Steaua Roşie, ianuarie 1953 (Anul 2, nr. 36-43)

1953-01-07 / nr. 36

Anul II. Nr. 36. j Miercuri, 7 Ianuarie 1953. | 4 pagini 20 bani. IN INTERIORUL ZIARULUI : Cinci ani de!a proclamarea Republicii Populare Române (Articolul tovarăşului Alexan­dru Moghioroş, secretar al C.C. al P.M.R., apărut în „Pravda”), (pag. 2—3). Pentru creşterea nivelului de t^rai al muncitorilor forestieri, (pag. 2-a). Căminul cultural în plină ac­tivitate^ pag. 2-a). ___________ Viaţa de partid. Organizaţia de bază în fru-ntea luptei pentru îndeplinirea planului cincinal în 4 ani- (pag. 3-a). Comunicatul soviete»-chinez cu privire la transferarea căii ferate Cianciun de către Guver­nul Sovietic Guvernului R. P. Chineze, (pag. 4-a). Cu forfe noi la luptă pentru pace ! Lucrările şi documentele Congresului Naţional pentru A- părarea Păcii din R.P.R. cât şi ale Congresului Popoarelor de­­a Viena au prilejuit o deose­bită înviorare în activitatea co­mitetelor de luptă pentru pace. Alături de popoarele lumii, oa­menii cinstiţi din patria noas­tră îşi manifestează viguros voinţa lor de pace, ferma loi hotărîre de a contribui cu toa­te forţele la preîntâmpinarea unui nou război mondial. In rândurile partizanilor activi ai păcii din patria noastră se în­rolează deopotrivă stahanovişti, muncitori fruntaşi în producţie, ţărani muncitori, profesori, me­dici, jurişti, preoţi, ingineri, scriitori/ gospodine, mici-mese­­riaşi, oameni de diferite cre­dinţe politice, religioase dar toţi frământaţi de aceeaş pro­blemă: înlăturarea pericolului unui nou război mondial. Creşterea avântului mişcării partizanilor păcii din Regiunea Autonomă Maghiară, reese din­­tr’o serie de victorii obţinute de comitetele de luptă pentru pa­ce. Faţă de cele 22 brigăzi ale păcii existente în această regiu­ne înainte vreme, in cinstea Congresului Naţional pentru Apărarea Păcii din R.P.R. şi a Congresului Popoarelor, numă­rul lor s’a ridicat la peste 100. Intre brigăzile păcii s’a pornit o entuziastă întrecere, a cărei rezultate au fost analizate zile­le acestea, fiind declarată frun­taşă brigada păcii Nr. 3 dela fabrica de mobile „Simo Gaza” din Tg.-Mureş, cu o depăşire medie a normei de 184 la sută. In cadrul fabricilor şi uzine­lor din regiune, începând dela viăhiţa la Sf. Gheorghe, dela Tg. Secuiesc şi până la Sân­­giorgiul de Pădure, în circum­scripţiile orăşeneşti, la reşedin­ţele de raioane şi la sate au fost organizate până în prezent peste 400 de conferinţe şi dez­bateri publice privind lucrările şi documentele Congresului Na­ţional pentru Apărarea Păcii din R.P.R. şi ale Congresului Popoarelor pentru Apărarea Păcii. Din primele zile ale anului 1953 comitetele de lupta pentru pace din Regiunea Autonomă Maghiară au pornit o largă ac­ţiune ce constă în folosirea pauzelor dintre reprezentaţiile ci­nematografice pentru prelucra­rea unor teze scurte cu referire ia importanţa Congresului Po­poarelor dela Viena şi a Apelu­lui lansat de .acesta, precum şi despre Mesajul adresat guver­nelor celor cinci mari puteri. In afară de aceasta, la Tg.-Mureş comitetele de luptă pentru pace au pornit o largă acţiune de mobilizare a cetăţenilor pentru vizionarea filmelor din cadrul Săptămânii filmului românesc, sub lozinca „Filmul românesc în slujba păcii”. Comitetele de luptă pentru pace îşi lărgesc necontenit rân­durile, cuprinzând tot mai mulţi cetăţeni cinstiţi, doritori de a contribui prin eforturile lor la menţinerea şi consolida­re păcii. Numai în ultimele luni s’au încadrat astfel la Tg.-Mureş in rândurile mem­brilor comitetelor de luptă pen­tru pace peste 1.000 de gospo­dine. In aceste zile s’a început si organizarea cercurilor de lec­tură în cadrul comitetelor de luptă pentru pace, până în pre­zent fiind înfiinţate la Tg.-Mu­reş 50, iar în mediul rural un număr mare de asemenea cercuri. Acţiunea pentru ajutorarea eroicului popor . coreean, ce luptă cu abnegaţie împotriva sângeroşilor cotropitori impe­rialişti, se desfăşoară deaseme­­nea cu succes, ca o dovadă a faptului că massele largi ale cetăţenilor cinstiţi se solidari­zează cu lupta eroică a po­porului coreean şi condamnă cu tărie atrocităţile monstruoase săvârşite de imperialişti împo­triva paşnicului popor coreean, bestialul război bacteriologic, ca şi crimele josnice ale impe­rialiştilor împotriva prizonieri­lor de război de pe insulele Ko­­ciedo şi Pongan. In planul de muncă al Comi­tetului regional de ;uptă pen­tru pace, întocmit pe perioada de iarnă, figurează o serie de obiective noi, ca de exemplu, organizarea de schimburi de experienţă între comitetele de lupta pentru pace, clăci şi şeză­tori pe tema luptei pentru pace, şedinţe pe profesii cu coopera­torii, inginerii, tehnicienii, ar­tiştii, micii meseriaşi, inovato­rii, preoţii, femeile casnice, etc. In activitatea comitetelor de luptă pentru pace se constată însă şi unele lipsuri. Aşa de e­­xempiu Comitetul regional de luptă pentru pace nu a acordat până în prezent suficientă aten­ţie aciivizării comitetelor de luptă pentru pace dela sate şi nu are o evidenţă precisă, care să cuprindă activitatea partiza­nilor păcii din întreaga regiu­ne. La aceste lipsuri au contribuit printre altele şi comitetele .de luptă pentru pace raionale din Reghin şi Topiiţa. Deşi au în raza lor de activitate o serie de brigăzi ale păcii ce au ob­ţinut mari succese în domeniu’ producţiei industriei forestiere, aducând astfel contribuţii se­rioase la cauza păcii, aceste co­mitete raionale de luptă pentru pace nu găsesc de cuviinţă sa ţină socoteală despre aceste realizări şi să le comunice sis­tematic Comitetului regional de luptă pentru pace. Comitete­le raionale de luptă pentru pa­ce nu ajută în suficientă măsură activitatea partizanilor păcii din mediul rural, nu se deplasează în rândurile masse­­lor. Schimburile de experienţă între comitetele de luptă pentru pace n’au fost utilizate în sufi­cientă măsură. Trecând grabnic la lichidarea acestor lipsuri, desigur că se vor putea obţine noi şi noi rea­lizări în lupta pentru triumful cauzei păcii. Alături de uriaşele forţe ale partizanilor păcii din lumea în­treagă care au înscris pe stea­gurile lor lozinca înfrânării şi izolării aţâţătorilor la război, lozinca menţinerii şi consolidă­rii păcii, să facem să răsune cu putere glasul popoarelor, exprimat în Apelul Congresu­lui Popoarelor pentru Apărarea Păcii: „Stă în puterea popoare­lor să schimbe cursul evenimen­telor, să redea oamenilor încre­derea în liniştea zilei de mâine”. Cauza păcii va triumfa, fiindcă gloriosul ei stindard este purtat în mâini sigure de marele Stalin. Pentru realizarea înainte de termen a cincinalului Avântul nou al muncitorilor Atelierelor de reparaţii Auto însufleţiţi de rezultatele ob­ţinute în producţie în pri­mii doi afli ai planului cinci­nal, muncitorii, tehnicienii şi funcţionarii Atelierelor de re­paraţii Auto din Tg.-Mureş au pornit cu avânt din primele zi­le ale anului 1953 la lupta pen­tru noi victorii. Cu ocazia prelucrării sarcini­lor de plan pe anul 1953 mun­citorii Atelierelor de reparaţii şi-au luat angajamentul să rea­lizeze planul cincinal în loc de patru ani, în 3 ani şi 8 luni. Această hotărîre a lor constitue prilejul unui nou avânt în mun­că. Astfel, în primele zile ale lunii Ianuarie muncitorii Ate­lierului de montare a motoare­lor şi-au depăşit normele cu câte 10 la sută. Echipa lui Far­kas Vasile realizează zilnic două norme şi jumătate, iar brigada UTM condusă de Ba­­ciu loan îndeplineşte zilnic câte două norme. Sporind avântul întrecerii so­cialiste, muncitorii atelierului electric au realizat în primele zile ale lunii Ianuarie câte o normă şi jumătate, iar echipa lui Neagu Gheorghe dela ate­lierul de reparaţii a radiatoa­relor îşi depăşeşte zilnic norma cu 80 la sută. Echipa stahano­­vistului Simon Carol dela ate­lierul de caroserii îndeplineşte zilnic câte două norme, iar e­­chipele lui Butuc Petru şi Tán­cos Albert ca şi a stahanovis­­tului Jakabovics Iosif dela ate­lierul de lăcătuşerie îşi depă­şesc deasemeni cu peste 100 la sută sarcinile zilnice de plan. Depăşiri de câte 80—95 la sută obţin zilnic şi muncitorii atelierului de vopsit şi ai ate­lierului de tapiţerie. întregul colectiv al Ate­lierelor de reparaţii Auto din Tg.-Mureş este cuprins de do rinţa de a obţine în acest an rezultate ce depăşesc cu muit cele din trecut. Au terminat reparaţiile generale Hotărîţi să traducă în fap­te sarcinile trasate de tova­răşul Gheorghe Gheorghiu-Dej cu privire la realizarea planului cincinal în 4 ani, muncitorii atelierului de lăcătuşerie din întreprinderea forestieră din Reghin au terminat cu 5 zile înainte de termen reparaţiile generale ale întreprinderii. In această acţiune patriotică s’a evidenţiat în special meca­nicul şef al întreprinderii, sta­­hanovistul Marosvölgyi Wil­helm, care a asigurat desfăşu-1 ăi Ou netfUiigtfi£i'âia a i’vpírra^11-lor generale şi a acordat ajuto­rul profesional necesar colecti­vului său de muncă. Echipa lui Virghinaş Petru a executat schimbarea curelelor de trans­misie şi a lagărelor cu 7 zile înainte de termen, iar strunga­rul Farkas loan a îndeplinit zilnic câte două norme în toată perioada de reparaţii. Rezultate deosebite a obţinut la reparaţii­le generale şi echipa stahano­­vistului Kâszoni Mozcş, care a instalat o conductă centrală e­­lectrică la depozitul de cheres­tea şi f, transformat pentru a fi acţiona(e cu energie electrică HlibicUiiţiili; cl (iO’L-J Cii’Cuicüvf a unui ferăstrău circular mobil, fiind pasibilă astfel economisi­rea unei mari cantităţi de cu­rele. In afară de aceasta mem­brii acestei echipe au legat ge­neratorul cu întrerupătorul de curent printr’un cablu şi au executat o serie de alte lucrări, îndeplinind zilnic câte două norme. Maşina de aburi a fost deasemenea reparată cu 5 zile înainte de termen de un colectiv în frunte cu stahano­­vistul Gosler Eugen. Nume­roşi alţi muncitori ai atelierului de lăcătuşerie au contribuit la efectuarea reparaţiilor generale înainte de termen. Succesele muncitorilor dela Fabtäa de zaliăr „Qsrnatli andrei" La fabrica de zahăr „Bernâth Andrei” din Tg.-Mureş, zilele acestea s’a făcut analiza mun­cii cu ocazia terminării cam­paniei de fabricaţie a anului 1952, trecându-se la repara­ţiile generale anuale. Campa­nia de fabricaţie s’a început în luna Octombrie 1952. Planul de producţie pe campanie a fost în­deplinit în proporţie de 119 la sută. Prin buna organizare a muncii şi prin aplicarea meto­dei Lidia Korabelnikova, în cursul campaniei de fabricaţie muncitorii acestei fabrici au realizat o economie în valoare de peste 500.000 lei la materii prime, materii auxiliare şi la combustibil. Printr’o serie de raţionalizări ca de exemplu instalarea unui aparat aspirator de praf, prin scăderea deşeurilor la prese, prin reducerea deşeurilor la maşinile de tăiat cuburi, prin introducerea metodei graficului orar, etc. numai la secţia „za­hăr cubic”, productivitatea muncii a crescut faţă de anul 1951 cu 21 la sută. Aplicând metoda sovietică de tăiere rapidă a metalelor, Bîkov, stahanovistul Platz Antal şi-a depăşit norma încontinuu cu 50—55 la sută. Muncitorii au pornit acum cu entuziasm la efectuarea lucrări­lor de reparaţie şi întreţinere, pentruca să creeze condiţiile pentru desfăşurarea cu succes a campaniei de fabricaţie pe a­­nui în curs, în vederea reali­zării planului cincinal în 4 ani. Pentru ree@Sfa anului 1953 Zilele trecute a avut loc o consfătuire a preşedinţilor, so cotitorilor, brigadierilor din gospodăriile agricole colective din raionul Tg.-Mureş, precum şi a tehnicienilor dela sfatul popular şi SMT. In această con­sfătuire un punct însemnat a fost defalcarea planului de pro­ducţie al gospodăriilor agricole colective pe anul 1953, pe gos­podării şi pe brigăzi. După prelucrarea sarcinilor de producţie pe anul 1953, re­prezentanţii gospodăriilor agri­cole colective au pornit o însu­fleţită întrecere socialistă. Vor­bind în numele gospodăriei, preşedintele gospodăriei agri­cole colective „Partizanul” din Ernei a chemat la întrecere toate gospodăriile agricole co­lective din raionul Tg.-Mureş, având ca obiectiv terminarea reparaţiilor la unelte şi maşini agricole până la 20 Ianuarie; curăţirea seminţelor necesare campaniei de însămânţări până la 5 Februarie, terminarea că­ratului gunoiului de grajd ia câmp până la 5 Februarie, pre­gătirea terenului şi a paturilor calde pentru cultivarea de legu­me şi zarzavaturi până la ’5 Februarie. Chemarea mai cu­prinde apoi puncte, care se re­feră la repartizarea planului de producţie şi a inventarului pe brigăzi, echipe, etc. Chemarea la întrecere a fost primită cu însufleţire de către preşedinţii, socotitorii şi briga­dierii din gospodăriile colective din raionul Tg.-Mureş. Răspun­zând la chemarea colectivişti­lor din Ernei, reprezentanţii co­lectiviştilor din Nicoleşti-Ciba au chemat la întrecere . toate gospodăriile agricole colective din Regiunea Autonomă Ma­ghiară, lărgind chemarea cu următoarele puncte: mărirea şeptelului de vite cu 25 la sută, pregătirea sistemului de iriga­ţii a grădinilor de zarzavaturi, reorganizarea justă a brigăzi­lor şi echipelor în raport cu forţele şi uneltele existente. A- lături de reprezentanţii celor­lalte gospodării agricole colec­tive, delegaţii colectiviştilor din Curteni, fruntaşi pe regiune în muncile agricole din anul tre­cut, au primit cu bucurie che­marea la întrecere fiind con­vinşi că prin lărgirea continuă a întrecerii socialiste se pot obţine rezultate însemnate. Pentruca gospodăriile agri­cole colective din Săcăreni şi Lăureni, noi înfiinţate, să aibă seminţe de bună calitate, recu­noscute, participanţii la consfă­tuire au hotărît să acorde a­­cestor gospodării un împrumut de seminţe de calitate. Astfel, gospodăria agricolă colectivă din Lăureni va primi o canti­tate de 1.200 kg. orz, ovăz şi porumb, 500 kg. cartofi, 50 kg. fasole dela gospodăriile agrico­le colective din Ernei, Beu, Nazna, Pănet, Gălăţeni, Nico­leşti-Ciba, Chinari, Ilieni şi Ste­jeriş, iar gospodăria agricolă co­lectivă din Săcăreni va primi un fond de 1.200 kg. orz şi ovăz şi 400 kg. cartofi dela gospodării­le agricole colective din Steje­riş, Ernei, Crăciuneşti, Vadu, Pănet ş.i Curteni. Prin eforturi comune colecti­viştii din raionul Tg.-Mureş sunt hotărîţi să lupte pentru realizarea şi depăşirea sarcini­lor de plan pe anul 1953. PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE UNIŢI-VA!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék