Steaua Roşie, noiembrie 1953 (Anul 2, nr. 121-128)

1953-11-04 / nr. 121

PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE UNIŢI-VA! Anul II. Nr. 121.j Miercuri, 4 Noembrie 1953. j______4 pagini 20 bani. ÍN INTERIORUL ZIARULUI: **- Tilhuua agitatorului. Un agitator fruntaş în campania electorală (pag. 2-a). — in lumina articolului 83.din Constituţia R.P.R. (pag. 2-a). — Scrisori către redacţie. Toată atenţia realizării planului de colectai® (pag. 2-a).- Viaţa de partid. Adunarea de dare de seamă .şi alegerea organului de conducere a organizaţiei de bază dein ,,Lacul Roşu1, Gheorgheni tpag. 3-a). — in luptă pentru îndeplinirea angajanientelor (pag. 3-a). —r Vom creşte şi vom îngrăşa tot mai multe animale (pag. 3-a). Ű preţioasă contribuţie ia asigurarea aprovizionării oameoiior muncii Hotărîrea guvernului şi parti­dului cu privire la îmbunătăţirea si dezvoltarea sistemului de con­tractare şi achiziţie de animale şi produse animale, în vederea aprovizionării populaţiei cu pro­duse alimentare şi a industriei cu materii prime şi pentru încu­rajarea creşterii şi îngrăşarii de animale — dată recent publici­tăţii — are o însemnătate deo­sebit de mare, deoarece aplica­rea ei va contribui la ridicarea nivelului de trai al poporului nostru muncitor. , Izvorîtă din programul de mă­suri economice adoptat de ple­nara lărgită a C C- al PMR din 19—20 August, Hotărîrea preve­de îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemului de contractare şi achi­ziţie de animale şi produse ani­male prin acordarea de avanta­­jii producătorilor, stimulându­­se interesul ţărănimii pentru creş­terea şi îngrăşarea de animale, pentru sporirea producţiei de animale şi vânzarea acestora către unităţile de stat şi coope­ratiste. In acest soop Hotărîrea stabi­leşte însemnate avantajii pro­ducătorilor agricoli care încheie contracte pentru creşterea şi în­­grăşarea animalelor şi păsări­lor, ca şi acelora care vând la achiziţie sectorului dc stat, ani­male şi păsări. Gospodăriile co­lective, întovărăşirile agricole şi gospodăriile individuale vor pri­mi avansuri care în unele cazuri — Ia viţei mânzaţi, porci şi oi — pot atinge contravaloarea ani­malului contractat, iar la bovi­ne adulte, până la 80 la sută din valoarea animalului, calcu­lat la preţul de achiziţie, cores­punzător greutăţii şi calităţii, restul de 20 la sută plătindu-se la preluarea animalului contrac­tat. Pentru îngrăşarea animalelor şi păsărilor contractate se vor plăti la preluare preţuri progre­sive pe kilogram greutate vie. La viţei graşi, de exem­plu, la un spor de 31—60 kg. peste greutatea contractată, pre­ţul pentru kilogramul de carne vie este de 2,80 lei, în timp ce la un spor de peste 120 kg. pes­te greutatea contractată, plata calculată pe kilogram carne vie este de 5,50 lei. La porci, pentru un spor de 20 kg- peste greuta­tea contractată, preţul de achi­ziţie este de 7 lei pe kilogram carne vie, în timp ce pentru un porc care a fost îngrăşat şi pre­dat cu un spor de greutate de peste 120 kilograme, producăto­rul va primi 12 lei pe kilogram came vie. Prin preţurile progre­sive producătorul care a con­tractat îngrăşarea unui animal este stimulat să-l predea cu un spor de greutate cât mai mare, această străduinţă fiind răsplă­tită prin însăşi sistemul de pla­tă, cu preţuri progresive. In scopul stimulării vânzării de animale către unităţile de stat şi cooperatiste, Hotărîrea prevede acordarea unor reduceri de cote producătorilor contrac­tanţi. Astfel, după fiecare 100 kilograme carne de porc viu li­vrată prin contract,producătoru­­ui i se scade din cota de carne câte 20 kg. Pentru fiecare 100 kg. carne de păsări vie, livrată prin contract producătorului contractant i se scade din cota de carne câte 25 kg. Pe lângă aceste şi multe alte avantaje, producătorii vânzători de animale au dreptul să cum­pere cu preţuri reduse, în afară de mărfurile care se pot cumpă­ra în cadrul comerţului de întâmpinare, produse industriale ca: talpă, cisme de piele, cojoa­ce, căciuli, etc. Producătorii care au contractat vânzarea laptelui către unităţile „ U.R.CA.D.-ului primesc pentru fiecare litru de lapte contractat, la preţ de stat — câte 0,600 kg. tărâţe; vor pu­tea cumpăra cu prioritate — ia preţ de stat şi în limita dispo­nibilului — reziduri şi subprodu­se dela fabricile de zahăr, fabri­cile de spirt, bere, amidon, etc necesare hrănirii animalelor. Hotărîrea prevede o serie de avantaje şi producătorilor care vând la achiziţie animale şi piŞ- sări, sectorului de stat. Éi au dreptul să cumpere la preţuri re­duse produse industriale în ca­drul comerţului de întâmpi­nare. ca şi produse industriale special destinate vânzătorilor de animale şi păsări. Prin recenta Hotărîre, partidul şi guvernul acordă o atenţie de­osebită dezvoltării multilaterale a gospodăriilor colective, conso­lidării lor economico-organiza­­torice- Astfel, gospodăriile agri­cole şi întovărăşirile agricole ca­re vor contracta creşterea ani­malelor şi păsărilor vor primi dela gospodăriile de stat — la preţ de stat — animale de reproducţie şi păsări. Se mai acordă gospo­dăriilor colective o majorare de 1G la sută a preţurilor de con­tractare- Ele vor mai primi din partea statului repartiţii pentru autocamioane şi motociclete — contra plată. Pentru aplicarea in viaţă a măsurilor prevăzute în Hotărîre, comitetele executive ale sfaturi­lor populare sunt obligate să sprijine buna desfăşurare a acti­vităţii de contractare şi achizi­ţionare, ajutând unităţile Minis­terului Industriei Alimentare,ale Ministerului Industriei Uşoare şi ale Cooperaţiei să-şi îndepli­nească sarcinile de plan. Ele tre­­bue să îndrume gospodăriile a­­gricole colective, întovărăşirile agricole şi producătorii indivi­duali 6ă contracteze creşterea şi îngrăşarea de animale, ţinând cont de puterea economică a gos­podăriei respective, pentru folo­sirea integrală a posibilităţilor de furajare existente, să sprijine pe producători la construirea de grajduri şi adăposturi pentru a­­nimale. Organizaţiile de partid au răs­punderea politică pentru condu­cerea permanentă a organelor de stat şi cooperatiste şi pentru controlul justei aplicări a măsu­rilor de stimulare a creşterii şi îngrăşarii animalelor. Ele tre­­bue să desfăşoare o largă mun­că politică de educare şi lămu­rire a ţărănimii muncitoare, a­­rătându-i avantajele pe care le acordă guvernul şi partidul, pre­cum şi importanţa colectărilori şi achiziţiilor în îmbunătăţirea) schimbului de mărfuri dintrej oraş şi sat, în continua ridi­care a nivelului de trai al celor ce muncesc. Adunările pentru propunerea de candidaţi continuă întrfo atmosferă de puternic entuziasm Pe întreg cuprinsul Regiunii Auto­nome Maghiare continuă adunările pentru propunerea candidaţilor în ale­gerile de deputaţi în sfaturile populare. In sala culturală a oraşului Reghin s‘au adunat peste 500 de oameni ai muncii din întreprinderile şi instituţii­le oraşului precum şl un mare număr ăe cetăţeni din cartiere, pentru a pro­pune un candidat la un loc de depu­tat în circumscripţia electorală regio­nală Nr. 21 a Regiunii Autonome Ma­ghiare. Luând cuvântul, in numele organi­zaţiilor Frontului Democraţiei Popu­lare din partea cărora a fost încredin­ţat în consfătuirea delegaţilor, Mihail Borbély, preşedintele cooperativei „So­lidaritatea“, l-a propus drept candidat în alegerile de deputaţi în sfaturile populare pentru circumscripţia electo­rală regională Nr. 21 pe tovarăşul Ni­­.colae Goldberger, activist al Comite­tului Central al Partidului Muncito­resc Român. Propunerea a fosî susţinută cu mul­tă căldură de numeroşi oameni ai muncii din Reghin. Cei care au luat cuvântul au subliniat importanţa creă­rii Regiunii Autonome Maghiare, rod al politicii naţionale leninist-staliniste a partidului şi guvernului nostru. Tot­odată, oamenii muncii prezenţi au luat numeroase angajamente în cinstea Stahanovis tete Berta Trombitás şi Rosalta Szarvadi, dela fabri­ca „Alexandru Pe­tőfi", citind în faţa punctului de agitaţie despre adunările oa­menilor muncii pen­tru propunerea de candidaţi în alegerile de deputaţi in sfatu­rile populare zilei de 7 Noembrie şi a alegerilor de deputaţi în sfaturile populare în nume­le întreprinderilor şi instituţiilor pe care le reprezentau. După ce propune­rea de a-1 desemna drept candidat în circumscripţia electoralii regională Nr. 21 pe tovarăşul Nicolae Goldber­ger a fost aprobată în unanimitate, întreaga asistenţă a manifestat căldu­ros pentru Partidul Muncitoresc Ro­mân, pentru victoria în alegeri a Fron­tului Democraţiei Populare. Adunarea oamenilor muncii din ora­şul Sf. Gheorghe pentru desemnarea unui candidat în circumscripţia elec­torală regională Nr. 53, s‘a desfăşurat deasemeni într'o atmosferă de puternic entuziasm. După ce Zoltán Hegyi, directorul fabricii de textilo- „Gheorghe Doja“ din acest oraş a fost propus drept can­didat în alegerile de deputaţi în sfa­turile populare pentru circumscripţia electorală regională Nr. 53, numeroşi oameni ai muncii din Sf Gheorghe au luat cuvântul, subliniind realizările obţinute în oraşul şl raionul Sf. Gheorghe cu îndrumarea partidului. In cursul discuţiilor s‘a arătat că în anii puterii populare fabrica de textile din Sf. Gheorghe a cunoscut o dezvol­tare considerabilă. Noua uzină de fila­tură din cadru! fabricii este una din cele mai mari din Liră. In urma reali­zărilor obţinute de întregul colectiv, fabrica a fost promovată din catego­ria ll-a în categoria l-a. In vederea ri­dicării productivităţii muncii, recent a fost construită o nouă hală de cazane. Au fost ridicate deasemeni 3 cămine muncitoreşti, cu o capacitate de 160 de persoane. Tot în cadrul acestei adunări, ins­pectorul şcolar Alexandru Antal, şeful secţiei de învăţământ a sfatului popu­lar raional, a fost propus drept candi­dat pentru circumscripţia electorală Nr. 4 a raionului Sf. Gheorghe. In cinstea zilei de 7 Noembrie şi a alegerilor de deputaţi Schimburi de onoare la „IFIL“ Reghin Muncitorii dela întreprinderea forestieră pentru industrializarea lemnului din Reghin, încadraţi în întrecerea socialistă, au ini­ţiat zilele trecute un schimb de onoare în cinstea zilei de 7 No­embrie şi a alegerilor de depu­­itaţi în sfaturile populare. Cu o­­cazia acestor schimburi de onoa­re, s’au obţinut însemnate depă­şiri de plan. Brigada Nr. 1 din hala gate­relor condusă de Andrei Ilycs, care şi-a luat angajamentul că va realiza o depăşire de 20 la sută a planului,, a reuşit în ziua schimbului de onoare să dea cu 57 la sută mai multe- produse decât prevedea planul. Tot în A- ceastă zi, brigada Il-a, condusă de Domokos Király, a realizat o normă şi jumătate. Nici muncitorii dela secţia ba­răci nu s’au lăsat mai prejos. Lucrând cu avânt, Pál Juhász, Ştefan Kovács şi Iosif Magya­rosi au realizat în această zi câte trei norme-Conserve de legume şi fructe pentru oamenii muncii In vederea ridicării continue a nivelului de trai al celor ce mun­cesc, colectivul centrului de pre­lucrare a fructelor şi zarzavatu­rilor de pe lângă „Agevacoop“­­Reghin 6e preocupă intens cu conservarea a cât mai multe le­gume şi fructe pentru oamenii muncii-Deşi acest centru de prelucra­re a legumelor şi fructelor este nou amenajat şi deocamdată se lucrează în condiţii destul de ru­dimentare, colectivul de munci­tori a reuşit să conserve în vara şi toamna acestui an 7 vagoane de castraveţi,6 vagoane şi jumă­tate prune. Deasemeni s‘au pro­dus 3.000 kg. magiun, bulion dir. 8 vagoane de roşii, s‘au conservat 4 vagoane roşii verzi şi s’au murat peste 4 vagoane de varză, etc. ín anul 1952 acest centru con­serva legume şi fructe în canti­tăţi mult mai mici decât în anul îri curs. Spre deosebire de anii trecuţi, în anul acesta legumele şi fructele au fost contractate şi achiziţionate dela gospodăria de stat ,,Stahanov”, dela gospodă­riile agricole colective, prin coo­perative şi dela ţărani ou gospo­dării individuale din raionul Re­ghin. Calitatea fructelor şi a le­gumelor este mult superioară decât în anii precedenţi. In cinstea zilei de 7 Noembrie şi a alegerilor de deputaţi în sfaturile . populare, harnicele muncitoare dela acest centru au îmbunătăţit calitatea produselor cu 20 la sută faţă de anul tre­cut. Noi sortimente la cooperativa „Unitatea“ Expunerea tovarăşului Gheor­ghe Gheorghiu-Dej, ţinută cu prilejul celei de a 9-a aniversări a eliberării patriei noastre, a fost studiată cu deosebit interes de către muncitorii cooperativei meşteşugăreşti „Unitatea” din Tg.-Mureş. In lumina expunerii. ei au analizat posibilităţile in­terne ale cooperativei în vederea îmbunătăţirii calităţii produse­lor şi a lărgirii sortimentelor. După analiza făcută, la secţia de prelucrare a deşeurilor s’a în­ceput producţia de noi sortimen­te ca: ghetuţe bebi, bocanci pen­­tiu copii nr. 24—36, etc. Prin fabricarea acestor sortimente, producţia cooperativei s’a mărit cu 70 la sută. Hotărîţi să dea oamenilor muncii cât mai multe produse de larg consum, munci­torii acestei cooperative realizea­ză sistematic depăşiri ale planu­lui de producţie de câte 50 la sută. In lupta pentru îndeplini­rea şi depăşirea planului s’au e­­videnţiat în mod deosebit mun­citorii Vasiie Gábor, Petru Papp, Iul iu Petraş şi alţii dela secţia prelucrarea deşeurilor, precum şi utemiştii Eugen Nemeş, Ale­xandru Taar şi alţii, dela secţia marochinărie, realizând zilnic câte două norme. In cinstea zilei de 7 Noembrie şi a alegerilor de deputaţi în sfaturile populare, muncitorii de­la secţia marochinărie s’au an­gajat să introducă şi ei noi sor­timente de produse de larg con­sum, cum ar fi de pildă: ghioz­dane pentrb copii, portmoneuri, serviete şi altele- Prin produce­rea acestor articole, producţia s’a ridicat cu 20 la sută. Tot în cinstea zilei de 7 Noem­brie şi a alegerilor de deputaţi în sfaturile populare, muncitorii secţiei de reparaţii Nr. 1 au lan­sat o chemare la întrecere socia­listă către toţi muncitorii coope­rativei, având ca obiectiv ridica­rea calităţii produselor.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék