Steaua Roşie, mai 1953 (Anul 2, nr. 68-76)

1953-05-01 / nr. 68

Trăiască 1 mal, ziua soiidarilătii iniernaüonaie a oamenilor muncii! PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE UNI Ţi-VA? Trăiască prietenia frăţească dintre poporul român şi minorităţile naţionale în lupta pentru construirea socialismului, pentru apărarea păcii şi înflorirea Republicii Populare Române! Ziua solidarităţii internationale a celor ce muncesc ✓ ' I Mai, Ziua solidarităţii interna­ţionale a celor ce muncesc a intrat în tradiţia tuturor popoarelor ce nă­zuiesc spre pace şi pi ogres ca una din cele mai dragi sărbători. Din zi in zi, din an în an, tot mai mulţi oameni ai muncii îşi strâng rându­rile sub steagul roşu de luptă al lui Marx-Engels-Leniri-Stalin, sub steagul invincibil al internaţionalis­mului proletar. Ziua de 1 Mai e o zi de tuofă a oamenilor muncii din întreaga lume. Această zi s'a născut în tocul lupte­lor sângeroase duse de clasa munci­toare. in anul 1889, tn amintirea eelor căzuţi in lupta pentru o bucata mai mare de pâine, pentru libertate, a hotărît clasa muncitoare să sărbă­torească in fiecare an această zi, în care cei ce muncesc, cei ce iubesc pacea, din lumea întreagă să-şi strângă şi mai mult rândurile în lupta pentru pace, libertate, pentru viitor. Cu cuvinte înflăcărate vorbeşte marele Stalin despre această zi: „Fiecare clasă işî are sărbătorile ei favorite.. Şi muncitorii trebue să-şi aibe sărbătoarea tor, la care. să pro­clame: muncă pentru toată lumea, li­bertate tuturor, egalitate pentru toţi oamenii. Această sărbătoare este săr­bătoarea de t Mai. Muncitorii au ales anume ziua de t Mai, când natura se trezeşte din amorţeala iernii, când pădurile şi munţii se învesmântează în verdîaţâ, când câmpiile şi luncile înfloresc, când soarele începe sa încălzească, când in aer se simte bucuria înmiii, când natura reînvie năvalnic in toată splendoarea ei; ei au hotârit să ves­tească sus şi tare, tocmai în ac.astă zi, lumii întregi că muncitorii aduc omenirii primăvara şi eliberarea din lanţurile capitalismului, ca muncitorii sunt chemaţi să reinoiască lumea pe baza libertăţii şi a socialismului. 1 Mai. In această zi înălţătoare, oamenii muncii, partizanii păcii din lumea întreagă, din Estul sau Vestul Europei, din America de Sud sau de Nord, din Africa sau Australia, din Asia sau de pe orice parte a globu­lui pământesc sunt pătrunşi de un singur gând: de a-şi strânge şi mai mult, rândurile în lupta pentru pace, libertate, pentru fericire. Popoarele lumii nu întâmpină însă ziua de ! Mai 1953 în aceleaşi con­diţii. Ţara socialismului victorios, cei 800 milioane de oameni liberi din la­gărul păcii, democraţiei şi socialis­mului In frunte cu Uniunea Sovietică, salută această zi de măreaţă särbä­­ioare cu succese strălucite pe frontul construirii socialismului, respectiv a comunismului. In plin contrast cu ţările capitaliste în care zeci de mi­lioane de oameni ai muncii gem sub povara cruntei exploatări şi mizeriei, constructorii comunismului raportea­ză victorii de o însemnătate istorico­­mondială în munca lor paşnică consr Iructivă. Producţia industrială a Uniu­nii Sovietice a, crescut in perioada 1929—1951 de aproape 13 ori. După anul 1951 aceste rezultate au sporit şi mai mult. In Uniunea Sovietică se înal­ţă lot mai mult giganticele construcţii ale comunismului. Intr'un ritm rapid se construiesc cele mai mari centrale hidroelectrice din lume, cele dela Cui­­bişev şi Stalingrad, se ridică alte zeci şi zeci de centrale termoelectri­ce la Cahovea şi în alte părţi, sute şi sute de fabrici şi uzine noi işi în­dreaptă producţia lor spre satisfa­cerea nevoilor materiale şi culturale mereu crescânde aie poporului sovie­tic. In ţara socialismului iau fiinţă tot mai multe universităţi şi alte şcoli superioare, şcoli medii şi elementare, cămine culturale şi nenumărate alte instituţii culturale. 1 Mai, ziua muncii este întâmpi­nată cu noi succese şi de poporul chinez ce numără 475 milioane de suflete. Marele popor chinez a termi­nat opera de refacere a economiei sale şi a trecut la îndeplinirea pla­nului cincinal de dezvoltare a eco­nomiei sale naţionale. In China nu numai că a fost restabilită producţia industriala, ci in multe ramuri a (ost depăşit cel mai înalt nivel cunoscut vreodată in istoria Chinei. A fost efectuată grandioasa reformă agrara pe un teritoriu cu o populaţie de aproximativ 450 milioane locuitori. Marele popor chinez, tn frunte cu gloriosul său Partid Comunist sub conducerea neînfricatului Mao Ţe dun, păşeşte victorios pc drumul construc­ţiei paşnice şi al apărării păcii. Dacă privim spre Uniunea Sovie­tică si spre ţările care cu ajutorul sovietic, construiesc socialismul, cum ar fi Polonia şi Cehoslovacia, Unga­ria şi Bulgaria, Albania şi patria noastră, Republica Democrată Ger­mană şi China liberă cu populaţia ei de multe sute de milioane, ne cuprin­de o bucurie şi o încredere nemărgi­nită. Aceste ţări întâmpină ziua de 1 Mai, Ziua solidarităţii internaţio­nale a celor ce muncesc cu muncă constructivă şi cu încredere deplină Cu toiul alt, lablou prezintă ţările din lagărul imperialismului muribund. In lagărul imperialismului hrăpă­reţ. peste 30 milioane de şomeri, cat şi familiile şi copiii acestora se sbat in ghiarele unei nizerii din cele mai cumplite. Numai m S.U.A. peste i0 milioane de familii n‘au asigurată nici cea mai minimală existenţă. Oamenii trăiesc aici in colibe în­tunecate, în pivniţe . murdare, cabane, etc. Oamenilor muncii nu >e este asigurată munca. Posibilităţile de trai, şi mai puţin. La I Mai, sărbătoarea muncii şi luptei, milioanele de oameni ai mun­cii dirt ţările capitaliste pornesc cu şi mai mare putere în ofensivă un­de BAŢAGA IOAN Secretar al Comitetului de partid al Regiunii Autonome Maghiare potriva imperialismului. 1 Mai umple inimile milioanelor celor ce muncesc cu noi şi puternice forţe de luptă. Ei nu se pot împăca cu exploatarea crâncenă, cu asuprirea. Sub conduce­rea încercatelor lor partide comu­niste, in aceaslă zi milioane de oameni ai muncii pornesc la luptă şi mai apriga pentru răsturnarea domi­naţiei capitalului. Cu hofărîre şi ab­negaţie îşi strâng ei rândurile în această zi pentru apărarea celui mai preţios bun al omenirii: pacea. Popoarele din ţările de democraţie populară, marea Chină, Republica Democrată Germană, cât şi popoarele ţărilor capitaliste ca­re gern sub jugul imperialismului, sunt însufleţite de către politica con­secventă stalinistă de pace a Uniunii Sovietice, în lupta pentru preîntâm­pinarea deslănţuirii celui de al treilea război mondial, pregătit de imperialiş­tii americano-englezi. Popoarele au întâmpinat cu entu­ziasm documentul de mare însemnă­tate internaţională pe care ii eonstitue articolul ziarului „Pravda", intitulat „In legătură cu discursul preşedinte­lui Eisenhower". Orice cititor al acestui articol îşi poate da seama că el este pătruns de spiritul cuvântărilor rostite de tova­răşii G. M. Malencov, L. P. Beria şi V. M. Molotov, în care se reafirmă ho­tărârea Guvernului Sovietic de a ru­ina cu consecvenţă politica stalinistă de pace şi a nu îngădui vărsarea sân­gelui a milioane de oameni. Alături de toate popoarele lumii do­ritoare de pace, poporul nostru pri­veşte spre Uniunea Sovietică ca spre principalul reazim, factorul de bază al menţinerii şi consolidării păcii, De­­aeeea politica externă a Uniuni; So­vietice, care are ca obiectiv neschimbă­tor întărirea păcii şi a cărei justeţe a fost pe deplin confirmată de evoluţia evenimentelor internaţionale, găseşte cea mai călduroasă aprobare din par­tea oamenilor muncii din Republica Populară Română. Sub conducerea încercatului nostru partid, in frunte cu iubitul nostru con­ducător tovarăşul Gh. Gheorghiu-Dej, Republica Populară Română parti­cipă activ în această măreaţă luptă. Clasa noastră muncitoare, ţărănimea muncitoare, intelectualitatea progre­sistă întâmpină ziua de i Mai cu reali­zări însemnate în lupta pentru con­struire! socialismului şi apărarea păcii. Bucurându-se de ajutorul de ne­preţuit şi permanent politie, economic şi moral al Uniunii Sovietice, poporul român in colaborare frăţească cu oa­menii muncii din rândurile minorităţi­lor naţionale i.şi făureşte azi o econo­mie socialistă. Sub conducerea parti­dului, pe baza exemplului strălucit al Uniunii Sovietice poporul nostru muncitor işi creiază astăzi o industrie înaintată, o agricultură socialistă, me­canizată. In urma muncii pline de a­­vânt constructiv al inasselor munci­toare, volumul producţiei industriale a ţării noastre s‘a ridicat de 3 ori faţă de nivelul realizat in anul 1948. Ca un rezultat al întrecerii socia­liste ce in cinstea zilei de 1 Mai a luat un avânt şi mai mare, cuprinzând 90 la sută din numărul total al muncito­rilor, planul global de producţie al R.P.R. pe primul trimestru al anului 1953 a l'osl realizat în proporţie de 101,1 Ia sulă. Ga urmare a politicii leninisl-stali­­niste a partidului nostru, sectorul so­cialist al agriculturii noastre se întă­reşte necontenit. Un număr de 270.000 de ţărani muncitori s‘au unit până a­­curn in 4.000 de gospodării agricole colective şi întovărăşiri agricole pe baza indicaţiilor partidului nostru, pentru a scăpa astfel pe vecie de ex­ploatarea cliiaburească şi pentru a-şt construi o viaţă fericită. Prin realizările lor oamenii munoii dau dovadă că sunt hotăriii de a lupta pentru stârpirea din rădăcini a urmă­rilor devierii de dreapta, a cărui purtă­tor a fost V. Luca, sprijinit de Pau­ker şi Teohari. Alături de întregul popor muncitor al patriei noastre dragi şi libere, oa­menii muncii din Regiunea Autonomi Maghiară întâmpină măreaţa zi a so­lidarităţii internaţionale, cu adâncă şi sinceră dragoste. Pe lângă alte nume­roase realizări deosebite, oamenii mun­cii români, maghiari, saşi, evrei, etc. din Regiunea Autonomă Maghiară sun* cuprinşi de mare bucurie şi mulţumi* re, deoarece pe baza politicii consec­vente leninist-stalinisle în problema nalionajă regimul nostru democrat­­popular a ridicat pe o treaptă mai înaltă rezolvarea problemei naţionale în patria noastră. Alăturându-se chemării la întrece­re socialistă in cinstea ziiei de 1 Mal lansată de colectivul Uzinelor de Tractoare din Oraşul Staliry munci­torii din întreprinderile regiunii noas­tre şi-au luat nenumărate angajamen­te în cinstea zilei de 1 Mai. Angaja­mentele lor au fost duse cu cinste la îndeplinire. Muncitorii Atelierelor de reparaţii aulo din Tg -Mureş lucrea­ză în contul îunei Iulie 1954. Sunt ne­numărate pilde ca ale muncitorului Karácsonyi Ştefan, stahanovist dela mina din Că peni. care şi-a depăşit an­gajamentul luat în cinstea zilei de I Mai cu 22 la sută. Pelingău Ştefan dela întreprinderea raională „11 Iu­nie" din ST. Gheorghe şi-a depăşit angajamentul luat în cinstea zilei de t Mai cu 27 la sută. gateristul Koncz Imre deli 1F1L Tg. Secuiesc şi-a de­păşit norma zilnică cu 34 la sută; ute­­mistul Maroséi Augustin, dela IFIL Reghin a întâmpinat ziua de 1 Mai realizând zilnic câle 3 norme. Ţărănimea muncitoare din Regiunea Autonomă Maghiară şi-a luat hotărîrea şă înlâmpine ziua de 1 Mai cu însă­­rsânţările de primăvară terminate. Antrenaţi in întrecerea socialistă şi patriotică, ţăranii muncitori români, maghiari, saşi. ele. au pornit cu ho­­tărire să realizeze ucest obiectiv. A- cest angajament a fost înfăptuit. In ra­ionul Odorhei planul însămânţărilor de primăvară a fost realizat la dala de 22 Aprilie. Au urmat apoi Ia rând raio­nul Sângiorgiul de Pădure, Tg.-Mureş şi celelalte raioane. Sectorul socialist al agriculturii s‘n situat şi în această 'uptă în frunte. Astfel gospodăria a­­gricolă de slat „Alexandru Petőfi" din Odorhei, gospodăria agricolă colectivă din Ghendul-Mic, SMT-ul din Sf. Gheorghe şi întovărăşirea a­­gricolă din Bătăuşei! au ieşit fruntaşe în campania de însâniânţări. Inspiratorul minunatelor rezultate obţinule in cinstea zilei de 1 Mai de oamenii muncii este partidul nostru, care urmează strălucitul exemplu al gloriosului partid ai Iui Lenin si Stalin. Sub conducerea partidului, care urmează cu fermitate pilda gloriosului Pariid Comunist al Uniunii Sovietice — raţiunea, cinstea şi conştiinţa epo­cii noastre, in ziua de 1 Mai poporul muncilor al patriei noastre işi ia an­gajamentul ră-şi v i spori şi mai mult, avântul in lupta pentru Construirea socialismului, pentru apărarea păcii. In această luplă poporul muncitor al patriei noastre este alături de eroi­cul popor coreean, de popoarele din colonii care luptă pentru eliberare, este alături de oamenii muncii aflaţi in robia capitalistă. In aceaslă zi poporul nostru mun­citor îşi exprimă şi mai puternic soli­daritatea cu masse!« celor ce mun­cesc din lumea întreagă, cu toţi parti­zanii păcii. Anul II. Nr. 68. I Vineri, 1 Mai 1953. | 8 pagini 2Ü bani

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék