Steaua Roşie, ianuarie 1955 (Anul 4, nr. 243-250)

1955-01-05 / nr. 243

Io numărul de azi : —- Asociaţiile simple de producţie — mijloc de sporire a producţiei agri­cole. (pag. 2-a) — VIAŢA DE PARTID: La S.M.T. Tg.-Mureş munca politică trebuie îmbunătăţită, {pag. 3-a). — Din lucrările celui de al ll-lea Congres Unional al scriitorilor sovietici, (pag. 3-a). — Împotriva voinţei poporului francez, (pag. 4-a). de reparaţie. Cu o asemenea or­ganizare a muncii. în ultimele zile ale lunii decembrie 1954 repararea inventarului agricol o-a terminat în întrafrme. Cu toate că s-au obţinut re­zultate în repararea inventaru­lui agricol, mai sínt încă multe de făcut. Sínt încă multe comune şi sate şi chiar gospodării a­­gricole colective, în care repa­rarea inventarului agricol se desfăşoară neorganizat, bineîn­ţeles cu foarte mare încetinea­lă, ca de pildă la Dumbrava, Vătava, Subcetate şi alte co­mune din raionul Toplita, Dum­­brăvioara (raionul Tg.-Mureş), şi altele. La S.M.T. Miercurea- Niraj, conducerea staţiunii n-a creat condiţiile optime de mun­că mecanizatorilor, care sínt ne­voiţi să lucreze în ateliere ne­încălzite, etc. Intensificarea ritmului repa­raţiilor maşinilor şi uneltelor agricole este o sarcină de sea­mă a comitetelor executive ale sfaturilor populare. Organizarea centrelor de reparaţii, planifi­carea zilnică pe gospodării şi centre de reparaţii şi asigura­rea materialului necesar func­ţionării fierăriilor, iată unele din sarcinile care trebuie să fie me­reu în fafa comitetelor executi­ve ale sfaturilor populare. A- ceste sarcini pot fi îndeplinite cu succes numai în cazul dacă comitetele executive se Lazcaza pe sprijinul larg şi activitatea rodnică a deputaţilor. Deputaţii trebuie să fie aceia care, în cir­cumscripţiile în care au fost a­­leşi. să urmărească desfăşura­rea muncii de reparaţie, să mo­bilizeze cetăţenii pentru termi­narea grabnică a reparaţiilor. Sarcini de seamă revin în a­­ceastă perioadă organizaţiilor de partid. Ele sínt chemate să-şi intensifice munca politică pen­tru a lămuri oamenilor muncii din agricultură importanţa pre­gătirii temeinice a inventarului agricol. în scopul asigurării bunei desfăşurări a muncilor a­­gricole. Întrecerea socialistă şi patriotică trebuie să cuprindă masa largă a lucrătorilor de pe ogoare. Organizaţiile de bază din S.M.T. şi G.A.C. au dato­ria să mobilizeze lucrătorii a­­gricoli pentru intensificarea în­trecerii socialiste între punctele de reparaţii, ăsigurind un ritm sporit lucrărilor. Comisiile ra­ionale şi comunale de urmărire şi analizare a întrecerii tre­buiesc trezite din nou la viată. Intre obiectivele întrecerii, locul principal revine reparării inventarului agricol şi desfăşu­rării învăţămîntului agricol. Comitetele raionale de partid şi comitetele executive ale sfa­turilor populare sínt datoare să ia măsuri pentru asigurarea bunei desfăşurări a reparaţiilor. Ele trebuie să urmărească ca prin cooperativele de aprovizio­nare şi desfacere centrele de re­paraţii să fie aprovizionate în continuu cu cărbuni şi alte ma­teriale necesare reparaţiilor. Trebuiesc mobilizate toate forţele pentru a da un nou şi puternic avint lucrărilor de re­parare a maşinilor şi uneltelor agricole, pentru ca să putem! intra deplin pregătiţi in marea 1 bătălie pentru plinea poporului,! Răspunsurile lui G. M. Malenkov, preşedintele Consiliului de Miniştri al U. R. S. S., !a întrebările d-lui Charles Edward Shutt MOSCOVA 1. (Agerpres). Agenţia TASS transmite răspunsurile date de preşedintele Consiliului de Miniştri al U.R.S.S., G. M. Malenkov, la întrebările puse de dl. Charles Edward Shutt. Charles Edward Shutt, conducătorul birou­lui din Washington a! societăţii de televiziune şi jurnale de actualităţi „Telenews“. s-a adre­sat lui G.M. Malenkov cu cererea de a răspun­de la unele întrebări. Iată întrebările d-lui Charles Edward Shutt şi răspunsurile lui G. M. Malenkov. ÎNTREBARE: Cum poate fi menţinută cel mai bine pacea între cele două ţări ale noastre? RĂSPUNS: Menţinerea păcii între U.R.S.S. şi S.U.A. cere în primul rînd ca ambele părţi să dorească sincer pacea şi să năzuiască spre ea: ca ele să pornească în relaţiile lor de la posibili­tatea şi necesitatea coexistenţei paşnice între ele şi ţinînd seama de interesele legitime re­ciproce. In ceea ce o priveşte, Uniunea Sovietică, călăuzindu-se după principiile menţionate, este gata să facă şi pe viitor tot ce depinde de ea pentru a asigura relaţii paşnice, trainice şi con­stante între U.R.S.S. şi S.U.A.. pentru a regle­menta divergentele existente, avîndu-se în ve­dere că aceeaşi dorinţă să fie manifestată şi de Statele Unite ale Americii. ÎNTREBARE: Care este după părerea dvs. cauza principală a încordării dintre Uniunea Sovietică şi Statele Unite? RĂSPUNS: Cauza principală a incordării în relaţiile dintre U.R.S.S. şi S.U.A. o consti­tuie linia urmată de anumite cercuri america­ne de a reface armata revanşardă vest-germană, cursa mavmariiúí şi (..'carea uiie, reţeie' <jt ba ze militare americane in jurul Uniunii Sovieti­ce şi al altor state iubitoare de pace, fapte ce nu pot fi considerate altfel decit ca pregătiri în vederea unui nou război. Este îndeobşte cuno­scut că în prezent, din vina puterilor occiden­tale care au încheiat acordurile de la Londra şi Paris, se intensifică ameninţarea împotriva pă­cii şi creşte primejdia de război. Pentru a înlătura încordarea în relaţiile dintre U.R.S.S. şi S.U.A., pentru a crea o bază trainică in vederea dezvoltării cu succes a cola­borării paşnice dintre ţările noastre, este nece­sar să se pună capăt liniei de refacere a mili­tarismului german care a adus omenirii dezas­tre nenumărate, să se înceteze cursa înarmări­lor şi să se pună capăt politicii de încercuire cu baze militare a statelor iubitoare de pace. ÎNTREBARE: Aţi saluta dvs. tratative diplomatice cu privire la reglementarea diver­genţelor existente în Extremul Orient? RĂSPUNS: Da, ducerea de tratative între statele interesate cu privire la reglementarea unei serii de probleme ale Extremului Orient trebuie salutată. Experienţa conferinţei de la Geneva, la care a participat. împreună cu alte state. Re­publica Populară Chineză, arată că asemenea tratative dau rezultate fructuoase. ÎNTREBARE: Care este punctul dvs. de vedere in problema controlului internaţional asupra armei atomice şi consideraţi oare că poate fi elaborat un plan cu sorţi de reuşită acceptabil pentru toate părţile interesate? RĂSPUNS: Poziţia Uniunii Sovietice în problema armei atomice este bine cunoscută, U.R.S.S. se pronunţă pentru interzicerea necon­diţionată a armei atomice, pentru înlăturarea ei completă din armamentul statelor şi pentru stabilirea unui strict control international asupra îndeplinirii unui acord corespunzător. Celelalte state trebuie să fie nu mai puţin interesate decit Uniunea Sovietică in interzice­rea armei atomice şi în înlăturarea ameninţării unui război atomic. ÎNTREBARE: Aţi saluta dvs. tratative di­plomatice care să ducă la o conferinţă între şe­fii guvernelor Franţei, Marii Britanii. Uniunii Sovietice şi Statelor Unite? RĂSPUNS: In această privinţă trebuie spus în primul rînd că din partea S.U.A., An­gliei şi Franţei se face în ultimul timp totul pentru a se exclude posibilitatea unei soluţio­nări pozitive a chestiunii unei conferinţe a şe­filor guvernelor celor patru puteri. După cum se ştie, cele trei puteri occidentale caută să rezolve în mod separat problemele internaţionale cele mai importante şi în primul rind problemele privind Germania. Oare nu este limpede că nu poate fi dusă o asemenea politică şi totodată cultiva­te în rindurile popoarelor iluzii cu privire la o conferinţa a cc,or ru puter In consecinţă, chestiunea constă in aceea ca o conferinţă a şefilor guvernelor Franţei, Marii Britanii, U.R.S.S. şi S.U.A. să nu fie pu­să in fafa faptului împlinit a unor sau a altor hotărîri separate asupra problemelor care tre­buie să fie examinate la o conferinţă a celor patru puteri. ÎNTREBARE: Aveţi ceva de transmis po­porului american? RĂSPUNS: Transmit poporului american un salut cordial şi cele mai bune urări de Anul Nou. Există toate temeiurile ca prietenia între popoarele Statelor Unite ale Antericii şi Uniu­nea Sovietică să se dezvolte şi să se întărească, îmi exprim credinţa că poporul american va aduce contribuţia sa demnă la marea şi nobila cauză a întăririi păcii intre popoare. Toate popoarele trebuie să fie în prezent deosebit de vigilente faţă dc uneltirile de tot felul ale cercurilor agresive. Nu există în pre­zent o sarcină mai importantă decit unirea efor­turilor popoarelor din toate ţările în interesul asigurării păcii şi securităţii internaţionale. Răspunsurile tovarăşului Gh. Gheorghiu-Dej, preşedintele Consiliului de Miniştri al R. P. R., la întrebările puse de agenţia iugoslavă „lugopress“ Agenţia iugoslava „Iugopress din Belgrad s-a adresat cu ocazia Anului Nou tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej, preşedintele Consiliu­lui de Miniştri al Republicii Populare Romine. solicitîndu-1 să răspundă la cîteva întrebări pri­vind situaţia internaţională. Redăm mai jos întrebările agenţiei şi răs­punsurile date de tovarăşul Gheorghe Gheor­­ghiu-Dej: INTREBARE: Cum apreciaţi actuala situa­ţie internaţională? RĂSPUNS: Paşii făcuţi in anul care s-a scurs pe calea destinderii in relaţiile interna­ţionale, datorită eforturilor perseverente ale sta­telor iubitoare de pace şi îndeosebi stingerea focarului de război din Indochina, la puţin timp după stingerea celui din Coreea, au neliniştit cercurile agresive din ţările occidentale, şi în­deosebi din S.U.A., care văd în destinderea in­ternaţională o piedică în calea planurilor lor agresive şi a profiturilor uriaşe ale magnaţilor armamentului, Aceste cercuri depun toate efor­turile pentru a agrava situaţia internaţională în scopul unor noi aventuri războinice în Europa şi în Asia. Ele trec la restabilirea militarismului ger­man, care a cotropit nu odată prin forţa arme­lor popoarele europene. Aceasta creează in Europa o gravă ameninţare pentru cauza păcii. Popoarele europene se ridică însă cu tot mai multă hotărire împotriva refacerii sub orice formă a militarismului german revanşard, fiind conştiente că acesta reprezintă o mare primej­die pentru ele şi pentru pacea lumii. la o amploare tot mai mare lupta poporului francez, a poporului italian şi a poporului ger­man însuşi împotriva remilitarizării Germaniei occidentale şi a includerii ei în blocuri militare agresive. Poporul romin este neclintit în voinţa sa de a se împotrivi, alături de toate popoarele iubitoare de pace, politicii de refacere a milita­rismului german. Poporul romín, ca şi celelalte popoare europene, este profund interesat în re­­(Continuare in pag. 2-a.) 4 pag- 20 bani Miercuri, 5 ianuarie 1955 Anul IV. Nr. 243 PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNiŢI VA Toată atenţia revizuirii şi reparării maşinilor şi uneltelor agricole Hotărirea C.C. al P.M.R. şi a Consiliului de Miniştri al RPR cu privire la desfiinţarea siste­mului de aprovizionare pe ba­ză dp cartele şi raţii pune în faţa tuturor oamenilor muncii sarcina de a asigura un nou a­­vînt şl producţiei industriale şi agricole în vederea dezvoltării economiei nationale şi satisfa­cerii fot mai largi a cerinţelor de consum ale populaţiei. Referindu-se ia sarcinile ce stau în faţa oamenilor muncii din domeniul agriculturii, Ho­­tărirea precizează că: .0 deo­sebită atenţie trebuie dată re­parării maşinilor agricole şi tractoarelor, pentru a asigura funcţionarea lor cu maxima ca­pacitate şi fără întrerupere, re­parării mijloacelor de produc­ţie de care dispun ţăranii mun­citori in vederea folosirii lor cu randament maxim...". Repara­rea inventarului agricol este fa­za pregătitoare a marii bătălii ce se va da în tot cursul anului pentru asigurarea pîinii poporu­lui. in Regiunea Autonomă Ma­ghiară au fost luate deja unele măsuri pentru revizuirea şi re­pararea utilajului agricol. Pe alocuri se constată rezultate pozitive. La S.M.T. Tg.-Secu­iesc de pildă, conducerea sta­ţiunii împreună cu organizaţia de Kază P.M.R. au analizat sar­cinile care le stau în faţă în pe­rioada de reparaţii, precum şi condiţiile de muncă pe care le au mecanizatorii în această pe­rioadă. Astfel s-a trecut/ la a­­menajarea atelierelor de repara­ţii. ta lărgirea lor. Pentru a u­­şura munca de reparare s-a in­stalat un pod rulant care în­locuieşte munca a 10—15 oa­meni. De asemeni, s-a confec­ţionat un dispozitiv pentru de­blocarea acelor de reglare a debitului injectorului şi regle­mentarea unghiului de injec­ţie la înjectoarele pentru mo­toarele Diesel. Astfel, împreu­nă cu celelalte măsuri organi­zatorice. la SALT. Tg.-Secu­­iesc s-au asigurat condiţiile de muncă pentru realizarea rit­mică a planului de reparaţii. Realizări însemnate în ce priveşte repararea inventarului agricol au fost obţinute şi la S.M.T Reghin. Aici s-a termi­nat repararea a 8 semănători I A R 511, 5 tractoare, a plu­gurilor. grapelor stelate şi a altor maşini agricole. Aseme­nea rezultate au fost obţinute şi la alte S.M.T.-uri şi gospo­dării agricole de stat. în sectorul micii producţii, ţ)rin comitetele executive ale sfaturilor populare au fost lua­te de asemenea măsuri organi­zatorice pentru repararea mij­loacelor de producţie. Astfel, în comuna Feliceni (raionul Odorbeî) comitetul executiv al sfatului popular comunal a or­ganizai 5 centre de reparaţii (în fiecare sat aparţinător cite unul). Repararea inventarului s-a desfăşurat după un pian de muncă întocmit pe grupe de ce­tăţeni, defalcat pe zile. Mobili­zarea cetăţenilor la repararea uneltelor s-a făcut prin agita­torii organizaţiei de pază. Fie­care deputat, în circumscripţia în care a fost aies, răspunde de buna desfăşurare a muncilor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék