Steaua Roşie, iunie 1954 (Anul 3, nr. 180-188)

1954-06-02 / nr. 180

PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE UNIŢI VA! TRACTORIŞTI, TEHNICIENI Şl INGINERI DIN S.M.T., DIN GOSPO­DĂRIILE AGRICOLE ALE STATULUI, MEMBRI Al GOSPODĂRIILOR GO LECTIVE Şl Al ÎNTOVĂRĂŞIRILOR AGRICOLE, ŢaRANI MUNCITORI CU GOSPODARII INDIVIDUALE, TEHNICIENI Şl OAMENI DE ŞTIINŢĂ DIN AGRICULTURĂ, MUNCIŢI CU RIVNÄ PENTRU OBŢINEREA UNEI RECOL­TE BOGATE LA TOATE CULTURILE Şl REALIZAREA PLANULUI DE CO­LECTĂRI! Să depunem toate eforturile pentru realizarea unei recolte bogate Zilele acestea s-a dat publici­tăţii Hotărîrea Consiliului de Mi­niştri ai R.P.R. şi a C.C. al PMR, cu privire la executarea lucrări­lor de îngrijire a culturilor, re­coltat, dezmiriştit, treerat, însă­­niinţări şi arături adinei de toamnă, precum şi cu privire la realizarea planului de colectare pe anul 1954. Lupta pentru executarea ia timp şi în bune condiţiuni a lu­crărilor de îngrijire a culturilor agricole, de recoltat şi treerai, are în acest an o importanţă deo­sebită. In multe locuri, cerealele de toamnă s-au dezvoltat încet, fiind ajunse din urmă de cereale­le de primăvară, cpea ce ne cere să executăm într-un timp destul de scurt un volum de lucrări a­­gricole cu mult mai mare decit în ceilalţi ani. Iată de ce trebuie să depunem toate eforturile pen­tru executarea rapidă a acestor lucrări, fără nici o pierdere de timp. Recolta nu aşteaptă. Atît zăpada abundentă din iarna a­­ceasla cit şi ploile dese de primă­vară au fost folositoare culturi­lor. Dar în acelaşi timp ele au favorizat şi dezvoltarea buruie­nilor. In faţa comitetelor executi­ve ale sfaturilor populare, orga­nelor agricole şi organizaţiilor de partid, stă acum sarcina să-şi îndrepte principalele forţe din a­­gricultură spre plivitul buruieni­lor şi executarea prăşitului ori de cîte ori este nevoie. Comitetul executiv al Sfatu­lui popular al Regiunii Autono­me Maghiare, cu prilejul celei de a doua sesiuni ordinare a Sfatului popular regional, ce a avut loc la 30 mai, a intercalat în ordinea de zi un raport axat pe Hotărîrea guvernului şi partidu­lui. Deputaţii prezenţi la sesiune au dezbătut pe larg acest raport, adoplînd apoi cu unanimitate de voturi, o hotărîre cu privire ia măsurile ce trebuiesc luate. Ast­fel, printre altele s-a arătat că pentru a se putea executa la timp prăşitul şi în special plivitul, es­te necesar ca ritmul zilnic al a­­cestor lucrări să fie stabilit pen­tru fiecare raion în parte şi res­pectat întocmai. Deputaţilor le revine sarcina să vegheze ca să se respecte ritmul lucrărilor pe raion şi pe comună. Ei vor putea sta la înălţimea sarcinilor lor da­că vor urma pilda deputaţilor lu­­liu Incze şi Francisc Albert din Chilieni, raionul Sf. Gheorghe, sau a lui Laurenţiu Kosa şi Şte­fan Mark din Aita-Mare, care au dat exemplu personal ţăranilor muncitori din comună, fiind pri­mii şi în campania de însămîn­­ţări din acest an. Pe lingă executarea lucrărilor necesare îngrijirii culturilor, es­te bine să se aplice pe o scară tot mai largă metodele agrotehnice înaintate şi experienţa fruntaşi­lor în agricultură, în deosebi în ce priveşte polenizarea artificia­lă suplimentară, îngrăşat'ea cul­turilor în timpul vegetaţiei, ciu­pitul şi cîrnitul, udatul, etc. In strînsă legătură cu executa­rea la timp şi în bune condiţiuni a lucrărilor agricole legate de re­coltat, dezmiriştit, treerat, etc., este repararea la un nivel calita­tiv şi la termenul stabilit a tutu­ror maşinilor agricole şi tractoa­relor necesare acestor lucrări. Pe baza experienţei din anul tre­cut din regiunea noastră, trebuie să acordăm o importanţă deose­bită atelierelor mobile. Faptul că în raioanele Tg.-Mureş, Odorhei, şi Sîngiorgiu de Pădure, în anul trecut treerişul s-a desfăşurat în condiţiuni favorabile, se datoreş­­te rezultatelor obţinute la repara­rea maşinilor şi bunei organi­zări a atelierelor mobile. Trebuie accelerată în deosebi munca de reparare a batozelor, deoarece pî­­nă la termenul fixat pentru ter­minarea acestei lucrări mai sínt abia 3 săptămîni, ori în regiunea noastră repararea batozelor s-a executat pînă în prezent abia în proporţie de 24 la sută. Funcţio­narea neîntreruptă a maşinilor şi tractoarelor în campania de recoltat şi treerat depinde în ma­re măsură şi de ajutorul pe care trebuie să-l dea întreprinderile industriale care patronează uni­tăţi agricole. Comitetele executive ale sfatu­rilor populare au datoria ca pe lingă sprijinirea gospodăriilor a­­gricole colective şi întovărăşiri­lor agricole, să dea un ajutor concret şi eficace ţăranilor mun­citori individuali pentru ca aceş­tia să-şi poată repara şi pune în stare de funcţionare inventarul lor agricol de recoltat şi treerat. Pentru a se putea asigura înde­plinirea‘ritmului treerişului, este necesar să se facă o justă repar­tizare a batozelor pe raioane şi pe comune, ţinîndu-se cont de can­titatea de cereale ce urmează a fi treerată, de starea şi capacita­tea maşinilor. Nu este admisibil ca batozele să trebuiască să fie mutate la distanţe prea mari, cum s-a întîmpiat anul trecut în raionul Sîngiorgiu de Pădure. Aici ele erau purtate roată prin raion, batozele de mare capaci­tate erau repartizate acolo unde de abia s-a început treerişul (So­­vata, SărăţenP, iar acolo unde era mai mare nevoie, ea la Bălă­­uşeri şi comunele învecinate, treerişul s-a început cu maşini de o capacitate redusă. In această perioadă comitetele raionale de partid trebuie să pli­nă un accent foarte mare pe munca de întărire a organizaţii­lor de bază din mediul rural. Or­ganizaţiile de bază din comune şi sate trebuie să urmărească cu atenţie desfăşurarea întrecerii socialiste şi patriotice, pornind de la obiectivele fixate în che­mările care au fost lansate în re­giunea noastră în toate sectoare­le agriculturii. Metodele înainta­te, experienţa şi rezultatele frun­taşilor întrecerii trebuie să cons­tituie obiectul unei popularizări pe o scară cît mai largă, folcsin­­du-se în acest scop toate formele muncii de agitaţie. Agitatorii,de­putaţii sfaturilor populare comu­nale, utemiştii, delegatele de fe­mei, fruntaşii din agricultură şi intelectualii satelor trebuie să desfăşoare o susţinută muncă de lămurire pe sectoare şi grupe de case în rîndurile ţărănimii mun­citoare, spre a o însufleţi în bă­tălia pentru pîinea poporului. Oameni ai muncii din agricul­tură! Tractorişti, colectivişti, în­tovărăşiţi şi ţărani muncitori cu gospodării individuale! Depuneţi toate eforturile pentru grăbirea lucrărilor de întreţinere a cultu­rilor, pentru pregătirea temeini­că a recoltatului, desmiriştitului, treeratului şi arăturilor, în vede­rea realizării de recolte sporite, a creşterii necontenite a nivelu­lui de trai al poporului nostru muncitor! HOTARÍPEA Consiliului de Miniştri al R. P. R. şi a C. C. al P. M. R. cu privire la executarea lucrărilor de îngrijire a culturilor, recoltai, dezmiriştit, treerat, însămînţări şi arături adînci de toamnă, precum şi cu privire la realizarea pianului de colectare pe 1954 Executarea, !a limp şi in bune con­diţiuni a lucrărilor de îngrijire a cul­turilor’, de recoltat, dezmiriştit, tree­rat, insămînjăi'i si arături adinei de toamnă, precum şi îndeplinirea planu­lui de colectare a produselor agricole vegetale, au o deosebită importanţă în lupta pentru dobindirea unei recolte bogate si creşterea continuă a nivelu­lui de trai al poporului nosii'U. Rezultatele obţinute anul trec t de gospodăriile agricole de stat, gospo­dăriile colective, întovărăşirile agricole şi ţăranii muncitori cu gospodării in­dividuale, care aii dezmiriştit şi insâ­­niinţat toamna la limp, au executat a­­rături adinei de toamnă şi au insămin­­jat primăvara devreme, îngrijind pine culturile, recoltiud şi Ireetînd ia timp, dovedesc importanţa hotăritoare a a. ceslor lucrări in obţinerea de recolte' mari şf sigure. Consfătuirea pe ţară a fruntaşilor iu producţie la cultura porumbului, car­tofilor şi sl'cclei de zahăr a scos în e." videnţă faptul că mase largi de ţărani muncitori colectivişti, întovărăşiţi şi individuali, aplicînd întocmai regulile agrotehnice, au dobindit sporuri în­semnate de recolte, contribuind la a­­provizionarea oamenilor muncii si la ridicarea propriului lor nivel de trai. rriu aplicarea lucrărilor minime a­­grolehnice şi în specia] a lucrări’ de întreţinere a culturilor, în raioanele Liela, Ori». Turda şi altele, producţia de porumb planificată a fost depăşită realizîndu-se peste 2.000 kg. la hectar producţie medie pe întregul raion; de asemenea raionul Săcueni a obţinut la oarlofi peste 10.000 kg'- ia hectar, iar în raioanele Tîrgu-Mureş, Luduş şi Aiud producţia medie la ţiectar pe în­tregul raion la sfecla de zahăr a fost de peste 20.000 kg. In anul trecut, gospodăriile agricole de stat au depăşit la grîu cu 11 la su­tă producţia medie la hectar planifi­cată şi au livrat statului peste to.oon tone grîu peste plan, asigurând astfel mai multă pîine oamenilor muncii. Aceste exemple arată limpede cit de mari şi nesecate sínt rezervele pentru sporirea producţiei agricole şi oît de puţin încă s-a făcut pentru obţinerea creşterii simţitoare a recoltelor la hec­tar. In vara anului trecut, cu toate suc­cesele obţinute la îngrijirea culturilor, strângerea recoltei, dezmiriştit şi tree­rat — au existat lipsuri serioase, oare au pricinuit pierderi de recolte. Unele staţiuni de maşini şi tractoa­re, centre mecanice şi gospodării agri­cole de stat nu au terminat la timp re­pararea tractoarelor şi maşinilor agri­cole. Aceasta a stinjenit începerea la timpul potrivit a lucrărilor de îngriji­re a culturilor şi de recoltare şi a de­terminat prelungirea lucrărilor de tree­rat. Staţiunile de maşini şi tractoare Mi­roşi din regiunea Bucureşti, Holboca din regiunea Iaşi şi Teiul din Vale din regiunea Piteşti, deşi au fost înzestra­te cu un număr însemnat de seceră­­'tori-legători, nu s-au Îngrijit să-şi pre. gătească cadrele necesare pentru mî­­nuirea acestor maşini, astfel că nici jumătate din capacitatea de lucru a secerătorilor-legători nu a fost folo­sită. In unele gospodării agricole de stat, eum sint Janiul Mare din regiunea Ti­­mişoara şi Braleş din regiunea Galaţi, îngrijirea culturilor, în special a celor prăsitoare, nu s-a făcut la timp, eu ţoale că dispuneau de un însemnat pare de maşini agricole cu care ar ti putut meeaniza lucrările de prăşit. Comitetele executive ale sfaturilor populare ale regiunilor Galaţi, Bîrlad, Constanţa, Ploeşti — neînvăţind din lipsurile pe care le-au avut anii trecuţi — nici in anul 1953 nu au organizat cum trebuie executarea dezmiriştitului şi arăturilor; aceasta a făcut ea lucră­rile de pregătire a însămînţărilor de toamnă să se execute târziu, la un ni­vel agrotehnic, foarte scăzut, ceea ce a dus la compromiterea unei părţi din culturile de toamnă. Datorită faptului că în loanina anului trecut s-au execu­tai arături adînci numai pe 50 la sută din suprafeţele destinate culturilor de primăvară, insăminţările din primăva­ra acestui an s-au lacul, in aceste re­giuni, cu întîrziere. Ministerul Agriculturi şi Silvicultu­rii şi unele comitete executive ale <f i- i urilor populare au repartizat în anul trecut în mod birocratic garniturile de Ireer, neţinind seama de volumul tree­­râtului, de numărul si capacitatea de lucru a batozelor, din care cauză in timpul treeratului un marc număr de batoze au trebuit să fie mutate dintr-o regiune în alta. Aceasta a dus şi la si­tuaţia că zeci de batoze au lucrat sub capa ci lalea lor 3e lucru. In regiunile Arad, Bacău, Galaţi si Bîrlad, unde nu s-a respectat plănui stabilit, termina­rea treeratului a întârziat cu 15—20 zile. Din cauza slabei organizări a Iree­­ratului, a colectărilor de cereale şi a transportului la bazele de recepjionare a cerealelor, planul de colectare nu a fost realizat in acelaşi ritm cu treera­­tul. Unele întreprinderi din cadrul Mi­nisterului Industriei Metalurgice şi Construcţiilor de Maşini nu au dat a­­tenţfa cuvenită îndeplinirii sarcinilor de plan privind livrările de maşini, piese de schimb şi unelte agricole că tre Ministerul Agriculturii şi Silvicul­turii. Astfel, întreprinderea ,,Semănătoa­rea“ a livrat secerători-legălori ou de­fecte grave de fabricaţie, din care cau­ză acestea nu au putut fi folosite din plin în timpul campaniei de recoltare din anul 1953, iar în ceea ce priveşte piesele de schimb a pus la dispoziţia agriculturii cantităţi insuficiente şi de slîibă calitate. Aceste defecţiuni puteau li înlătu­rate dacă conducerea Ministerului In­dustriei Metalurgice si Construcţiilor de Maşini şi Direcţiile generale produc­tive din acest, minister ar fi executat un control permanent asupra pregătirii tehnologice a producţiei şi asupra fa­bricării la timp şi de bună calitate a maşinilor, pioselbr de schimb şi unei. lelor agricole. In primăvara acestui an, un mare număr de ţărani muncitori ou gospo­dării individuale, răspunzînd chemării fruntaşilor în producţia agricolă şi ur. mind exemplul gospodăriilor agricole ooleclive, întovărăşirilor şi gospodării­lor agricole ale stalului, au depus efor­­turi deosebite, executând lucrările a­­gricole de primăvară intr-un timp mat scurt şi la un nivel agrotehnic ridicat. Hotăritor în obţinerea recoltelor im* belşugate este de aici înainte execu­­tarea la timp şi de calitate a lucrărilor de întreţinere a culturilor agricole, de recoltat şi treerat. In multe regiuni, cerealele de toam­nă s-au dezvoltat încet, ceea ce a fă­cut ca ele să fie ajunse din urmă de cerealele de primăvară. Aceasta în­­seamnă că într-un termen scurt va tre. hui să executăm un volum de lucrări de recoltare şi îngrijire a culturilor prăsitoare eu mult mai mare decit de. obicei. Consiliul de Miniştri al R.P.R. şi C.C. al P.M.R. consideră că cea mai importantă sarcină a organelor de stat şi de partid, a muncitorilor, tehnicieni­lor şi specialiştilor din agricultură, precum şi a ţărănimii muncitoare, este îndeplinirea la timp şi în bune condi­ţiuni a lucrărilor de îngrijire a cultu­rilor, recoltat, dezmiriştit, treerat, in­­săminţări şi arături adînci de toamnă, precum şi realizarea în întregime a pla­nului de colectări. In acest scop Consiliul de Miniştri al R.P.B. şi C.C. al P.M.R. HOTĂRĂSC: Executarea lucrărilor de îngrijire a culturilor 1. Ministerul Agriculturii şi Silvicul­turii, comitetele executive ale sfaturi lor populare şi organizaţiile de partid sint obligate să ia imediat măsuri pen­tru organizarea, îndrumarea şi contro­lul aplicării întocmai a regulilor agro­tehnice de îngrijire a tuturor culturi­lor. Lucrările pentru îngrijirea princi­palelor culturi rămîn cele stabilite in Hotărîrea Consiliului de Miniştri şi a C.C. al P.M.R. din 3 ma,rtie a.c. privi­toare la pregătirea şi executarea la timp şi în bune condiţiuni a lucrărilor agricole din primăvara anului 1954. Condiţiile climaterice deosebite de la sfîrşitul iernii şi din primăvara a­­cestui an favorizează mult dezvolta­rea buruienilor şi pot duce la compro­miterea culturilor, mai ales în regiu­nile Galati, Bîrlad şi Constanţa, unde o parte din culturile de toamnă au ie­şit rărite din iarnă. Pentru înlăturarea acestui pericol şi pentru obţinerea de recolte sporite, se vor lua toate măsurile necesare pen­tru stîrpirea buruienilor. a) Plivitul buruienilor se va face ori de cite ori va fi nevoie, la culturile de cereale păioase, leguminoase, tex­tile, legume şi chiar la culturile prăsi­toare pe rînduri şi în cuiburi. In toate loturile semincere se va e­­xecuta — pe lingă plivitul buruienilor — şi plivitul tuturor plantelor străi­ne culturii. b) Prăşitul se va face ia toate cul­turile prăşitoare la timp şi ori de cite ori va fi nevoie şi nu mai puţin de trei ori la porumb şi cartofi, de patru ori ia sfecla de zahăr şi de cinci ori ia bumbac. Pentru,executarea prăşitului la timp şi cît mai repede, se va extinde la maximum mecanizarea prăşitului prin folosirea tuturor prăşitoarelor trase de animale şi a cultivatoarelor acţio­nate de tractor, pregătite anume pen­tru prăşit. Se va folosi din plin trac­torul I.A.R. la lucrările de prăşit. Directorii şi inginerii şefi din S.M.T. şi gospodării agricole ale statului sínt obligati să folosească întreaga capaci­tate de lucru a tuturor maşinilor de prăşit. Ivi acest scop, vor pregăti cele mai bune cadre de tractorişti şi mî­­nuitori de maşini, fiind direct răspun­zători de volumul şi calitatea lucrări­lor executate. Se obligă gospodăriile agricole ale statului şi se recomandă gospodăriilor agricole colective, întovărăşirilor agri­cole şi ţăranilor muncitori cu gospo­dării individuale ca pe suprafeţele în­­sămînţate iu cuiburi aşezate în pătrat să se execute îngrijirea culturilor cu prăsitoarele cu tracţiune mecanică şi animală, atît în lung cît şi în lat, pen­tru a realiza economic de braţe de muncă, de timp şi sporuri mari de re­coltă. Inginerii şi tehnicienii agronomi au datoria să lămurească pe ţăranii mun­citori asupra foloaselor întrebuinţării prăşitoarei şi asupra pagubelor pe ca­re le aduc muşuroitu! şi răriţatul Ia porumb şi floarea soarelui, în special în regiunile secetoase. Acolo unde lip­sesc prăşitoarele, ei vor arăta practic ţăranilor muncitori cum să transfor­me plugul şi rariţa în prăşitoare şi cum s-o mînuiască. (Continuare în pag. 2-a). 4 pagini, 20 bani Miercuri 2 iunie 1954 Anul III. Nr. 180

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék