Sport-Világ, 1909. január-december (16. évfolyam, 1-49. szám)

1909-08-14 / 33. szám

1909. 33­­7. 347. oldal. SPORT-VILÁG kiirásra kerül a verseny s a dij megvédéséért, illetve újbóli elnyeréséért Baráth Ödön is síkra száll. A Vándor­kedv Kerékpár Kör ezen versenyét ez évben f. hó 15 én reggel 6 órakor tartja a gödöllői országúton a 6-os kőtől az 56-ig és vissza. 100 km.-es bajnoki háziversenyt rendez f. hó 29-én a Vándorkedv Kerékpár Kör, a váczi­ úti 10 km.-es kőtől szél a gödöllői úton levő 10 km.-es kő. Indulás reggel 6 órakor. Aszódon ellenőrök állanak a startnál, kiknek a versenyzők kötelesek nevüket bemondani, ellen­kező esetben a versenyből diszkvalifikáltatnak. * A Meteor Aradi Kerékpár Klub Aradon szept. hó 5-én délután 2 órakor a simándi országúton kerképár­­versenyt rendez. A sorrend a következő: I. Megnyitóverseny 5 km. II. Főverseny 30 km. fordulóval. III Nyeretlenek versenye 3 km Oly versenyzők részére, kik az előző számokban díjat nem nyertek Nevezni lehet szeptember 3 án, este 9 óráig ifj. Nyáry Béla titkárnál, Arad, Salacz-utcza 2. Az indulás az egyleti helyiségből (Duffner-féle „jó pásztor“ vendéglő Bercsényi Miklós-utcza 1. sz.) történik a starthoz Start a 190 sz. km.-es kőnél, a főverseny fordulója pedig a 175-ös km.-es kőnél van Az országút elsőrendű makadam it. Olcsó elszállásolásról és étkezésről gondoskodva lesz. Hymen. Czeiner József, a Condor Kerékpár-Egylet tagja, f. hó 15-én tartja esküvőjét Tertsch Bözsike kis­asszonnyal Rákosfalván. Labdarúgás: Cse­ h A Cesky Svaz Footballovy (Cseh labdarúgó szö­vetség), szeptember hónap folyamán Angliában néhány, az angol amatőr football szövetség kötelékébe tartozó csapattal mérkőzik. Szeptember 22-én a Corinthiának, 23-án a New Crusaders, 25-én egy angol amatőr rep­rezentatív csapata és 27-én a Suffolk lesz a cseh válo­gatottak ellenfele. Angliából hazatérve, Párisban egy vá­logatott franczia csapattal fognak mérkőzni.­­ Football évkönyv. A MLSz hozzájárulásával ifj. Földessy János hírlapíró-társunk szerkesztésében 1909/10. évre új football évkönyv jelenik meg e hónapban. (Kapható: Kertész Tódornál; ára 1 korona). A csinos kiállítású könyv a legnélkülözhetetlenebb tudnivalókat (az összes legújabb szövetségi szabályokat) foglalja magában és igy mindenkinek, aki e sport iránt érdeklő­dik, melegen ajánljuk. O Kassa (augusztus 8), KAC—Nemzeti SC 4:1. A vidék legjobb csapata szép játék után győz a másod­osztályú bajnok csapat felett. Biró: Herzog Ede (MTK) volt. O Hatvan (augusztus 8) Salgótarjáni SpE—Hatvani TC 3:2. Befejezés előtt 15 perc­c­el, a salgótarjáni csapat, a biró ítélkezése miatt a pályáról levonul. O Győ­r (agusztus 8). Egyetértés—MAFC 5:2. A mindvégig érdekes, élénk iramú mérkőzés a nagyobb szerencsével játszó vidéki csapat szép győzelmével végző­dik. Biró: Horváth János (NSC) volt. O Csepel (augusztus 8), KAOE—Csepeli AC 3:2. A tartalékokkal játszó KAOE váratlan győzelmet arat a csepeli alkalmi csapat felett Biró­ Langfelder (Győr).­­ A MLSz engedélyt adott arra, hogy az egyesü­letek, tekintettel a szeptember elején meginduló bajnoki szezonra, az első nyilvános mérkőzéseket már augusztus utolsó vasárnapján megkezdhessék. Játék, dí­de­ ó Az első golf­verseny Magyarországon Tátra lomn­eron, a Tátra Club nagyszabású nyári sportprog­­rammjának keretében folyt le. A Tátra Club a földmivelés­ügyi minisztérium támogatása mellett egy nagyszabású golfpályát létesített. A pálya fenyőerdőktől koszorúzott tisztáson terül el, amelyet a középen egy kis hegyi patakocska szel ketté s amelynek egyik fele a patakon túl egy szépen emelkedő dombra húzódik fel. Az ilyen változatos terep a legalkalmasabb a golf­pálya czéljaira, mert ez nyújt alkalmat a játék sokoldalúságának érvé­nyesülésére. A pálya fekvése pedig páratlan a maga nemében, mert róla csodaszép kilátás nyílik a fenyő­erdőkből kiemelkedő Palace Hotel impozáns épületére, s a mögötte ég felé nyúló lomniczi csúcsra. A golfjáték lényege a következő : Lehetőleg változatos gyepes területen mintegy 300—500 méternyi távolságra egymástól egy-egy „green“ készül, azaz körülbelül 10X10 méter területen a gyepfelület simává tétetik s a terület közepén egy 8 cm. átmérőjű s 15 cm. mély bádoghenger nyer a földben elhelyezést. Ez az ú­n. „holes“ (lyuk). Egy-egy pálya rendesen 6 vagy 9 ilyen lyukból, illetve a hozzátartozó 300—500 méter hosszú pályaszakaszból áll, melyek rendesen nagy körben vannak elhelyezve úgy, hogy az utolsó lyuk az első pályaszakasz kiinduló pontja mellett van, hogy így az egész kör többször egyfolytában is végig legyen játszható. A versenyek 9, 15 vagy klasszikus versenyeknél (pl. az angol bajnokságban) 18 lyukra mennek. A feladat mindig az, hogy a játékos lehetőleg minél kevesebb számú ütéssel hozza be labdáját egyik lyuk után a másikba s így végig az összes lyukakon. A tátralomniczi versenyeken több külföldi játékos is részt vett. A külföldiek közül első helyen állt R Everts, a bécsi belga követség titkára, aki a legkiválóbb ír játé­kosok egyike, s mint az izlandi Royal Portrush Golf Club tagja 1904-ben megnyerte Írország bajnokságát. Igen jó külföldi klasszist reprezentál Barclay Rives, a bécsi amerikai nagykövetség I. titkára, továbbá Claude English, a Gordon Golf Club Peterborough (Anglia) tagja, s végül M. Ehrenreich udvari titkár, a legjobb osztrák játékosok egyike. Az egyes versenyek eredménye a következő : 1. Medal verseny handicap. (18 lyuk­) 1. Barclay Rives (Amerika) (22 ütés előny) 111—52—89 ütéssel. 2. Robert Everts (Írország) (scratch) 93 ütéssel. 3. M­ehrenreich (Ausztria) (13 ütés előny) 113—13·100 ütéssel. 4. Claude English (Anglia) (scratch) 108 ütés­sel 5. Lauber Dezső (36 ütés előny) 215 — 36—179 ütéssel. 6. Stan­­kovánszky Imre (36 ütés előny) 234—36 — 198 üté­­sei azután báró Prónay Gábor, Sacellári György, báró Plener Ernő, gróf Zichy Géza Lipót II. Consolation medal verseny. (18 lyuk) Győztes: 1. Lauber Dezső 140 ütés. 2. Báró Prónay Gábor 161 ütés, 3. Stankovánszky Imre 171 ütéssel. Indultak még: Gróf Zichy Géza Lipót, báró Plener Ernő, báró Sennyei István. A magyar játékosok a versenyek alatt meglepő haladást tanúsítottak, mert míg az első napon a legjobb eredmény 18 lyukra 215 ütés volt, addig itt Lauber már 149 ütéssel tudott végezni és a helyezettek is mind 200 ütésen alul maradtak. III. Match-verseny handicap. (18 lyuk ) (A versenyzők párokba sorsolva kiesési rendszer szerint mérkőztek) I forduló : Ehrenreich győz báró Plener ellen, báró Prónay Sacelláry ellen. II. forduló : Everts győz Lauber ellen, Rives báró Prónay ellen, Everts Ehrenreich ellen. A döntőben, miután a benne résztvevő 2 külföldinek várat­lanul el kellett utaznia, a sors döntötte el az elsőséget B. Rives javára Everts ellen. III. Nyilt scratchverseny. 18 lyuk. A Everts fölényesen győzött M. Ehrenreich ellen IV. Nyilt páros scratchverseny 1 B. Rives, M. Ehrenreich pár. 2. R. Everts—gróf Zichy pár. A­­ Tátra-Clubot nagy elismerés illeti a golf játék kezdeményyezéséért, ennek a versenynek kitűnő ered­ménye méltán beilleszkedik a TC1. eddigi versenyeivel kivívott sikerek közé.

Next