Steaua Roşie, noiembrie 1956 (Anul 5, nr. 439-446)

1956-11-05 / nr. 439

PROLETARI DIX TOATE ŢĂRILE. UNIŢI-VA : ORGAN Ai COMITETULUI REGIONAL DE PARTID Şl AL SFATULUI POPULAR ________ Al REGIUNII AUTONOME MAGHIARE_______________________ ? Luni, 5 noiembrie 1956 I 2 pag. 10 bani EDIŢIE SPECIALĂ Fofnaarea guvernului revoluţionar muncitoresc«tăranesc bhtb Ungaria Din Budapesta se anunţă că în Ungaria au loc evenimente deosebit de importante. După cum transmit posturi de radio din Ungaria s-a format un gu­vern revoluţionar muncitoresc­­ţărănesc în frunte cu János Ká­dár, György Marosán, Antal Apró, Antal Rónai, István Kos­sá, Ferenc Münich. La 23 octombrie în ţara noastră a început o mişcare de masă al cărei ţel nobil a fost îndreptarea greşelilor gra­ve comise de Rákosi şi de complicii săi, apărarea inde­pendenţei naţionale şi a su­veranităţii. Slăbiciunea guver­nului Imre Nagy şi influenţa crescîndă a elementelor contra­revoluţionare care au pătruns în mişcare au pus în pericol cuce­ririle noastre socialiste, statul nostru popular, puterea noastră muncitorească-ţărănească, exis­tenţa întregii noastre patrii. Aceasta ne-a determinat pe noi, patrioţi maghiari, să creiem un guvern revoluţionar munci­­toresc-ţărănesc ungar. Componenţa guvernului: János Kádár — prim-ministru Ferencz Münich — vicepreşe­dinte şi ministru al Forţelor Ar­mate şi Securităţii publice György Marosán — ministru de Stat Imre Horváth — ministru al Afacerilor Externe István Kossá — ministru de Finanţe Antal Apró — ministru al In­dustriei grele Imre Degei — ministrul A- griculturii Sándor Rónai — ministrul Comerţului Celelalte posturi ministeriale, le-am lăsat deocamdată necom­pletate ; după restabilirea orîn­­duirii legitime în ţară va trebui să invităm pe reprezentanţii al­tor partide sau reprezentanţi fă­ră de partid, fideli democraţiei noastre populare, care sínt ga­ta să apere împreună cu noi cuceririle noastre socialiste. Guvernul nou creat adre­sează poporului maghiar urmă­toarea proclamaţie : Fraţi maghiari ! Muncitori! Ţărani! .Soldaţi! Tovarăşi ! Poporul nostru trăieşte zile grele. Este în pericol puterea muncitorilor şi ţăranilor, cauza sfîntă a socialismului. Un mare pericol pluteşte asupra cuceri­rilor ultimilor 12 ani, pe care voi, oameni ai muncii maghiari şi în primul rînd voi, muncitori maghiari, le-aţi creiat cu mîinile voastre, cu munca voastră eroi­că plină de abnegaţie. Complotiştii contrarevoluţio­nari se demască tot mai mult. Ei urmăresc fără cruţare pe partizanii democraţiei, nyilasiştii şi ceilalţi criminali fascişti ucid pe patrioţii cinstiţi şi pe cei mai buni tovarăşi ai noştri. Noi ştim că în ţara noastră există încă multe probleme ne­rezolvate, încă multe greutăţi Guvernul a elaborat un pro­gram care prevede între al­tele : — apărarea regimului demo­crat popular şi socialist împo­triva oricărui atac, — asigurarea realizărilor so­cialiste şi a progresului pe dru­mul socialismului, — prieteniei cu toate ţările socialiste, •— cola­borare paşnică cu toate ţările, împotriva cărora trebuie să luptăm. Viaţa oamenilor muncii este încă departe de a fi aşa cum ar trebui să fie într-o ţară care construieşte socialismul. Paralel cu progresul realizat în ultimii 12 ani, în perioada con­ducerii clicii lui Rákosi şi Gerő au fost săvîrşite multe greşeli mari şi încălcări grave ale lega­lităţii, ceea ce a provocat o ne­mulţumire justificată în rîndu­­rile oamenilor muncii. Reacţionarii urmăresc scopu­rile lor josnice. Ei s-au ridicat împotriva orînduirî noastre de­mocrat populare. Aceasta în­seamnă că ei vor să redea fa­bricile şi uzinele capitaliştilor, pămîntul — moşierilor; ei vor să aşeze din nou pe grumazul poporului pe jandarmi şi vătafi, tot regimul vechi, blestemat, urît de popor, regim de asupri­re şi exploatare. Dacă ei ar ieşi victorioşi, ne-ar aduce nu libertate, bunăstare şi demora­­ţie, ci robie, şomaj şi asuprirea boierească cumplită. Elementele reacţionare folo­­sindu-se de greşelile săvî-rşite în cursul construirii democraţiei populare, au indus în eroare mulţi oameni cinstiţi şi în spe­cial o mare parte a tineretului, care s-a alăturat mişcării cu intenţii cinstite, patriotice. Ei s-au pronunţat pentru dezvolta­rea continuă a democratismului în întreaga noastră viaţă socia­lă, economică şi politică, ceea ce asigură întărirea bazelor so­cialismului în ţara noastră. Oa­menii muncii şi-au ridicat glasul 'pentru ca Ungaria să se întă­rească şi să înflorească ca un stat liber şi suveran în prietenie cu alte state socialiste. Iată de ce ar fi nejust, o crimă, să în­vinuim astfel de oameni,^ pen­tru participarea la mişcare Folosind slăbiciunea guvernu­lui Imre Nagy forţele contrare­voluţionare comit fărădelegi, ucid şi jefuiesc şi există perico­lul că aceste forţe să învingă. Cu adîncă întristare şi ini­mă grea, vedem în ce situaţie îngrozitoare au adus patria noas­tră iubită elementele contrarevo­luţionare şi foarte deseori chiar oameni de bună credinţă şi progresişti, care, conştient sau inconştient, au abuzat de lozin­cile democraţiei şi libertăţii şi prin aceasta au deschis drumul reacţiunii. Maghiari! Fraţi! Patrioţi ! Soldaţi ! Cetăţeni ! Trebuie să punem capăt fără­delegilor elementelor contrare­voluţionare. A bătut ceasuj, acţiunilor. Vom indiferent de orînduirea lor so­cială. Guvernul revoluţionar munci­­toresc-ţărănesc a chemat pe muncitori, pe ţărani, pe ostaşi să lupte pentru restabilirea or­­dinei şi dezarmarea contrarevo­luţionarilor. In acelaşi timp, gu­vernul a cerut comandamentului trupelor sovietice din Ungaria să ajute la restabilirea ordinei. apăra puterea muncitorilor şi ţăranilor, cuceririle democraţiei populare. Vom face ordine, vom stabili securitatea şi liniştea în ţara noastră ! Interesele poporului, interese­le patriei cer crearea unui gu­vern puternic, unui guvern trai­nic, capabil să scoată ţara din situaţia actuală. De aceea am format guvernul ungar revolu­ţionar muncitoresc-ţărănesc. Programul guvernului ungar revoluţionar muncitoresc-ţără­nesc este următorul : 1. — Asigurarea independen­ţei şi suveranităţii ţării ; 2. — Apărarea orînduirii noas­tre democrat-jiopulare, socialiste contra oricăror atacuri, apă­rarea cuceririlor noastre socia­liste şi înaintarea pe drumul construcţiei socialismului; 3. — Lichidarea luptei fra­tricide, restabilirea ordinei şi a păcii interne. Guvernul nu va admite ca oamenii muncii să fie urmăriţi pentru participarea la evenimentele din ultimul timp ; 4. — Stabilirea de relaţii fră­ţeşti, prieteneşti cu toate ţările socialiste pe baza deplinei ega­lităţi, a neamestecului în aface­rile interne, stabilirea relaţiilor noastre economice pe bazele avantajului reciproc şi ajutoru­lui reciproc; 5. — Colaborarea paşnică cu toate statele, indifirent de orînduirea lor socială şi forma de guvernare; 6. — îmbunătăţirea rapidă şi simţitoare a nivelului de trai al oamenilor muncii, în deosebi a clasei muncitoare. Mai multe locuinţe pentru oamenii muncii; să se acorde posibilitatea uzine­lor şi instituţiilor pentru ca ele însele să construiască lo­cuinţe pentru muncitorii şi func­ţionarii lor; 7. — Modificarea planului cincinal, şi schimbarea metode­lor conducerii economice, ţinînd seama de condiţiile economice ale ţării, pentru a putea ridica cit mai repede nivelului de trai al populaţiei ; 8. — Lichidarea birocratismu­lui, dezvoltarea largă a demo­craţiei în interesul oamenilor muncii ; 9. — Conducerea muncito­rească la toate fabricile, uzinele, întreprinderile, pe baza unei democraţii largi; 10. — Dezvoltarea producţiei agricole; desfiinţarea cotelor obligatorii ; sprijinirea ţăranilor muncitori individuali. Guvernul va pune capăt cu hotărîre tutu­ror ilegalităţilor săvîrşite în cursul mişcării de cooperativiza­re şi în cursul tarlalizării pămîn­­tului. 11. — Asigurarea alegerilor democratice a organelor locale ale puterii şi a consiliilor revo­luţionare ; 12. — Sprijinirea meşteşuga­rilor şi a micului comerţ parti­cular. 13. — Dezvoltarea consecven­tă a culturii naţionale ungare pe baza tradiţiilor noastre pro­gresiste ; 14. — Guvernul revoluţionar muncitoresc ţărănesc ungar în interesul poporului nostru, a clasei noastre muncitoare, a pa­triei noastre, a cerut comanda­mentului trupelor sovietice ca el să ajute poporului nostru, în zdrobirea forţelor negre ale reacţiunii şi în restabilirea or­dinei şi liniştei în ţara noastră. 15. — După stabilirea ordinei şi liniştei în ţara noastră, gu­vernul ungar va începe trata­tive cu guvernul Uniunii Sovieti­ce şi cu ceilalţi participanţi ia Tratatul de la Varşovia în pro­blema retragerii trupelor sovie­tice de pe teritoriul Ungariei. Muncitori! Ţărani muncitori! Oameni ai muncii intelectuali! Tineri ! Soldaţi şi ofiţeri maghiari ! Alăturaţi-vă guvernului revolu­ţionar muncitoresc-ţărănesc! Sprijiniţi lupta dreaptă a po­porului nostru! Apăraţi orînduirea noastră democrat-populară !. Budapesta. La 4 noiembrie a fost dată publicităţii următoarea „Scrisoare deschisă către po­porul muncitor maghiar din par­tea a patru oameni politici din Ungaria : Patrioţi, fraţi muncitori şi ţă­rani ! Subsemnaţii Apró Antal, Ká­dár János, Kossá István şi Mü­nich Ferenc, miniştri, foşti mem­bri <ai guvernului lui Nagy Im­re, declară că ta 1 noiembrie 1956, intrerupind orice legătură cu acest guvern, am ieşit din guvern şi am iniţiat organizarea guvernului maghiar revoluţionar muncitoresc-ţărănesc. Acest pas hotăritor l-am făcut determinaţi de cunoaşterea faptului că in cadrul guvernului Nagy, căzut sub influenţa reacţiunii şi deve­nit neputincios, nu am avut nici o posibilitate pentru a acţiona împotriva primejdiei contrarevo­luţionare care s-a manifestat tot mai puternic şi a ameninţat cu nimicire republica noastră popu­lară, puterea muncitorilor şi ţă­ranilor, cuceririle noastre socia­liste. Ei au asasinat luptători neîn­fricaţi ai mişcării noastre mun­citoreşti cu un trecut revoluţio­nar de zeci de ani: Mező Imre, secretarul Comitetului de partid Budapesta, Kalamâr, vechi luptător din Csepel al mişcării muncitoreşti, Sziklai Sándor, di­rectorul muzeului de_ istorie mi-Dezarmaţi pretutindeni ban­dele contra-revoluţionare! Muncitori organizaţi! Strînge­­ţi-vă rîndurile în jurul guvernu­lui ungar revoluţionar munci­­toresc-ţărănesc! Reluaţi imediat activitatea tuturor întreprinderi­lor ! Ţărani muncitori ! Apăraţi pă­­mînturile voastre, luptaţi cot la cot cu fraţii voştri muncitori pentru cauza noastră comună, pentru regimul nostru demo­crat-popular ! Tineret muncitoresc şi stu­dios 1 Nu vă lăsaţi induşi în e­­roare 1 Numai democraţia popu­lară vă va oferi un viitor mai bun, liber, apăraţi-1 ! Oameni ai muncii maghiarii Prima condiţie pentru realizarea năzuinţelor noastre juste econo­mice, politice şi socialiste este apărarea puterii democraţiei populare, restabilirea ordinei, re­începerea producţiei! Pentru toate acestea luptă guvernul Un­gar Revoluţionar Muncitoresc- Ţărănesc şi cheamă la această luptă pe toţi adevăraţii patrioţi maghiari 1 Oameni ai muncii ! Fraţi ma­ghiari 1 Dreptatea, adevărul sínt de partea noastră ! Victoria va fi a noastră 1 Guvernul Ungar Revoluţionar Muncitoresc-Ţărănesc. litară. In afară de aceştia au fost executaţi in masă alţi fii cinstiţi ai clasei muncitoare şi ţărăni­mii. Noi, ca membri ai guvernu­lui care a devenit neputincios, nu am putut privi mai departe cu indiferenţă cum sub masca democraţiei bandele teroriste contrarevoluţionare ucideau în mod barbar pe cei mai buni fraţi ai noştri muncitori şi ţărani, cum ţineau sub teroare pe cetă­ţenii paşnici, cum căutau să îm­pingă in anarhie patria şi să a­­runce pentru mult timp jugul contrarevoluţiei asupra întregu­lui popor. Oameni ai muncii maghiari, patrioţi, fraţi muncitori, tovară­şi ! Am hotărît să luptăm cu toate forţele noastre împotriva primejdiei care ne ameninţă din partea reacţiunii, împotriva fas­cismului şi bandelor de ucigaşi ai poporului. Chemăm pe toţi fiii credincioşi ai Republicii noas­tre Populare, pe toţi adepţii so­cialismului, în primul rînd pe co­munişti, muncitori, mineri, pe cei mai buni fii ai ţărănimii şi in­telectualităţii să sprijine toate măsurile guvernului maghiar re­voluţionar muncitoresc-ţărănesc, întreaga luptă de eliberare a poporului nostru. Apró Antal Kádár János Kossá István Dr. Münich Ferenc Proclamaţia adresată poporului maghiar de guvernul revoluţionar muncitoresc-ţărănesc: Scrisoare deschisă din partea a patru oameni politici din Ungaria către poporul muncitor din Ungaria

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék