Sport-Világ, 1909. január-december (16. évfolyam, 1-49. szám)

1909-08-14 / 33. szám

348. oldal 1909. 33. sz. SPORT-VILÁG Lawn-tennis. cH­ u Magyar játékos győzelme svájczi fürdő­helyen Vulpera Tarasp-ban július 29 én fejeződött be egy nemzetközi lawn-tennis-verseny, amelynek nemzet­közi jellegét angol, orosz, német, osztrák és magyar játékosok indulása adta meg. Fényes sikerrel szerepelt a meetingen a budapesti Fónagy István, aki a meeting legértékesebb versenyét, a Vulpera-bajnokságot nyerte meg, amelyre az ott tartózkodó Rothschild Lipót báró tűzött ki értékes tiszteletdíjat. A három versenynek, a­melyben magyarok vettek részt, részletes eredménye a következő: Férfi egyes bajnokság: 1. Fónagy István (Budapest). 2. Oppen­heim dr. (Frankfurt). 3. Lobunsky F. (Pétervár). Férfi egyes handicap : 1. Fónagy István (— 36 hátrány). 2. Schaffer ( 153­6) (Bécs). 3. Lobunsky (— bfc)és Oppenheim (— 15). Vegyes páros: 1. Weber— Oppenheim dr. 2. Fabian—Fónagy. 0 Tennisverseny Semmeringen. A semmeringi verseny a közönség nagy érdeklődése mellett a következő eredménnyel folyt le : Férfibajnokság: 1. Schmith C. F., 2. Schoenbichler F , 3. Hecht Ervin (Budapest). Férfi egyes handicap : 1- Schnabel G., 2. Schoen­bichler F. Női bajnokság: 1. Darvai H., 2. Neuhofer M. Női egyes handicap : 1. Hofstettner L , 2. Darvai H. Vegyes­páros bajnokság : 1. Darvai H — Schnabel G., 2.Neuhofer M. — Seybel A. Vegyes­páros handicap : 1. Hecht Lilly (Budapest) — Hecht Ervin (Buda­pest), 2. Schoeller M. — Dorót G. Férfipáros bajnokság : 1. Schna­bel G. — Schoenbichler F., 2. Schmidt G. F. — Zels A. Férfipáros handicap : 1. Schmidt C. F — Zels A., 2. Seybel D. — Broch F. Vívás. 1 Vivóversenyek a görög olimpiászon. A gö­rög olimpiai bizottság a jövő esztendei olimpiai játékok vívóversenyeit ismét a franczia párbajszabályok alapján óhajtja megrendezni, még­pedig úgy, hogy a mérkőzé­sek, mint négy év előtt is, egy tussra menjenek. Ezen propozíc­iók ellen már eleve óvást emelnek a magyar vivók, akikhez eddig a német, olasz, osztrák és cseh vívók is csatlakoztak. Mint értesülünk, Nagy Béla dr. ez ügyben már érintkezésbe lépett a görög olimpiai bizottsággal. Czéllövészet, itt A Budapesti Polgári Lövész­ Egyesületnek aug. 1-én, vasár­nap a budai lövöldében rendezett díjlövészete alkalmával a következő lövészek nyertek díjakat. A 150 méteres távolság 10 körös fegyver­­mester­ez­éltáblán a legtöbb kört értek el Wirth Károly (10 találó 75 körrel), Iván János (10—73), Zintl János (10—68), Gravátsch Tivadar (16—67). A 150 méteres távolság 10 körös rendes fegyver­­ezéltáblán találókra Őry Sándor (10 találó 72 körrel), Beumler Ottó (9—44) ; ugyanezen czéltáblán a legjobb mélylövést csinált Jirouschek Ágoston zenetanár (középlövés 35 osztóval). .4 35 méteres távolság 10 körös pisztoly­mester-czéltáblán­. Iván János tanár (10 találó 88 körrel), Őry Sándor (10 — 86), Gravatsch Tivadar (10—84), Wirth Károly (10—84) Jellenek Antal (10—79). A 35 méteres távolság 10 körös rendes pisztoly-czéltáblán találókra : ifj Schaffer György (10 találó 78 körrel), Baumler Ottó (10—66), Szűcs István (6—32); ugyanezen czéltáblán mély lövésekért díjazva lett Zintl János (159 osz­tóval). A 75 méteres távolság 5 körös vadászfegyver-széltáblán győz­tek : Iván János (10­24), Őry Sándor (9—23), Jirouschek Ágoston (9—16), Jellenek Antal (8 —17), Gravatsch Tivadar (4—10). A 300 méteres kezdő-ez­éltáblán Mannlicher-fegyverrel kitüntették magukat: Tam­ássy József főhadnagy (19 találó 86 körrel), Rosconi Róbert (9—27), Gerstenberger János (3—4). Az összes lövések száma 2760. Az augusztus 8 iki dijlövészet pedig a következő eredménnyel végződött: A 300 méteres távolságú 10 körös rendes fegyverczéltáblán, 10 lövésben a legtöbb kört érték el találókra : Iván János isk. tanár (10 lövésben 80 kör), Wirth Károly (10—77), Gilibert Győző (10—76), Hellinger Gyula (10—73), Dery Sándor (10—66); ugyanezen czél­táblán díjazva lettek : Gravátsch Tivadar lövészmester, (középlövés 32 osztóval), Zintl János lövészmester (135 osztóval), Jellenek Antal fő­­lövészmester-helyettes (142 osztóval), Kenderessy Kálmán (186 osz­tóval), Szűcs István (192 osztóval). A 150 méter távoli, 10 körös kezdő-czéltáblán Mannlicher-fegyverrel a legtöbb kört érték el: Müller Ferencz (16 találó, 80 körrel), Rosconi Rezső (12 találó, 9 körrel). .4 56­5 méter távoli, 10 körös Pisztoly­mester czéltáblán : Iván János isk. tanár (10 találó 86 körrel), Jellenek Antal (10—85), Dery Sándor (10 — 73), Gravatsch Tivadar (10—70), Wirth Károly (10 találó, 69 körrel). A 37­5 méter távoli 10 körös rendes pisztoly-czéltáblá­n középlövésekre kitüntették magukat: Beimler Ottó (10 találó, 69 kör­rel), May Frigyes, a Ronco sokszorosító gépgyár r.­t. vezérigazgatója, (Bécs, 10 találó, 68 körrel), Gilibert Győző (10—61), Szűcs István (4—28) , kitűnő rekordot ért el a Pisztoly-czéltáblán May Frigyes vezérigazgató, aki két c­entrumlövést 28 osztóval csinált; középlövé­seket csináltak még : ifj Schaffer György, Hellinger Gyula puskagyáros és Kenderessy Kálmán. A 75 méter távoli, 5 körös mozgó vadász­­czéltáblán győztek: Dery Sándor (9 találó, 29 körrel), Iván János (9—25), Rosconi Rezső (8 — 18), Jellenek Antal (7—17), Focht Márton (5—8). Az összes lövések száma 2890. A díjak kiosztása után Jellenek Antal főlövész­­mester-helyettes Gilibert Győzőt, a BBTE jegyzőjét és lapunk munkatársát a tradic­ionális lövészszokás szerint ünnepélyesen, lövésznek felavatta. Léghajózás, pe A Schweizerische Aero-Klub szeptember 30-tól október 3-iki időközben rendezi Zürichben negyedízben a Gordon Bennet léghajóversenyt. A „New-York-Herald“ tulajdonosa, James Gordon Bennet által alapított ver­­senydíj értéke 50.000 frank, amely pénzdíjon kívül a győztes őrizetébe még a 12.500 frank értékű „Coupe Aéronautique, J. Gordon Bennet“ örökös vándordíj is átmegy, melynek a szabályok értelmében a díj ez idei védője, a Svájczi Aero Club a kiírója.­­ Az értékes díjat eddig Frank Lahne hdngy (Amerikai Egyes. Áll.), Oskar Erbslöh (Elberfeld, Németország), Th. Schaeck ezredes és E. Messner fhdngy (Svájcz) nyerték meg. Az idei svájczi versenyre 9 állam 20 léghajót, repülőgépet és kormányozható léghajót nevezett. Lósport, C sí­psí A budapesti nyári meeting. Kottingbrunban hétfőn fejeződtek be a versenyek és most a sportkörök érdek­lődése a budapesti nyári meeting felé irányul, amely ismét a legfényesebb sikerrel kecsegtet A Magyar Lovar­­egylet 13 napos meetingjének mindegyik napjára egy­­egy nagydíjazású verseny esik. A meeting szenzácziója a Szent­ István díj és az Erzsébet királyné díj. A nyári meeting terminusai a következők: Augusztus 14, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31. Szeptember 2, 4, 5. Chic nyakkendők­ben és más férfidivatczikkekben feltűnően szép tavaszi újdonságok SEBŐK GYULÁNÁL Vi- sz ------Képes árjegyzék ingyen. •------------­Hivatalos rész: Budapesti Versenypálya Szövetség. Egyetem^^ip Alelnöki Dósa Ferencz (IX., Lónyay-utcza 20). Titkár: Sas Kálmán (VI., Csengery-utcza 55). Pénztáros: Vágó Henrik (VII, Wesselényi­ utcza 61), Ellenőr: Freyler Béla (VI., Andrássy­ út 41) Gondnok: Fagyas Géza (V., Dorottya utcza 8.) A Pályaszövetséget illető minden írásbeli közlemény a Szövetség titkárához : Sas Kálmán úrhoz (VII., Csengery­ utcza 55) intézendő A titkárral szóbelileg értekezhetni hétköznaponként d. u. */a 1­'/a2.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék