már a nyár­ folyamán sokat suttogat­tak arról, hogy a fővárosiak több versenyzője elkedvetlenedett és ott akarja hagyni a BSE-t. Ilyen körülmények között foko­zott érdeklődés várta a fővárosiak egyesületének úszó- és vízilabdaszak­­osztályi ülését, amely most folyt le a klub helyiségében Felkay Ferenc dr elnöklésével. Az ülés után Laky Károly, a BSE válogatott játékosa és intézője eze­ket mondotta: — A BSE-ben nincs semmiféle válság. Az ülés teljes egyetértésben folyt le. Vizilabdacsapatunk és lisze­ szakosztályunk nem gyengül, vala­mennyien készülünk a téli verse­nyekre. A fentiek szerint tehát a BSE-ről forgalomba került különféle híresz­teléseket megcáfoltaknak kell tekin­teni. Laky Károly nyilatkozatára a hitelesség pecsétjét egyébként októ­ber 8-án fogják ráütni. Ha eddig az időpontig, az átigazolási határidő vé­géig senki sem nyújt be kilépési nyi­latkozatot a BSE-versenyzők közül a MUSz-ban, akkor a fővárosiak a Budapest-bajnokságban teljes harci­­értékű csapatukkal vehetik fel a má­sik három nagycsapat ellen a küz­delmet. DJ HÖDGYMELLÚSZÓ VILÁGCSÚCS! Grass Gisella, a fiatal német mellúszó­­hölgy, aki idén 200 mellen már 2:58-at úszott, legutóbb Lipcsében 100 mét­eres távon indult és új­ világcsúcsot állított fel. Grass Gisella új 100 m mell világ­csúcsa 1:19,8. Amint jelentik, a fiatal német úszókitűnőség az első hosszt végig pillangózva tette meg s a hajrá 20 méterében is pillangózott.. TISZA Népszín­ház-utca 31. T.: 133-171. 4, 6, 8, V.: 2-kor is Kádár, Kontra, ICgrekos TOLDI Rákóczi-út 70. T.: 224-443. 10 hl2, f2, f4, 5, h7, f9. Családunk szégyene. TÜR.4N Nagymező-utca 21. T.: 120 003. 11. n­2, 4, 6, 8. Két asszony. A RÁDIÓ MŰSORA Szombat, október 2. Budapest I (549.5 m). 6: Üzeni az ott­hon. A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgá­­lata. — 6.25: Ébresztő,­­Torna. — 6.45: Reggeli zene. — Közben 7: Hírek. Közle­mények. 8: Hírek német, román, szlo­vák, ruszin és szerb nyelven. — 8.30: A vallás- és közoktatásügyi miniszté­rium rádióiskolája. — 10: Hírek. — 11.15: Országos postászenei kar. Vezényel Eördög­h János. — 11.10: Nemzetközi vízjelzőszol­­gálat. — 11.15: Szórako­ztató zen­e. — 11.40: Szín-házi visszaemlékezések. Kende Paula előadása. — 12: Harangszó. Himnusz. — 12.10: Művészlemezek. — Közben 12.40: Hírek. — 13.20: Időjelzés, vízállás jelen­tés, 13.30: Honvédeink üzennek. A Vöröskereszt bajtársi rádiiószolgála­ta. —• 1­4: A Légierők fúvóz­­enekara. Vezényel: Doroszlai Károly. — 14.30: Hírek. Műsor­­ismerte­tes. — 15: Ilniczky László táncze­­nekara. — Köziben 15.30: A délmagyaror­­szági németség a magyar szabadságharc­ban. Irta: König Antal. — 16.15: Szóra­koztató zene. — 16.45: Időjelzés, hírek. — 17: Magyar nóták. Hajdú Anna és Horti Lajos énekel, kiséri Oláh Kálmán cigány­zene­kara. — 17.50: A világirodalom gyön­gyei. Quevedo: Ca­pra új intézete. — 18.20: A Pastor An­gelicus című fil ír ün­nepi bemutatója. A közvetítést vezeti Budinszky Sándor — 18.40: Külügyi tá­jékoztató. — 18.50: Hírek. — 19: Akiket ráindig szívesen hallgatunk. Timár József csevegése. — 19.10: A Hungária Park Tai­k­a-estjén­ek közvetítése. Közreműkö­­dik Bikiesi Tivadar Fellegi Teri, Hon­thy Hanna, Jávor Pál, Mészáros Ági, Simor Erzsi, Solthy György és a Hungária Park tánczenekara. — 20.20: Hangképek innen onnan. — 20.45: Gitárost összeállí­totta és vezeti Bartha István. Közremű­ködik Szabó Miklós ének és a gitáregyüt­tes. — 21.40:­ Hírek, lóversenyeredmények. — 22.10: Hírek német, angol és francia nyelven — 22.40: Ki mit szeret? — 23 45: Hírek. Budapest II (288.5 m). 17: Hírek német, román, szlovák, ruszin és horvát nyel­ven. — 18: A földm­ível­és­ügyi miniszté­rium mezőgazdasági félórája. — 18.35: Egy nap a világ. Mai történet három fel­vonásban, öt képben. Irta és rendezte: Vaszary János. Közvetítés az Andrássy­­színházból. — 21: Fa­rkas Béla cigányze­nekara. 21.30: Lóversenyeredmények I 21.40: Nagy mesterek — örök művek 1 22.40: Hírek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék