Sportul, aprilie 1973 (Anul 29, nr. 7370-7398)

1973-04-02 / nr. 7371

PROLETAR! PW TOATE TARILS, WflTT-VÂ ! ZIAR ANI. CON­SILI­ULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA $1 SPORT ANUL XXIX — Nr. 7371 4 PAGINI 30 BANI Luni 2 aprilie 1973 IN LUMINA HOTĂRÂRII PLENAREI C.C. AL P.C.R. CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA CONTINUA A EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI „CROSUL PRIMĂVERII"-O SĂRBĂTOARE A SPORTULUI DE MASĂP­ rima duminică a ccestui aprilie, caldă şi însorită, a coincis cu o veritabilă sărbătoare a sportului de masă, a crosului în special, care a angrenat — la nivelul fiecărui sector al Capitalei si in multe oraşe ale ţării — mii şi mii de participanţi, băieţi şi fete din şcoli şi întreprinderi. „CROSUL PRIMĂVERII", această mare acţiune de re­lansare a alergării in aer liber, vrea să însemne, in concepţia organizatorilor, un prim pas către iniţierea unor întreceri similare, apreciate şi dorite de tineretul nostru. Iată, în materialele alăturate, citeva însemnări de la faţa locului. NOTA 10 PENTRU PARTICIPARE [PESTE 5000!] ŞI ORGANIZARE Anticipările s-au dovedit a fi întemeiate ; în sectorul 5 al Ca­pitalei, mai bine de 5 000 de ti­neri şi tinere au semnat o pre­zenţă entuziastă la „Crosul primă­verii“, încă pe c atiţia s-au consti­tuit in­spectatori — părinţi şi rude, cunoştinţe, profesori. Am notat cu satisfacţie — în rindul acestei ma­sive asistenţe — prezenţa tovară­şului George Ghenoiu, prim secre­tar al Comitetului municipal Bucureşti al U­ T.C., a prof. Emil ■Tecii, vicepreşedinte al C.M.E.F.S., a pro­f. Gh. Popescu,­­Inspector şef al Inspectoratului şcolar al secto­rului 5. N-au lipsit de la ■ acest eveniment sportiv nici directori de şcoli şi licee (Şc. generală nr. 120, Liceul economic nr. 1), pro­fesori de cultură generală, în ma­joritatea cazurilor diriginţi (şi evi­dent cei de specialitate), care au asigurat cadrul tehnic şi organiza­toric al întrecerilor. Ne simţim datori să evidenţiem contribuţia adusă la succesul, acţiunii de către profesorii de educaţie fizică de la şcolile generale nr. 96, 101, 108, 111, 114, 188, 120 şi 190, de la Li­ceul „Gheorghe Şincai“ şi de la grupurile şcolare tehnice ,,Ban­­gheţ“ şi „Autobuzul“. Cu alte cuvinte, bune intenţii din partea tuturor factorilor che­maţi să sprijine această acţiune de relansare a alergării în aer liber, a crosului şi, în general, a atle­tismului, aşa cum recomandă re­centa Hotărâre de partid. Subliniind reuşita întrecerilor — favorizate­­şi de un decor de autentică pri­măvară — vrem să credem că in sectorul 5 (şi nu numai aici), aler­găriie de cros vor avea un carac­ter permanent, vor intra in pro­gramul multor şcoli şi întreprin­deri cu o mare masă de tineri şi tinere. Cit priveşte întrecerea de cros în sine, ea a relevat in primul rind faptul că in proporţie de 90 la sută, concurenţii au reuşit să ter­mine parcursurile, atit fetele cit şi băieţii. Ceea ce, desigur, atestă preocuparea profesorilor de spe­­cialitate din acest sector pentru asigurarea unei bune pregătiri fi­zice generale elevilor lor. Meri­tul concurenţilor este cu atit mai mare cu cit traseele au fost destul de dificile, cu multe diferenţe de nivel şi sinuozităţi, aşa cum de alt­fel se şi cere intr-o întrecere de cros. Fetele au avut cele mai bine pregătite concurente in Silvia Pi­pera (Sc. gen. 116), Augustina Iri-Tiberiu STAMA (Continuare in pag . 2­9) La citeva clipe după unul din starturi in ,,Crosul primăverii“ — sec­torul 5 al Capitalei. După cum se poate vedea, a fost o participare masivă și entuziastă. Crosul de masă tinde să-și reintre in drepturi.­ Foto : Vasile BAGEAC P / 1 / ŢARA NOASTRĂ-O GRĂDINĂ! TINERETUL PARTICIPĂ ENTUZIAST LA ACŢIUNEA DE SĂDIRE A POMILOR. LA ÎNFRUMUSEŢAREA ORAŞELOR Ampla acţiune patriotică de să­dire a pomilor, de înfrumuseţare a oraşelor şi satelor patriei, a cunos­cut sîmbătă şi duminică două veri­tabile zile record. La chemarea organizaţiilor U.T.C. şi de pionieri, numai în Capitală, de pildă, au lucrat peste 35 000 de tineri şi tinere, muncitori, elevi, studenţi, purtători ai cravatelor ro­şii, în rindul cărora s-au aflat, bi­neînţeles, numeroşi membri ai clu­burilor şi asociaţiilor sportive bucu­­reştene. Ieri, de la ora 8 dimineaţa, parcu­rile şi grădinile, spaţiile verzi din­tre blocuri, peluzele care mărginesc marile artere ale Capitalei, deveni­seră adevărate furnicare. Se săpa de zor, se desţeleneau terenuri în­tregi, se făceau brazde, iar în urmă, alte mîini, la fel de harnice, plan­tau pomi, arbuşti, plante decorati­ve, fiori... S-a lucrat pretutindeni într-o at­mosferă de entuziasm şi bună dis­poziţie, sub privirile pline de admi­raţie ale trecătorilor. Şi nu rare au fost cazurile cînd unii, mai puţin grăbiţi, şi-au scos haina, ş­i-au su­­mecat minecile, şi au lucrat o ju­mătate de oră cot la cot cu tinerii din jur. Din relatăiile corespondenţilor n noştri reiese că pretutindeni s-au jeitut vedea asemenea imagini ale hărniciei colective, ale dorinţei de a da viaţă chemării mobilizatoare a partidului . ŢARA NOASTRĂ — O GRADINA ! POIANA BRAŞOV. 1 (prin tele­fon). Proba de slalom special des­făşurată în a doua zi de întreceri a „Cupei Bucegi“ a beneficiat de un cadru excepţional, după cum apre­cia Victor Leibesfeder, director teh­nic al federaţiei austriece de schi, conducătorul grupului de sportivi aflaţi la Poiana Braşov. Intr-ade­văr, de ani de al, pirtia de sub teleferic nu a oferit condiţii atât de perfecte, adică zăpadă îngheţată, pirtie largă, pe care s-au putut monta ambele manşe, vizibilitate bună pentru concurenţi şi o varia­ţie de înclinaţie a traseului, prilej de dificultate pentru competitori şi spor de spectacol pentru privitori. Debutul cursei a fost dramatic, întrucit primii trei concurenţi, prin­tre care se află şi Dan Cristea, asu­­mindu-şi riscuri mari pe o pirtie prea îngheţată au căzut, au omis porţi, fiind nevoiţi să abandoneze. Desfăşurarea ulterioară a cursei avea să confirme acest start dra­matic. intrucit din cei 51 de spor­tivi, numai 19 au încheiat traseul, restul fiind descalificaţi sau aban­donaţi, din cauza vitezei excesive pe care controlul schiurilor era greu de menţinut. In aceste condi­ţii deosebite, spre surpriza tuturor, după o lună de 5 zile de întrerupere. Virgil Brend­ a reuşit excelenta performanţă de­ a se clasa pe locul 1 în ambele manşe şi deci şi în cla­samentul general în faţa unor con­curenţi valoroşi din Austria. R. F. Germania, Cehoslovacia, Polonia, bine cotaţi în clasamentul FI.S. şi care au făcut totul, pentru a-i­ de­poseda de primul loc. La­ fel, ca şi Dan Cristea. Dorin Muntean­u, în Mihai BARA (Continuare în pag.­­ 4-a) CONCURSUL INTERNAŢIONAL „CUPA BUCE­CI" LA SCHI MARIA CÎMPEANU ŞI VIRGIL BRENCI ÎNVINGĂTORI LA SLALOM SPECIAL Pe bulevardul Ion Şutea se pregătesc brazdele pentru arbuştii şi florile care vor mărgini această mare arteră a Capitalei. .vlaria Cîmpeanu a 9 frame» wl­rmrft P? mwM Mmflml Wr* Buri9Î\ slTpSA« lg slalom special t­otc , raw b­uwosAft LINIA DE SOSIRE A FOST TRECUTĂ, ALERGAREA CONTINUĂ... Nu ştim daca in alte oraşe dumi­nica de ieri a fost marcată de vreo tradiţională farsă a lui 1 aprilie. Ştim, însă, că la Giurgiu, cei care n-au răspuns invitaţiei de a parti­cipa la ..Crosul primăverii“, s-au... păcălit singuri. Aflasem, la începu­tul săptăminii trecute că, in acest port dunărean, sezonul sportiv de agrement in aer liber se va deschi­de cu o mare întrecere de alergare. Au venit peste 1500 de elevi ai şco­lilor generale­ ai liceelor, dar n-au fost prezenţi membrii nici unei asociaţii sportive din între­prinderi şi instituţii.... Balcoanele clădirilor noi din pe­rimetrul Casei de cultură sunt înţe­sate de asistenţă, trotuarele sunt arhipline, libere rămînînd doar lo­cul de plecare, întreg traseul pe­­unde se va alerga şi, fireşte, punc­tul de sosire. „Crosul primăverii“ a început. Primele au plecat în cursă junioarele mici. Lucia Hasan, de la Liceul nr. 2, s-a instalat in frun­tea plutonului (de vreo sută de con­curente) chiar după primii metri parcurşi. Va reuşi să menţină rit­mul pină la capăt? Iată că a reu­şit! Profesoara care însoţeşte masi­vul grup al elevilor amintitului li­ceu, Anca Angheleşcu, ne face atenţi la sosirea­­celorlalte concuren­te. Ştia profesoara ce ştia,­­pentru că a doua a venit Elena Dabija, a treia Georgeta Dobriş, şi aşa mai departe pină la locul zece — toate elevele sale. Reprezentanţii aceleiaşi şcoli aveau să... monopolizeze şi lo­cul­­ II la echipa de junioare mari, precum şi locul I la juniori mici. Intre două starturi discutăm cu tovarăşul Ignat Gavis, prim secre­tar al Comitetului municipal U.T.C. Giurgiu. Ne spune : „Succesul de Ion GAVRILESCU (Continuare în pag. a 2-a) ­ GOLGETERI 10 GOLURI : OBLEMENCO (Univ. craiova) — 3 din 11 m. 6 GOLURI : Roznai (Jiul), Pes­­caru (Steagul­­roşu) — 1­ din 11 m. 5 GOLURI : N­ăstase şi Iordâ-­­ ne­seu (Steaua), Dumitrache (Di­namo). 7 GOLURI : Adam (C.F.R. Cluj) ! — 3 din 11 m. 6 GOLURI : Marcu (Univ. Cra­iova), Trol (F.C. Argeș), M. Sandu I (Sportul studenţesc), I. Constan­tin (F.C. petrolul), Mureşan­­ (A.S.A.), Dumitru (Steaua), Ţe­­gean (C.F.R. Cluj), Lucescu (Di­namo) — 1 din 11 m, Dembrov­­­­schi (Sport Club Bacău) — 1 din 0 m, Nagir (A.S.A.) — 8 din 11 m­. DIVIZIA A LA FOTBAL ETAPA DE IERI PREFIGUREAZĂ UN DUEL STEAUA - DINAMO PENTRU TITLU ? • Liderul a obţinut la Petroşani performanţa zilei • Gazdele învingătoare In numai jumătate din meciuri • F. C. Constanţa a intrat efectiv in... lupta pentru evitarea retrogradării REZULTATE TEHNICE !" CLASAMENTUL etapă interesantă, in cadrul căreia s-a în­registrat o mare surpriză, la Bucureşti, in meciul Rapid — Universitatea Cluj (oaspe­ţii învinşi cu o săptămînă, înainte, pe teren pro­priu, au învins acum in deplasare echipa lui Re­ducă nu şi Dumitriu II), iar alte trei meciuri (Jiul — Steaua, C.F.R. Cluj — C.S.M. Reşiţa şi Steagul roşu — Sportul studenţesc) s-au încheiat cu re­zultate care dacă n-au imediat efecte deosebite asupra clasamentului, le-ar putea avea mai tîrziu. Este ştiut, de altfel, că punctele care au cea mai mare greutate, sunt cele cucerite in deplasare, de la cele adunate ieri de Steaua, aflată in luptă pen­tru titlu, şi de C.S.M. Reşiţa şi Sportul studen­ţesc, situate la periferia clasamentului. luna din cele trei formata care aveau acelaşi număr de puncte şi conduceau plutonul, a rămas in urmă (e vorba de Universitatea Craiova, în­vinsă la Piteşti de F. C. Argeş), astfel că, deocam­dată, asistăm la o cursă in doi, între Steaua şi Dinamo, evident, performera fiind Steaua, prin victoria de la Petroşani. Se pare că şi zona in care conturile erau considerate încheiate, la un moment dat, începe să intre in discuţie, invitînd la speranţe şi, res­pectiv, îngrijorări. Este vorba de zona retrogra­dării sau din imediata ei apropiere. Intr-adevăr, C.S.M. Reşiţa a smuls un punct, la Cluj, iar co­daşa clasamentului, Sportul studenţesc, a mai cu­cerit un punct nescontat şi n-a lipsit mult (lovi­tura de la 11 metri, ratată de Cuperman), ca lupt­a împotriva retrogradării să fie relansată din plin. Şi aşa, C.SM. Reşiţa a egalat la punctaj pe F. C. Constanţa, iar Sportul studenţesc nu se mai află atit de departe. Incit să nu-şi mobilizeze toate forţele pentru viitoarele partide. In schimb începe să aibă griji U.T.A, cu cele 15 puncte ale ei, care o expun primului punt mai puternic.. Ca să nu mai vorbim de F C. Constanţa... (! BERARII!) faza care a precedat golul victoriei dinamoviste: Lucescu trimite din voleu spre poartă. Vidac nu res­pinge şi Radu Nunweiller va plonja din spatele lui Pîrvu, trimiţind cu capul in plasă . Foto­­ Dragoş N­EAGU C.F.R. CLUJ — C.S.M. REŞIŢA 1—1 (1—0) DINAMO — U.T.A. 2—1 (1—1) S. C. BACĂU — PETROLUL 2—0 (1—0) STEAGUL ROŞU — SP. STUD. 1—1 (0—1) A. S. ARMATĂ — F. C. CONST. 4—3 (2—2) F. C ARGES — U. CRAIOVA 2—0 (1—C) RAPID — „0“ CLUJ 0-1 (0—0) JIUL — STEAUA 0—1 (0—1) 1. STEAUA 18 9 5 4 29—14 23 2. DINAMO 18 10 3 5 28—18 23 3—4. C.F.R. CLUJ 18 7 7 4 21—16 21 3—4. UNIV. CRAIOVA 18 7 7 4 30—25 21 5. S. C. BACĂU 18 8 5 5 23—21 21 6. JIUL 18 8 4 6 23—21 20 7. F. C. ARGEȘ 18 8 3 7 27—17 19 8. PETROLUL 18 7 5 6 15—16 19 9. STEAGUL ROȘU 18 6 5 7 23—14 17 10. A. S. ARMATA 18 8 1 9 26—30 17 11. RAPID 18 5 6 7 20—19 16 12. „U* CLUJ 18 6 4 8 17—29 16 13. U.T A. 18 4 7 7 19—23 15 14. F. C. CONSTANŢA 18 5 4 9 13—24 14 13. C.S.M. REŞIŢA 18 3 8 7 16—27 14 16. SPORTUL STUDENŢESC 18 3 6 9 17—33 12 ETAPA VIITOARE (8 aprilie) STEAUA — RAPID (1—1) DINAMO - SPORTUL STUD. (0—3) F C. (­ONSTANITA - F. C. ARGES . -4-­­U“ CLUJ —AS. ARMATA (1—4) C.S.M. REŞITA — JIUL (0-2) U.T.A.­­ — STEAGUL ROSU (0—3) UNIV. CRAIOVA — S. C. BACAU (2—3) PETROLUL - C.F.R. CLUJ 0-0) O Şerban (Steaua) transmite un balon către linia sa de trei­­ut sferturi ”" STEAUA (IERI 20-3 CU DINAMO!) SE ÎNDREAPTĂ CU PAŞI MARI SPRE TITLU... In etapa de ieri toate formaţiile bucureşten­e au jucat acasă şi intre ele. Vulcan şi Gloria s-au întilnit simbătă pe terenul primei echipe, dînd naştere unei partide poate nu foarte apreciabilă din punct de­­ve­dere tehnic, dar extrem de disputată şi plină de neprevăzut, în ceea ce priveşte rezultatul, pină la fluierul final. Protagonistele au ţinut trează atenţia publicului, prin desele răstur­nări de scor şi lucru­ acesta este întotdeauna mult­ gustat de amatorii de spectacole sportive. Dacă cele două echipe metalurgiste au jucat sîmbăta, era de aşteptat ■ ca celelalte patru formaţii să evolueze intr-un cuplaj pentru a da posibilitatea unui număr cit mai mare de­­ spectatori si ie ursfrătrească josul. Dar ca a fost aşa, iubitorii balonului oval fiind obligaţi să se împartă sau să facă adevărate curse contratimp din­­tr-un colţ intr-altul al oraşului. Lu­cru întru totul contrar intereselor rugbyului. Socotim că în această di­recţie ar trebui să intervină direct Federaţia de resort, nelăsînd progra­marea pe seama cluburilor, luind drept exemplu hotărirea forului de conducere a fotbalului nostru, care a decis ca echipele bucureştene, atunci cînd joacă între ele, să fie progra­mate obligatoriu in cuplaje. Ceea ce este foarte just, în Parcul Copilului — devenit un adevărat sanctuar al rugbyului — s-au intilnit echipa gazdă, cu o fai­mă şi tradiţie impresionante şi arn­tfeate asskb ai sbsob­n mita­tese. Dacă in tur Griviţa roşie, acu­­zind tinereţea noii sale garnituri pe care a aruncat-o anul acesta în în­trecere, a cedat un punct, realizând un scor egal (10-10) mult comentat, de data aceasta, elevii lui Viorel Moraru şi Radu Demian s-au pus repede pe picioare şi s-au apropiat din nou de vremurile cînd dominau întrecerea noastră internă. Un activ, o permanentă mişcare în te­ren, un repliaj atent şi promp in zona de apărare, în momentele de iures advers (fiindcă ara fost și dintre Dimitrie CALUMACHI (Qsaîm­wa­te­m, ) ASTĂZI SE REUNESC LOTURILE A ŞI DE TINERET Astăzi se reunesc la Bucureşti loturile A şi de tineret (până la 23 de ani) care miercuri vor sus­ţine un meci de antrenament, fără public. Intenţia antrenorilor celor două loturi este să revadă o serie de jucători care ar putea, even­tual, să facă parte din loturile de­finitive pentru primele jocuri ale sezonului, cele cu selecţionatele Uniunii Sovietice, care vor avea loc la 18 aprilie (la Kiev), echipele A, şi la 19 aprilie (la Odesa), echi­pele de tineret. Loturile probabile (forma lor de­finitivă se va cunoaşte la prînz, în funcţie de starea sănătăţii ju­cătorilor) cuprind, în general, pe jucătorii convocaţi la precedentele reuniri. Numele noi pentru lotul A ar fi Cheran, Pescarii, Anca, Radu Nunweiller, Oblemeneo,­­An­gliei (de la lotul de pină la 21 de ani), ca şi Mureşan, precum şi Aelenei şi Dumitriu IV, care au revenit de la lotul prim, în lotul de pină la 23 de ani, în intenţia antrenorilor Valentin Stănescu, Robert Cosmoa şi Cornel Drăguşin este ca meciul de antre­nament de miercuri să se desfă­şoare pe durata a trei reprize (de 40 sau 45 de minute, aceasta va­­mine să se fixeze­ în cursul că­rora să fie utilizaţi toţi jucătorii convocaţi. Astăzi, la ora prânzului, se va cunoaşte situaţia exactă a celor două loturi, ținmind ca în­ numărul de mîine să vă prezentăm noi amănunte asupra acestei reuniri a selecţionabililor.

Next