Steaua Roşie, ianuarie 1954 (Anul 3, nr. 138-145)

1954-01-06 / nr. 138

IN NUMĂRUL Of AZI: Legea privitoare la masurile pentru dezvoltarea creşterii animalelor, in and 1954^1956, în Republica Populară Româna C« n©M avânt în lupta pentru bunăstarea oamenilor muncii Itâspunsiivîle lui €p® Wl® IVIal«mc«»v* preşedintele Consiliului de Miniştri ai U, R, & S„ la întrebările d-lui Kingsbury Smith Cu îndreptăţită mândrie pa­triotică oamenii muncii din ţara noastră şi-au trecut în revistă O' Măreţele realizări dobândite sub conducerea partidului în cursul anului 1953. La început de an nou poporul nostru muncitor îşi îndreaptă e­­îorturile pentru cucerirea de noi şi măreţe victorii în lupta pen­tru îndeplinirea sarcinilor de pian, pentru înfăptuirea progra­mului de măsuri economice adop­tat de Plenara lărgită a C.C. al PMR din August 1953, program menit să ducă la ridicarea sim­ţitoare a nivelului de viaţă ma­terial şi cultural al oamenilor muncii. Pentru a da viaţă programu­lui de măsuri economice, parti­dul şi guvernul au adoptat în ultimele luni o serie de impor­tante hotărîri în interesul celor -ne muncesc, ca: Hotărîrea privi­toare la îmbunătăţirea sistemu­lui de salarizare, stimularea ca­lificării muncitorilor şi creşterea productivităţii muncii. Printr’un •decret emis de Prezidiul Marii » Adunări Naţionale, impozitele pe salariile muncitorilor, tehnicieni­lor, inginerilor şi funcţiona­rilor precum şi impozitele pe ve­turile oamenilor de litere, artă şi ştiinţă au fost reduse în me­ii >*> r-u HO 'a sută. Imoortantă es­­e şi ri mărirea gűAernului pn­­,,^jiiii*iSHgtrucţia de locuinţe pe baza ţcooperării între locatari şi construcţii de locuinţe indivi­duale prin credite acordate de stat şi altele. Partidul şi Guvernul au luai > seamă de hotărîri şi măsuri pentru a ajuta ţărănimea mun­citoare să-şi ridice bunăstarea materială şi culturală, să-şi lu­creze mai bine pământul, să ob­ţină o producţie sporită la hec­tar. să dezvolte creşterea anima­lelor, etc. Prin Hotărîrea guver­nului cu privire la îmbunătăţirea sistemului de colectare a cărnii, a laptelui şi lânc-i, cotele de car­ne se stabilesc astfel încât se realizează o serioasă reducere a lor pe anul 1954 faţă de anul 1953. Reducerile şi scutirile de cote de colectare stimulează creş­terea animalelor. O măsură deo­sebii de importantă luată de partid şi guvern este Hotărîrea cu privire la îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemului de con­tractare şi achiziţii de animale şi produse animale. Au fost de­­asemenea luate hotărîri cu pri­vire ia îmbunătăţirea comerţului • ie întâmpinare, la reducerea cu 25 la sută a cotei de impozit -^pentru veniturile realizate de ''.gospodăriile agricole colective şi întovărăşiri din vânzarea pro­duselor pe piaţă şi cu 50 la sută când vânzarea se face către coo­perative. etc. Prezidiul Marii Adunări Na­tionale a hotărît să se acorde în mod gratuit asistenţă veterinară, materialele biologice medicamen­toase şi desinfectante necesare pentru prevenirea şi combaterea dăunătorilor şi bolilor la pomii fructiferi şi altele. Legea pentru dezvoltarea creş­terii animalelor adoptată de re­centa sesiune a Marii Adunări Naţionale este menită să asigure ?n decursul următorilor 2—3 ani , îmbunătăţire simţitoare a apro­vizionării oamenilor muncii. A- reste hotărîri şi măsuri oglin­desc grija partidului şi guvernu­lui faţă de popor, oglindesc fap­tul că în regimul nostru demo­crat-popular scopul producţiei nu 'este profitul ci. satisfacerea ne­voilor materiale şi culturale ale oamenilor muncii. Pe zi ce -trece în faţa oameni­lor muncii din ţara noastră se deschid noi şi măreţe perspective de viitor. Prin punerea în funcţiune a Termocentralei dela Sângiorgiul de Pădure înfăţişarea Regiunii Autonome Maghiare se va schim­ba cu mult. Fabricile şi uzinele regiunii vor fi alimentate cu cu­rent furnizat de această termo­centrală. Oraşul Tg.-Mureş cât şi numeroase alte localităţi vor fi inundate cu lumina electrică produsă de cea mai tânără cons­trucţie a planului de electrificare a ţării. Cu ajutorul tehnicienilor sovie­tici şi a maşinilor primite din Un.unea Sovietică se va dezvol­ta considerabil fabrica de piese dr, schimb pentru industria de confecţii şi tricotaje „Encsel Mauriciu”. In cursul anului 1954 se va dezvolta considerabil in­dustria bunurilor de larg con­sum. In acest scop, pe tărâmul industriei locale, în regiunea noastră fondul de investiţii va crf&f* 30 13 sută fotă de 1953. Va lua fiinţa un combi­nat alimentar în cadrul căruia sc vă construi o fabrică de bis­cuiţi în care se va depăşi de 4 ori producţia actuală obţinută în regiunea noastră. Deasemenea se vor construi 3 fabrici de pâi­­n.;, o fabrică de cărămidă, o fa­brică de îngrăşăminte chimice ce va constitui un mare ajutor ţărănimii muncitoare în vederea obţinerii de recolte bogate. Tur­nătoria din cadrul întreprinderii raionale ..Republica” din Reghin îşi va mări de 3 ori capacitatea actuală. La Sâncrăieni (raionul Miercurea-Ciuc) va lua fiinţă o staţiune de îmbuteliere a apei minerale şi altele. Dezvoltarea continuă a econo­miei naţionale, în scopul ridică­rii nivelului de trai al poporului, este posibilă numai cu partici­parea activă a tuturor oamenilor muncii la lupta pentru transpu­nerea în viaţă a hotărîriior parti­dului şi guvernului. Deaceea or­ganizaţiile de partid au datoria de a lămuri pe fiecare om al muncii in parte asupra sarcinilor ce-i revin din planul anual de producţie. Comuniştii trebue să dea dovadă de patriotism, să se situeze în fruntea întrecerii so­cialiste, să lupte pentru descope­rirea şi folosirea rezervelor in­terne ale întreprinderilor, pentru ridicarea producţiei şi producti­vităţii muncii, pentru reducerea preţului de cost, etc. Organizaţii­le de bază din domeniul agricul­turii trebue să lămurească ţăra­nilor muncitori temeinic şi cu răbdare conţinutul şi scopul ho­tă rid lor partidului şi guvernului şi să-i mobilizeze pentru trans­punerea lor în practică. Oamenii muncii au păşit, in nou! an, cu încredere deplină în viitor. Ei suni hotărîţi să mun­cească cu râvnă pentru îndepli­nirea planului de producţie, să dea viaţă programului de măsuri economice, în vederea ridicării propriului lor nivel de trai MOSCOVA 1 (Agerpres) — TASS transmite: Ziarele din i Ianuarie pu­blică răspunsurile lui G. M. Malencov, preşedintele Consi­liului de Miniştri al U.R.S.S., ia întrebările d-lui Kingsbury Smith. La 28 Decembrie 1953, d-1 Kingsbury Smith, directorul ge­neral pentru Europa al agen­ţiei americane „International •News Service”, a adresat lui G. M. Malencov cu prilejul Anului Nou rugămintea de a-i răspunde la câteva întrebări. Dăm mai jos întrebările d-lui Kingsbury Smith şi răspunsu­rile lui G. M. Malencov: Prima întrebare: Care sunt urările dvs. pentru poporul american în anul 1954? Răspuns: Urez din toată ini­ma poporului american ferici­re şi viaţă ^paşnică. Urez po­­poi ului american succes în dezvoltarea legăturilor de prie­tenie cu toate popoarele şi re­zultate lodnice în nobila acţiu­ne de apărare a păcii împotri­va tuturor încercărilor de a o turbura. A doua întrebare: Speraţi că noul an va fi marcat de o în­tărire a legăturilor de prietenie PRIMII SPĂRGĂTORI DE NORMA Din zorii zilei, muncitorii fa­bricii de piese de schimb pentru industria de confecţii şi tricotaje „Encsel Mauriciu“ din Tg.-Mu­reş, şi-au pregătit cu grijă ma­şinile şi utilajul, spre a porni munca în noul an cu un entu­ziasm fără de precedent. De acest entuziasm a fost cuprinsă şi utemista Elisabeta Péter, care lucrând la strungul ei, la orefe 10 dimineaţa a raportat cu bucurie că şi-a îndeplinit norma pe întreaga zi. Şi Francisc Nagy s‘a apucat în această zi cu spor la strungi­­rea pieselor pentru maşini de tricotat. In decurs de 5 ore şi ju­mătate el şi-a îndeplinit norma zilnică. — M‘am hotărît — spuse el — ca in noul an 1954 să lucrez şi mai rodnic decât în anul trecut. Doresc din toată inima şi sunt sigur că voi reuşi să dobor pro­priile mele rezultate, obţinute în trecut, care ajungeau la câte 60—70 la sută peste normă. Muncitorul Francisc Fogarasi stă aplecat asupra unei freze universale, importate din R. P. Ungaria. De curând el a părăsit băncile şcolii tehnice profesionale meta­lurgice. Intrând în producţie, Francisc Fogarasi a fost calificat la locul de muncă după metoda Kotlear. El execută acum cu multă îndemânare suveici pen­tru maşini de cusut. — La 17 Ianuarie se va îm­plini un an de când lucrez în această fabrică minunată — spuse el. — Vreau ca această aniversare să-mi aducă roade bogate în producţie. Aceste vorbe el le-a subliniat din primul moment prin fapte. dintre popoarele America şi Rusiei? Răspuns: In primul rând ar fi de dorit îmbunătăţirea rela­ţiilor dintre ţările noastre. Eu cred că nu există piedici obiec­tive în calea îmbunătăţirii în noul an a relaţiilor dintre Uni­unea Sovietică şi S.U.A. şi a întăririi legăturilor tradiţionale de prietenie dintre popoarele ţărilor noastre şi sper că aşa va fi. .4 treia întrebare: Cum a~ predaţi dvs. posibilităţile de menţinere a păcii în întreaga lume şi de slăbire a încordării internaţionale în anul 1954? Răspund: Toate popoarele sunt însetate de o pace traini­că şi există posibilităţi favora­bile pentru slăbirea continuă a încordării internaţionale în anul 1954. Guvernele, şi în pri­mul rând guvernele marilor puteri, nu pot să nu-şi plece urechea la glasul popoarelor şi nu pot să nu ţină seama de năzuinţa lor crescândă spre o •pace trainică. Irr ceeace priveşte Guvernul Sovietic, el a făcut, face şi va face şi de aici înainte totul pfcntru ca popoarele să trăias­că în pace, pentru ca încorda­rea internaţională să fie slăbită Până la orele 12, el depăşise cu mai bine de 100 la sută sarcinile sale de producţie, pe prima zi a anului 1954. Maistrul stahanovîst Alexan­dru Fekete conduce cu multă pricepere secţia „lăcătuşărie“. In prima zi a anului 1954 colec­tivul acestei secţii a dat dovadă de mult elan în muncă. Iată de exemplu, brigada de lăcătuşi „Ciutkih“ nr. 3, care lucrează la confecţionarea pieselor pentru maşini de depănat, în decurs de 6 ore dc muncă a obţinut o depă­şire de 25 la sută a normei zil­nice. In acelaş timp brigada nr. 4 compusă din utemiştii Boldi­zsár Kacso Vaier Şamşudeanu, ele., punând umăr la umăr, a înregistrat o realizare de 170 la sută a normei pe prima zi de lucru a anului 1954. Intre timp maistrul-stahanovist Fekete s‘a ocupat îndeaproape şi cu verificarea pieselor necesare pentru noua secţie a fabricii „Encsel Mauriciu“. Această nouă secţie, care se va ocupa cu fabricarea cardelor este înzestrată cu utilaj sovietic. In curând ea va intra în func­ţiune. SUCCESE ALE MUNCITO PILOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARA Prima zi de lucru a anului nou a adus noi victorii şi pentru muncitorii din industria alimen­tară, care dela Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 19—20 August 1953 şi-au sporit efortu­rile pentru a da populaţiei ţării tot mai multe şi mai bune pro­duse alimentare. Colectivul fabricii de conserve din Mureşeni, de pildă, şi-a în­deplinit sarcinile de plan pe anul 1953 încă la 19 Decembrie. In şi între state să fie stabilite re­laţii normale. A patra întrebare: Care este după părerea dvs., cel mai im­portant pas care ar putea fi întreprins în interesul păcii în întreaga lume în anul 1954? Răspuns: Un astfel de pas ar fi încheierea unui Acord între «täte, în virtutea căruia sem­natarii Acordului să-şi ia an­gajamentul solemn şi necondi­ţionat de a nu folosi arma atomică, arma cu hidrogen şi alte arme de exterminare in masă. Un astfel de Acord ar uşura posibilitatea de a se ajunge la o înţelegere cu pri­vire Ia interzicerea complectă a armei atomice şi cu privire la instituirea unui strict con­trol internaţional asupra în­făptuirii interzicerii de a se folosi energia atomică în sco­puri de război. In, acelaş timp Guvernul Sovietic ar considera necesar să se ajungă la o înţelegere cu privire la reducerea considerabi­lă a tuturor celorlalte tipuri de armament şi a forţelor armate. Toate acestea ar micşora, fă­ră îndoială, cheltuielile de stat pentru nevoile militare şi ar uşura situaţia economică a popu­laţiei. cursul celui de al Il-lea semes­tru al anului 1953 muncitorii acestei fabrici au dat Patriei cu 7c la sută mai multe articole de larg consum, decât în primul se­mestru. In prima zi de lucru a anului 1954 nu s’a raportat niciun caz de absenţă nemotivată. In pri­mele 4 ore ale zilei, secţiile „marmeladă“ şi „siropuri“ şi-au depăşit cu 25 la sută sarcinile zilnice din plan. S‘au evidenţiat în deosebi echipele lui Mihail Fülöp şi Alexandru Pajzs, dela secţia marmeladă şi echipele lui Manczî Borsos şi Rozalia Bota dela secţia siropuri. La secţia uscătorie de iegume, echipele muncitoarelor Lucreţia Murja şi Berta Csipcslgán au realizat din primele ore ale zilei depăşiri de câte 10 la sută ale normelor. însemnate realizări au rapor­tat şi muncitorii fabricii de za­hăr „Bernath Andrei“ din Tg,­­Mureş, unde campania de fabri­caţie fiind pe terminate, se execu­tă ultimele lucrări care privesc direct fabricaţia. Campania de fa­bricaţie 1953 ce s‘a început îa 26 Septembrie şi a durat până la 31 Decembrie, s‘a soldat cu o producţie ce depăşeşte cu sute de vagoane de zahăr tos. şi cubic producţia din campania prece­dentă. In ultima campanie de fabri­caţie au fost aplicate o serie de noi măsuri tehnico-organizato­­rice privind ridicarea productivi­tăţii muncii, cât şi numeroase măsuri de protecţia muncii. Astfel, printre altele, centrifu­gele pentru zahărul rafinat acţio­nate cu transmisie au fost trans­formate spre a fi acţionate indi­vidual cu turbine de apă, etc. Prima zi de lucru a anului 1954 Luni, 4 Ianuarie 1954. Prima zi de îucru a anului nou. Cu un avânt nou au pornit în această zi la lucru oamenii mun cii din fabrici şi uzine, dornici de a face din anul 4 al primului nostru plan cincinal, un nou an de strălucite victorii pe frontul construirii socialismului. PSOLETARI DIN TOATE TARILE UNITI-VA* ORGAN AL COMITETULUI REGIONAL DE PARTID SI AL SFATÖLUI POPULAR 7- ■ : >• AL REGIUNII AUTONOME MAGHIARE Anul III. Nr. 138 I Miercuri, 6 Ianuarie 1954 8 Daedni 20 bani

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék