Pálfi György (szerk.): A sport enciklopédiája I. kötet. A testnevelés és testgyakorlás kézikönyve (Budapest, 1928)

V. Hajós Alfréd: Sporttelepépités

V. FEJEZET Sporttelepépítés Irta Hajós Alfréd A sport fejlesztésének és általánosságban a testnevelés problé­májának legfontosabb tényezője a sporttelep. Nem kell érveket felsora­koztatnom annak indokolására, hogy sporttelep nélkül komoly sportered­ményeket elérni nem lehet s ahol nem kínálkozik sűrűn alkalom arra, hogy a tehetségek teljesítményeiket fokozni s rekorderedményeket elérni képesek legyenek, ott a sport fejlődéséről beszélni nem lehet. De nem­csak a sportolás lehetőségét biztosítja a sportpálya, hanem társadalmi és anyagi megerősödését jelenti a pályatulajdonos egyesületnek vagy szövetségnek, hiszen közelfekvő adatok mutatnak arra, hogy a sport­teleppel rendelkező egyesületek (FTC, MTK, MAC, UTE stb.) futották be a legeredményesebb sportkarriert, s régi, nagynevű egyesületek akti­vitása bénult meg, vagy szűnt meg pályahiány miatt. A háborút meg­előző időben úgy Magyarországon, mint külföldön csupán elvétve le­hetett hallani újabb sporttelepek létesítéséről, még kevésbbé azok stadion­­szerű kiépítéséről, de a sportnak a világháborúban tapasztalt nagyszerű hatása és eredménye a világ minden nemzeténél megérlelte a sport erősebb propagandáját, s ezzel egyidejűleg a sportpályák létesítésének céltudatos programmját. Alig egy évtized alatt Európa minden kultur­­országában nagyszerű sporttelepek létesültek és a sport iránti érdek­lődés fokozódása maga után vonta a nagyobb szabású s végeredmény­ben stadion elnevezésre méltó, 40.000-nél nagyobb nézőközönséget be­fogadó sporttelepek építését, amelyeknek minél tökéletesebbé tételét az olimpiák keretének monumentális kiképzése adta meg. A sporttelepek létesítésének legelső és legfontosabb tényezője, a hely kérdése. A sporttelepek helyének megválasztásánál igen fontos, hogy a környezet és talaj a hygiéniai követelményeknek minden te­kintetben megfeleljen. Tiszta, ózondús levegő, organikus, kigőzölgéstől mentes, száraz talaj és végül nagymennyiségű víznek közelsége, olyan tényezők, melyek nélkül ideális sportpálya el sem képzelhető. Évszá­zados fák által körülvett erdei tisztás, amelynek közelében gyár, vagy egyéb levegőt fertőző létesítmény nincs s a talaj nem lehel ki mocsaras gázokat és végül a közelben olyan vízforrás van, amely korlátlan mér­tékben vehető igénybe (artézi, vagy rendes kutvíz, folyó, ki nem apadó bőséges forrás), elsősorban ezen követelmények azok, melyeket egy egészségi szempontból ideális pálya helyéhez fűzünk. Igen fontos tényező a sportpályák megközelíthetősége. A legideá­lisabb megoldás a legsűrűbben lakott városrészek közepén létesítendő egy-egy sportpálya volna. Ez azonban részint a városok sűrű beépített­sége folytán, részint gazdasági okokból kivihetetlen, miért is a sport­pályák legnagyobb része a kültelkekre szorul. Ily körülmények között a közlekedési eszközökkel kell alkalmat és módot adni a sportoló fiatal-

Next