Steaua Roşie, august 1953 (Anul 2, nr. 94-102)

1953-08-01 / nr. 94

PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE UNJŢI-VA! Anul II. Nr. 94. 1 Sâmbătă, 1 August 1953. j 6 pagini 20 bani IN INTERIORUL ZIARULUI: — Cincizeci de ani de existenţă a Partidului Comunist al Uniunii Sovie­tice. (1003—-19S3). — (pag. 2—3—4—6). — Seceră cu spor recolta bogată, (pag. B-a). — Realizări In comuna Bilbor, (pag. B-a). 0 victorie strălucită a tortelor păcii Preşedinfelui Guvernului Cenfral Popular al Republicii Populare Chineze Tovarăşul Mao Tze-dun Preşedintelui Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Democrate Coreene Tovarăşul Kim Ir Sen Popoarele lumii sunt în stare să oprească mâna criminală a incendiatorilor Sâ grăbim desmiriştitul şi treerişul Iui chinez noi succese In con­solidarea acestei mari victorii care aduce o contribuţie de sea­mă în apărarea păcii în lumea întreagă. Preşedintele Consiliului de Miniştri al R.P.R. GH. GHEORGHIU DEJ coreean şi a vitejilor voluntari chinezi in apărarea păcii in lu­me. Poporul român, profund ata­şat cauzei păcii, urează poporu-Poporul român felicită căldu­ros marele popor chinez cu oca­zia semnării armistiţiului şi în­cetării războiului in Coreea. Acest eveniment constitue o mare victorie a eroicului popor rândurile întregului popor so­vietic, care consideră încheie­rea cu succes a tratativelor de armistiţiu drept o mare victorie a poporului coreean şi a volun­tarilor chinezi. Acordul de armistiţiu din Co­reea este totodată o mare vic­torie a întregului lagăr al păcii şi democraţiei”. Popoarele lumii ştiu însă că unele cercuri nu sunt interesate în destinderea situaţiei interna­ţionale prin reglementarea pe cale paşnică a tuturor proble­­melor litigioase. Printre acestea se găseşte şi clica lisînmanis­­tă, Popoarele lumii ştiu dease­­menea că un număr din oame­nii de conducere ai SUA care-şi manifestă într’un chip sau al­tul opoziţia lor faţă de înche­ierea păcii în Coreea l-au încu­rajat pe Li Sin Man la acţiuni provocatoare îndreptate spre sa­botarea armistiţiului. Niciun fel de manevră a lui Li Sîn Man nu va putea micşora însă răs­punderea ce-i revine Statelor U- nite odată cu semnarea armis­tiţiului. Marea victorie obţinută de popoarele lumii nu trebue să dea naştere la autoliniştire. Vor fi necesare noi eforturi din par­tea tuturor popoarelor pentru a păstra şi consolida această mă­reaţă cucerire. Scrisorile ce au sosit la re­dacţia ziarului nostru exprima bucuria şi năzuinţa arzătoare a oamenilor muncii din Regiu­nea Autonomă Maghiară, odată cu primirea minunatei veşti a încetării focului în Coreea, a semnării acordului de armisti­ţiu. Directorul Institutului Me­­dico-Farmaceutic, Dr. Tiberiu Andrăsofszki, scrie printre al­tele: „Această minunată victorie obţinută de forţele păcii, — printre care se numără şi parti­zanii păcii din regiunea noastră — mi-a umplut inima de bucu­rie. Eu care am fost în Coreea şi am putut sa văd dureroasele urme ale războiului, îmi dau seama mai bine ca oricine ce însemnătate uriaşă are semna­rea armistiţiului pentru poporul coreean, cât şi pentru celelalte popoare constructoare ale unui viitor nou. Această veste de im­portanţă mondială a umplut de bucurie şi inimile delegaţilor din peste 100 de ţări, partici­panţi la Congresul Mondial ai Tineretului, care şi-a desfăşurat lucrările chiar în zilele când a avut loc evenimentul semnării armistiţiului. Rănile războiului şi distrugerile vor fi refăcute. Mamele şi copiii din Coreea nu vor mai trebui să trăiască cu frică sub cerul liber. Poporul coreean îşi îndreaptă acum toa­te eforjurile spre reconstrucţia ţării sale martirizate, spre fău­rirea unei vieţi fericite”. Poporul nostru sprijină dir plin acţiunea poporului coreean pornită din primele zile după încheierea armistiţiului, care es­te îndreptată înspre refacerea e­­conomiei naţionale a Coreei. In faţa tuturor partizanilor păcii stă acum sarcina de a veghea cu vigilenţă sporită rxmlruca rezu.tatele obţinute pana în pre­zent să nu poată fi zădărnicite de duşmanii făţişi şi ascunşi ai păcii. Uram poporului coreean noi succese în opera măreaţă de re­construcţie paşnică a ţării, în lupta pentru unificarea întregii Coreei La 27 Iulie a fost semnat ia Panmunjon acordul de armisti­ţiu din Coreea. După un răz­boi greu purtat peste 3 ani, in seara zilei de 27 Iulie au încetat sa mai bubuie tunurile, a înce­tat ţăcănitul mitralierelor, ia:­­şuieratul bombelor s’a stins. Vestea acestei mari victorii obţinută de viteazul popor co­­reean ajutat de neînfricaţii vo­luntari chinezi, a fost purtată dela un capăt la altul al lumii şi salutată cu entuziasm şi bucurie de popoarele iubitoare de pace. Evenimentul atât de im­portant, atât de dorit şi de aş­teptat, a fost salutat cu satis­facţie şi entuziasm alături de întregul nostru popor, de toţi oamenii cinstiţi din Regiunea Autonomă Maghiară. Semnarea armistiţiului în Coreea a demonstrat în chip practic că în actuala situaţie in­ternaţională singura cale justz şi posibilă spre reglementarea problemelor litigioase este calea tratativelor între părţile intere­sate. Deaceea, opinia publică mondială îşi exprimă speranţa arzătoare că odată cu încetarea focului din Coreea se va grăbi şi soluţionarea paşnică a celor­lalte probleme şi se va ajunge la noi rezultate în lupta pentru consolidarea păcii în lumea în­treagă. Cercurile politice din occidenl au comentat viu ştirea semnării acordului de armistiţiu în Co­reea. La Londra, ea a fost pri­mită cu multă satisfacţie. Un purtător de cuvânt al ministe­rului afacerilor externe al Marii Britanii a declarat că „guver­nul britanic se bucură de ştirea semnării armistiţiului”. Iar Cle­ment Attlee, conducătorul opo­ziţiei laburiste, a declarat: „Aş­teptam de mult acest eveniment Sunt foarte satisfăcut”. Toţi iubitorii de pace din lu mea întreagă au urmărit cu a­­tenţie încordată desfăşurarea tratativelor de armistiţiu, care au durat 2 ani şi 17 zile. Este îndeobşte cunoscut că încheie­rea armistiţiului este rodul ati­tudinii pline de înţelegere şi răbdare a părţii coreeano-chine­­ze, care a ştiut să rezolve si­tuaţiile complicate creiate de cealaltă parte, ducându-şi astfel cu succes la îndeplinire sarcina restabilirii păcii. Este cunoscut deasemeni de lumea întreagă că acolo unde era vorba de apărarea păcii şi de lupta pentru rezolvarea pe calea tratativelor a problemei coreene, factorul cel mai activ internaţional a fost întotdeauna Uniunea Sovietică. La nu mai puţin o lună după începerea os. tilităţilor în Coreea, URSS a făcut propuneri în vederea re­glementării paşnice a problemei coreene. Este ştiut şi faptul că tratativele de armistiţiu au în­ceput tot din iniţiativa Uniunii Sovietice. Guvernul sovietic a fost acela care a sprijinit ini­ţiativa reluării tratativelor când acestea au ajuns la impas, din cauza obstrucţiunilor părţii a­­mericane. După cum se spune în tele­grama tovarăşului G. M. Ma­­lencov, preşedintele Consiliului de Miniştri al URSS adresată preşedintelui Consiliului de Mi­niştri a! R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen: „Comunicatul cu privire la semnarea armistiţiului a provo­cat o satisfacţie profundă in Guvernul R.P.R. şi poporul ro­mân urează Guvernului Repu­blicii Populare Democrate Co­reene şi poporului coreean suc­ces deplin în munca pentru le­cuirea rănilor grele provocate de războiul care i-a fost impus, succes deplin în restabilirea u. nităţii sale naţionale şi 11 asi­gură de sprijinul său frăţesc. URSS, bastionul de neclintit al păcii şi prieteniei între popoare. Poporul român a admirat cu­rajul, bărbăţia şi eroismul cu care poporul coreean a ştiut să facă faţă grelelor Încercări prin care a trecut în cursul războiu­lui pe care l-a dus pentru liber­tatea şi independenţa Patriei sale. Poporul român a primit cu mare bucurie vestea semnării armistiţiului şi încetării războ­iului in Coreea. încheierea armistiţiului cons­titue o mare victorie a eroicului popor coreean şi a vitejlor vo­luntari chinezi, o mare victorie a forţelor păcii şi democraţiei, din lumea întreagă, în frunte cu Preşedintele Consiliului de Miniştri al R.P.R. GH. GHEORGHIU.DEJ lisînmanistă la noi acţiuni pro­vocatoare, — ce s’au manijes­­tat şi prin sabotarea sistema­tică a tratativelor — se cere o vigilenţă sporită din partea tu­turor forţelor păcii, spre a pre­întâmpina orice uneltire în­dreptată înspre subminarea re­zultatelor obţinute până in pre­zent în privinţa destinderii si­tuaţiei internaţionale. Strângându-ne şi mai mult şi mai hotărît rândurile, formând un zid şi mai puternic în jurul cauzei păcii, consacrându-ne în­treaga activitate creatoare in tereselor vitale ale omenirii osândim la pieire orice acţiune războinică. KOVÁCS GYÖRGY, scriitor, laureat al Premiului de Stat au dat dovadă de un înalt eroism, izvorît din profunda convingere a justeţii cauzei pen. tru care au luptat, din adân­cul lor patriotism şi internaţio­nalism proletar. In faţa vajnicului popor co­reean stau acum sarcini noi: de a reconstrui tot ceeace a fost pustiit de flăcările războiului ce i-a fost impus de către agre­sorii imperialişti şi clica li' sinmanistă, de a lecui prin muncă constructivă rănile pro­vocate de război în inimile în­­sângerate ale oamenilor şi pe trupurile zdrobite ale oraşelor şi satelor. Atât timp însă cât există unele cercuri imperialiste căro­ra nu le convine pacea, cât timp aceştia asmut clica încheierea acordului de ar­mistiţiu din Coreea a izgonii coşmarul care apăsa inima fie­cărui om cinstit, iubitor de pa­ce din Lume, timp de mai bine de trei ani de zile. S’a pus ca­păt focului pustiitor care n scăldat în sânge pământul Co­reei martirizate. Armistiţiul în Coreea este. totodată o strălucită mărturie a faptului că unindu-se sub stea­gul păcii, popoarele lumii sun' în stare să ducă ta victorie cau­za măreaţă a păcii, să opreas­că mâna criminală a incendia­torilor. In acelaş timp, armistiţiul din Coreea este o expresie a do­­"inţei sincere de pace a1 popoa­­-elor coreean şi chinez, care in \ot tirnoul monstruosului război le de vară prevede ca treerişul să înceapă nu mai târziu cu 5 zile după începerea secerişului. Totuşi, căratul snopilor la arie şi treerişul se desfăşoară pretu­tindeni cu multă tărăgăneală. Până la data de 29 Iulie, pe în­treaga regiune treerişul abia a fost executat în proporţie de 3,51 la sută. In raionul Tg.­­Mureş, unde recoltatul a înce­put încă în primele zile ale lu­nii Iulie, treerişul a fost reali­zat abia în proporţie de 11,1 la sută. Ca şi la desmiriştit, în ra­ionul Tg. Secuiesc se observă o ruşinoasă rămânere în urmă şi la treeriş. Faţă de 68 la sută Ia recoltat, în acest raion, treerişul a fost executat în proporţie de abia 0,28 la sută. Rămase în urmă la treeriş sunt şi raioanele Sf. Gheorghe, Odorhei, Sângior­­giul de Pădure, Reghin şi To­­pliţa. Oameni ai muncii de pe ogoa­re! Să intensificăm muncile de recoltare, desmiriştit şi treeriş! Nici o zi pierdută, nici un bob risipit! ionul Reghin, în proporţie de 30,4 la sută, iar în raionul To­­pliţa in proporţie de 5,4 la su­tă, etc. Comitetele executive ale sfaturilor populare din aceste raioane nu au organizat, şi or­ganizaţiile de bază nu au dus o susţinută muncă politică pentru mobilizarea ţărănimii muncitoa­re în vederea executării la timp a desmiriştitului. In unele co­mune, cum de exemplu în Fă­­răgău, (raionul Reghin), Voini­­ceni, Săbed (raionul Tg.-Mureş) şi altele, desmiriştitul se face la o adâncime de 8—10 cm. ceeace este mult dăunător. Se­ntinţa de buruiană îngropată la o asemenea adâncime nu va în­colţi acum, adică înainte de a­­răturile de toamnă, deci prin desmiriştitul la 8—10 cm. nu se obţine distrugerea buruieni­lor, care este unul din obiecti­vele desmiriştitului. Succesul deplin în campania de strângere a recoltei este tree­rişul, la timp şi fără pierderi. Hotărîrea guvernului şi partidu­lui cu privire la muncile agrico-Strângerea recoltei bogate din acest an se desfăşoară acum pe întreg cuprinsul Regiunii Au­tonome Maghiare. Până ia data de 29 Iulie, recoltarea păioase­­lor a fost executată în raionul Tg.-Mureş în proporţie de 98.4 la sută, în raionul Sângiorgiu! de Pădure în proporţie de 80,5 la sută, iar în raionul Sf. Gheor­ghe în proporţie de 75,4 la su­tă. Pe întreaga regiune strân­gerea recoltei a fost executată în proporţie de 59,1 la sută.. Recoltatul se desfăşoară în­tr’un ritm crescând. La desmi­riştit însă, lucrările se desfăşoa­ră cu mare încetineală. Cele mai frumoase rezultate au fost obţinute în raioanele Tg.-Mureş şi Sângiorgiul de Pădure, unde aesmiriştitul a fost executat în proporţie de 69,4, respectiv de 45,7 la sută. In unele raioane, cum de exemplu în raionul Tg- Secuiesc deşi recoltatul este des­ul de avansat, fiind executat în proporţie de 68 la sută, desmi­riştitul abia a fost executat în proporţie de 9,4 la sută, în ra-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék