Steaua Roşie, decembrie 1954 (Anul 3, nr. 232-242)

1954-12-01 / nr. 232

PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VA! ^nul III. Nr. 232 _______1 Miercuri. 1 decembrie 1954 I 4 pagini 20 bani IN NUMĂRUL DE AZÍ: — Sfaturi agrotehnice: Să îngrijim semănăturile în timpul iernii (pag. 2-a). — Educînd noile cadre de artişti dramatici: Convorbire cu directorul Insti­tutului de arie dramatica (pag. 2-a). — Din experienţa unui mulgător fruntaş (pag. 2-a). — Răspunsuri la întrebările cititorilor în legătură cu dezbaterea proiectului ^(-I'lihilui modificat al P M R. (pag. 3-a). — La Moscova au început lucrările conferinţei europene (pag. 4-a). Terminarea construcţiilor Produse alimentare peste pian In ducerea cu succes a luptei pentru dezvoltarea agriculturii, una dintre condiţiile cele mai importante o constituie execu­tarea la timp şi în cele mai bu­ne condiţiuni a construcţiilor planificate. Aplicarea în viată a sarcini­lor izvorîte din proiectul Direc­tivelor Congresului al Il-lea al partidului, cu privire la dezvol­tarea agriculturii în următorii 2—3 ani, necesită o bună orga­nizare şi desfăşurare a procesu­lui de producţie în agricultură. Aceasta depinde în foarte mare măsură de asigurarea cu graj­duri, saivane, ateliere, magazii, etc., a unităţilor agricole socia­liste şi a ţăranilor muncitori cu gospodării individuale. Fără aceste clădiri este de neînchipuit buna păstrare a tractoarelor şi maşinilor agrico­­, le. depozitarea cerealelor în bu­­% ne condiţiuni, îngrijirea anima- A lelor şi sporirea continuă a nu­­ţw mărului lor. ^ De la Plenara C.C. al P.M.R. din august 1953 şi pînă în pre­zent, în regiunea noastră s-au obţinut unele rezultate în exe­cutarea de construcţii pentru a­­gricultură. Gospodăriile agrico­le de stat au fost înzestrate cu un număr însemnat de construc­ţii. In cursul acestui an S.M.T.­­yrile din Sf.-Gheorghe. Odorhei şi Tg.-Mureş au primit în folo­sinţă noi ateliere, remize, etc. S.M.T. Tg.-Mureş de pildă, a fost dotat cu un atelier meca­nic, o remiză pentru tractoare, locuinţe, cantină, avînd fiecare instalaţiile necesare de gaz-me­­tan şi curent electric. Numeroa­se construcţii au fost tei minate şi în gospodăriile agricole co­lective. Cu toate succesele obţinute pe tărîmul construcţiilor, faţă de volumul lucrărilor ce trebu­ia executat, rezultatele sînt de­parte de a fi satisfăcătoare. Cele mai mari lipsuri se con­stată Ia executarea construcţii­lor din cadrul gospodăriilor a­­gricole colective. O mare răs­pundere pentru nerealizarea a­­cestor construcţii o poartă co­mitetele executive ale sfaturilor populare raionale şi comunale care nu acordă tot sprijinul ne­cesar pentru procurarea mate­rialul şi transportarea lui la destinaţie. Nici conducerile gospodăriilor agricole colective nu se intere­sează îndeajuns de mersul lu­crărilor, aşteptînd ca totul să se facă de la sine. In multe gos­podării s-ar fi putut confecţiona cărămizi de mină, însă acest lu­cru nu s-a făcut decît în foarte mică măsură. Să luăm de pildă raionul Sîn­­georgiu de Pădure, unde planul de construcţii pentru gospodării­le agricole colective a fost exe­cutat abia în proporţie de 40 la sută. Deşi majoritatea materia­lului de construcţie s-ar fi pu­tut procura pe plan local, din lipsa de preocupare a sfatului popular raional şi a celor comu­peniru agricultură sarcină de seamă a sfaturilor populare nale acest lucru s-a tărăgănat. Nici chiar materialele sosite în gări n-au fost transportate la timp. Aşa de pildă, la gaia din Bălăuşeri zac şi acum cîteva vagoane de pietriş aparţinînd gospodăriei agricole colective din Agrişteu. Nelivrarea la timp a materia­lului lemnos de către Ocolul sil­vic Sovata, sau a celor 20.000 buc. ţigle de către U.R.C.A D. Sîngeorgiu de Pădure sínt do­vezi ale superficialităţii cu care aceste instituţii tratează aceas­tă problemă, fără ca cineva să le tragă la răspundere. Intrucît timpul este foarte scurt deoarece îngheţul a înce­put să-şi facă apariţ:a. se cere ca în primul rînd comitetele ra­ionale de partid să analizeze si­tuaţia construcţiilor din raionul respectiv şi să îndrume comite­tele executive ale sfaturilor populare raionale în luarea mă­surilor necesare terminării cît mai urgente a construcţiilor în­­ceoute. Cormtetele executive ale sfa­turilor populare raionale trebu­ie să ia imediat legătura cu în­treprinderile şi instituţiile care mai au de livrat material de construcţie şi în special mate­rial lemnos şi ţigle în vederea terminării construcţiilor începu­te. Acolo unde cu loate măsurile luate, din motive bine întemeia­te, nu se poate asigura ţigla, I clădirile care încă n-au acoperiş ( nu trebuiesc sunuse distrugerii, din cauza ploilor, ci în limita posibilităţilor locale ele trebuie acoperite în mod provizoriu. in acest scop se cere ca tehn:­­cienii constructori ai sfaturilor populare raionale să stea mai mult pe teren acolo unde situa­ţia cere, pentru a putea da în­drumările necesare şi a rezolva pe loc anumite chestiuni urgen­te în privinţa construcţiilor. Greutăţile care au dus la ne­realizarea volumului de cons­trucţii pot fi înlăturate. Pentru aceasta se cere însă sfatului popular regional, celor raionale şi comunale şi fiecărui om al muncii să considere problema terminării construcţiilor înce­pute drept o datorie patriotică, sarcină de a cărei îndeplinire depinde în bună măsură ridica­rea nivelului de trai al celor ce muncesc. Comuniştii şi deputaţii sfatu­rilor populare trebuie să se si­­tuieze în fruntea acţiunii pentru terminarea lucrărilor ce mai trebuiesc executate, să dea e­­xemplu de spirit de răspundere în îndeplinirea sarcinilor ce li se încredinţează. Oameni ai muncii de pe în­tinsul Regiunii Autonome Ma­ghiare! Depuneţi toate eforturi­le pentru a termina cît mai re­pede construcţiile începute, pen­tru a vă putea adăposti anima­lele pe timpul iernii, pentru de­pozitarea recoltei anului acesta, pentru a putea începe la primă-, vară în bune condiţiuni bătălia I pentru recolte mai bogate. Colectivul Organizaţiei co­merciale locale „Alimentara“ din Regiunea Autonomă Ma­ghiară, care deţine pentru a doua oară drapelul roşu de pro­­.ducţie de întreprindere fiuntaşă i pe ţară pentru realizările obţi- I mite. continuă lupta pentru o cît mai bună aprovizionare a oamenilor muncii. Cu toate că faţă de anul 1953, în anul curent planul va­loric de aprovizionare al aces­tei întreprinderi este cu 7 mi­­, lioane lei mai mare, prinlr-o muncă însufleţită colectivul în­­; treprinderii a reuşit să realizeze acest plan. pînă în prezent, în proporţie de 109,8 la sută. Gospodăriile anexe ale O.C.L. „Alimentara“ sínt în continuă dezvoltare. De pildă, numărul porcilor din crescătoria între­prinderii s-a mărit anul acesta cu 200. Numai din producţia proprie O.C.L. „Alimentara“ a reuşit astfel să pună la dispozi­ţia oamenilor muncii peste 44 tone de produse cărnoase. Sec­ţia de prelucrare a cărnii a a­­cestei întreprinderi a dat în cursul anului 1954 cu 50 de to­ne produse mai mult decît în 1953. In acelaşi timp, numărul stupilor de albine, proorietatea întreprinderii, a fost ridicat cu 26. In cursul acestui an s-a în­fiinţat o crescătorie cuprinzînd 300 de oi. Pentru asigurarea bu­nei desfăşurări a transporturi­lor mărfurilor, numărul cailor a fost mărit cu 17. Secţia anexă de conservare a produs în cursul anului 1954 cu 9 tone mai multe conserve de fructe decît în anul 1953. Pe lingă aceasta, mai este în curs conservarea a 60 tone de fruc­te. Anul acesta cantitatea mu­răturilor produse a depăşit de asemenea cea din anul trecut, cu 15 tone. De la începutul anului, colec­tivul O.C.L. „Alimentara“ a pus la dispoziţia oamenilor muncii cu 98 tone zahăr raţio­nalizat, 86 tone ulei raţionali­zat, 57 tone ulei din cota liberă, 118 tone marmeladă, 34 tone arpacaş, 22 tone unt, 6 tone brînzeturi, 16 tone slănină, 45 tone făină albă, 113 tone făină de mălai şi cu 27 tone săpun mai mult decît în anul 1953. Extinderea reţelei de gaz-metan Foloasele gazului metan, a­­cest minunat dar al naturii.sínt simţite tot mai mult, atît de oamenii muncii din oraşul Tg.­­Mureş, cît şi de tot mai mulţi ţărani muncitori din comunele şi satele regiunii. Numai în cursul acestui an reţeaua de gaz-metan a fost ex­tinsă în comuna Ungheni (ra­ionul Tg.-Mureş) cu 7.203 metri In această comună s-au cons­truit o casă de reglare principa­lă şi două case de reglare se­cundare a gazului-metan. Ma­rea majoritate a locuitorilor din Lîngjieni îşi vor petrece iarna aceasta în case încălzite cu gaz­­metan, acest combustibil ieftin şi curat. In satul Moreşti reţeaua de gaz-metan a fost extinsă pe o lungime de 2.900 metri. Aici, peste 100 de locuitori şi-au in­trodus în acest an gazul-metan în case. In satul Sîntandrei, (ra-Muncitoni, tehnicienii şi in­ginerii de diferite naţionalităţi din întreprinderile industriale din Regiunea Autonomă Ma­ghiară lucrează cot la cot pen­tru realizarea planului anual de producţie. Prin aplicarea pe o scară tot mai largă a metodelor sovietice precum şi prin intensificarea în­trecerii socialiste 33 întreprin­deri industriale din regiunea noastră şi-au realizat cu cinste planul de producţie pe întreg a­­nul. In fruntea luptei pentru înde­plinirea înainte de termen a pla­nului de producţie se situează muncitorii cooperativei de pro­ducţie meşteşugărească „23 Au-Ţăranii muncitori cu gospodă­rie individuală din comuna Un­­gheni, raionul Tg.-Mureş, pînă la 25 noiembrie au executat în­­sămînţările de toamnă pe o su­prafaţă de peste 500 ha. Ei au mai executat arăturile adînci pentru însămînţări de primăva­ră pe o suprafaţă de 414 ha. şi au desţelenit 10 ha. păşune cu o slabă productivitate. Paralel cu executarea lucră­rilor agricole de toamnă ţăranii ionul Tg.-Mureş), reţeaua con­ductelor de gaz-metan a fost ex­tinsă pe o lungime de 3.600 me­tri. Un număr de 210 case de locuit din acest sat au fest ra­cordate în ultimul timp la re­ţeaua principală. Reţeaua de gaz-metan a mai fost extinsă în acest an şi în lo­calităţile Sîngeorgiu de Pădure. Viforoasa, Sînvăsii, Sîngeorgiu de Mureş, etc. In comparaţie cu anul 1950 consumul de gaz-metan în me­diul rural a crescut în Regiunea Autonomă Maghiară cu 307 la sută. In viitorul apropiat o serie de alte comune şi sate se ver bucu­ra de binefacerile gazului-me­tan. Colectivul întreprinderii „Electrogaz“ a elaborat proiec­tele pentru introducerea gazului metan şi în Cristeşti, Nazna, Sîncrai, Pănet, Sîntana şi alte­le. gust din Miercurea-Ciuc, Ate­lierele principale de reparaţii auto din Tg.-Mureş, fabricile de unt din Tg.-Mureş şi din Cris­­tur, fabrica de produse finite din piele „Petőfi Sándor“ din Tg.-Mureş şi altele. Paralel cu lupta pentru înde­plinirea planului de producţie se desfăşoară şi lupta pentru reducerea preţului de cost. Co­lectivul Fabricii de conserve din Mureşeni, faţă de trimestrul III a redus preţul de cost a! produc­ţiei globale pe octombrie cu 32,6 la sută. Muncitorii fabricii „Pe­tőfi Sándor“ au redus preţul de cost cu 18 la sută. muncitori din această comună şi-au predat obligaţiile către stat, Pînă la 25 noiembrie ei au predat cotele de grîu, orz, ovăz, porumb, cartofi, şi alte produse în proporţie de 100 la sută. Ţăranii muncitori cu gospo­dărie individuală Ştefan Samu, loan Boronea, Gheorghe Botoş Nuţiu şi alţii au fost printre pri­mii care şi-au predat în întregi­me cotele cuvenite statului. Din realizările Trustului alimentaţiei oublice locale Ca o dovadă a preocupării continue faţă de aprovizionarea cît mai bună a oamenilor mun­cii, în perioada de la 1 ianuarie- 30 octombrie anul curent, Trus­tul alimentaţiei publice locale a achiziţionat şi a desfăcut peste plan 12.639 kg. carne de porc, 95.766 buc. ouă. 6.149 litri lap­te şi smîntînă, 2.406 kg. brînze­turi. etc. Pe lingă aceste cantităţi, prin înfiinţarea unei secţii de conser­vare au fost achiziţionate 7.000 kg. fructe de pădure şi s au pro­dus 1630 litri siropuri. Cu sprijinul organelor tutela­re s-a pus în acest an la dispo­ziţia întreprinderii o maşină pen­tru prepararea fondantului, o maşină de îngheţată, o maşină de bătut frişcă, două curătitoare automate de cartofi, 4 compre­­soare de bere, 3 frigidtere mari, 6 vitrine frigidjére, un camion sovietic G.A.Z. marca Molotov, şi o tricicletă cu motor. Pentru lărgirea reţelei unită­ţilor de desfacere şi de deservi­re în cursul acestui an s-a ter­minat construcţia unui restau­rant nou la Tuşnad-băi. La Miercurea-Ciuc s-a construit un laborator de cofetărie şi de pre­parare a alimentelor reci. Tot aici localurile cofetăriei şi a unui bufet au fost renovate. La Re­ghin s-a construit un laborator pentru preparatele reci, s-a a­­menajat un local cu grădină şi au- fost reparate localurile a patru bufeturi. In staţiunile de odihnă Borsec şi Sovata au fost renovate şi înzestrate cu cele necesare două restaurante, trei bufeturi, două cofetării şi două laboratoare de cofetărie. La Că­­peni s-au completat instalaţiile bufetului. La Sîngeorgiu de Pă­dure s-au completat instalaţiile restaurantului care deserveşte termocentrala. La Tg.-Mureş s-a construit un laborator nou de cofetărie şi preparate reci. Tot aici a fost amenajat un garaj cu o capaci­tate de 5 maşini, s-a construit un laborator de conservare, etc. In prezent sínt .în curs lucră­rile de reparaţii la restaui antele „Tîrnava“ şi „Mureşul“, lucrări pentru care s-a prevăzut o in­vestiţie de 1.050.000 lei. 33 întreprinderi industriale din Reniunea Autonomă Maghiară lucrează în contul anului 1955 Şi-au îndeplinit cu cinste obligaţiile către stat ORGAN AL COMITETULUI REGIONAL DE PARTID Şl AL SFATULUI POPULAR | AL REGIUNII AUTONOME MAGHIARE______________ 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék