Steaua Roşie, martie 1957 (Anul 6, nr. 474-482)

1957-03-02 / nr. 474

Trebuie folosite din plin noile posibilităţi de ridicare a productivităţii muncii şi de reducere a preţului de cost Plenara C.C. al P.M.R. din 27—29 decembrie 1956 constată că deşi au fost obţinute mari progrese pe tărimul ridicării nivelului de trai, deşi cîşti­­gurile muncitorilor au sporit, veniturile realizate de o mare parte de mun­citori au incâ un nivel scăzut. De aceea, plenara C.C al P.M.R. a aprobat — pe baza indicaţiilor Congresului al ll-lea — propunerile Consiliului de Miniştri şi a C.C- al Sindicatelor privind îmbunătăţirea sistemului actual de salarizare şi normare, ceea ce va avea ca rezultat o creştere a cîştigurilor medii ale salariaţilor in acest an cu cca. 15 la sută. Fondurile pe care le vor primi salariaţii prin imbunătăţirea sistemului de salarizare, prin plata alocaţiilor de stat pentru copii, precum şi a sporu­rilor la pensiile mici, vor fi in acest an de 2,5 miliarde lei. Oamenii muncii sînt conştienţi că ridicarea pe mai departe a nivelu­lui lor de trai este posibilă numai ca urmare a dezvoltării economiei naţio­nale. ca urmare a ridicării necontenite a productivităţii muncii şi reducerii preţului de cost — cei mai importanţi factori care duc nemijlocit la bună­starea celor ce muncesc. Vorbi»-1 de productivitatea muncii, trebuie avute in vedere noile posi­bilităţi care se deschid in faţa tuturor oamenilor muncii din industrie ca urmare a sarcinilor trasate prin Rezoluţia plenarei din decembrie 1956 a C. C. al P. M. R. Un element principal ai clştigulul muncitorilor care va netezi drumul spre mărirea producţiei şi productivităţii muncii este îmbunătăţirea sa ariu­­lui tarifar. Acesta, va creşte în anul in curs la 75—85 la sulă din c.ştigul muncitorilor, faţă de 50—60 la sută cit era in anul trecut, ţinîndu-se seama ca cele mai mici salarii tarifare să asigure cîştigurile minime stabilite prin hotărirea C-C. al P.M.R., Consiliului de Miniştri şl C.C. al Sindicatelor, din 30 octombrie 1956. Este de la sine înţeles că pentru ca sistemul de salarizare Îmbunătăţit să contribuie la creşterea productivităţii muncii, şl pe această cale Ia ridi­carea nivelului de trai al muncitorilor, este necesar să se îniăptuiască o mal bună normare a muncii, care să ţină seama de particularităţile economice ale fiecărei întreprinderi in parte. In această ordine de idei. trebuie depute eforturi serioase pentru a studia felul in care ele se pot îmbunătăţi, felul cum normele experimentale-statistice pot fi înlocuite cu norme tehnice, ştiin­ţifice. Este insă destul de regretabil că, în aşteptarea instrucţiunilor de apli­care a hotărîrilor plenarei din decembrie, în întreprinderile regiun.i noastre printre care se pot enumera ..Ludovic Minszki“, „Simó Géza", ,,Petői! Sán­dor“ din Tg. Mureş ş. a., nu se mişcă Încă nici cu un deget In această pri­vinţă, nu se observă o frămintare, nu are loc un studiu prealabil, prin care să se uşureze lucrările de normare şi experimentare care ar trebui să se termine in prima jumătate a anului. Studierea de pe acum a posibilităţilor de introducere — acolo unde este posibil — 'şi extinderea lucrului pe echipe, brigăzi şi linii tehnologice — aplicindu-se pe scară cit mai largă acordul global, gruparea normelor de muncă prin care să se reducă numărul mare al bonurilor de lucru care comportă o serie întreagă de formalităţi şi de oameni care să le facă faţă, sint sarcini care trebuie să preocupe toate organele de conducere adminis­trative. organizaţiile de partid şi toate comitetele sindicale. Ele trebuie să mobilizeze in această acţiune pe toţi muncitorii, tehnicienii şi inginerii, va­lorificând iniţiativa creatoare a acestora. Un alt element important care va contribui în mare măsură la creş­terea productivităţii muncii 11 constituie îmbunătăţirile care se aduc în siste­mul premial. Ţinîndu-se seamă că criteriile de premiere vor fi mai simple, mai legate de rezultatele tehnico-economice ale întreprinderilor, st.mulind realizarea de beneficii peste sarcina planificată, reducerea suplimentară a preţului de cost economisirea de forţe de muncă şi materiale, introducerea tehnicii noi şi a tehnologiei înaintate şi respectarea indicilor f.nanciari, con­ducătorii de întreprinderi trebuie să lucreze cu mare simţ de răspundere, deoarece odată cu atribuţiunile lor lărgite el au drepturi largi in această privinţă. Nu trebuie să se intimple asemenea cazuri ca la întreprinderile de transporturi comerciale din Tg. Mureş (director Fülöp Iuliu). unde munci­torii din luna martie anul trecui, deşi ar fi avut dreptul, au primit piemii numai de 2 ori, timp in care funcţionarii au primit de cca. 7 ori. Sporirea stocurilor tehnice şi a rezervelor întreprinderilor este o pro­blemă de mare importanţă. Aceasta duce fără îndoială la asigurarea unei producţii ritmice, la folosirea integrală a maşinilor, evitindu-se go.urile în producţie. Conformindu-se sarcinii trasate de plenară, U.I.L. Sovata a\înd asigurat un stoc tehnic din buşteni fag de cca. 1.200 m. c, a îndeplinit pla­nul de producţie pe ianuarie in proporţie de peste 124 la sută, fiind la zi cu planul la toate sortimentele şi In cursul lunii februarie. In felul acesta la U.I.L. Sovata s-a reuşit ca la randament să se obţină 58,4 la sută. faţă de randamentul mediu de 57,50 la sută obţinut anul trecut. Pregătirea necontenită a cadrelor, respectiv îmbunătăţirea acţiunii de calificare profesională a acestora prin cercurile A.S.I.T, şi cabinetele tehnice, folosirea cu pricepere şi la maximum a suprafeţelor de producţie, avîndu-se grijă ca maşinile şi agregatele să lucreze cu indicii cel mai ri­dicaţi, desfăşurarea mai largă şi cu obiective precise a întrecerii socialiste in spiritul sarcinilor trasate de plenara C.C. al P.M.R. din decembrie 1956. extinderea metodelor înaintate şi a iniţiativelor folosite de fruntaşii în pro­ducţie de la noi din ţară ş. a sínt mijloace puternice prin care se poate ajunge la o productivitate tot mai sporită. Sub conducerea organizaţiilor de partid, cu sprijinul comitetelor de întreprindere, in scopul ridicării necontenite a nivelului de trai al celor ce muncesc, conducerile întreprinderilor au datoria să facă totul pentru a fo­losi din plin şi cu multă chibzuinţă noile posibilităţi create de ridicarea continuă a productivităţii muncii, Cu fiecare an care trece, tot mai multe şi mai frumoase sint realizările "egimului nostru. Astăzi în regiunea noastră sînt 50 de magazine universale aprovizionate cu toate bunurile de larg consum, ca şi 48 de magazine model, în care ţă­ranii muncitori pot cumpăra tot ce le doreşte inima, ca la oraş, fără să mai parcurgă kilometri întregi pentru a-şi cumpăra un kilogram de sare, petrol, un metru de ţesături, sau o bicicletă, un aparat de radio, sau te miri ce alte produse. Noul magazin universal din Hodac.~ rROLETARl DIN TOATE ŢĂRILE, UNÎŢT VA f ANUL VI. Nr. 474 | SIMBATA, 2 MARTIE 1957 | 4 pagini 20 bani In tnllmplnarea Ulei de 8 MARTIE La cooperativa de producţie meşte­şugărească „Textila-Mureş“ din Tg- Mureş, peste 700 de femei muncitoare lucrează cu dragoste pentru á contri­bui la întărirea luptei pentru pace în întreaga lume. La secţia de confecţii a lingeriei de corp, cele 4 brigăzi de pace şi 4 bri­găzi de tineret compuse din 139 fe­mei. tn cinstea zilei de 8 martie, -au ţinut un schimb de onoare. In ziua schimbului de onoare ele au depăşit prevederile planului cu 26 la sută, iar calitatea produselor s-a îmbunătăţit cu 0,7 la sută. Aceste realizări au fost menţinute şi în zilele care au urmat schimbului de onoare. Brigada de tineret condusă de Ger­gely Ana şi brigada păcii condusă de Papolczi Erzsébet şi-au depăşit pre­vederile planului cu 29 la sută, res­pectiv 31 la sută. Cu frumoase realizări întîmpină ziua de 8 martie şi femeile de la secţia de aţărie. De la începutul lunii februarie Szatmári Iuliana a dat pes­te pian 18 duzine de aţă. Scridon Anita a dat peste plan 95 duzine de aţă rauline, iar Hegedűs Rozalia a produs 50 kg de aţă peste plan. contribuind astfel oa întreaga secţie de aţărie să depăşească sarci­na planului pe luna februarie cu 46 la sută. In timp ce mamele lucrează cu spor ia această cooperativă, pentru a pu­tea pune la dispoziţia oamenilor mun­cii cît mai multe şi variate produse de larg consum, de mai bună calitate, co­piii lor, la căminul de zi, lucrează cu aceeaşi dragos'e la confecţionarea cadourilor ce vor fi Inminate mamelor lor, cu ocazia Zilei Femeii. Micuţii de aici confecţionează peste 50 de cutii, care sint îmbrăcate în mătase şi care vor 6ervi pentru ţinerea de nasturi, ace, aţă etc. Pămînt redat producţiei Ţărăncile muncitoare din comuna Lisnău, raionul Sf. Gheorghe, cu aju­torul comitetului executiv al sfatu­lui popular, au descoperit 13 ha de teren neproductiv. Ele 6-au angajat să-l planteze cu puieţi fructiferi. Ptriă in prezent ele au săpat gropi pentru puieţi pe o suprafaţă de peste 4 ha. Săparea gropilor continuă şi va ff gata pînă ia 8 Martie. Să creştem cît mai multe păsări de curte Cu această lozincă au pornit la muncă tărăncile muncitoare din co­muna Aita Mare, raionul Sf. Gbeor­­ghe. pentru cinstirea Zilei Internaţio­nale a Femeii. In această comună nu există femeie care să nu-şi fi luat an­gajamentul de a spori numărul păsă­rilor de curte. De exemplu. Fekete Margit, s-a angajat că în cursul anu­lui va creşte 140 de păsări, Demeter Irina 120 de păsări, iar Papp Agnes va creşte 27 curcani etc. S.M.T.«urile din regiunea noastră au terminat reparaţiile O telegramă sosîiă recent pe adre sa Serviciului regional S.M.T. a a­­nunţat că cel de-al 8-lea S M.T. óin regiune, adică S.M.T.-ui din Sf. Gheorghe a terminat complet repara­ţiile. Odată cu sosirea acestei ştiri, informăm cititorii noştri că întregul parc de maşini şi tractoare cu care sînt dotate Ş.M.T.urile din regiUlîta noastră, e reparat în Întregime. Pentru a veni în ajutorul altor fe* giuni care încă nu au terminat repa­raţiile, 5 maiştri au plecat deja la S-M.T.-urile din regiunea Bucureşti, iar 5 mecanici vor pleca la S.M.T. • urile din regiunea Iaşi. Prima manifestare în cadrul serbărilor jubiliare ale şcolii medii „Bolyai Farkas“ din Tg.-Mureş Vineri 1 martie, sala mare a Palatului Cultural din Tg. Mureş a găzduit prima manifestare din cadrul serbărilor jubiliare ale şcolii medii „Bolyai Farkas“, fostul „colegiu“ din Tg. Mureş, care-şi sărbătoreşte anul acesta cea de-a 400-a aniversare de ia înfiinţare. In cuvîntarea*sa introductivă. Kozma Béla, directorul şcolii medii „Bolyai Farkas” a vorbit despre istoricul de 400 de ani al şcolii. Dintre profesorii fostului colegiu — a arătat vorbitorul — a făcut parte şi Törők János, unul din conducătorii mişcării îndreptate împotriva dominaţiei habs­­burgice, executat la 10 martie 1854 Ia Tg. Mureş, odată cu el fiind întem­niţaţi in cetatea din oraş mai mulţi elevi ai şcolii. A urmat apoi concertul dat de foştii elevi ai şcolii, tn prezent repre­zentanţi de seamă ai vieţii muzicale a oraşului, şl unii din ei cunoscuţi in întreaga ţară. Astfel au fost prezentate compoziţiile Iui Metz Albert, decedat In anul 1925. întemeietorul conservatorului de muzică din Ţg. Mureş, pianistu­lui Chilf Miklós profesor al şcolii medii de muzică din Tg. Munş, Trózner József, profesor la şcoala medie de muzică din Tg. Mureş, Cs.ky Boldizsár, pianist, in prezent student a! conservatorului de muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj etc. De asemeni au interpretat diferite piese muzicale Székely József şi Singer György, foşti elevi ai colegiului, în prezent studenţi la conservatorul din Cluj. Csiky László şi Szálkái Tibor, profesori ai şcolii medii de muzică din Tg. Mureş şl alţii. ŞI RAFTURILE, DAR ŞI SACOŞELE PLINE Vitrinele împodobite din belşug cu produse felurite te îmbie să că ci pra­gurile magazinelor. Şi e plăcut să vezi printre ochiurile sacoşelor doldora de pachete, portocale rumene şi lă­­mîi, smochine şi stafide. Vagoane în­tregi de asemenea produse au fost desfăcute şi vor mai sosi in regiunea noastră. S-a îmbunătăţii simţi'or aprovizio­narea cu pîine, untură şi alte produse alimentare. Unităţile comerţului alimentar au vîndut în primele două luni ale aces­tui an mărfuri într-o valoare cu aproa­pe două milioane lei mai mare decît fusese planificat. S-au primit şi vor mai sosi din im­port cantităţi importante de felurite produse industriale ca: stofe de lină, mătăsuri pure şi alte ţesături, ciorapi, porţelanuri, aparate de radio, moto­ciclete, jucării etc. Magazinele vor fi mai bine aprovizionate cu balonseide şi pînză de balonseid, tricotaje, în special ciorapi şi şosete pentru copii. Au fost deja puse în oinzare diferite. „Doriţi un mărţişor frumos? — adresaţi-va cu încredere personalului ma gazinului „Bijuteria". sectorul construcţii (cărămizi, ţigle, var, ciment, carton asfaltat). MAGAZINE MAI FRUMOASE Anul acesta se va dezvolta şi îmbu­nătăţi şi reţeaua de desfacere. La Tg. Mureş va lua fiinţă un magazin mo­dern de confecţii cu cabine de probă, atelier de retuş etc., un magazin cu articole pentru copii, o parjumerie, se deschide o măcelărie în preajma noilor blocuri de pe strada MaUnovski, alte magazine vor fi lărgite şi renova e, iar opt măcelării vor fi utilate cu in­stalaţii pentru apă caldă şi rece. La Reghin vor începe lucrările de amenajare a unui mare magazin care va cuprinde 7 raioane şi va fi cel mai frumos din regiune. meri din Tg. Mureş care aparţine de Ministerul Comerţului Interior, nu pregăteşte asemenea cadre. Explicaţia acestei stări de lucruri e cu atît mai bizară cu cît situaţia cadre, or de mă­celari nu e tocmai înfloritoare. In Ţg. Mureş, de exemplu.,, cel mai tînâr mă­celar din unităţile de. desfacere are vîrsta de 45 de ani. Dar situaţia nu-l mai fericită nici în cadrul abatorului. Iată de ce ar fi bine dacă Ministe­rul Comerţului Interior ar dispune ca cel puţin din anul şcolar următor să fie introduse şi cursuri pentru pregă­tirea cadrelor de măcelari şi dacă ar ajunge la un acord cu Ministerul Industriei Alimentare, ca ilevii să facă practică pentru specializare atît în măcelării cît şi în abatoare. O, H. Se pare că agenţiile C.E.C. au cu­noscut în zilele din urmă o afluenţă mare de depunători, dar şi de ce­tăţeni ce-şi ridică din sumele agoni­site. Explicaţia acestei stări e fireas­că : vine primăvara; mărţişorul a şi sosit, iar magazinele îl întîmpină cu raf. urile pline. Intr-adevăr, vizi­­tînd magazinele, oricine îşi dă sea­ma că sînt mult mai bine aprovizio­nate decît cu cîteva luni înainte. Acest fapt îl confirmă şi următoarea cifră de control: valoarea produselor alimentare şi industriale pe care uni­tăţile comerciale din regiunea noastră le pun la dispoziţia cumpărătorilor în acest trimestru, e cu circa 16 milioane lei mai mare decît a celor vindute în primul trimestru al anului trecut, lată dar, cum cuvîntul part dului devine faptă, cum sarcinile trasate de plenara din decembrie prind viaţă. articole de sezon ca pardesie, man­touri de ploaie, Canadiene, spenţele, rochiţe etc. In curînd în ralurile ma­gazinelor îşi vor face loc modele noi din ţesături de bumbac, sandale, stofe în culori specifice sezonului, lingerie de corp în cantităţi cu mult mai mari decit in anul trecut. De asemenea, se vor desface mai multe mărfuri In Noi unităţi comerciale se vor des­chide şi la Gheorghieni, MUrcurea Ciuc, Tuşnad-Băi, Odorhei, Borsec. CEVA Şl DESPRE CADRE In mai toate unităţile de desfacere pot fi văzuţi tineri şi tinere in prac­tică. Numai in măcelării nu. Aceasta deoarece şcoala medic tehni.ă de ca-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék